Tại sao một số dữ liệu không được phục hồi?

Microsoft đã đặt giới hạn về PST /OST kích thước tập tin. Vì vậy, hãy kiểm tra xem kích thước tệp PST đầu ra có gần với giới hạn đó hay không. Nếu có, thì có hai giải pháp:

  1. Chia tệp đầu ra thành nhiều tệp nhỏ hơn. Đây là phương pháp được khuyến khích.
  2. Tăng giới hạn kích thước theo tài liệu Microsoft. Tuy nhiên, có một số lỗi trong tài liệu và hoạt động có thể không phải lúc nào cũng thành công.