Giấy phép là vĩnh viễn?

, giấy phép là vĩnh viễn, có nghĩa là bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi:

  1. Mãi mãi
  2. Không giới hạn thời gian
  3. Sửa chữa một vô hạn số lượng tệp.

Đó là KHÔNG một giấy phép dựa trên đăng ký.