ఉత్పత్తి ఫైలు పరిమాణం <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Access Repair 3.8 daccr.exe 9.25MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Excel Repair 3.6 dexcelr.exe 8.30MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Word Repair 4.2 dwordr.exe 8.54MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen PowerPoint Recovery 1.5 dpptr.exe 8.36MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Outlook Repair 8.5 dolkr.exe 12.1MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 doer.exe 6.18MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 doeu.exe 1.66MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Outlook Express Drive Recovery 1.0 doedr.exe 1.27MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Exchange Recovery 8.5 dexr.exe 11.9MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.5 dodr.exe 10.8MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Outlook Password Recovery 1.2 dopr.exe 6.51MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen BKF Repair 2.9 dbkfr.exe 6.16MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Zip Repair 3.2 dzipr.exe 6.36MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen TAR Repair 2.4 dtar.exe 6.06MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen CAB Repair 2.4 dcabr.exe 6.44MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen RAR Repair 3.2 drar.exe 6.21MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen SQL Recovery 5.4 dsr.exe 6.39MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen DBF Repair 2.4 ddbfr.exe 6.11MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Oracle Recovery 1.0 dorcr.exe 1.49MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen PDF Repair 2.6 dpdfr.exe 6.79MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen DWG Recovery 2.1 ddwgr.exe 58.9MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen PSD Repair 2.4 dpsdr.exe 6.3MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Data Recovery 2.4 ddr.exe 11.2MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen NTFS Undelete 2.0 dntu.exe 1.46MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Office Repair 5.2 dofr.exe 23.5MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Database Recovery 2.7 ddbr.exe 11MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Archive Repair 3.3 darcr.exe 13.7MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Disk Image 2.2 ddki.exe 5.79MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen Backup 1.7 dbkup.exe 6.54MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్
DataNumen File Splitter 1.2 dfsp.exe 5.12MB <span style="font-family: Mandali; ">డౌన్లోడ్