Kód chyby Popis chyby
5 Neplatné volanie procedúry alebo argument
6 pretekať
7 Nedostatok pamäte
9 Dolný index je mimo rozsahu
10 Toto pole je pevné alebo tempovérarily zamknutý
11 Delenie nulou
13 Typová nezhoda
14 Nedostatok miesta v reťazci
16 Výraz je príliš zložitý
17 Nie je možné vykonať požadovanú operáciu
18 Došlo k prerušeniu používateľa
28 Nedostatok miesta v zásobníku
47 Príliš veľa klientov aplikácií DLL
48 Chyba pri načítaní DLL
49 Zlá konvencia volania DLL
51 Vnútorná chyba
52 Chybný názov alebo číslo súboru
53 Súbor sa nenašiel
54 Zlý režim súborov
55 Súbor je už otvorený
57 Chyba I / O zariadenia
58 Súbor už existuje
59 Zlá dĺžka záznamu
61 Disk je plný
62 Zadajte koniec súboru
63 Zlé číslo záznamu
67 Príliš veľa súborov
68 Zariadenie nie je k dispozícii
70 Povolenie bolo odmietnuté
71 Disk nie je pripravený
74 Nie je možné premenovať na inú jednotku
75 Chyba prístupu k ceste / súboru
76 Cesta nenájdená
93 Neplatný reťazec vzoru
96 Udalosti objektu nie je možné potlačiť, pretože objekt už spúšťa udalosti na maximálny počet prijímačov udalostí, ktoré podporuje
97 Nie je možné zavolať funkciu priateľa na objekt, ktorý nie je inštanciou definujúcej triedy
98 Volanie vlastnosti alebo metódy nemôže obsahovať odkaz na súkromný objekt, ani ako argument, ani ako návratovú hodnotu
321 Neplatný formát súboru
322 Nemôžem vytvoriť potrebné temporary súbor
325 Neplatný formát v zdrojovom súbore
380 Neplatná hodnota vlastnosti
381 Neplatný index poľa vlastností
382 Sada nie je za behu podporovaná
383 Sada nie je podporovaná (vlastnosť iba na čítanie)
385 Potrebujete index poľa vlastností
387 Sada nie je povolená
393 Získajte podporu za behu
394 Získajte nepodporované (vlastnosť iba na zápis)
422 Majetok sa nenašiel
423 Vlastnosť alebo metóda sa nenašla
424 Vyžaduje sa objekt
429 Komponenta ActiveX nemôže vytvoriť objekt
430 Trieda nepodporuje automatizáciu alebo nepodporuje očakávané rozhranie
432 Počas operácie automatizácie sa nenašiel názov súboru alebo názov triedy
438 Objekt nepodporuje túto vlastnosť ani metódu
440 Chyba automatizácie
442 Pripojenie k typu library alebo objekt library pre vzdialený proces bol lost. Stlačením OK otvoríte dialógové okno, aby ste odstránili referenciu.
443 Automatizačný objekt nemá predvolenú hodnotu
445 Objekt nepodporuje túto akciu
446 Objekt nepodporuje pomenované argumenty
447 Objekt nepodporuje aktuálne miestne nastavenie
448 Pomenovaný argument sa nenašiel
449 Argument nie je voliteľný
450 Nesprávny počet argumentov alebo neplatné priradenie vlastnosti
451 Procedúra let property nie je definovaná a procedúra get property nevrátila objekt
452 Neplatné poradové číslo
453 Zadaná funkcia DLL sa nenašla
454 Zdroj kódu sa nenašiel
455 Chyba zámku kódu
457 Tento kľúč je už priradený k prvku tejto kolekcie
458 Premenná používa typ automatizácie, ktorý nie je v jazyku Visual Basic podporovaný
459 Objekt alebo trieda nepodporuje množinu udalostí
460 Neplatný formát schránky
461 Metóda alebo dátový člen sa nenašli
462 Počítač vzdialeného servera neexistuje alebo je nedostupný
463 Trieda nie je zaregistrovaná na miestnom počítači
481 Neplatný obrázok
482 Chyba tlačiarne
735 Súbor nie je možné uložiť na TEMP
744 Hľadaný text sa nenašiel
746 Náhrady sú príliš dlhé
2001 Zrušili ste predchádzajúcu operáciu. @@@ 1 @ 5738 @ 1
2002 Pokúsili ste sa vykonať operáciu zahŕňajúcu funkciu alebo funkciu, ktorá nebola nainštalovaná v tejto verzii programu Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2004 Na vykonanie tejto operácie nie je dostatok pamäte. Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
2005 Nie je dostatok voľnej pamäte na start Microsoft Office Access. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 3
2006 Názov objektu '|' , ktoré ste zadali, sa neriadia pravidlami pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Office Access. @ Ďalšie informácie o pomenovaní objektov získate po kliknutí na pomocníka. @@ 2 @ 553714184 @ 1
2007 Už máte otvorený databázový objekt s názvom „Pinterest“ @. Pre každý databázový objekt rovnakého typu použite iný názov.
Ak chcete, aby tento objekt nahradil pôvodný objekt, zatvorte pôvodný objekt a potom tento objekt uložte pod rovnakým názvom.
Ďalšie informácie o premenovaní databázového objektu získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 209043 @ 1
2008 Nemôžete vymazať databázový objekt '|' keď je otvorený. @ Zatvorte objekt databázy a potom ho vymažte. @@ 1 @@ 1
2009 Nemôžete premenovať databázový objekt '|' keď je otvorený. @ Zatvorte databázový objekt a potom ho premenujte. @@ 1 @@ 1
2010 Nemôžete vymazať databázový objekt '|' keď je otvorený. @ Zatvorte objekt databázy a potom ho vymažte. @@ 1 @@ 1
2011 Zadané heslo je nesprávne.
2014 Tomuto | 1 ste dali rovnaký názov ako existujúci | 2 vo svojej databáze. @ Tabuľku a dopyt nemôžete pomenovať rovnakým menom. @ Tomuto objektu môžete dať názov, ktorý iná tabuľka alebo dotaz už nepoužíva. . @ 1 @@ 1
2015 Nie sú registrovaní žiadni sprievodcovia tohto typu. @ Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a sprievodcov preinštalujte. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Viac informácií o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 1
2016 Atribúty systémových tabuliek nemôžete upravovať.
2017 Spoločnosť Microsoft pomáha chrániť tento program Visual Basic for Applications Project heslom. Pred vykonaním tejto operácie musíte zadať heslo v editore jazyka Visual Basic. @@@ 1 @@ 1
2018 Názov stránky s prístupom k údajom „|“ ste zadali preklep alebo odkazujú na stránku prístupu k údajom, ktorá nie je otvorená alebo neexistuje. @@@ 1 @@ 1
2019 Číslo, ktoré ste použili pri odkaze na stránku prístupu k údajom, je neplatné. @ Vlastnosť Count použite na spočítanie otvorených stránok prístupu k údajom a ubezpečte sa, že počet stránok nie je väčší ako počet otvorených stránok prístupu k údajom mínus jedna. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2020 Názov témy dátovej prístupovej stránky '|' zadaný názov je nesprávne napísaný alebo odkazuje na názov témy, ktorý neexistuje. @@@ 1 @@ 1
2021 Jeden alebo viac operátorov vo výraze filtra je neplatných. @ Platný zoznam operátorov nájdete v súbore pomoci @@ 1 @@ 1.
2022 Zadali ste výraz, ktorý vyžaduje, aby bolo aktívne okno stránka s prístupom k údajom. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2023 Názov súboru, ktorý ste zadali pre stránku prístupu k údajom, už existuje. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2024 Snímka správy nebola vytvorená, pretože na tempe nemáte dostatok voľného miesta na diskurary pracovné súbory. @ Ak to chcete opraviť, uvoľnite miesto na disku (napríklad vyprázdnite kôš alebo odstráňte nepotrebné súbory). @@ 1 @@ 1
2025 Súbor nemá správny formát pre projekt programu Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2026 Vášmu počítaču chýba aspoň jeden objekt objektu Microsoft Access 97 librarVaše prevedená databáza nebude fungovať, kým túto databázu neotvoríte pomocou programu Access 97 a potom neopravíte všetky chýbajúce referencie. @Stlačte OK, aby ste mohli pokračovať v ukladaní tejto databázy vo formáte Access 97 s chýbajúcimi referenciami, alebo stlačte Cancel, ak už nechcete túto databázu ukladať. @@ 4 @@ 2
2027 Táto operácia nie je podporovaná pre databázy Microsoft Office Access 1.X. @@@ 1 @@ 1
2028 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo zavrieť objekt databázy.
2029 Aplikácie balíka Microsoft Office nemôžu pozastaviť, keď máte dokumenty otvorené zo sieťového umiestnenia. Ukončite aplikácie alebo zatvorte otvorené dokumenty a skúste to znova.
2030 Projekt Microsoft Office Access '|' sa otvorí iba na čítanie, pretože nastala jedna z nasledujúcich situácií: @ Súbor je uzamknutý na úpravy iným používateľom, alebo je súbor (alebo priečinok, v ktorom sa nachádza) označený ako iba na čítanie, alebo ste zadali, že ste chcel otvoriť tento súbor iba na čítanie. @@ 1 @@ 1
2031 Nie je možné previesť alebo povoliť súbor MDE. @@@ 1 @@ 1
2032 Počas prevodu sa vyskytli nejaké chyby. Nebola vygenerovaná žiadna prevedená databáza. @@@ 1 @@ 1
2033 Konflikty mien s existujúcim modulom, projektom alebo objektom librarr. @@@ 1 @@ 1
2034 Projekt nie je možné zostaviť. @@@ 1 @@ 1
2035 Projekt nie je možné načítať v nesprávnej verzii. @@@ 1 @@ 1
2036 Aplikácia Microsoft Office Access nepodporuje použitie projektov ADP, keď je spustená v režime runtime. @@@ 1 @@ 1
2037 Microsoft Office Access nemohol počas tejto operácie vykonať automatické opravy názvov. Je nastavená možnosť „Automaticky opraviť názov protokolu“, ale údaje a rôzne. Objekty nie sú odhlásené. @@@ 1 @@ 3
2038 Súbor '|' sa nedá otvoriť, pretože bol uzamknutý iným používateľom.
2039 Súbor pracovnej skupiny nemôžete previesť z Microsoft Access2000 na Access 97. V Accesse 97 musíte vytvoriť nové bezpečnostné nastavenia.
2040 Aplikáciu Microsoft Office Access nie je možné spustiť. @@@ 1 @@ 3
2041 Microsoft Office Access nemohol nájsť súbor '|'. Tento súbor je potrebný pre startup.
2042 Vyskytla sa systémová chyba alebo nie je dostatok voľnej pamäte pre start Microsoft Office Access. Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
2043 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť databázový súbor „Pinterest“ @ Uistite sa, že ste zadali správnu cestu a názov súboru. @@ 1 @@ 1
2044 Aplikáciu Microsoft Office Access teraz nemôžete ukončiť. @ Ak používate modul jazyka Visual Basic, ktorý používa OLE alebo DDE, bude pravdepodobne potrebné modul prerušiť. @@ 1 @@ 1
2045 Príkazový riadok, ktorý ste zvykli start Microsoft Office Access obsahuje voľbu, ktorú Microsoft Office Access nerozpozná. @ Ukončite a restart Microsoft Office Access pomocou platných možností príkazového riadku. @@ 1 @@ 1
2046 Príkaz alebo akcia '|' nie je teraz k dispozícii. @ * Možno sa nachádzate v databáze iba na čítanie alebo v nekonvertovanej databáze zo staršej verzie Microsoft Office Access.
* Typ objektu, na ktorý sa akcia vzťahuje, nie je momentálne vybraný alebo nie je v aktívnom zobrazení. @ Používajte iba tie príkazy a akcie makier, ktoré sú momentálne k dispozícii pre túto databázu. @ 1 @@ 1
2048 Nie je dostatok voľnej pamäte na otvorenie súboru „|. “@Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
2049 Písmo Tahoma nie je k dispozícii. Ak ho chcete obnoviť, spustite funkciu Rozpoznať a opraviť z ponuky Pomocník.
2050 Zadajte nastavenie časového limitu OLE / DDE od 0 do 300 sekúnd. @@@ 1 @@ 1
2051 Názov objektu „| 1“ nemôže byť dlhší ako | 2 znaky podľa pravidiel pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2052 Na aktualizáciu displeja nie je dostatok voľnej pamäte. Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
2053 Názov príkazu nemôže byť prázdny. @ Vyberte meno. @@ 1 @@ 1
2054 Microsoft Office Access nedokáže načítať program Visual Basic for Applications dynamic-link library (DLL) Vbe6. @ Znova spustite inštalačný program Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 3
2055 Výraz „| zadali ste neplatný. @@@ 1 @ 311732 @ 1
2056 Microsoft Office Access nemôže poskytnúť kontextovo citlivú pomoc. @@@ 1 @@ 1
2057 Na vykonanie operácie nezostáva dostatok pamäte zásobníka. @ Operácia je príliš komplikovaná. Skúste operáciu zjednodušiť. @@ 1 @@ 3
2058 Súbor '|' je nekompatibilný. Microsoft Office Access je potrebné preinštalovať. @ Spustením inštalácie znova nainštalujte program Microsoft Office Access. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Viac informácií o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 3
2059 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť objekt '|'. @ Uistite sa, že objekt existuje a že jeho názov je správne napísaný. @@ 1 @@ 1
2060 Zoznam polí nemôžete vytvoriť na základe akčného dotazu'|.@@Aktívne dotazy neobsahujú polia. Formulár alebo zostava musia byť založené na tabuľke alebo na výberovom alebo krížovom dotaze. @ Zmeňte vlastnosť RecordSource pre formulár alebo zostavu alebo otvorte akčný dotaz a zmeňte ho na výberový dotaz. @ 1 @ 209232 @ 1
2061 Pre túto možnosť zadajte nulové alebo väčšie ako nulové číslo. @@@ 1 @@ 1
2062 Názov príkazu musí mať menej ako 255 znakov. @ Vyberte meno. @@ 1 @@ 1
2063 Microsoft Office Access nemôže vytvárať, otvárať alebo zapisovať do indexového súboru '|'; informačný súbor (.inf), ktorý používa na sledovanie indexov dBASE. @ Súbor indexu môže byť poškodený alebo nemáte oprávnenie na čítanie a zápis na sieťovú jednotku, na ktorú sa pokúšate prepojiť. @ Môžete odkazovať na súbor dBASE bez zadania indexov dBASE, ale existujúce indexy sa nebudú používať s prepojenou tabuľkou. @ 1 @@ 1
2064 Hodnota panela ponuky „|“ je neplatný. @ Zadali ste argument metóde DoMenuItem, ktorá odkazuje na neplatný panel ponúk. @ ​​Použite vnútornú konštantu alebo číselnú hodnotu, ktorá odkazuje na platnú hodnotu panela ponúk, napríklad acFormbar. @ 1 @ 611895 @ 1
2065 Názov zadaného menu, príkazu alebo čiastkového príkazu je neplatný. @ Zadali ste argument do metódy DoMenuItem, ktorý odkazuje na neplatný názov ponuky, príkazu alebo čiastkového príkazu. @ Použite vnútornú konštantu alebo číselnú hodnotu, ktorá odkazuje na platnú hodnotu ponuky, príkazu alebo čiastkového príkazu, napríklad acRecordsMenu. @ 1 @ 611895 @ 1
2066 Na spustenie programu Microsoft Office Access je potrebné rozlíšenie grafického adaptéra najmenej 640 x 480 pixelov.
