Použitie materiálu na našej webovej stránke

Informácie, umelecké diela, text alebo obrázky (súhrnne „materiály“) obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. K Materiálom môžete pristupovať a používať ich iba na osobné alebo vzdelávacie účely. Bez týchto materiálov nemôžete materiály upravovať ani používať na iné účely DataNumen, Inc povolenie. Pokiaľ nie je uvedené nižšie, nemôžete znova publikovať, reprodukovať, sost alebo distribuovať akékoľvek materiály na tomto webe.

Materiály môžete na tejto webovej stránke tlačiť iba na osobné alebo vzdelávacie účely a vo všetkých kópiách musíte uviesť akékoľvek upozornenie o autorských právach, ktoré je pôvodne súčasťou materiálov.

Akýkoľvek počítačový softvér stiahnuteľný alebo inak dostupný z tejto webovej stránky je licencovaný v súlade s podmienkami aplikáciecable licenčná zmluva.

Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke zostavil DataNumen, Inc z rôznych zdrojov a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Stránky prepojené z tejto webovej stránky

Stránky, na ktoré odkazuje tento web, nie sú pod DataNumen, Inc kontrola a DataNumen, Inc nepreberá zodpovednosť ani zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu alebo materiály dostupné na takýchto odkazovaných stránkach. DataNumen, Inc nemá v úmysle odkazy na tomto webe predstavovať ako odkazy alebo potvrdenia prepojených subjektov a sú poskytované iba pre uľahčenie.

Obmedzenie zodpovednosti a záruka

ZÁKAZNÍK SÚHLASÍ S TÍM, ŽE POUŽÍVANIE SLUŽBY JE CELKOM NA VLASTNÉ RIZIKO ZÁKAZNÍKA. DataNumen, Inc SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLIKOVANÉHO, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA AKEJKOĽVEK ZÁRUKY NA INFORMÁCIE, SLUŽBY, NEPRERUŠENÝ PRÍSTUP ALEBO PRODUKTY POSKYTOVANÉ V RÁMCI SLUŽBY ALEBO V SPOJENÍ S NIMI DataNumen, Inc SOFTVÉR POSKYTOVANÝ LICENCII ZÁKAZNÍKOVI A VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PRI SLUŽBE. KONKRÉTNE, DataNumen, Inc Zrieknutie sa akýchkoľvek a všetkých záruk, vrátane, ale neobmedzujúcich sa na:
(1) AKÉKOĽVEK ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA DOSTUPNOSTI, PRESNOSTI ALEBO OBSAHU INFORMÁCIÍ, PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; A (2) AKÉKOĽVEK ZÁRUKY TITULU ALEBO ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

TOTO ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI SA VZŤAHUJE NA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO POŠKODENIA SPÔSOBENÉ AKÝMKOLI ZLYHANÍM VÝKONU, CHYBY, OMISIE, VYMAZANIA, VADY, POČÍTAČOVÉHO VÍRUSU, KRÁDY ALEBO ZNIČENIA ALEBO Neautorizovaného prístupu. ZÁKAZNÍK NA TO ŠPECIFIKÁLNE UZNÁVA DataNumen, Inc NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA DEFAMATÓRNE, ÚNAVNÉ ALEBO NELEGÁLNE SPRÁVANIE OSTATNÝCH ZÁKAZNÍKOV ALEBO TRETÍCH STRÁN A ŽE RIZIKO ZRANENIA Z PREDCHÁDZAJÚCICH REZIDIEL ÚPLNE SO ZÁKAZNÍKOM.

ANI DataNumen, Inc ŽIADNY Z JEJ AGENTOV, PRIDRUŽENÝCH ALEBO POSKYTOVATEĽOV OBSAHU NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽITIA SLUŽBY ALEBO NEDOSTATOČNOSTI ZÍSKANIA PRÍSTUPU K ALEBO VYUŽÍVANIA SLUŽBY ALEBO Z AKÉKOĽVEK PORUŠENIA. . ZÁKAZNÍK TÝMTO UZNÁVA, ŽE USTANOVENIA V TEJTO ČASTI SA VZŤAHUJÚ NA VŠETKY OBSAHY V SLUŽBE.