Beskrivning

siemens, en Fortune Global 500 och kraftpaket inom industri, energi, hälsovård och infrastruktur, förlitar sig ofta på enorma excel datauppsättningar och kalkylblad för att driva sina beslutsprocesser. Dessa Excel-filer är avgörande för deras verksamhet, analys och finansiell rapportering. Men som alla organisationer som arbetar i den här omfattningen finns det alltid ett hot om datakorruption.

Denna fallstudie syftar till att illustrera de utmaningar som Siemens ställdes inför med korrupta Excel-filer, lösningen de antog med DataNumen Excel Repairoch resultaten av denna implementering.

Utmaningen

I juli 2016 märkte Siemens interna IT-team ett ökande antal rapporter från olika avdelningar om att Excel-filer blivit korrupta. Orsakerna varierade – från oväntade avstängningar till problem under dataöverföringar eller lagringsenhetsfel.

Dessa korruptioner ledde till flera utmaningar:

  1. Driftsförseningar: Många team på Siemens förlitar sig starkt på Excel för sina dagliga aktiviteter. En skadad fil kan innebära förseningar i rapportering, bearbetning av beställningar eller till och med att fatta viktiga affärsbeslut.
  2. Dataintegritetsproblem: Siemens var tvungen att se till att den information de tittade på och använde inte bara var tillgänglig utan också korrekt. Med korrupta filer fanns det alltid en risk för felaktiga uppgifter, vilket ledde till felaktiga beslut.
  3. Resursdränering: Det interna IT-teamet översvämmades med förfrågningar om att åtgärda korrupta filer och ta dem bort från andra viktiga uppgifter och projekt.

Lösningen: DataNumen Excel Repair

Efter att ha utvärderat olika verktyg och lösningar bestämde sig Siemens för att integrera DataNumen Excel Repair i sin dataåterställningsstrategi.

Nedan visas beställningen som återförsäljaren lagt Comparex Group:

Siemens order

DataNumen Excel Repair stack ut av flera anledningar:

  1. Hög återhämtningsgrad: Under utvärderingsfasen fann Siemens det DataNumen överträffade konsekvent andra lösningar när det gäller återvinningsgrad.
  2. Enkel användning: Verktyget krävde minimal träning. Slutanvändare kunde ofta återställa sina filer utan att behöva eskalera till IT-avdelningen, vilket minskade den interna biljettbelastningen.
  3. Bulkåterställning: Med tanke på storleken på Siemens, kapaciteten för DataNumen att hantera batchåterställning var ovärderligt, vilket sparade både tid och resurser.

Genomförande

Siemens inledde en gradvis utbyggnad av DataNumen Excel Repair. Pilotfasen innebar att utbilda IT-avdelningen, skapa en uppsättning bästa praxis och riktlinjer och distribuera verktyget till högprioriterade avdelningar.

Efter framgången med pilotfasen utökade Siemens driftsättningen till andra avdelningar, erbjöd utbildningssessioner och skapade en intern kunskapsbas för att hjälpa anställda.

Resultat & fördelar

Efter sex månaders implementering DataNumen Excel Repair:

  1. Minskad stilleståndstid: Den most Den omedelbara fördelen var den drastiska minskningen av driftstopp på grund av korrupta Excel-filer. Anställda kunde nu snabbt återställa filer på egen hand, vilket säkerställer smidig drift.
  2. Förbättrad dataintegritet: Med DataNumens robusta återställningsmöjligheter, var Siemens säker på integriteten hos återställd data.
  3. Minskad IT-arbetsbelastning: Antalet biljetter relaterade till korruption av Excel-filer minskade avsevärt, vilket gjorde att IT-teamet kunde fokusera på andra kritiska områden.
  4. Cost Besparingar: Med snabbare återställningstider och minskat IT-engagemang uppskattade Siemens ett betydande cost besparingar, både i termer av mantimmar och undvikande potentiella förluster på grund av datakorruption.

Slutsats

Dataintegritet och tillgänglighet är avgörande för en global organisation som Siemens. Med enorma mängder data som hanteras och bearbetas dagligen kan även mindre störningar få betydande ringeffekter. Integrationen av DataNumen Excel Repair visade sig vara ett strategiskt beslut som effektivt åtgärdade ett återkommande problem.

DataNumen inte bara tillhandahöll ett verktyg utan också en lösning som förbättrade operativ effektivitet, säkerställde dataintegritet och minskade costs. Siemens erfarenhet står som ett bevis på vikten av att ha robusta dataåterställningslösningar på plats i dagens datadrivna värld.