2067 Makro pruhu ponuky je možné spustiť, iba ak je názov makra pruhu ponuky nastavenie, ktoré používajú konkrétne vlastnosti alebo možnosti. @ Pokúsili ste sa spustiť makro pruhu ponuky, ktoré obsahuje akciu AddMenu.
Nastavte jednu z nasledujúcich vlastností alebo možností na názov makra panela s ponukami:
* Vlastnosť MenuBar formulára alebo zostavy.
* Vlastnosť ShortcutMenuBar formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku.
* Možnosť Lišta ponuky alebo Lišta skratiek ponuky v časti S.tardialógové okno.
Táto chyba sa tiež vyskytuje, ak sa program Microsoft Office Access pokúsi spustiť makro panela s ponukami, ktoré obsahuje akciu AddMenu, ktorá nasleduje po akcii, ktorá z iného objektu robí aktívny objekt. Napríklad akcia OpenForm. @@ 2 @ 603704 @ 1
2068 Vybratá položka je prispôsobená a neobsahuje kontextového pomocníka. @ Ďalšie informácie o vytváraní vlastného pomocníka pre formulár, prehľad alebo ovládací prvok nájdete po kliknutí na položku Pomocník. @@ 2 @ 110930 @ 1
2069 Kľúč alebo kombinácia klávesov | 1 v | 2 má neplatnú syntax alebo nie je povolená. @ Na určenie kľúča alebo kombinácií klávesov použite syntax SendKeys.
Povolené klávesy alebo kombinácie klávesov zobrazíte kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 610144 @ 1
2070 Kľúč alebo kombináciu klávesov | 1 na | 2 ste už priradili inému makru. @ Použije sa iba prvý kláves alebo kombinácia klávesov. @@ 2 @ 610144 @ 1
2071 Vlastnosť Docking momentálne nie je možné nastaviť na „| 1“. @ Ak chcete nastaviť vlastnosť Docking na „| 2“, posuňte panel s nástrojmi z jeho aktuálnej polohy a skúste to znova. @@ 1 @@ 1
2072 „|“ Bolo úspešne importované.
2073 „|“ Bolo úspešne exportované.
2074 Táto operácia nie je podporovaná v rámci transakcií. @@@ 1 @@ 1
2075 Táto operácia vyžaduje otvorenú databázu. @@@ 1 @@ 1
2076 Úspešne prepojené „|“.
2077 Táto sada záznamov sa nedá aktualizovať
2078 Pomoc nie je k dispozícii z dôvodu nedostatku pamäte alebo nesprávnej inštalácie systému Microsoft Windows alebo Microsoft Office Access. @ Ďalšie informácie o riešení problémov s nedostatkom pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „pamäť, riešenie problémov“. @ Ak potrebujete preinštalovať program Microsoft Office Access, možno budete chcieť zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie. Ak to chcete urobiť, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Viac informácií o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @ 1 @@ 3
2079 Formulár je iba na čítanie, pretože nie je nastavená vlastnosť Unique Table.
2080 Panel nástrojov alebo ponuka | už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci panel s nástrojmi alebo ponuku? @@ 19 @@ 2
2081 Príkaz Vytvoriť z makra funguje, iba ak je v okne Databáza vybrané makro. @@@ 1 @@ 1
2082 Upravovať možno iba polia z jedinečnej tabuľky.
2083 Databáza '|' je iba na čítanie. @ V tejto databáze nemôžete ukladať zmeny vykonané v definíciách údajov alebo objektov. @@ 1 @@ 1
2084 Pole „|“ je založený na výraze a nemožno ho upravovať
2085 Nastavenie intervalu obnovenia ODBC musí byť od 1 do 32,766 1 sekúnd. @@@ 1 @@ XNUMX
2086 Sada záznamov vyžaduje, aby bol formulár aktualizovateľný.
2087 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zobraziť podmenu Doplnky. @ Výraz podmenu Doplnky '|' zadaný údaj prekračuje limit 256 znakov. @ Skráťte výraz makronamu alebo názvu funkcie v kľúči Doplnky ponuky v nastavení Registra Windows a potom restart Microsoft Office Access.
Ďalšie informácie o prispôsobení nastavení programu Microsoft Office Access v registri systému Windows získate kliknutím na Pomocník. @ 2 @ 109015 @ 3
2088 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zobraziť podmenu Doplnky | pretože v nastavení, ktoré ste zadali v registri Windows, chýba názov makra alebo výraz názvu funkcie. @@ Zadajte chýbajúci výraz v kľúči Doplnky ponuky v databáze Registry systému Windows a potom restart Microsoft Office Access.
Ďalšie informácie o prispôsobení nastavení programu Microsoft Office Access v registri systému Windows získate kliknutím na Pomocník. @ 2 @ 109015 @ 3
2089 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže na paneli s ponukami zobraziť rovnakú ponuku viackrát. @@@ 1 @ 603704 @ 1
2090 Akcia v skupine makier aktuálnej globálnej ponuky nemôže zmeniť panel globálnej ponuky. @ Microsoft Office Access nemôže zobraziť panel globálnej ponuky, pretože makro volané pri prvom nastavení globálnej ponuky obsahuje ďalšiu akciu, ktorá sa pokúša resetovať globálnu ponuku ponuka. @ Skontrolujte makra panela s ponukami a globálny panel s ponukami nastavíte iba raz. @ 1 @@ 1
2091 '|' je neplatné meno. @@@ 1 @@ 1
2092 Hodnota, ktorú ste zadali pre argument nastavenia v metóde SetOption, nie je pre túto možnosť správnym typom variantu. @ Zadali ste reťazec, keď program Microsoft Office Access očakával číslo. @ V dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje) uvidíte, čo typ údajov je potrebný na nastavenie tejto konkrétnej možnosti. Napríklad nastavenie pre možnosť Predvolený priečinok databázy musí byť reťazec. Ak chcete zistiť, aký typ Variantu ste odovzdali metóde SetOption, použite funkciu VarType.
Ďalšie informácie získate v indexe pomoci „Variantný typ údajov“ a „funkcia VarType“. @ 1 @@ 1
2093 Číselná hodnota argumentu nastavenia v metóde SetOption nezodpovedá žiadnemu nastaveniu zoznamu alebo skupiny možností v dialógovom okne Možnosti. @ Platné nastavenia sú 0 (prvá položka v zozname) až po | (posledná položka v zozname). @@ 1 @ 606210 @ 1
2094 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť panel nástrojov „Pinterest“ @ Pokúšali ste sa spustiť makro, ktoré obsahuje akciu ShowToolbar, alebo procedúru jazyka Visual Basic, ktorá obsahuje metódu ShowToolbar.
* Názov panela s nástrojmi môže byť napísaný nesprávne.
* Táto akcia môže odkazovať na vlastný panel s nástrojmi, ktorý bol odstránený alebo premenovaný v aktuálnej databáze.
* Táto akcia môže odkazovať na vlastný panel s nástrojmi, ktorý existuje v inej databáze. @@ 1 @ 606458 @ 1
2095 Microsoft Office Access sa nedá prepnúť na |. @ Aplikáciu Microsoft, ktorú ste sa pokúsili otvoriť, sa nedá nájsť alebo vo vašom počítači nie je nainštalovaná. @@ 1 @@ 3
2096 Microsoft Office Access nemôže otvoriť aplikáciu Microsoft Office, pretože nemôže nájsť knižnicu dynamických odkazovrary Mstool32. @ Spustením inštalácie preinštalujte program Microsoft Office Access. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Viac informácií o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 3
2097 Tabuľka, pre ktorú ste sa pokúsili vytvoriť špecifikáciu importu a exportu, bola vytvorená v staršej verzii Microsoft Office Access. @ Pomocou príkazu Convert Database (ponuka Nástroje, podponuka Database Utilities) preveďte túto databázu na aktuálnu verziu Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2098 Operáciu nebolo možné dokončiť, pretože inteligentná značka „| váš systém nerozpoznal
2100 Ovládací prvok alebo ovládací prvok podformulára je pre toto umiestnenie príliš veľký. @ Číslo, ktoré ste zadali pre vlastnosť Ľavá, Horná, Výška alebo Šírka, je príliš veľké alebo predstavuje záporné číslo. @ Zmenšite veľkosť ovládacieho prvku alebo ovládacieho prvku podformulára alebo zadajte kladné číslo. @ 1 @@ 1
2101 Zadané nastavenie nie je pre toto vlastníctvo platné. @ Platné nastavenia pre toto vlastníctvo zobrazíte vyhľadaním názvu vlastnosti v indexe pomoci. @@ 1 @@ 1
2102 Názov formulára '|' je nesprávne napísaný alebo odkazuje na neexistujúci formulár. @ Ak je neplatný názov formulára v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po kliknutí na tlačidlo OK zobrazí názov makra a argumenty makra. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov formulára. @@ 1 @@ 1
2103 Názov správy „| ste zadali v zozname vlastností alebo v makre nesprávne napísané správy alebo odkazujú na neexistujúci prehľad. @ Ak je neplatný názov prehľadu v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po kliknutí zobrazí názov makra a argumenty makra Ok. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov prehľadu. @@ 1 @@ 1
2104 Zadali ste názov ovládacieho prvku '|, ktorý sa už používa. @ Už máte ovládací prvok vo formulári s týmto názvom alebo existujúci ovládací prvok má svoj názov namapovaný na tento názov pre Visual Basic.
Visual Basic mapuje medzery v názvoch ovládacích prvkov na podčiarkovníky. Napríklad My Control a My_Control sa považujú za duplicitné názvy. @@ 1 @ 611734 @ 1
2105 Nemôžete prejsť na zadaný záznam. @ Môžete byť na konci sady záznamov. @@ 1 @@ 1
2106 | pri načítaní formulára alebo zostavy sa vyskytli chyby. @ Načítali ste formulár alebo zostavu, ktorá obsahuje ovládacie prvky alebo vlastnosti, ktoré program Microsoft Office Access nerozpozná, a bude ich ignorovať. @@ 1 @@ 1
2107 Zadaná hodnota nespĺňa pravidlo overenia definované pre pole alebo ovládací prvok. @ Pravidlo overenia zobrazíte kliknutím na návrhové zobrazenie, kliknutím na príslušné pole a potom, ak nie je otvorený hárok vlastností, kliknite na tlačidlo Vlastnosti. na paneli nástrojov. Potom kliknite na kartu Údaje. @ Ak chcete vyriešiť tento problém, zadajte hodnotu, ktorá zodpovedá pravidlu overenia, alebo stlačte kláves ESC, aby ste vrátili zmeny. @ 1 @ 211730 @ 1
2108 Pred vykonaním akcie GoToControl, metódy GoToControl alebo metódy SetFocus musíte pole uložiť. @ Pokúsili ste sa presunúť fokus na iný ovládací prvok pomocou metódy SetFocus, akcie GoToControl alebo metódy GoToControl. @ Nastavte makro alebo metódu do vlastnosti AfterUpdate namiesto vlastnosti BeforeUpdate, takže pred zmenou zamerania uloží pole. @ 1 @ 606314 @ 1
2109 Neexistuje pole s názvom „| v aktuálnom zázname. @@@ 1 @@ 1
2110 Microsoft Office Access nemôže presunúť fokus na ovládací prvok |. @ * Ovládací prvok môže byť typu, ktorý nedokáže prijať fokus, napríklad štítok.
* Vlastnosť Viditeľné ovládacieho prvku môže byť nastavená na Nie.
* Vlastnosť ovládacieho prvku Povolené môže byť nastavená na hodnotu č. @@ 1 @ 603016 @ 1
2111 Zmeny, ktoré ste vykonali, sa nedajú uložiť. @ Operácia ukladania mohla zlyhať z dôvodu temparary zamykanie záznamov iným používateľom.
* Kliknite na OK a skúste to znova. Možno budete musieť niekoľkokrát kliknúť na tlačidlo OK (alebo počkať, kým druhý používateľ nezavrie tabuľku).
* Ak zlyhajú opakované pokusy o uloženie zmien, kliknite na tlačidlo Zrušiť. @@ 3 @@ 1
2112 Položku do schránky nemožno vložiť do tohto ovládacieho prvku. @@@ 1 @@ 1
2113 Zadaná hodnota nie je pre toto pole platná. @ Napríklad ste mohli zadať text do číselného poľa alebo do čísla, ktoré je väčšie, ako povoľuje nastavenie FieldSize. @@ 1 @@ 1
2114 Aplikácia Microsoft Office Access nepodporuje formát súboru „|“ alebo je súbor príliš veľký. Skúste súbor previesť do formátu BMP alebo GIF. @@@ 1 @@ 1
2115 Makro alebo funkcia nastavená na vlastnosť BeforeUpdate alebo ValidationRule pre toto pole bráni programu Microsoft Office Access v ukladaní údajov do poľa. @ * Ak ide o makro, otvorte makro v okne Makro a odstráňte akciu, ktorá vynúti uloženie. (napríklad GoToControl).
* Ak makro obsahuje akciu SetValue, nastavte namiesto neho vlastnosť ovládacieho prvku AfterUpdate.
