Tôi muốn một tính năng không có trong sản phẩm của bạn. Để làm gì?

Vui lòng Liên hệ với chúng tôi và mô tả chi tiết tính năng mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ thêm nó vào danh sách việc cần làm của mình và cố gắng triển khai nó trong bản phát hành chính thức tiếp theo của sản phẩm. Xin vui lòng Theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận thông báo về các bản phát hành mới.