LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT – GÄRNA GENOMFÖRANDE: Denna DataNumen Slutanvändarlicensavtal ("EULA") upprättar ett bindande juridiskt avtal mellan dig, slutanvändaren (en individ eller en enda juridisk person)och DataNumen, Inc. ( 'DATANUMEN") angående DATANUMEN mjukvaruprodukt, inklusive alla medföljande filer, data och material som skapats och tillhandahålls av DATANUMEN ("PROGRAMVARA"). Genom att installera, använda eller distribuera PROGRAMVARAN, du uttryckligen samtycker till att följa bestämmelserna i detta licensavtal. Om du inte håller med om någon del av detta Licensavtal, är du förbjuden att installera eller använda PROGRAMVARAN.

Detta Licensavtal är uppdelat i tre avsnitt: Del I avser demolicensen för PROGRAMVARAN, Del II tar upp den fullständiga licensen för PROGRAMVARAN, och Del III beskriver de allmänna bestämmelserna som gällercabtill båda typerna av licenser.

Del I Demolicens

Detta är inte fri programvara. Under de villkor som beskrivs här beviljas du en licens av DATANUMEN att använda ett obegränsat antal kopior av PROGRAMVARAN demoversion på ett obegränsat antal datorer eller arbetsstationer, utan cost, under en obestämd period efter den första installationen av PROGRAMVARANs demoversion på vilken dator eller arbetsstation som helst.

I enlighet med alla bestämmelser i detta slutanvändarlicensavtal (EULA), och utan att göra någon betalning till DATANUMEN, har du tillåtelse att:

  1. Tillhandahålla exakta kopior av PROGRAMVARANs demoversion kostnadsfritt till vem som helst, i enlighet med detta Licensavtal, genom fysiska medier av någon typ eller elektronisk leverans (exklusive massutskick eller oönskad massutskick);
  1. Distribuera exakta kopior av PROGRAMVARANs demoversion, i enlighet med detta EULA, uteslutande genom att tillåta nedladdningar via det offentliga Internet utan några associerade avgifter; och
  1. Skapa så många exakta kopior av PROGRAMVARANs demoversion som önskas för distributionsändamålet som beskrivs i punkterna 1 och 2 ovan.

I detta avtal innebär en "exakt kopia" av PROGRAMVARANs demoversion en fil som vid tidpunkten för dupliceringen är identisk med distributionsfilen för PROGRAMVARANs demoversion som finns tillgänglig på produktens hemsida.

Du är uttryckligen förbjuden att debitera eller begära donationer för distribuerade kopior, oavsett distributionssätt, eller att distribuera sådana kopior med andra produkter, vare sig de är kommersiella eller icke-kommersiella, utan att ha erhållit skriftligt tillstånd i förväg från DATANUMEN. Dessutom är du uttryckligen förbjuden att debitera eller begära donationer i utbyte mot åtkomst till någon hyperlänk eller andra medel som underlättar elektroniskt skapande eller distribution av kopior av PROGRAMVARANs demoversion.

DATANUMEN förbehåller sig rätten att återkalla någon eller alla distributionstillstånd efter eget gottfinnande, när som helst och av någon anledning eller ingen anledning alls.

Del II Full licens

I enlighet med bestämmelserna i denna licensavtal, DATANUMEN ger dig härmed, för varje licensierad kopia, en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att installera och använda PROGRAMVARAN i sin fulla version, enbart för dina interna ändamål.

När du köper en enanvändarlicens har du tillåtelse att installera och använda ett exemplar av PROGRAMVARANs fullständiga version på en enda dator eller arbetsstation, exklusivt för användning av den person som skaffar licensen från DATANUMEN. Om du har köpt en fleranvändarlicens har du rätt att installera och använda ett exemplar av PROGRAMVARANs fullständiga version på flera datorer, upp till det totala antalet köpta "licensierade kopior", enligt vad som anges här. Om du köper en webbplatslicens har du rätt att installera och använda en kopia av PROGRAMVARANs fullständiga version på valfritt antal datorer inom organisationen som har erhållit licensen.

I händelse av att du har installerat den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN på en dator ("GAMMEL DATOR") i enlighet med villkoren i detta Licensavtal, får licensen INTE överföras från den GAMLA DATORN till en annan dator, såvida inte den GAMLA DATORN upphör att vara används i framtiden.

Du är förbjuden att tillhandahålla, överföra eller sälja kopior av PROGRAMVARAN fullständiga versionen till din klient(er) eller någon tredje part, antingen helt eller delvis, och från att inkludera kopior av PROGRAMVARAN fullversion, antingen helt eller delvis , i eller med produkter som du säljer, utan att ha inhämtat föregående skriftligt medgivande från DATANUMEN.