* Ak je toto funkcia, predefinujte ju v okne modulu. @@ 1 @@ 1
2116 Hodnota v poli alebo zázname porušuje overovacie pravidlo pre záznam alebo pole. @ Pravidlo overovania ste napríklad mohli zmeniť bez overenia, či sa existujúce údaje zhodujú s novým overovacím pravidlom. @ Kliknutím na tlačidlo Späť v ponuke Upraviť obnovíte predchádzajúca hodnota alebo zadajte novú hodnotu, ktorá spĺňa overovacie pravidlo pre pole. @ 2 @ 209121 @ 1
2117 Microsoft Office Access zrušil operáciu prilepenia. @ Text v schránke je príliš dlhý na to, aby sa dal vložiť do formulára. Napríklad ste mohli vložiť príliš veľa textu do štítka alebo zadať príliš veľa textu do vlastnosti ColumnWidths. @ Prilepte menšie časti. V prípade štítkov musíte vložiť menej ako 2,048 1 znakov. @ 1 @@ XNUMX
2118 Pred spustením akcie Requery musíte uložiť aktuálne pole. @ * Ak spúšťate makro z okna Databáza, najskôr toto pole uložte a potom spustite makro.
* Ak je názov makra nastavením vlastnosti BeforeUpdate vo funkcii jazyka Visual Basic, nastavte namiesto toho vlastnosť AfterUpdate na názov makra. @@ 1 @ 603033 @ 1
2119 Akciu Požiadavka nie je možné použiť na ovládací prvok 'Pinterest.@@Niektoré ovládacie prvky, ako napríklad menovky a obdĺžniky, nemôžu dostať fokus; preto na nich nemôžete použiť akciu Requery. @@ 1 @ 603033 @ 1
2120 Ak chcete pomocou tohto sprievodcu vytvoriť stránku s prístupom k formuláru, správe alebo údajom, musíte najskôr vybrať tabuľku alebo dotaz, na ktorom bude založená stránka s prístupom k formuláru, správe alebo údajom. @@@ 1 @@ 1
2121 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť formulár „Pinterest“ @ Obsahuje údaje, ktoré program Microsoft Office Access nerozpozná.
Znova vytvorte formulár alebo, ak uchovávate záložné kópie svojej databázy, získajte kópiu formulára. @@ 1 @@ 1
2122 Nemôžete zobraziť formulár ako súvislý formulár, ak obsahuje podformulár, ovládací prvok ActiveX alebo viazaný graf. @ Nastavte vlastnosť DefaultView formulára na jeden formulár, údajový list, kontingenčnú tabuľku alebo kontingenčný graf. @@ 1 @@ 1
2123 Názov ovládacieho prvku, ktorý ste zadali, nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2124 Názov formulára, ktorý ste zadali, nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v programe Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2125 Nastavenie pre vlastnosť FontSize musí byť od 1 do 127. @@@ 1 @ 612551 @ 1
2126 Nastavenie pre vlastnosť ColumnCount musí byť od 1 do 255. @@@ 1 @ 600936 @ 1
2127 Nastavenie pre vlastnosť BoundColumn nemôže byť väčšie ako nastavenie pre vlastnosť ColumnCount. @@@ 1 @ 600839 @ 1
2128 Aplikácia Microsoft Office Access narazila pri importovaní na chyby | 1. @ Podrobnejšie informácie o chybách nájdete v súbore „| 2“. @@ 1 @@ 1
2129 Nastavenie pre vlastnosť DefaultEditing musí byť Povoliť úpravy, Iba na čítanie, Zadávanie údajov alebo Nemožno pridať záznamy. @ Zadajte 1, 2, 3 alebo 4 pre vlastnosť DefaultEditing. @@ 1 @@ 1
2130 Nastavenia pre vlastnosti GridX a GridY musia byť od 1 do 64. @@@ 1 @@ 1
2131 Výraz nemôže byť dlhší ako 2,048 1 znakov. @@@ 1 @@ XNUMX
2132 Nastavenie pre vlastnosť DecimalPlaces musí byť od 0 do 15 alebo 255 pre Auto (predvolené). @@@ 1 @@ 1
2133 Nemôžete vložiť formulár (alebo správu) do seba. @ Vyberte alebo zadajte iný formulár alebo správu, ktorá bude slúžiť ako podformulár alebo podsprávy. @@ 1 @@ 1
2134 Nastavenie pre vlastnosť Width musí byť od 0 do 22 palcov (55.87 cm). @@@ 1 @@ 1
2135 Táto vlastnosť je iba na čítanie a nedá sa nastaviť. @@@ 1 @@ 1
2136 Ak chcete nastaviť túto vlastnosť, otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení. @ Ďalšie informácie o tejto vlastnosti nájdete v indexe pomoci v názve vlastnosti. @@ 1 @@ 1
2137 Teraz nemôžete použiť funkciu Nájsť alebo Nahradiť. @ Polia nie je možné prehľadať z dôvodu jedného z týchto dôvodov:
* Polia sú ovládacie prvky (napríklad tlačidlá alebo objekty OLE).
* Polia neobsahujú žiadne údaje.
* Neexistujú žiadne polia na hľadanie. @@ 1 @@ 1
2138 Zadanú hodnotu nemôžete v poli vyhľadať. @ Skôr ako sa pokúsite hľadať znova, odstráňte chybu uvedenú v predchádzajúcej chybovej správe. @@ 1 @@ 1
2139 Aktuálnu hodnotu poľa nemôžete nahradiť textom nahradenia. @ Pred ďalším nahradením odstráňte všetky chyby. @@ 1 @@ 1
2140 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže uložiť zmenu, ktorú ste vykonali v zázname v operácii Nahradiť, z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej chybovej správe. @ V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Vrátiť späť aktuálny záznam alebo do poľa zadajte novú hodnotu. @@ 1 @@ 1
2141 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť text, ktorý ste zadali do poľa Nájsť. @@@ 1 @@ 1
2142 Akcia FindRecord vyžaduje argument Nájsť čo. @ Pokúsili ste sa spustiť sadu makier s jednou z vlastností aktuálneho poľa, ale argument Hľadať ste nechali prázdny. @ Po kliknutí na tlačidlo OK sa v dialógovom okne Akcia zlyhala zobrazí názov makra. a argumenty makra. V okne Makro zadajte text alebo výraz pre argument Nájsť čo a skúste operáciu Hľadať znova. @ 1 @ 603015 @ 1
2143 Akciu FindRecord ste nezadali kritériá vyhľadávania. @ V okne Makro vložte akciu FindRecord pred akciu FindNext. @@ 1 @ 603015 @ 1
2144 Nastavenie pre vlastnosť ListRows musí byť od 1 do 255. @@@ 1 @ 604055 @ 1
2145 Nastavenie vlastnosti ColumnWidths musí mať hodnotu od 0 do 22 palcov (55.87 cm) pre každý stĺpec v zozname alebo v rozbaľovacom zozname. @ Ak je viac ako jeden stĺpec, oddeľte čísla bodkočiarkou alebo znakom oddeľovača zoznamu. . Oddeľovacie znaky zoznamu sú definované v časti Regionálne nastavenia ovládacieho panela systému Windows. @@ 1 @ 600847 @ 1
2146 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže uložiť poslednú zmenu z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej chybovej správe. @ Napríklad ste mohli zadať duplicitnú hodnotu do poľa s indexom, ktorý zakazuje duplicitné hodnoty. @ V ponuke Úpravy kliknite na tlačidlo Späť, alebo do poľa zadajte novú hodnotu. @ 1 @@ 1
2147 Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť ovládacie prvky, musíte byť v návrhovom zobrazení. @@@ 1 @ 5054 @ 1
2148 Číslo, ktoré ste použili pri odkazovaní na časť formulára alebo správy, je neplatné. @ Uistite sa, že počet je menší ako počet sekcií vo formulári alebo správe. @@ 1 @@ 1
2149 Konštanta, ktorú ste zadali pre typ ovládacieho prvku, je neplatná. @ Zoznam platných konštánt, ktoré môžete použiť na vytvorenie ovládacieho prvku, kliknite na Pomoc. @@ 2 @ 610905 @ 1
2150 Tento typ kontroly nemôže obsahovať ďalšie kontroly. @@@ 1 @@ 1
2151 Nadradený ovládací prvok nemôže obsahovať typ ovládacieho prvku, ktorý ste vybrali. @ Napríklad ste použili funkciu CreateControl na označenie skupiny možností ako nadradeného textového poľa. @@ 1 @@ 1
2152 Úrovne skupín môžete nastaviť iba pre prehľady, nie pre formuláre. @@@ 1 @@ 1
2153 Nemôžete určiť viac ako 10 úrovní skupín. @@@ 1 @@ 1
2154 Túto funkciu nemôžete zavolať, keď je otvorené okno Triedenie a zoskupovanie. @@@ 1 @@ 1
2155 V programe Microsoft Office Access sa pri kompilácii kódu jazyka Visual Basic vyskytla chyba. @ Nemáte povolenie na úpravu kódu; informujte o tejto chybe niekoho, kto má povolenie. @@ 1 @@ 1
2156 V programe Microsoft Office Access sa pri kompilácii kódu jazyka Visual Basic vyskytla chyba. @ Chcete zobraziť chybu v jej kontexte? @@ 19 @@ 2
2157 Súčet horného okraja, spodného okraja, výšky hlavičky stránky a výšky päty stránky je väčší ako dĺžka stránky, na ktorú tlačíte. @@@ 1 @@ 1
2158 Metódu Print a grafické metódy správy (Circle, Line, PSet a Scale) môžete použiť iba v procedúre udalosti alebo v makre nastavenom na vlastnosť udalosti OnPrint, OnFormat alebo OnPage. @@@ 1 @ 210129 @ 1
2159 Nie je dostatok pamäte na inicializáciu metódy Print alebo niektorej z grafických metód zostavy (Circle, Line, PSet, Scale). @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste znova vytlačiť alebo zobraziť ukážku zostavy.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
2160 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť grafiku alebo text. @ Pri inicializácii metódy tlače alebo niektorej z grafických metód zostavy (kruh, čiara, PSet, mierka) sa vyskytla chyba. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste tlačiť alebo zobraziť ukážku správa.
Informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@ 1
2161 Zadaný text alebo výraz sa nezhoduje s typom údajov, ktoré hľadáte. @ Predefinujte text alebo výraz alebo hľadajte v inom poli. @@ 1 @@ 1
2162 Makro nastavené na jednu z vlastností aktuálneho poľa zlyhalo z dôvodu chyby v argumente akcie FindRecord. @ V okne Makro zmeňte argument Hľadať vo formáte na Áno. Ak chcete, aby nastavenie argumentov zostávalo na hodnotu Nie, postupujte takto:
* Ako argument Zhoda v prípade vyberte možnosť Nie.
* Vyberte Áno pre argument Iba aktuálne pole.
* Uistite sa, že hľadáte viazaným spôsobom. @@ 2 @ 603015 @ 1
2163 Číslo stránky, ktoré ste použili ako argument pre akciu alebo metódu GoToPage, v tomto formulári neexistuje. @@@ 1 @ 603017 @ 1
2164 Ak je ovládací prvok zameraný, nemôžete ho deaktivovať. @@@ 1 @ 5250 @ 1
2165 Nemôžete skryť ovládací prvok, ktorý je zameraný. @@@ 1 @@ 1
2166 Ovládací prvok nemôžete uzamknúť, pokiaľ má neuložené zmeny. @@@ 1 @@ 1
2167 Táto vlastnosť je iba na čítanie a nemožno ju upravovať. @@@ 1 @@ 1
2169 Tento záznam momentálne nemôžete uložiť. @ Aplikácia Microsoft Office Access mohla pri pokuse o uloženie záznamu naraziť na chybu.
Ak teraz zatvoríte tento objekt, vykonané zmeny údajov budú lost.
Chcete aj tak zavrieť objekt databázy? @@ 20 @@ 2
2170 Na získanie údajov pre zoznam nie je dostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy. Potom zatvorte a znova otvorte aktívny formulár a znova kliknite na zoznam.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
2171 Nemôžete mať viac ako sedem vnorených podformulárov v hlavnom formulári. @ Odstráňte ôsmy vnorený podformulár. @@ 1 @@ 1
2172 Ako zdroj záznamov pre podformulár alebo podsprávu nemôžete použiť prechodový dopyt ani krížový dopyt s nepohyblivým stĺpcom. @ Predtým, ako spojíte podformulár alebo podsprávu s krížovým dotazom, nastavte vlastnosť ColumnHeadings dotazu. @@ 2 @ 209979 @ 1
2173 Ovládací prvok „| makro sa pokúša vyhľadať, nedá sa vyhľadať. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Pridajte akciu GoToControl pred akciu FindRecord.
* Pre akciu FindRecord zmeňte argument akcie Iba aktuálne pole z Áno na Nie.
* Zmeňte zameranie na vyhľadateľný ovládací prvok. @@ 2 @ 603015 @ 1
2174 Momentálne nemôžete prepnúť na iné zobrazenie. @ Kód sa vykonával pri pokuse o prepnutie zobrazenia. @ Ak ladíte kód, musíte pred prepnutím zobrazení ukončiť operáciu ladenia. @ 1 @@ 1
2175 Nie je dostatok voľnej pamäte na pokračovanie operácie vyhľadávania. @ Zatvorte nepotrebné programy. Potom skúste znova vyhľadávať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 3
2176 Nastavenie pre túto vlastnosť je príliš dlhé. @ Pre túto vlastnosť môžete zadať až 255 alebo 2,048 1 znakov, v závislosti od typu údajov. @@ 1 @@ XNUMX
2177 Nie je možné vložiť prehľad do formulára. @ Hlásenie je možné vložiť iba do prehľadu. @@ 1 @@ 1
2178 Teraz nemôžete pridať ďalšiu sekciu. @ Maximálna celková výška všetkých sekcií v prehľade vrátane hlavičiek sekcií je 200 palcov (508 palcov). @ Odstráňte alebo znížte výšku aspoň jednej sekcie a potom pridajte nová sekcia. @ 1 @@ 1
2181 Vypočítané pole nemôžete triediť vo formulári. @ Vypočítané pole môžete zoradiť iba v dotaze. @ Vytvorte vypočítané pole v dotaze, zoraďte pole a potom založte formulár na dotaze.
