Tại sao nhiều trường ngày trong cơ sở dữ liệu đã sửa chữa được đặt thành 1900-01-01?

Nếu các trường ngày tháng trong cơ sở dữ liệu gốc không hợp lệ, DataNumen DBF Repair sẽ đặt lại chúng về một giá trị được xác định trước, tức là 1900-01-01. Bạn có thể ngăn chặn DataNumen DBF Repair làm như vậy bằng cách tắt tùy chọn "Sửa các trường ngày không chính xác" trong Tùy chọn tab.