Bạn có thể thêm một liên kết ngược vào trang web của tôi không?

Không. Xin lỗi, nhưng chúng tôi làm KHÔNG chấp nhận các yêu cầu liên kết. Email của những yêu cầu như vậy sẽ bị coi là thư rác và bị chặn vĩnh viễn.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hiểu biết của bạn!