Pretože dopyt sa musí vykonať pred otvorením formulára, formulár sa otvorí pomalšie. @ 1 @@ 1
2182 Toto pole nemôžete zoradiť. @@@ 1 @@ 1
2183 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť objekt požadovaného typu. @ Pokúšate sa vytvoriť formulár zo správy, ktorá bola uložená ako text, alebo vytvoriť správu z uloženého formulára. @@ 1 @@ 1
2184 Hodnota, ktorú ste použili pre vlastnosť TabIndex, je neplatná. Správne hodnoty sú od 0 do |. @@@ 2 @ 606348 @ 1
2185 Na ovládací prvok nemôžete odkazovať na vlastnosť alebo metódu, pokiaľ nie je zameraný na ovládací prvok. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Pred odkazom na vlastnosť presuňte zameranie na ovládací prvok. V kóde jazyka Visual Basic použite metódu SetFocus. V makre použite akciu GoToControl.
* Odkazy alebo nastavenie vlastnosti z makra alebo procedúry udalosti, ktorá sa spustí, keď dôjde k udalosti GotFocus pre ovládací prvok. @@ 2 @ 606215 @ 1
2186 Táto vlastnosť nie je k dispozícii v dizajnovom zobrazení. @ Ak chcete získať prístup k tomuto vlastníctvu, prepnite do formulárového zobrazenia alebo odstráňte odkaz na toto vlastníctvo. @@ 1 @@ 1
2187 Táto vlastnosť je k dispozícii iba v dizajnovom zobrazení. @@@ 1 @@ 1
2188 Objekt, ktorý ste sa pokúsili načítať z textu, má neplatnú hodnotu pre vlastnosť '| 1' na a | 2. @@@ 1 @@ 1
2189 Váš kód obsahuje chybu syntaxe alebo nie je k dispozícii požadovaná funkcia Microsoft Office Access. @ Ak je syntax správna, skontrolujte podkľúč Control Wizards alebo Librarv sekcii Microsoft Office Access v databáze Registry systému Windows overte, či sú požadované položky uvedené a dostupné. @ Ak sú položky správne, musíte opraviť doplnok Microsoft Office Access Utility alebo súbor acWzlib alebo tohto sprievodcu. bol deaktivovaný. Ak chcete znova povoliť tohto sprievodcu, v ponuke Pomocník kliknite na položku O balíku Microsoft Office Access a potom na tlačidlo Zakázané položky. Zobrazí sa zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte program Microsoft Office Access. Pred opätovnou inštaláciou odstráňte kľúče registra Windows pre doplnok Microsoft Office Access Utility a acWzlib. @ 1 @@ 1
2190 Táto vlastnosť bola nahradená novou vlastnosťou; namiesto toho použite nové vlastníctvo. @@@ 1 @@ 1
2191 Nemôžete nastaviť | vlastnosť v ukážke pred tlačou alebo po tlači má started. @ Skúste túto vlastnosť nastaviť v udalosti OnOpen. @@ 1 @@ 1
2192 Zadaná bitová mapa nie je vo formáte bitmapy nezávislej na zariadení (.dib). @ Pokúsili ste sa nastaviť vlastnosť PictureData ovládacieho prvku formulára, zostavy, tlačidla alebo obrázka. @@ 1 @@ 1
2193 Ľavý okraj, pravý okraj alebo obidva okraje sú širšie ako veľkosť papiera uvedená v dialógovom okne Nastavenie tlače. @@@ 1 @@ 1
2194 Vlastnosť PictureData nemôžete nastaviť v zobrazení údajového hárka. @ Platné nastavenia pre túto vlastnosť zobrazíte vyhľadaním indexu pomoci v časti „Vlastnosť PictureData“. @@ 1 @@ 1
2195 Názov sekcie, ktorý ste zadali, nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v programe Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2196 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže načítať hodnotu tejto vlastnosti. @ Táto vlastnosť nie je k dispozícii v zobrazení, v ktorom spúšťate makro alebo kód jazyka Visual Basic, alebo v programe Microsoft Office Access došlo k chybe pri načítaní hodnoty vlastnosti. .
Platné nastavenia tohto vlastníctva zobrazíte vyhľadaním jeho názvu v indexe pomoci. @@ 1 @@ 1
2197 Vlastnosť SourceObject ovládacieho prvku podformulára nemôžete nastaviť na reťazec s nulovou dĺžkou, ak zobrazujete hlavný formulár vo formulárovom zobrazení. @ Túto vlastnosť môžete nastaviť na reťazec s nulovou dĺžkou z návrhového zobrazenia, údajového hárka alebo ukážky tlače . @@ 1 @@ 1
2200 Zadané číslo je neplatné. @@@ 1 @@ 1
2201 Pri načítaní informácií o tlačiarni pre | 1 na | 2 sa vyskytol problém. Objekt mohol byť odoslaný na tlačiareň, ktorá nie je k dispozícii. @@@@@
2202 Pred tlačou musíte nainštalovať tlačiareň. @ Ak chcete tlačiareň nainštalovať, v systéme Windows S ukážte na Nastaveniatarv ponuke t kliknite na položku Tlačiarne a potom dvakrát kliknite na položku Pridať tlačiareň. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. @@ 1 @@ 1
2203 Dynamický odkaz library Commdlg failed: error code '0x |'. @ Ovládač tlačiarne pre vybratú tlačiareň môže byť nesprávne nainštalovaný.
Informácie o výbere inej tlačiarne alebo preinštalovaní tejto tlačiarne z operačného systému Microsoft Windows nájdete v indexe pomoci systému Windows pre „nastavenie tlačiarne“. @@ 1 @@ 1
2204 Predvolený ovládač tlačiarne nie je nastavený správne. @ Informácie o nastavení predvolenej tlačiarne nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „default printer, setting“. @@ 1 @@ 1
2205 Predvolený ovládač tlačiarne nie je nastavený správne. @ Informácie o nastavení predvolenej tlačiarne nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „default printer, setting“. @@ 1 @@ 1
2206 Zadané číslo stránky je neplatné. @ Môže to byť napríklad záporné číslo alebo neplatný rozsah, napríklad 6 až 3. @@ 1 @@ 1
2207 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže tlačiť makrá. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu PrintOut, ale aktívnym objektom je makro. @ Ak chcete tlačiť iný objekt ako makro, pomocou akcie alebo metódy SelectObject vyberte požadovaný objekt pred spustením akcie PrintOut. @ 1 @ 603041 @ 1
2210 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytlačiť alebo zobraziť ukážku stránky, pretože veľkosť vybratej stránky je väčšia ako 22.75 palca. @@@ 1 @@ 1
2211 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytlačiť alebo zobraziť ukážku okna ladenia. @@@ 1 @@ 1
2212 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytlačiť váš objekt. @ Skontrolujte, či je k dispozícii zadaná tlačiareň.
Informácie o nastavení predvolenej tlačiarne nájdete v indexe pomoci systému Windows ako „predvolená tlačiareň, nastavenie“. @@ 1 @@ 1
2213 Pri načítaní informácií o tlačiarni pre tento objekt sa vyskytol problém. Objekt mohol byť odoslaný na tlačiareň, ktorá nie je k dispozícii. @@@ 1 @@ 1
2214 Pri načítaní informácií z tlačiarne sa vyskytol problém. Nie je nastavená nová tlačiareň. @@@ 1 @@ 1
2215 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytlačiť túto kontingenčnú tabuľku, pretože jej | 1 presahuje 22.75 palca. @ Zmenšite | 1 vykonaním zmien vo formátovaní alebo zahrnutím údajov zobrazenia kontingenčnej tabuľky a potom skúste tlačiť znova. @@ 1 @@ 1
2220 Microsoft Office Access nemôže otvoriť súbor '|'. @@@ 1 @@ 1
2221 Text je príliš dlhý na to, aby ste ho mohli upravovať. @@@ 1 @@ 1
2222 Tento ovládací prvok je iba na čítanie a nemožno ho meniť. @@@ 1 @@ 1
2223 Názov súboru '|' je príliš dlhý. @ Zadajte názov súboru, ktorý má najviac 256 znakov. @@ 1 @@ 1
2225 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo otvoriť schránku. @ Schránka nereaguje, pravdepodobne preto, že ju používa iná aplikácia. Zavrite všetky ostatné aplikácie a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@ 1
2226 Schránka nereaguje, takže program Microsoft Office Access nemôže prilepiť obsah schránky. @ * Schránka môže používať inú aplikáciu.
* Pre operáciu vloženia nemusí byť dostatok voľného miesta.
Zatvorte všetky ostatné aplikácie a potom ich znova skopírujte a prilepte. @@ 1 @@ 1
2227 Údaje v schránke sú poškodené, takže program Microsoft Office Access ich nemôže vložiť. @ V schránke môže byť chyba alebo nemusí byť dostatok voľnej pamäte. Skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@ 1
2229 Microsoft Office Access nemôže start server OLE. @ Pokúsili ste sa použiť formulár, zostavu alebo údajový hárok, ktorý obsahuje objekt OLE, ale server OLE (aplikácia použitá na vytvorenie objektu) nemusí byť zaregistrovaný správne. Preinštalujte server OLE a zaregistrujte ho správne. @@ 1 @@ 1
2234 Microsoft Office Access nemôže vložiť objekt OLE. @@@ 1 @@ 1
2237 Zadaný text nie je položkou v zozname. @ Vyberte položku v zozname alebo zadajte text, ktorý sa zhoduje s jednou z uvedených položiek. @@ 1 @@ 1
2239 Databáza '|' je potrebné opraviť alebo nejde o databázový súbor Microsoft Office Access. @ Možno ste neočakávane ukončili program Microsoft Office Access s otvorenou databázou. @ Ak chcete databázu opraviť, kliknite na príkaz Opraviť databázu v ponuke Nástroje (podmenu Database Utilities).
Ak databázu nie je možné opraviť, súbor .mdb je nepoužiteľný. Obnovte databázu zo záložnej kópie alebo vytvorte novú databázu. @ 1 @@ 1
2243 Údaje v schránke nie sú rozpoznateľné; Microsoft Office Access nemôže vložiť objekt OLE. @@@ 1 @@ 1
2244 Názov súboru, ktorý ste zadali vo vlastnosti Obrázok príkazového alebo prepínacieho tlačidla, sa nedá prečítať. @ * Zadaný súbor môže byť poškodený. Obnovte súbor zo záložnej kópie alebo ho znova vytvorte.
* Disk, na ktorom je súbor umiestnený, môže byť nečitateľný. @@ 1 @@ 1
2245 Zadaný súbor neobsahuje platné údaje ikony. @ Zadajte platný súbor ikony. @@ 1 @ 600829 @ 1
2246 Microsoft Office Access nemôže spustiť dopyt; hodnoty parametrov sú príliš veľké. @ Celková dĺžka všetkých hodnôt zadaných pre parametre nemôže presiahnuť 1,024 1 znakov. @@ 1 @@ XNUMX
2260 Pri odosielaní údajov na server OLE (aplikácia použitá na vytvorenie objektu) sa vyskytla chyba. @ * Možno ste sa pokúsili odoslať príliš veľa údajov. Ak vytvárate graf a graf je založený na dotaze, upravte dotaz tak, aby vyberal menej údajov. Ak je graf založený na tabuľke, zvážte jeho založenie na dopyte, aby ste mohli obmedziť údaje.
* Možno používate server OLE, ktorý neakceptuje formát schránky.
* Možno nebudete môcť starserver OLE, pretože nie je správne zaregistrovaný. Preinštalujte ho a zaregistrujte.
* Váš počítač môže mať nedostatok pamäte. Uvoľnením pamäte zatvorte ďalšie okná aplikácií. @@ 1 @ 208951 @ 1
2262 Táto hodnota musí byť číslo. @@@ 1 @@ 1
2263 Číslo je príliš veľké. @@@ 1 @@ 1
2264 Aplikácia Microsoft Office Access nerozpoznala jednotku merania. @ Zadajte platnú jednotku, napríklad palce (palce) alebo centimetre (cm). @@ 1 @@ 1
2265 Musíte určiť mernú jednotku, napríklad palce (palce) alebo centimetre (cm). @@@ 1 @@ 1
2266 '|' nemusí byť platným nastavením pre vlastnosť RowSourceType alebo došlo k chybe kompilácie vo funkcii. @ Informácie o platných nastaveniach pre vlastnosť RowSourceType získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 603853 @ 1
2267 Na vytvorenie tempa nie je dostatok miesta na diskurary vyrovnávacia pamäť pre tlač. @ Uvoľnite miesto na disku, aby ste uvoľnili miesto pre temporary súbor vyrovnávacej pamäte. @@ 1 @@ 1
2269 Niektoré librarDatabázy sa nepodarilo načítať, pretože ich bolo zadaných príliš veľa. @ Ak chcete zmeniť library odkazy na databázu, kliknite na odkazy v ponuke Nástroje. @@ 1 @ 209017 @ 1
2272 Interval opakovania aktualizácie musí byť nastavený od 0 do 1,000 1 milisekúnd. @@@ 1 @@ XNUMX
2273 Nastavenie pre Update Retries musí byť od 0 do 10. @@@ 1 @@ 1
2274 Databáza '|' je už otvorený ako library databáza. @@@ 1 @@ 1
2275 Reťazec vrátený staviteľom bol príliš dlhý. @ Výsledok bude skrátený. @@ 1 @@ 1
2276 Používaný nástroj na tvorbu vlastných tvarov spôsobil chybu tým, že počas používania zmenil zameranie na iné okno. @ Zadajte hodnotu bez použitia nástroja na tvorbu vlastných tvarov. @@ 1 @@ 1
2277 Pri inicializácii písma sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@ 1
2278 Microsoft Office Access nemôže uložiť vaše zmeny tohto viazaného objektu OLE. @ Buď nemáte povolenie na zápis do záznamu, v ktorom je objekt uložený, alebo je záznam uzamknutý iným používateľom.
