Tại sao mật khẩu đã khôi phục khác với mật khẩu tôi đã đặt?

Do bản chất của thuật toán mã hóa trong tệp Outlook PST, mật khẩu được khôi phục có thể khác với mật khẩu bạn đã đặt, nhưng nó vẫn có thể giải mã tệp PST được mã hóa mà không gặp bất kỳ sự cố nào.