Varje licensierad kopia kan nås via ett nätverk, under förutsättning att en licensierad kopia har köpts för varje arbetsstation som kommer att få åtkomst till PROGRAMVARANs fullständiga version via nätverket. Till exempel, om 9 olika arbetsstationer kommer åt den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN på nätverket, måste 9 licensierade kopior av den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN köpas, oavsett om de 9 arbetsstationerna kommer att få åtkomst till den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN vid olika tidpunkter eller samtidigt.

Som köpare av en fleranvändarlicens är du ansvarig för att duplicera och distribuera den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN för användning i enlighet med villkoren i detta EULA, och för att övervaka antalet kopior av den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN som installeras och används av din organisation . Du samtycker härmed till att, på begäran från DATANUMEN or DATANUMENs auktoriserade representant kommer du inom trettio (30) dagar att tillhandahålla omfattande dokumentation och certifiering av antalet kopior av den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN som du har installerat. Under en fleranvändarlicens får den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN endast installeras på datorer som drivs av, eller på uppdrag av, din organisation.

Del III Allmänna bestämmelser

Alla rättigheter och privilegier som hänför sig till PROGRAMVARAN som inte uttryckligen ges i detta Licensavtal förblir helt och exklusivt reserverade för och av DATANUMEN. PROGRAMVARAN är skyddad av nationella och internationella upphovsrättslagar, tillsammans med ytterligare immateriella lagar och avtal som är relevanta för din användning av PROGRAMVARAN.

Din användning, installation och distribution av PROGRAMVARAN måste strikt följa bestämmelserna i detta Licensavtal. Det är förbjudet att hyra, leasa, låna ut, underlicensiera, ändra, översätta, bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller skapa härledda verk baserat på PROGRAMVARAN, antingen delvis eller i sin helhet, och du får inte tillåta någon tredje part att delta i sådana verksamhet. Dessutom är det förbjudet att ge åtkomst till PROGRAMVARAN till andra i samarbete med en servicebyrå, applikationstjänsteleverantör eller liknande affärsverksamhet, och du får inte tillåta någon tredje part att göra det. Licensen som ges i detta Licensavtal inkluderar inte några rättigheter eller anspråk på källkodsversionen av PROGRAMVARAN.

Ansvarsbegränsningar och ansvarsbegränsningar

PROGRAMVARAN, SAMT EVENTUELL RELATERAD PROGRAMVARA, FILER, DATA OCH MATERIAL, PRESENTERAS OCH DISTRIBUERAS PÅ EN BEFINTLIGT BASIS OCH FRÅN NÅGRA GARANTIER, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER EXPLICITA. DETTA INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN SPECIFIK AVSIKT. DATANUMEN, DESS AFFILIATE ELLER LICENSGIVARE VARKEN FÖRSÄKRAR, GARANTERAR ELLER GER NÅGRA REPRESENTATIONER ANGÅENDE ANSTÄLLNING ELLER RESULTAT SOM ERHÅLLS FRÅN PROGRAMVARAN. DATANUMEN OCH DESS AFFILIATES ELLER LICENSGIVARE GER INGEN BEKRÄFTELSE OM ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT FUNGERA AVBROTT ELLER FELFRI, GARANTERAR EJ ELLER EFFEKTIVITETEN AV NÅGON DATAÅTERSTÄLLNING OCH/ELLER FILÅTERTAGNING, OCH ÅTERHÄMTNING AV FIL ELLER DELVIS. DU BEKRÄFTAR ATT LÄNGD DATABEHANDLING PRAKSIS NÖDVÄNDER OMFATTANDE TESTNING AV ALLA APPLIKATIONER, INKLUSIVE PROGRAMVARAN, MED ICKE VITALA DATA INNAN DU LITAR NÅGOT PÅ DET. DU ACCEPTERAR HÄRMED FULLSTÄNDIG ANSVAR FÖR ATT ANVÄNDA UPPGIFTERNA AV PROGRAMVARAN SOM OMFATTAS AV DENNA LICENS. DENNA GARANTI FRISKRIVNING FUNGERAR SOM EN VIKTIG DEL I DETTA LICENSAVTAL.