Skopírujte objekt do schránky (vyberte objekt a v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať) a v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Vrátiť späť aktuálny záznam. Potom otvorte aplikáciu, ktorú ste použili na vytvorenie objektu, vložte objekt zo schránky a uložte ho. @@ 1 @ 410222 @ 1
2279 Zadaná hodnota nie je vhodná pre vstupnú masku '|' pre toto pole je uvedené. @@@ 2 @ 509118 @ 1
2280 Do registra Windows ste pridali viac výstupných formátov, ako dokáže program Microsoft Office Access inicializovať. @ Niektoré výstupné formáty nebudú k dispozícii. Odstráňte formáty, ktoré nikdy alebo najmenej často nepoužívate. @@ 1 @@ 1
2281 Formáty, ktoré umožňujú výstup údajov ako Microsoft Excel, formát RTF, text systému MS-DOS alebo HTML, chýbajú alebo sú nesprávne zaregistrované v registri Windows. @ Spustením inštalácie znova nainštalujte program Microsoft Office Access alebo, ak ste oboznámení s nastaveniami v registri, skúste ich opraviť sami. Ďalšie informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 109015 @ 1
2282 Formát, v ktorom sa pokúšate o výstup aktuálneho objektu, nie je k dispozícii. @ Buď sa pokúšate o výstup z aktuálneho objektu do formátu, ktorý nie je platný pre jeho typ objektu, alebo do formátov, ktoré umožňujú výstup údajov ako Microsoft V registri Windows chýba program Excel, formátovaný text, text systému MS-DOS alebo súbor HTML. Spustite inštaláciu a preinštalujte program Microsoft Office Access, alebo ak viete nastavenia v databáze Registry, skúste ich opraviť sami. Ďalšie informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 109015 @ 1
2283 Špecifikácia formátu pre znak „|“ je neplatné. @ Výstupné údaje nemôžete uložiť do súboru v tomto formáte, kým neopravíte nastavenie formátu v registri Windows. Spustite inštaláciu a preinštalujte program Microsoft Office Access, alebo ak viete nastavenia v databáze Registry, skúste ich opraviť sami. Ďalšie informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 109015 @ 1
2284 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže do súboru zapisovať. @ * Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Office Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. @@ 1 @@ 1
2285 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť výstupný súbor. @ * Na cieľovej jednotke môže byť nedostatok miesta na disku.
* Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Office Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. @@ 1 @@ 1
2286 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže súbor zavrieť. @ * Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Office Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. @@ 1 @@ 1
2287 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť reláciu pošty. @ Skontrolujte svoju poštovú aplikáciu a uistite sa, že funguje správne. @@ 1 @@ 1
2288 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže načítať znak „|“ formát. @ Nastavenie tohto formátu v registri Windows je nesprávne. Výstupné údaje nemôžete uložiť do súboru v tomto formáte, kým neopravíte nastavenie v databáze Registry. @ Spustením inštalácie znova nainštalujte program Microsoft Office Access alebo, ak ste oboznámení s nastaveniami v databáze Registry, pokúste sa ich opraviť sami. . Ďalšie informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @ 2 @ 109015 @ 1
2289 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže výstup modulu v požadovanom formáte. @@@ 1 @@ 1
2290 Príjemcov správ bolo príliš veľa; správa nebola odoslaná. @@@ 1 @@ 1
2291 Existuje príliš veľa príloh správ; správa nebola odoslaná. @@@ 1 @@ 1
2292 Text správy je príliš dlhý, takže nebol odoslaný. @@@ 1 @@ 1
2293 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže odoslať túto e-mailovú správu. @ Predtým, ako sa pokúsite odoslať e-mailovú správu z aplikácie Microsoft Office Access, vyriešte problém uvedený v predchádzajúcej správe alebo nakonfigurujte počítač na odosielanie a prijímanie e-mailových správ. @@ 1 @@ 1
2294 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže pripojiť objekt; správa nebola odoslaná. @ * Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Office Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. @@ 1 @@ 1
2295 Neznámi príjemcovia správy; správa nebola odoslaná. @@@ 1 @@ 1
2296 Heslo je neplatné; správa nebola odoslaná. @@@ 1 @@ 1
2297 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť reláciu pošty. @ Možno vám chýba pamäť. Zatvorte jedno alebo viac okien Microsoft Office Access, zatvorte ďalšie aplikácie a potom to skúste znova. Možno budete tiež chcieť skontrolovať svoju poštovú aplikáciu a skontrolovať, či správne funguje. @@ 1 @@ 1
2298 Microsoft Office Access nemôže starSprievodca, staviteľ alebo doplnok. @ * The librarDatabáza obsahujúca sprievodcu, staviteľa alebo doplnok nemusí byť nainštalovaná. V ponuke Nástroje ukážte na položku Doplnky a potom kliknite na položku Správca doplnkov, aby ste zistili, či je library databáza je nainštalovaná.
* Sprievodca, nástroj na tvorbu alebo doplnkový kód nemusí byť zostavený a program Microsoft Office Access ho nemôže zostaviť. V kóde môže byť chyba syntaxe.
* Kľúč pre doplnok v súbore registra Windows môže byť nesprávny. @@ 2 @ 109015 @ 1
2299 Microsoft Office Access nemôže otvoriť pole Lupa. @ Doplnok Microsoft Office Access Utility chýba alebo bol upravený. Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte doplnok Microsoft Office Access a doplnok Microsoft Office Access Utility. @@ 1 @ 212620 @ 1
2300 Microsoft Office Access nemôže výstup, pretože je vybratých príliš veľa ovládacích prvkov, ktoré majú rôzne štýly, napríklad farbu a písmo. @ Vyberte menej ovládacích prvkov a potom to skúste znova. @@ 1 @@ 1
2301 Na výstup údajov nie je dostatok systémových prostriedkov. @ Zatvorte jedno alebo viac okien programu Microsoft Office Access a ukončite ďalšie aplikácie. Potom skúste znova odoslať údaje. @@ 1 @@ 1
2302 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže uložiť výstupné údaje do súboru, ktorý ste vybrali. @ * Súbor môže byť otvorený. Ak je to tak, zatvorte ho a potom znova uložte výstupné údaje do súboru.
* Ak používate šablónu, uistite sa, že šablóna existuje.
* Ak súbor nie je otvorený, skontrolujte, či máte na disku dostatok voľného miesta.
* Uistite sa, že súbor existuje na zadanej ceste.
* Skontrolujte, či máte povolenie na zápis do zadaného priečinka. @@ 1 @@ 1
2303 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže teraz odosielať údaje. @ * Sieť nemusí fungovať. Počkajte, kým sieť nebude fungovať, a potom to skúste znova.
* Možno vám chýba miesto na disku. Uvoľnite miesto na disku a skúste to znova. @@ 1 @@ 1
2304 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže uložiť výstupné údaje do zadaného súboru. @ Uistite sa, že máte na cieľovej jednotke dostatok voľného miesta na disku. @@ 1 @@ 1
2305 Na výstup je príliš veľa stĺpcov na základe obmedzení uvedených vo výstupnom formáte alebo v programe Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2306 Na výstup je príliš veľa riadkov na základe obmedzení určených výstupným formátom alebo programom Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2307 Nevybrali ste žiadne údaje alebo je vybratý objekt prázdny. @@@ 1 @@ 1
2308 Súbor '|' už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci súbor? @@ 20 @@ 2
2309 Pre položku „Pinterest“ je neplatný záznam doplnku. V registri Windows pre tento doplnok sa vyskytla chyba. Opravte nastavenie a restart Microsoft Office Access. Informácie o registri získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 109015 @ 1
2311 Nie je dostatok pamäte na spustenie procedúry udalosti NotInList. @@@ 1 @@ 1
2312 Skratka „| musí byť znovu vytvorený. @ Súbor môže chýbať, byť poškodený alebo v staršom formáte, ktorý sa nedá prečítať. @@ 1 @@ 1
2313 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť databázy zástupcov '| 1' alebo'|2.'@Znova vytvorte zástupcu so správnym umiestnením databáz. @@ 2 @ 209032 @ 1
2314 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť databázu skratiek „Pinterest“. Znova vytvorte skratku so správnym umiestnením databázy. @@ 2 @ 209032 @ 1
2315 Vstupný reťazec je príliš dlhý. @@@ 1 @@ 1
2316 Túto tabuľku alebo dotaz nie je možné otvoriť, pretože nemá viditeľné polia. @ Môže to mať za následok, že tabuľka alebo dotaz majú iba systémové polia a možnosť Zobraziť systémové objekty je vypnutá. @ Ak chcete zapnúť možnosť Zobraziť systémové objekty, kliknite na Možnosti v ponuke Nástroje, kliknite na kartu Zobraziť a začiarknite políčko Systémové objekty. @ 1 @@ 1
2317 Databáza '|' sa nedá opraviť alebo nejde o databázový súbor Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2319 Microsoft Office Access nemôže importovať objekt '|' kým je otvorený. @@@ 1 @@ 3
2320 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zobraziť pole, pre ktoré ste zadali hodnotu Where v riadku Celkom. @ Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť pre dané pole. Ak chcete, aby sa toto pole zobrazilo vo výsledkoch dotazu, pridajte ho do návrhovej mriežky dvakrát. Pre pole, ktoré sa zobrazí vo výsledkoch dotazu, nezadávajte v riadku Celkom hodnotu Where a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť. . @@ 1 @@ 1
2321 Pred pridaním poľa alebo výrazu do riadku Pole nemôžete nastaviť kritériá. @ Buď do poľa pridáte pole zo zoznamu polí do stĺpca a zadajte výraz, alebo kritériá odstránite. @@ 1 @@ 1
2322 Hviezdičku (*) nemôžete zoradiť. @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v základnej tabuľke alebo dotaze, nemôžete ju triediť. @ Pridajte hviezdičku do návrhovej mriežky dotazu spolu s konkrétnymi poľami, ktoré ste vytvorili. chcete triediť. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť pri zoradených poliach a potom zadajte poradie zoradenia. @ 1 @@ 1
2323 Pre hviezdičku nemôžete určiť kritériá (*). @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v základnej tabuľke alebo dotaze, nemôžete pre ňu určiť kritériá. @ Pridajte hviezdičku do návrhovej mriežky dotazu spolu s polia, pre ktoré chcete nastaviť kritériá, a potom zadajte kritériá pre konkrétne polia. Pred spustením dotazu v návrhovej mriežke dotazu zrušte začiarknutie políčok Zobraziť pole (-ia) kritérií. @ 1 @@ 1
2324 Súčet nie je možné vypočítať z hviezdičky (*). @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v tabuľke, nemôžete z nej počítať súčty. @ Odstráňte hviezdičku z mriežky návrhu dotazu. Pridajte polia, ktoré chcete použiť, do návrhovej mriežky a potom vyberte celkovú sumu, ktorú chcete vypočítať pre konkrétne polia. @ 1 @ 11202 @ 1
2325 Názov poľa, ktorý ste zadali, prekračuje limit 64 znakov vlastnosti LinkMasterFields. @ Keď pomocou príkazu Relationships (ponuka Nástroje) definujete vzťah medzi tabuľkami, ktoré tvoria základ formulára a podformulára, program Microsoft Office Access automaticky prepojí formulár a podformulár a nastaví Vlastnosti LinkChildFields a LinkMasterFields. @@ 1 @ 603990 @ 1
2326 V riadku Celkom pre tento stĺpec nemôžete určiť Zoskupiť, Výraz alebo Kam. @ Zadajte agregačnú funkciu, napríklad Sum alebo Počet, pre pole alebo výraz, ktorý v krížovom dotaze označíte ako Hodnota.
Ďalšie informácie o súhrnných funkciách získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 209980 @ 1
2327 Musíte zadať Zoskupiť do v riadku Celkom pre pole, ktoré má nadpis stĺpca v riadku krížovej tabuľky. @ Hodnoty odvodené z poľa alebo výrazu, ktorý označíte ako nadpis stĺpca, sa použijú na zoskupenie údajov v krížovom dotaze. @@ 1 @ 209980 @ 1
2328 Aktualizačný dotaz nemôžete spustiť s hviezdičkou (*). @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v tabuľke, nemôžete ju aktualizovať. @ Odstráňte hviezdičku z mriežky návrhu dotazu. Pridajte polia, ktoré chcete aktualizovať, do návrhovej mriežky. @ 1 @ 210001 @ 1
2329 Ak chcete vytvoriť krížový dopyt, musíte určiť jednu alebo viac možností záhlavia riadkov, jednu možnosť nadpisu stĺpca a jednu možnosť Hodnota. @@@ 1 @ 209980 @ 1
2330 Microsoft Office Access nemôže predstavovať výraz spojenia | v návrhovom zobrazení. @ * Jedno alebo viac polí mohlo byť odstránených alebo premenovaných.
* Názov jedného alebo viacerých polí alebo tabuliek zadaných vo výraze spojenia môže byť napísaný nesprávne.
* Spojenie môže používať operátor, ktorý nie je podporovaný v dizajnovom zobrazení, napríklad> alebo <. @@ 1 @@ 1
2331 Musíte zadať Zoskupiť podľa v riadku Celkom aspoň pre jednu z možností hlavičky riadkov, ktoré zadáte v riadku krížovej tabuľky. @@@ 1 @ 209980 @ 1
2332 Aplikácia Microsoft Office Access sa nemôže zhodovať s poľami, ktoré ste pridali pomocou hviezdičky (*) v pripojenom dotaze. @ Pretože hviezdička predstavuje všetky polia v základnej tabuľke alebo dotaze, nemôžete hviezdičku pridať k jednému poľu alebo výrazu, a k hviezdičke nemôžete pridať jedno pole alebo výraz. @ Pridajte hviezdičku k hviezdičke (napríklad tabuľku k tabuľke) alebo konkrétne polia. @ 1 @ 209999 @ 1
2333 Musíte zadať názov tabuľky, ktorú vytvárate alebo k ktorej pripájate záznamy. @ Pokúsili ste sa definovať make-table alebo pridať dotaz bez zadania cieľovej tabuľky. @@ 1 @@ 1
2334 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže tlačiť „|“ pretože sa jedná o akčný dotaz. @ Pretože akčné dotazy nevytvárajú množinu záznamov, nemôžete vytlačiť ich údajový list.
Upozorňujeme, že výkričník (!) Spojený s ikonou dotazu v okne Databáza označuje akčný dotaz. @ Ak chcete vytlačiť údajový list záznamov, ktoré budú vybrané dotazom, zobrazte dotaz v návrhovom zobrazení, kliknite na tlačidlo Datasheet a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť. @ 1 @@ 1
2335 Pri nastavovaní vlastností LinkChildFields a LinkMasterFields musíte použiť rovnaký počet polí. @ Pre jednu vlastnosť ste zadali iný počet polí, ako pre druhú.
