Použitie materiálu na našej webovej stránke

Obsah tejto webovej stránky vrátane informácií, umeleckých diel, textu a obrázkov (spoločne „Materiály“) je chránený autorskými právami. K materiálom je možné pristupovať a používať ich len na osobné alebo vzdelávacie účely. Bez povolenia od DataNumen, Inc., nie je dovolené upravovať alebo používať materiály na žiadny iný účel. Opakované publikovanie, rozmnožovanie, sostdistribúcia alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto webovej stránky je zakázaná, s výnimkou prípadov uvedených nižšie.

Iba na osobné alebo vzdelávacie účely môžete tlačiť materiály z tejto webovej stránky za predpokladu, že všetky kópie obsahujú pôvodné upozornenie o autorských právach.

Akýkoľvek počítačový softvér dostupný na stiahnutie alebo inak dostupný z tejto webovej stránky podlieha podmienkam príslušnej licenčnej zmluvy.

Materiály na tejto webovej stránke zostavil DataNumen, Inc. z rôznych zdrojov, podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Stránky prepojené z tejto webovej stránky

DataNumen, Inc. nekontroluje webové stránky prepojené z tejto webovej stránky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu alebo materiály dostupné na takýchto prepojených stránkach. Odkazy na tejto webovej stránke na iné stránky nie sú zamýšľané ako odporúčania alebo odporúčania prepojených subjektov a sú poskytované len pre pohodlie.

Obmedzenie zodpovednosti a záruka

POUŽÍVANÍM SLUŽBY ZÁKAZNÍK SÚHLASÍ, ŽE PREBERÁ VŠETKY RIZIKÁ S TÝM SPOJENÉ. DATANUMEN, INC. POSKYTUJE SLUŽBY „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUK NA INFORMÁCIE, SLUŽBY, NEPRERUŠENÝ PRÍSTUP, PRODUKTY POSKYTOVANÉ V SÚVISLOSTI SO SLUŽBOU, DATANUMEN, INC. SOFTVÉR LICENCOVANÝ ZÁKAZNÍKOM ALEBO VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY. KONKRÉTNE, DATANUMEN, INC. ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE:

  1. AKÉKOĽVEK ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA DOSTUPNOSTI, PRESNOSTI ALEBO OBSAHU INFORMÁCIÍ, PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; A
  2. AKÉKOĽVEK ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. TOTO ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI SA VZŤAHUJE NA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO ZRANENIA SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK ZLYHAVOM FUNGOVANIA, CHYBOU, ZNEŠKODNENÍM, VYMAZANIE, VYMAZANIE, VYMAZANIE ED PRÍSTUP. ZÁKAZNÍK TO VÝSLOVNE UZNÁVA DATANUMEN, INC. NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE Urážlivé, Urážlivé ALEBO NELEGÁLNE SPRÁVANIE INÝCH ZÁKAZNÍKOV ALEBO TRETÍCH STRÁN, A ŽE RIZIKO ÚRAZU Z VYŠŠIE UVEDENÝCH STRÁN LEŽÍ LEN NA ZÁKAZNÍKOVI.

ANI DATANUMEN, INC. ANI ŽIADNY JEJ ZÁSTUPCOVIA, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ANI POSKYTOVATELIA OBSAHU NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ Z POUŽÍVANIA SLUŽBY, NEMOŽNOSTI ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SLUŽBE AKÉKOĽVEK PORUŠENIE ZÁRUKY. ZÁKAZNÍK TÝMTO BERIE NA VEDOMIE, ŽE USTANOVENIA TEJTO SEKCIE SA VZŤAHUJÚ NA VŠETKÝ OBSAH SLUŽBY.