Giới thiệu các đối tượng hệ thống trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Trong cơ sở dữ liệu MDB, có một số bảng hệ thống chứa thông tin quan trọng về cơ sở dữ liệu. Các bảng hệ thống này được gọi là các đối tượng hệ thống. Chúng được duy trì bởi chính Microsoft Access và được ẩn đối với người dùng bình thường theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể hiển thị chúng theo các bước sau:

  1. Chọn “Công cụ | Tùy chọn ”từ menu chính.
  2. Trong tab “Xem”, hãy bật tùy chọn “Đối tượng Hệ thống”.
  3. Nhấp vào “OK” để lưu các thay đổi.

Sau đó, bạn sẽ thấy các bảng hệ thống hiển thị với biểu tượng hơi mờ.

Tên của tất cả các bảng hệ thống sẽtart với tiền tố "MSys". Theo mặc định, Access sẽ tạo các bảng hệ thống sau khi tạo tệp MDB mới:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACEs
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelationships

Đôi khi Access cũng sẽ tạo bảng hệ thống 'MSysAccessXML'.