Ak pomocou príkazu Vzťahy (ponuka Nástroje) definujete vzťah medzi tabuľkami, ktoré tvoria základ formulára a podformulára, program Microsoft Office Access automaticky prepojí formulár a podformulár a potom nastaví vlastnosti LinkChildFields a LinkMasterFields. @@ 1 @ 209086 @ 1
2337 Nemôžete určiť kritériá pre to isté pole, pre ktoré ste zadali hodnotu v riadku krížovej tabuľky. @ Pokúsili ste sa zobraziť krížový dopyt po zadaní hodnoty do riadka krížovej tabuľky a kritérií v riadku kritériá. @ Ak chcete, aby toto pole poskytovalo hodnoty krížovej tabuľky v krížovom dotaze, vymažte záznam v riadku Kritériá. Ak chcete, aby toto bolo pole kritérií, nechajte krížový riadok prázdny. @ 1 @ 209980 @ 1
2338 Microsoft Office Access skrátil zadaný výraz. @ Výraz '|' prekračuje limit 1,024 1 znakov pre návrhovú mriežku dotazu. @@ 1 @@ XNUMX
2339 Microsoft Office Access nedokáže vytvoriť temporary link. @ Dosiahli ste limit počtu odkazov vo vašej databáze. Microsoft Office Access musí vytvárať temporarOdkaz na import vašej tabuľky ODBC. @ Odstráňte všetky nepotrebné odkazy alebo tabuľky. @ 1 @@ 1
2340 Zadaný výraz prekračuje limit 1,024 1 znakov pre návrhovú mriežku dotazu. @@@ 1 @@ XNUMX
2342 Akcia RunSQL vyžaduje argument pozostávajúci z príkazu SQL. @ Napríklad akčný dotaz, ktorý pripojí záznamy stars INSERT INTO. Dotaz na definíciu údajov, ktorý vytvorí tabuľku starts s VYTVORIŤ TABUĽKU. @@ 1 @ 603698 @ 1
2343 Hodnota, ktorú ste zadali, presahuje limit 64 znakov vlastnosti Alias. @@@ 1 @ 606146 @ 1
2344 Pre vlastnosť TopValues ​​v hárku vlastností dotazu musíte zadať celé číslo väčšie ako nula. @@@ 1 @@ 1
2345 Pre vlastnosť TopValues ​​v hárku vlastností dotazu musíte zadať percento od 1 do 100. @@@ 1 @@ 1
2346 Pre vlastnosť TopValues ​​v hárku vlastností dotazu musíte zadať číslo väčšie ako nula. @@@ 1 @@ 1
2347 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť názov súboru, ktorý ste zadali pre vlastnosť DestinationDB, v zozname vlastností akčného dotazu. @ Pravdepodobne ste nesprávne napísali názov súboru databázy alebo mohol byť súbor odstránený alebo premenovaný. @@ 1 @ 606183 @ 1
2348 Vlastnosť Alias ​​nemôžete nechať prázdnu. @@@ 1 @ 606146 @ 1
2349 Pre vlastnosť TopValues ​​v hárku vlastností dotazu musíte zadať číslo menšie ako 2,147,483,647 1 1 XNUMX. @@@ XNUMX @@ XNUMX
2350 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže uložiť dotaz. @ * Dotaz je sprostredkovaný dotaz a nemôže byť vyjadrený ako jednoduchý reťazec SQL. Uložte dotaz ako pomenovaný dotaz z nástroja Query Builder. Po zatvorení nástroja na tvorbu dotazov program Microsoft Office Access vyplní vlastnosť RecordSource alebo RowSource uloženým názvom dotazu.
* Uistite sa, že dopyt nemá chybu syntaxe SQL. @@ 1 @ 604309 @ 1
2351 Microsoft Office Access nemôže predstavovať implicitnú klauzulu VALUES v mriežke návrhu dotazu. @ Upravte ju v zobrazení SQL. @@ 1 @@ 1
2352 Tento dopyt nemôžete upraviť, pretože bol odstránený alebo premenovaný iným používateľom. @@@ 1 @@ 1
2353 Chybný parameter dopytu '|.. @@@ 1 @@ 1
2360 Chýba názov poľa. @ Definovali ste dátový typ alebo popis poľa bez zadania názvu poľa. @ Zadajte názov poľa alebo odstráňte riadok. @ 1 @@ 1
2361 Microsoft Office Access nemôže túto tabuľku uložiť. @ V tejto tabuľke nie sú žiadne polia. @ Definujte aspoň jedno pole zadaním názvu poľa a výberom typu údajov. @ 1 @@ 1
2362 Už máte pole s názvom „|. @@@ 1 @@ 1
2363 Aplikácia Microsoft Office Access umožňuje iba jedno pole automatického čísla na tabuľku. @ Pre podobné polia použite typ údajov Number. @@ 1 @@ 1
2364 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť tabuľku v zobrazení údajového hárka. @@@ 1 @@ 1
2366 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo uložiť zoradenie poľa. Všetky ostatné zmeny sa úspešne uložili. @ Zatvorte túto databázu a v ponuke Nástroje (podponuka Database Utilities) vyberte príkaz Opraviť databázu. @@ 1 @@ 1
2370 Odstránenie alebo zmena indexu pre toto pole by vyžadovala odstránenie primárneho kľúča. @ Ak chcete odstrániť primárny kľúč, vyberte dané pole a kliknite na tlačidlo Primárny kľúč. @@ 1 @@ 1
2371 Microsoft Office Access nemôže vytvoriť primárny kľúč. Vaše zmeny neboli uložené. @@@ 1 @@ 1
2372 Názov poľa je neplatný. @ Uistite sa, že názov neobsahuje bodku (.), Výkričník (!), Hranatú zátvorku ([]), úvodnú medzeru alebo netlačiteľný znak, ako je napríklad koniec riadku. Ak ak ste vložili meno z inej aplikácie, skúste stlačiť kláves ESC a napísať meno znova. @@ 2 @ 613793 @ 1
2373 Nastavenie pre vlastnosť FieldSize musí byť od 0 do 255. @@@ 1 @@ 1
2374 Nemôžete vytvoriť index alebo primárny kľúč na viac ako 10 poliach. @@@ 1 @@ 1
2375 Nemôžete vložiť za koniec tabuľky. @ Pokúsili ste sa vložiť polia za 255. riadok do tabuľky v návrhovom zobrazení. @@ 1 @@ 1
2376 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť primárny kľúč. @ Pre primárny kľúč s viacerými poľami ste vybrali príliš veľa polí. @@ 1 @@ 1
2377 Po zadaní údajov do tabuľky nemôžete zmeniť typ údajov v žiadnom poli na AutoNumber, aj keď ste do tohto poľa ešte nepridali údaje. @ Pridajte do tabuľky nové pole a definujte jeho typ údajov ako AutoNumber. Aplikácia Microsoft Office Access potom automaticky zadá údaje do poľa Automatické číslo a čísluje záznamy postupne stars 1. @@ 1 @@ 1
2378 Táto tabuľka je iba na čítanie. @ Na uloženie zmien použite iný názov v dialógovom okne Uložiť ako. @@ 1 @@ 1
2379 V poli tohto dátového typu nemôžete vytvoriť primárny kľúč. @ V poliach s dátovým typom objektu OLE nemôžete definovať primárny kľúč. @@ 1 @@ 1
2380 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť primárny kľúč, pretože neboli vybrané žiadne polia. @ Vybrali ste riadok bez definovaných polí. @ Umiestnite kurzor na miesto v riadku poľa, ktoré chcete definovať ako primárny kľúč. @ 1 @@ 1
2381 Microsoft Office Access nemôže vytvoriť primárny kľúč, pretože pole nemá názov. @ Pomenujte pole a potom ho definujte ako pole primárneho kľúča. @@ 1 @@ 1
2382 Nemôžete prepnúť na zobrazenie údajového hárka a nemôžete sa vrátiť do návrhového zobrazenia. @ Iný používateľ otvoril túto tabuľku alebo dotaz, formulár alebo správu, ktorá je viazaná na túto tabuľku. @@ 1 @@ 1
2383 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zmeniť typ údajov. @ Na disku nie je dostatok miesta alebo pamäte. @@ 1 @@ 1
2384 Jedno pole nemôžete zmeniť z dátového typu Automatické číslo a súčasne môžete pridať ďalšie pole Automatické číslo. @ Postupujte takto:
1. Odstráňte pridané pole Automatické číslo a v ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.
2. Pridajte nové pole Automatické číslo a tabuľku znova uložte. @@ 1 @@ 1
2385 Počas operácie ukladania sa vyskytli chyby. | @@@ 1 @@ 1
2386 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť tabuľku. @@@ 1 @@ 1
2387 Tabuľku '|' nemôžete vymazať; zúčastňuje sa na jednom alebo viacerých vzťahoch. @ Ak chcete túto tabuľku odstrániť, najskôr odstráňte jej vzťahy v okne Vzťahy. @@ 1 @@ 1
2388 Nemôžete zmeniť primárny kľúč. @ Táto tabuľka je primárnou tabuľkou v jednom alebo viacerých vzťahoch. @ Ak chcete zmeniť alebo odstrániť primárny kľúč, najskôr tento vzťah v okne Vzťahy odstráňte. @ 1 @@ 1
2389 Nemôžete vymazať pole'|.'@Je súčasťou jedného alebo viacerých vzťahov. @ Ak chcete toto pole odstrániť, najskôr odstráňte jeho vzťahy v okne Vzťahy. @ 1 @@ 1
2390 Nemôžete zmeniť typ údajov alebo veľkosť poľa tohto poľa; je súčasťou jedného alebo viacerých vzťahov. @ Ak chcete zmeniť dátový typ tohto poľa, najskôr odstráňte jeho vzťahy v okne Relationships. @@ 1 @@ 1
2391 Pole „| 1“ neexistuje v cieľovej tabuľke „|2. “@Microsoft Office Access nemohol dokončiť operáciu pridania. Cieľová tabuľka musí obsahovať rovnaké polia ako tabuľka, ktorú vkladáte z. @@ 1 @@ 1
2392 Vlastnosť Unique primárneho kľúča nemôžete nastaviť na hodnotu Nie. @ Primárny kľúč podľa definície obsahuje iba jedinečné hodnoty. @ Ak chcete v tomto poli povoliť hodnoty, ktoré nie sú jedinečné, odstráňte definíciu primárneho kľúča nastavením vlastnosti Primary. do č. @ 1 @@ 1
2393 Nemôžete nastaviť vlastnosť IgnoreNulls primárneho kľúča na Áno. @ Primárny kľúč podľa definície nemôže povoliť nulové hodnoty. @ Ak chcete v tomto poli nulové hodnoty, odstráňte definíciu primárneho kľúča nastavením primárnej vlastnosti do č. @ 1 @@ 1
2394 Názov indexu je neplatný. @ Názov indexu môže byť príliš dlhý (viac ako 64 znakov) alebo obsahovať neplatné znaky. @@ 1 @@ 1
2395 Indexy musia mať názvy. @@@ 1 @@ 1
2396 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť index alebo primárny kľúč. @ Chýba jeden alebo viac názvov polí. @ Zadajte alebo vyberte aspoň jedno pole v stĺpci Názov poľa pre každý index, ktorý pomenujete. @ 1 @@ 1
2397 Už máte index s názvom „|. @@@ 1 @@ 1
2398 Primárny kľúč bol zmenený. @ Táto tabuľka je primárnou tabuľkou v jednom alebo viacerých vzťahoch. Zmeny primárneho kľúča sa neuložia. @@ 1 @@ 1
2399 Nastavenie pre vlastnosť FieldSize musí byť od 1 do 8000. @@@ 1 @@ 1
2400 Riadok, ktorý ste vložili do mriežky, prekračuje limit 255 riadkov (polí) pre tabuľku alebo 1,000 1 riadkov (akcií) pre makro. @@@ 1 @@ XNUMX
2420 Zadaný výraz má neplatné číslo. @@@ 2 @ 611732 @ 1
2421 Zadaný výraz má neplatnú hodnotu dátumu. @@@ 2 @ 611729 @ 1
2422 Zadaný výraz má neplatný reťazec. @ Reťazec môže obsahovať až 2048 znakov vrátane úvodných a záverečných úvodzoviek. @@ 1 @@ 1
2423 Zadaný výraz je neplatný. (bodka) alebo! operátor alebo neplatné zátvorky. @ Možno ste zadali neplatný identifikátor alebo napísali zátvorky za nulovou konštantou. @@ 2 @ 611736 @ 1
2424 Zadaný výraz má názov poľa, ovládacieho prvku alebo vlastnosti, ktoré Microsoft Office Access nemôže nájsť. @@@ 1 @@ 1
2425 Zadaný výraz má názov funkcie, ktorý Microsoft Office Access nemôže nájsť. @@@ 1 @@ 1
2426 Zadanú funkciu nie je možné v tomto výraze použiť. @ * Možno ste vo výraze použili funkciu DoEvents, LBound, UBound, Spc alebo Tab.
* Možno ste použili agregačnú funkciu, napríklad Count, v návrhovej mriežke alebo vo vypočítanom ovládacom prvku alebo poli. @@ 1 @@ 1
2427 Zadali ste výraz, ktorý nemá žiadnu hodnotu. @ Výraz môže odkazovať na objekt, ktorý nemá žiadnu hodnotu, napríklad formulár, zostavu alebo ovládací prvok štítka. @@ 1 @@ 1
2428 Zadali ste neplatný argument vo funkcii agregácie domény. @ * Pole v reťazcovom výraze nemusí byť v doméne.
* Pole uvedené vo výraze kritérií nemusí byť v doméne. @@ 2 @ 610931 @ 1
2429 Zadaný operátor In vyžaduje zátvorky. @@@ 1 @@ 1
2430 Nezadali ste kľúčové slovo And do operátora Between ... And. @ Správna syntax je nasledovná:
výraz [Nie] Medzi hodnotou1 a hodnotou2 @@ 1 @@ 1
2431 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax. @ Možno ste zadali čiarku bez predchádzajúcej hodnoty alebo identifikátora. @@ 1 @@ 1
2432 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax alebo musíte vložiť textové údaje do úvodzoviek. @ Možno ste zadali neplatnú čiarku alebo vynechali úvodzovky.
