Tôi sao chép hình ảnh ổ C: của mình. Làm thế nào để khôi phục lại nó?

Vui lòng thực hiện như sau để khôi phục dữ liệu ổ C: của bạn (giả sử máy tính có ổ C: của bạn là máy tính A):

1. Tìm một máy tính khác (Máy tính B) với Windows & DataNumen Disk Image cài đặt.
2. Tháo đĩa khỏi máy tính A và sau đó gắn nó vào máy tính B.
3. Sử dụng DataNumen Disk Image để khôi phục hình ảnh trở lại đĩa / ổ đĩa được gắn kết.
4. Tháo đĩa khỏi máy tính B và sau đó gắn nó trở lại máy tính A.
5. Start máy tính A.