Sự khác biệt giữa phiên bản demo và phiên bản đầy đủ là gì?

Phiên bản demo sẽ không xuất ra tệp cố định hoặc sẽ chèn một số văn bản demo vào tệp cố định. Trong khi phiên bản đầy đủ không có hạn chế như vậy.