Napríklad ak je vlastnosť Predvolená hodnota textového poľa „Huey, Louie a Dewey“, musí sa uviesť v úvodzovkách, ak to myslíte ako doslovný textový reťazec. Týmto sa zabráni zámene s výrazmi „Huey Louie“ a „Dewey“. @@ 1 @@ 1
2433 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax. @ Možno ste zadali operátor, napríklad operátor +, do výrazu bez zodpovedajúceho operandu. @@ 1 @@ 1
2434 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax. @ Možno ste zadali operand bez operátora. @@ 1 @@ 1
2435 Zadaný výraz má príliš veľa záverečných zátvoriek. @@@ 1 @@ 1
2436 Vo zadanom výraze chýba uzatváracia zátvorka, zátvorka (]) alebo zvislá čiara (|). @@@ 1 @@ 1
2437 Zadaný výraz má neplatné zvislé pruhy (|). @@@ 1 @@ 1
2438 Zadaný výraz obsahuje neplatnú syntax. @ Vynechali ste operand alebo operátor, zadali ste neplatný znak alebo čiarku alebo ste zadali text bez toho, aby ste ho vložili do úvodzoviek. @@ 2 @ 611732 @ 1
2439 Zadaný výraz má funkciu obsahujúcu nesprávny počet argumentov. @@@ 1 @@ 1
2440 Argumenty funkcie IIf musíte uviesť v zátvorkách. @@@ 1 @ 1012957 @ 1
2442 Zadaný výraz má neplatné zátvorky. @ Možno ste použili syntax zátvorky pre identifikátor v dotaze. Použite štandardnú syntax identifikátora:
Formuláre! [Formulár]! [Kontrola]. @@ 1 @ 411729 @ 1
2443 Operátor Is môžete použiť iba vo výraze s hodnotou Null alebo Not Null. @@@ 1 @ 1008950 @ 1
2445 Zadaný výraz je príliš zložitý. @@@ 2 @ 611732 @ 1
2446 Na vykonanie tohto výpočtu nie je k dispozícii dostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
2447 Používanie súboru. (bodka) alebo! operátor alebo neplatné zátvorky. @ Možno ste zadali neplatný identifikátor alebo napísali zátvorky za nulovou konštantou. @@ 2 @ 611736 @ 1
2448 Tomuto objektu nemôžete priradiť hodnotu. @ * Objekt môže byť ovládacím prvkom vo formulári iba na čítanie.
* Objekt môže byť vo formulári otvorenom v návrhovom zobrazení.
* Hodnota môže byť pre toto pole príliš veľká. @@ 1 @ 209424 @ 1
2449 Vo výraze je neplatná metóda. @ Napríklad ste sa mohli pokúsiť použiť metódu Print na iný objekt ako Report alebo Debug. @@ 2 @ 2015551 @ 1
2450 Microsoft Office Access nemôže nájsť formulár '|' uvedené v makrok výraze alebo kóde jazyka Visual Basic. @ * Formulár, na ktorý ste odkazovali, môže byť uzavretý alebo nemusí v tejto databáze existovať.
* Microsoft Office Access mohol naraziť na chybu kompilácie v module jazyka Visual Basic pre formulár. @@ 1 @ 211735 @ 1
2451 Názov správy „| zadaný názov je nesprávne napísaný alebo odkazuje na prehľad, ktorý nie je otvorený alebo neexistuje. @@@ 1 @@ 1
2452 Zadaný výraz má neplatný odkaz na nadradenú vlastnosť. @ Napríklad môžete nadradenú vlastnosť používať skôr s ovládacím prvkom v hlavnom formulári alebo zostave, ako s ovládacím prvkom v podformulári alebo podspráve. @@ 2 @ 604852 @ 1
2453 Názov kontroly '|' ste zadali vo svojom výraze, sú nesprávne napísaní alebo odkazujú na ovládací prvok vo formulári alebo zostave, ktorý nie je otvorený alebo neexistuje. @@@ 1 @ 411730 @ 1
2454 Názov objektu '|' zadali ste po! operátor vo výraze je neplatný. @ Napríklad ste sa mohli pokúsiť zadať identifikátor s dvoma ovládacími názvami oddelenými znakom! operátor. @@ 2 @ 611736 @ 1
2455 Zadali ste výraz, ktorý má neplatný odkaz na vlastnosť |. @ Vlastnosť nemusí existovať alebo sa nemusí vzťahovať na zadaný objekt. @@ 2 @ 2015567 @ 1
2456 Číslo, ktoré ste použili na označenie formulára, je neplatné. @ Na spočítanie otvorených formulárov použite vlastnosť Count a uistite sa, že počet formulárov nie je väčší ako počet otvorených formulárov mínus jeden. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2457 Číslo, ktoré ste použili na označenie prehľadu, je neplatné. @ Na spočítanie otvorených prehľadov použite vlastnosť Count a skontrolujte, či počet prehľadov nie je väčší ako počet otvorených prehľadov. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2458 Zadané číslo ovládacieho prvku je väčšie ako počet ovládacích prvkov. @ Pomocou vlastnosti Count môžete spočítať ovládacie prvky vo formulári alebo zostave a potom skontrolovať, či je vami uvedené číslo ovládacieho prvku v rozsahu existujúcich ovládacích prvkov. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2459 Ak je niektorý z nich otvorený v návrhovom zobrazení, nemôžete odkazovať na nadradenú vlastnosť formulára alebo zostavy. @@@ 1 @@ 1
2460 Nemôžete odkazovať na vlastnosť RecordsetClone formulára otvoreného v návrhovom zobrazení. @@@ 1 @ 607393 @ 1
2461 Na odkaz na oddiel formulára alebo správy použite číslo sekcie, nie reťazec. @@@ 1 @@ 1
2462 Číslo sekcie, ktoré ste zadali, je neplatné. @@@ 1 @@ 1
2463 Na označenie skupinovej úrovne použite číslo, nie reťazec. @@@ 2 @ 606361 @ 1
2464 Pre číslo skupiny, ktoré ste použili, nie je definované žiadne pole alebo výraz na zoradenie alebo zoskupenie. @ Platné číslo na úrovni skupiny môže byť od 0 (pre prvé pole alebo výraz, ktorý triedite alebo zoskupujete) až do 9 (pre desiate). Spočítajte úrovne skupín v prehľade starting s nulou. @@ 1 @@ 1
2465 Microsoft Office Access nemôže nájsť pole '|' uvedené vo vašom výraze. @ Pravdepodobne ste nesprávne napísali názov poľa alebo mohlo byť pole premenované alebo odstránené. @@ 1 @ 411730 @ 1
2466 Zadaný výraz má neplatný odkaz na vlastnosť Dynaset. @ Napríklad ste mohli použiť vlastnosť Dynaset s formulárom, ktorý nie je založený na tabuľke alebo dotaze. @@ 1 @@ 1
2467 Zadaný výraz odkazuje na objekt, ktorý je uzavretý alebo neexistuje. @ Napríklad ste mohli priradiť formulár k premennej objektu Form, zavrieť formulár a potom odkazovať na premennú objektu. @@ 1 @@ 1
2468 Hodnota, ktorú ste vo funkcii zadali pre argument interval, číslo alebo dátum, je neplatná. @ Skontrolujte argument, aby ste sa uistili, že ste ho zadali správne.
Ďalšie informácie o platných hodnotách argumentov nájdete v indexe pomoci pre funkcie „DatePart“, „DateAdd“ alebo „DateDiff“. @@ 1 @@ 1
2469 Výraz | 2, ktorý ste zadali vo vlastnosti ValidationRule ovládacieho prvku formulára, obsahuje chybu | 1. @ Microsoft Office Access nemôže analyzovať zadaný výraz ValidationRule. Napríklad, ak do vlastnosti ValidationRule zadáte výraz = MyFunction () a funkcia MyFunction neexistuje, program Microsoft Office Access zobrazí nasledujúcu správu:
Neznámy názov funkcie vo overovacom pravidle: „MyFunction“. @ Na uľahčenie vytvárania výrazov ako argumentov v jazyku Visual Basic použite nástroj na tvorbu výrazov. Ďalšie informácie nájdete v indexe pomoci pre výraz „Builder výrazov“. @ 1 @ 111805 @ 1
2470 Existuje (n) '|' vo vlastnosti ValidationRule ovládacieho prvku formulára. @ Na uľahčenie vytvárania výrazov ako argumentov v jazyku Visual Basic použite nástroj na tvorbu výrazov. Ďalšie informácie nájdete v indexe pomoci pre výraz „Builder výrazov“. @@ 1 @ 111805 @ 1
2471 Výraz, ktorý ste zadali ako parameter dopytu, spôsobil túto chybu: '|' @@@ 2 @ 611805 @ 1
2472 Nastavenie vlastnosti LinkMasterFields spôsobilo túto chybu: '|' @@@ 2 @ 603990 @ 1
2473 Výraz | 2, ktorý ste zadali ako nastavenie vlastnosti udalosti, spôsobil nasledujúcu chybu: | 1. @ * Výraz nemusí mať za následok názov makra, názov používateľom definovanej funkcie alebo [Procedúra udalosti].
* Pri hodnotení funkcie, udalosti alebo makra sa mohla vyskytnúť chyba. @@ 1 @@ 1
2474 Zadaný výraz vyžaduje, aby sa ovládací prvok nachádzal v aktívnom okne. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Otvorte alebo vyberte formulár alebo správu obsahujúcu ovládací prvok.
* Vytvorte nový ovládací prvok v aktívnom okne a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@ 1
2475 Zadali ste výraz, ktorý vyžaduje, aby bol formulár aktívnym oknom. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2476 Zadali ste výraz, ktorý vyžaduje, aby bol prehľad aktívnym oknom. @@@ 1 @ 5603 @ 1
2477 Zadali ste neplatnú hodnotu typu objektu '|' v objekte If TypeOf Is objecttype podmienka príkazu If ... Then ... Else. @ Objecttype môže byť jeden z nasledujúcich: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, Obdĺžnik, podformulár, podreport, TextBox, ToggleButton, ImageControl alebo OLEControl. @@ 1 @@ 1
2478 Microsoft Office Access neumožňuje použiť túto metódu v aktuálnom zobrazení. @ Most metódy, vrátane metód SetFocus a Requery, nemožno použiť v návrhovom zobrazení formulára alebo zostavy. @@ 2 @ 2015551 @ 1
2479 Postup udalosti '|' nemôže to byť funkčný postup; musí to byť procedúra Sub. @ Ak chcete spustiť procedúru Function, keď dôjde k udalosti, vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Nastaviť vlastnosť udalosti na názov makra obsahujúceho akciu RunCode, ktorá spustí procedúru Function.
* Nastaviť vlastnosť udalosti na = FunctionName (). @@ 1 @@ 1
2480 Na nehnuteľnosť ste sa odkazovali pomocou číselného argumentu, ktorý nie je jedným z čísel vlastností v kolekcii. @ Skontrolujte čísla vlastností v kolekcii. @@ 1 @@ 1
2481 Keď je dokument v ukážke pred tlačou, nemôžete nastaviť hodnotu. @@@ 1 @@ 1
2482 Microsoft Office Access nemôže nájsť názov '|' ste zadali do výrazu. @ Možno ste zadali ovládací prvok, ktorý sa nenachádzal na aktuálnom objekte, bez určenia správneho kontextu formulára alebo zostavy. @ Ak chcete odkazovať na ovládací prvok v inom formulári alebo zostave, pred názvom ovládacieho prvku zadajte názov zbierka, zvyčajne buď formuláre alebo správy, a názov formulára alebo správy, do ktorej ovládací prvok patrí.
Napríklad formuláre! [Produkty]! [Jednotky na sklade]. @ 1 @@ 1
2483 Nemôžete prejsť na predchádzajúci ovládací prvok, ak bol zameraný iba jeden ovládací prvok. @ Vlastnosť PreviousControl použite až po presunutí zamerania na druhý ovládací prvok. @@ 1 @ 607144 @ 1
2484 Neexistuje žiadny aktívny údajový list. @@@ 1 @@ 1
2485 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť makro „Pinterest“ @ Makro (alebo jeho skupina makier) neexistuje alebo je nové, ale nebolo uložené.
Upozorňujeme, že keď v argumente zadáte syntax makraskupina.makronamenu, musíte určiť názov, pod ktorým bola skupina makier makra naposledy uložená. @@ 1 @ 210183 @ 1
2486 Túto akciu v súčasnosti nemôžete vykonať. @ Pokúsili ste sa spustiť makro alebo ste na vykonanie akcie použili objekt DoCmd v jazyku Visual Basic. Aplikácia Microsoft Office Access však vykonáva inú činnosť, ktorá teraz zabráni vykonaniu tejto akcie.
Napríklad vo formulári nie je možné vykonať žiadne akcie, kým program Microsoft Office Access premaľuje ovládací prvok alebo počíta výraz. @ Akciu vykonajte neskôr. @ 1 @@ 1
2487 Argument Typ objektu pre akciu alebo metódu je prázdny alebo neplatný. @ * Pre akciu Close, GoToRecord alebo RepaintObject zadajte hodnoty pre oba argumenty alebo nechajte obidve nevyplnené, aby sa akcia vykonala s aktívnym objektom.
* Pre akciu DeleteObject, Rename alebo CopyObject zadajte hodnoty pre oba argumenty alebo nechajte obidve nevyplnené, aby sa vykonala akcia s objektom aktuálne vybraným v okne Databáza.
* Pre akciu SendObject alebo OutputTo zadajte hodnoty pre oba argumenty alebo nechajte argument Názov objektu prázdny, ak chcete, aby sa akcia vykonala s aktívnym objektom zadaného typu objektu.
* Ak používate metódu s objektom DoCmd, použite vnútornú konštantu, ktorá sa rovná platnému typu objektu alebo zodpovedajúcej číselnej hodnote názvu argumentu. @@ 1 @ 612276 @ 1
2488 V tomto okne nemôžete použiť akciu ApplyFilter. @ * Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu ApplyFilter, ale filter ste nepoužili na tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu.
* Možno ste použili filter na formulár, ale formulár nebol otvorený v zobrazení formulára alebo údajového listu.
* Možno ste použili filter na zostavu, ale nepoužili ste akciu ApplyFilter v makre určenom nastavením vlastnosti OnOpen. @ Akciou alebo metódou SelectObject vyberte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu pred použitím filtra . @ 1 @ 603041 @ 1
2489 Objekt '|' nie je otvorené. @ * Spustené makro (priamo alebo nepriamo) obsahuje akciu GoToRecord, RepaintObject alebo SelectObject, ale argument Názov objektu pomenuje uzavretý objekt.
