Làm cách nào để kiểm tra xem tệp của tôi có thể tự phục hồi được không?

Bạn có thể mở tệp của mình bằng trình chỉnh sửa hệ thập lục phân và kiểm tra dữ liệu của tệp. Nếu tệp được lấp đầy bằng tất cả các số không, thì tệp của bạn đã vượt quá khả năng khôi phục.

Có nhiều trình chỉnh sửa hệ thập lục phân có sẵn:

  1. HexEd.it (Trình chỉnh sửa trực tuyến miễn phí)
  2. OnlineHexEditor (Trình chỉnh sửa trực tuyến miễn phí)
  3. Hex Works (Biên tập trực tuyến miễn phí)
  4. UltraEdit (Ứng dụng Windows, Phần mềm chia sẻ)
  5. WinHex (Ứng dụng Windows, Phần mềm chia sẻ)