UTOM NÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDS ENLIGT RELEVANTA LAGAR, DATANUMEN, DESS AFFILIATES ELLER LICENSGIVARE SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR ELLER PENGARTARY FÖRLÖRAR SOM KOMMER FRÅN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. EVENTUELLT ANSVAR PÅ DEL AV DATANUMEN, DESS AFFILIATES ELLER LICENSGIVARE SKA BEGRÄNSAS EXKLUSIVT TILL ATT ÅTERBETALA ALLA LICENSAVGIFTER SOM LÄMNAS TILL DATANUMEN. OM INTE EXPLICITT FÖRBJUDET AV APPLICABLE LAWS, DATANUMEN, DESS RIKTLINJER, AKTIEÄGARE, ANSVARIGA, ANSTÄLLDA, AFFILIATE, LICENSGIVARE, ENTREPRENÖRER, DOTTERBOLAG ELLER FÖRÄLDERORGANISATIONER, SKA INTE BARA ANSVAR FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, SÄRSKILDA, AVSEENDE ATING TILL PROGRAMVARANS ANVÄNDNING ELLER DIN RELATION MED DATANUMEN, DESS AFFILIATE, ELLER LICENSGIVARE (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST ELLER UTSLÄPP AV DATA ELLER INFORMATION, FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER KONKURRENSFÖRDEL, ELLER AFFÄRSOMRÅDE), ÄR AVSEENDE FÖRFATTET BASERADE PÅ AVTALSFÖRBINDELSER , GARANTI, FÖRSÖRLIGHET, STIKT ANSVAR, BIDRAG, ERSÄTTNING ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK GRUND ELLER ÅTGÄRDSORSAK, ÄVEN OM SANNOLIKHETEN FÖR SÅDANA SKADA MEDDELAS.

DESSUTOM, DATANUMEN GODKÄNNER INTE DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN I APPLIKATIONER ELLER SYSTEM DÄR MJUKVARANS UNDERLÅTANDE FUNGERAR RÄMLIGT FÖRVÄNTAS RESULTERA I BETYDANDE FYSISKA SKADOR, LÅNGLIGA FYSISKA SKADOR. ALL SÅDAN ANVÄNDNING ÄR HELT PÅ DIN EGEN RISK, OCH DU GODKÄNNER ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA OSKADLIG DATANUMEN, DESS SLUTSATS ELLER LICENSGIVARE FRÅN ALLA ANSVAR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR FRÅN SÅDAN OAUTORISERAD ANVÄNDNING.

Allmänt

PROGRAMVARAN inkluderar, men är inte begränsad till, informationen som finns i de medföljande distribuerbara filerna, data, material, aktiveringskoder, licensnycklar, registreringskoder och den know-how som ingår i själva PROGRAMVARAN. Allt detta utgör konfidentiell information och affärshemlighetsinformation (hädanefter kallad "Proprietary Information”) som antingen ägs av eller licensieras till DATANUMEN, inklusive eventuella anslutna upphovsrätter och varumärken. Du samtycker till att upprätthålla den strängaste konfidentialitet av Proprietary Information till förmån för DATANUMEN och dess licensgivare. Du är förbjuden att sälja, licensiera, publicera, visa, distribuera, avslöja eller på annat sätt göra äganderätten tillgängligtary Information, inklusive eventuella aktiveringskoder, licensnycklar, registreringskoder eller registreringsfiler, till tredje part. Dessutom får du endast använda Proprietary Information i enlighet med detta EULA. Skyldigheterna som anges i detta avsnitt ska fortsätta att gälla även vid uppsägning eller uppsägning av Licensen.

Detta Licensavtal utgör det omfattande avtalet mellan parterna angående ämnet och ersätter alla tidigare överenskommelser, inköpsorder, överenskommelser eller arrangemang i förhållande till detsamma.

Du är förbjuden att överlåta, underlicensiera, lägga ut på underleverantörer eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter, skyldigheter eller delegera några skyldigheter enligt detta Licensavtal, antingen helt eller delvis, utan att ha erhållit skriftligt tillstånd i förväg från DATANUMEN. Varje överlåtelse av detta Licensavtal eller alla rättigheter eller skyldigheter som ingår i är villkorat av att den avsedda överlåtaren samtycker till att vara bunden av villkoren i detta Licensavtal och tar på sig överlåtarens alla ansvar och skyldigheter.

Det finns inga tredje parts förmånstagare i förhållande till några löften, skyldigheter eller utfästelser från DATANUMEN inom detta licensavtal.

Eventuell dispens beviljad av DATANUMEN som svar på ditt brott mot detta licensavtal ska inte tolkas som, eller bidra till, ett avstående från DATANUMEN om någon annan eller framtida överträdelse från din sida av samma bestämmelse eller någon annan bestämmelse inom detta EULA.

Om någon del av detta Licensavtal skulle anses ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, som den hänför sig till någon person eller omständighet, ska den anses vara avskiljbar. Giltigheten av återstoden av detta Licensavtal, eller applicabilligheten av sådana bestämmelser till andra personer eller omständigheter ska förbli opåverkad.