Tôi tìm thấy một lỗi của sản phẩm của bạn. Để làm gì?

Xin vui lòng Liên hệ với chúng tôi và mô tả chi tiết lỗi.

  1. Nếu đó là một lỗi nhỏ, chúng tôi sẽ khắc phục trong vòng 2-3 ngày làm việc, phát hành bản sửa lỗi nóng và thông báo cho bạn về điều đó.
  2. Nếu đó là một lỗi lớn, chúng tôi sẽ thêm nó vào danh sách việc cần làm của mình và cố gắng khắc phục nó trong bản phát hành chính thức tiếp theo của sản phẩm. Xin vui lòng Theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận thông báo về các bản phát hành mới.