หน้าใน SQL Server ฐานข้อมูล MDF และ NDF

In SQL Server ฐานข้อมูล MDF และ NDF ข้อมูลทั้งหมดและข้อมูลเมตา (นั่นคือข้อมูลที่ใช้ในการจัดการข้อมูลอื่น ๆ ) จะถูกจัดสรรเป็นเพจ 8KB ดังนี้:

ประเภทหน้า รายละเอียด
หน้าข้อมูล จัดเก็บบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
หน้าดัชนี จัดเก็บดัชนีที่คลัสเตอร์และไม่ใช่คลัสเตอร์
หน้าเกม จัดเก็บข้อมูลแผนที่การจัดสรรส่วนกลาง (GAM)
หน้า SGAM จัดเก็บข้อมูลแผนที่การจัดสรรส่วนกลาง (SGAM) ที่ใช้ร่วมกัน
หน้า IAM แผนที่การจัดสรรดัชนีร้านค้า (IAM) ข้อมูล
หน้า PFS จัดเก็บข้อมูลการจัดสรร PFS