Phiên bản đầy đủ có khôi phục được nhiều dữ liệu hơn phiên bản demo không?

Không. Phiên bản demo và phiên bản đầy đủ sử dụng tương tự động cơ phục hồi. Vì vậy, những gì bạn thấy trong bản xem trước của phiên bản demo (hoặc tệp cố định được tạo bởi phiên bản demo) là những gì bạn sẽ nhận được từ phiên bản đầy đủ.