* Argument názov objektu pre metódu GoToRecord, RepaintObject alebo SelectObject pomenuje objekt, ktorý je uzavretý. @ Pomocou jednej z akcií alebo metód Open otvorte objekt, aby ste mohli vykonať požadovanú akciu. @ 1 @@ 1
2491 Akcia alebo metóda je neplatná, pretože formulár alebo zostava nie sú viazané na tabuľku alebo dotaz. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu ApplyFilter. Formulár alebo zostava, na ktorú ste použili filter, však nie sú založené na tabuľke alebo dotaze, takže formulár alebo zostava nemá žiadne záznamy, na ktoré by bolo možné použiť filter. @ Pomocou akcie alebo metódy SelectObject vyberte požadovaný formulár alebo nahláste pred spustením akcie ApplyFilter.
Ak chcete založiť formulár alebo zostavu na tabuľke alebo dotaze, otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení a zadajte názov tabuľky alebo dotazu do vlastnosti RecordSource. @ 1 @ 603041 @ 1
2492 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť makro „| 2“ v skupine makier „Pinterest1. “@Na zadanie makra ste použili syntax skupiny macrogroupname.macroname. Potom ste sa pokúsili spustiť makro (priamo alebo nepriamo) alebo ste na spustenie makra použili metódu RunMacro. Zadané makro však nie je v tejto skupine makier. @ Vytvorte makro v skupine makier, zadajte správnu skupinu makier alebo zadajte správny názov makra. @ 1 @ 611313 @ 1
2493 Táto akcia vyžaduje argument Názov objektu. @@@ 1 @@ 1
2494 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Form Name. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenForm, ale argument Name Name ste nechali prázdny. @ V argumente Form Name zadajte názov formulára v aktuálnej databáze. @ 1 @ 611313 @ 1
2495 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov tabuľky. @ Skúšali ste použiť akciu alebo metódu OpenTable, TransferSpreadsheet alebo TransferText, ale argument Názov tabuľky ste nechali prázdny. @ V argumente Názov tabuľky zadajte názov tabuľky, ktorá je v aktuálnej databáze. @ 1 @@ 1
2496 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov dotazu. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenQuery, ale argument Názov dotazu ste nechali prázdny. @ V argumente Názov dotazu zadajte názov dotazu. @ 1 @@ 1
2497 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov správy. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenReport, ale argument Názov správy ste nechali prázdny. @ V argumente Názov správy zadajte názov správy. @ 1 @@ 1
2498 Zadaný výraz je nesprávnym dátovým typom pre jeden z argumentov. @ Pokúsili ste sa spustiť makro alebo použiť metódu na vykonanie akcie, ale výraz sa vyhodnotil ako nesprávny dátový typ.
Napríklad pre metódu Close ste zadali reťazec pre argument Typ objektu, ale tento argument je možné nastaviť iba na určité vnútorné konštanty alebo ich číselné ekvivalenty. @@ 1 @@ 1
2499 Akciu alebo metódu GoToRecord nemôžete použiť na objekt v návrhovom zobrazení. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Prepnutie do formulára alebo údajového listu pre formulár.
* Pre dotaz alebo tabuľku prepnite na zobrazenie údajového listu.
* Ak používate procedúru makra alebo jazyka Visual Basic, ktorá obsahuje akciu, ktorá otvorí objekt, pred vykonaním akcie GoToRecord nastavte argument Zobraziť na správne zobrazenie. @@ 2 @ 603018 @ 1
2500 Pre argument Repeat Count musíte zadať číslo väčšie ako nula. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu RunMacro, ale do argumentu Repeat Count ste zadali hodnotu menšiu ako nula (alebo výraz, ktorý je vyhodnotený ako nula). @ Ak chcete makro spustiť raz, nechajte tento argument prázdny. @ 1 @@ 1
2501 | akcia bola zrušená. @ Na vykonanie akcie v jazyku Visual Basic ste použili metódu objektu DoCmd, potom ste však v dialógovom okne klikli na Zrušiť.
Napríklad ste použili metódu Zavrieť na zatvorenie zmeneného formulára a potom ste klikli na Zrušiť v dialógovom okne s otázkou, či chcete uložiť zmeny, ktoré ste vo formulári vykonali. @@ 1 @@ 1
2502 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov makra. @ * Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu RunMacro, ale argument Názov makra ste nechali nevyplnený.
* Aplikácia Microsoft Office Access sa pokúsila vytvoriť vlastný panel ponúk pre formulár alebo zostavu, ale argument Názov makra ponuky pre akciu AddMenu je prázdny. @ V argumente Názov makra ponuky zadajte názov makra alebo skupiny makier, ktoré sú v aktuálna databáza. @ 1 @@ 1
2503 Túto akciu nemôžete použiť s objektom DoCmd. @ Zoznam akcií, ktoré objekt DoCmd nepodporuje, a alternatívy použitia týchto akcií, nájdete po kliknutí na Pomoc.
S objektom DoCmd je možné použiť akékoľvek akcie, ktoré nie sú na tomto zozname. @@ 2 @ 611313 @ 1
2504 Činnosť alebo metóda vyžaduje najmenej | argumenty. @ Pokúsili ste sa spustiť makro obsahujúce akciu alebo ste použili metódu alebo akciu s objektom DoCmd, ale nenastavili ste požadovaný počet argumentov.
Napríklad ak použijete akciu MoveSize, musíte nastaviť aspoň jeden zo štyroch argumentov. @@ 1 @ 611313 @ 1
2505 Výraz v argumente | má neplatnú hodnotu. @ Pokúsili ste sa spustiť makro alebo ste použili objekt DoCmd v jazyku Visual Basic. Vyššie uvedené číslo argumentu predstavuje pozíciu argumentu, ktorá sa zobrazuje v okne Makro, v dialógovom okne Akcia zlyhala alebo v Prehliadači objektov (ak používate objekt DoCmd). @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Vyberte nastavenie z rozbaľovacieho zoznamu v každom argumente.
* Použite vnútornú konštantu rovnajúcu sa platnému typu objektu.
* Nahraďte správny zodpovedajúci výraz. @ 1 @ 611895 @ 1
2506 Hodnota, ktorú ste zadali pre argument Typ prenosu, je neplatná. @ Výraz v argumente Typ prenosu sa nevyhodnocuje na platnú číselnú hodnotu. @ Platné hodnoty pre argument Typ prenosu sú:
* 0, 1 a 2 pre akciu TransferDatabase.
* 0, 1 a 2 pre akciu TransferSpreadsheet.
* 0 až 6 pre akciu TransferText. @ 1 @ 611313 @ 1
2507 | typ nie je nainštalovaný typ databázy alebo nepodporuje operáciu, ktorú ste vybrali. @ Použili ste metódu TransferDatabase, ale výraz v argumente databasetype sa nevyhodnocuje na platný typ databázy na import, export alebo prepojenie.
Informácie o platných typoch databáz získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 604780 @ 1
2508 Hodnota, ktorú ste zadali pre argument tabuľky, je neplatná. @ Použili ste metódu TransferSpreadsheet a výraz v argumente, tabuľky, sa nevyhodnocuje na platnú číselnú hodnotu. @ Platné hodnoty sú 0, 2, 3, 4, 5, 6. , 7 a 8. Upozorňujeme, že 1 je neplatná hodnota; nemôžete importovať ani exportovať do súboru formátu Lotus .wks. @ 1 @ 604781 @ 1
2509 Nastavenie argumentu Rozsah nemôže byť dlhšie ako 255 znakov. @@@ 1 @ 604781 @ 1
2510 Výraz, ktorý ste zadali v argumente Specification Name, prekračuje limit 64 znakov. @ Ak v makre použijete akciu TransferText, vyberte jeden z existujúcich názvov špecifikácií zo zoznamu argumentov alebo zadajte názov v jazyku Visual Basic, ktorý nasleduje po balíku Microsoft Office Prístup k pravidlám pomenovania objektov. @@ 2 @ 611734 @ 1
2511 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Specification Name. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu TransferText a zadali ste argument Transfer Type, ale argument Specification Name ste nechali prázdny. @ V argumente Specification Name zadajte z argumentu existujúci názov špecifikácie. zoznam. @ 1 @ 611313 @ 1
2512 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže analyzovať výraz: '|'. @ Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite k argumentu akcie alebo podmienenému výrazu, kde sa tento výraz nachádza, a potom opravíte syntax. @@ 1 @@ 1
2513 Argument Názov makra nemôže byť dlhší ako 64 znakov podľa pravidiel pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Office Access. @@@ 1 @ 411734 @ 1
2514 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Control Name. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu GoToControl, ale názov ovládacieho prvku ste nechali prázdny. @ V argumente Control Name zadajte názov ovládacieho prvku alebo poľa z aktívneho formulára alebo údajového hárka. @ 1 @ 611313 @ 1
2515 Microsoft Office Access nemôže otvoriť makro '|' pretože bolo uložené pomocou inej verzie programu Microsoft Office Access. @ Znova vytvorte makro v aktuálnej verzii programu Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2516 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť modul 'Pinterest.'@ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenModule, ale Microsoft Office Access nemôže nájsť modul, ktorý ste zadali v argumente Názov modulu. @ Zadajte platný názov modulu z aktuálna databáza. @ 1 @@ 1
2517 Microsoft Office Access nemôže nájsť procedúru'|.'@* Možno ste použili metódu Spustiť v jazyku Visual Basic, ale zadali ste neplatný názov procedúry, alebo ste použili metódu Spustiť bez prvého otvorenia databázy.
* Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenModule, ale použili ste neplatný názov procedúry. @@ 1 @@ 1
2519 Aby mohla byť metóda SelectObject spustená, musí byť otvorená databáza. @ Pokúsili ste sa spustiť funkciu v knižnici library databáza a funkcia obsahuje metódu SelectObject. @@ 1 @@ 1
2520 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov modulu alebo procedúry. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenModule, ale nezadali ste názov do argumentu Názov modulu alebo Názov procedúry v okne Makro. @ Zadajte platný názov. meno v jednom z týchto argumentov. @ 1 @@ 1
2521 Zadali ste typ prenosu, ktorý nepodporuje argument Názov tabuľky HTML. @ Ak nepoužívate typy prenosu Import HTML alebo Link HTML, nechajte argument Názov tabuľky HTML prázdny. @@ 1 @@ 1
2522 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov súboru. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu TransferSpreadsheet alebo TransferText. @ V argumente Názov súboru zadajte názov súboru. @ 1 @ 611313 @ 1
2523 Hodnota, ktorú ste zadali pre argument show, je neplatná. @ Použili ste metódu ShowToolbar. @ Platné hodnoty pre tento argument sú acToolbarYes, acToolbarWhereApprop a acToolbarNo alebo zodpovedajúce číselné hodnoty 0, 1 a 2. @ 1 @ 612446 @ 1
2524 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vyvolať aplikáciu pomocou akcie RunApp. @ Cesta k aplikácii je neplatná alebo chýba súčasť aplikácie. @ Skontrolujte cestu v Prieskumníkovi alebo Správcovi súborov. @ 1 @@ 1
2525 Makro sa môže volať maximálne 20-krát. @ Vaše makro obsahuje akciu RunMacro, ktorá volá rovnaké makro viac ako 20-krát. @ Podmienku zastavte, keď bolo makro spustené 20-krát, alebo zavolajte iné makro pomocou Akcia RunMacro. @ 1 @@ 1
2526 Akcia SendKeys vyžaduje načítanie doplnku Microsoft Office Access Utility. @ Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a znovu nainštalujte Microsoft Office Access a doplnok Microsoft Office Access Utility. @@ 1 @@ 1
2527 Formáty súborov Lotus .wks nie sú v aktuálnej verzii Microsoft Office Access podporované. @ Konvertujte súbor .wks na novší formát, napríklad .wk1. @@ 1 @@ 1
2528 Argument akcie makra RunCommand chýba alebo ste pre metódu RunCommand zadali neplatné ID príkazu. @@@ 1 @@ 1
2529 Argument Panel nástrojov nemôže byť dlhší ako 64 znakov. @@@ 1 @@ 1
2530 Metódu SelectObject nie je možné použiť na zostavu, ktorá sa práve tlačí. @@@ 1 @@ 1
2531 Váš súbor HTML neobsahuje žiadne tabuľkové údaje, ktoré môže program Microsoft Office Access importovať. @. @@ 1 @@ 1
2532 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť makro alebo vedľajšiu procedúru „Pinterest“ @ Zadané makro, skupina makier alebo vedľajšia procedúra neexistuje. @
Upozorňujeme, že keď v argumente zadáte syntax makraskupina.makronamenu, musíte zadať názov, pod ktorým bola skupina makier makra naposledy uložená. Skontrolujte tiež, či bolo referenčné makro uložené alebo či referenčná procedúra očakáva 0 argumentov. @ 1 @@ 1
2533 Akcia ApplyFilter vyžaduje, aby bol nastavený argument Filter Name alebo Where Condition. @ Pokúšali ste sa spustiť makro obsahujúce akciu ApplyFilter, ale nevyplnili ste požadované argumenty. @@ 1 @ 611313 @ 1
2534 Akcia alebo metóda vyžaduje argument Názov stránky pre prístup k údajom. @ Pokúsili ste sa použiť akciu alebo metódu OpenDataAccessPage, ale argument Názov stránky prístupu k údajom ste nechali prázdny. @ V argumente Názov stránky prístupu k údajom zadajte názov prístupu k údajom stránka v aktuálnej databáze. @ 1 @ 611313 @ 1
2535 Akcia ApplyFilter obsahuje názov filtra, ktorý nemožno použiť. @ Názov filtra nie je platným argumentom v akcii ApplyFilter na klientskom serveri. @@ 1 @ 611313 @ 1
2536 Makrá sú v tejto databáze zakázané. @@@ 1 @@ 1
2540 Súbor '|' , ktorý ste sa pokúsili vymeniť, je systémový súbor Microsoft Office Access, ktorý sa používa a nemožno ho nahradiť ani vymazať. @@@ 1 @@ 1
2541 Obsah schránky bol odstránený a nemožno ho prilepiť. @ Niektoré aplikácie nedávajú do schránky veľké objekty. Namiesto toho umiestnili ukazovateľ na objekt v schránke. Ukazovateľ môže zmiznúť skôr, ako dôjde k prilepeniu. @@ 1 @@ 1
2542 Zadajte názov databázy do príkazového riadku, aby program Microsoft Office Access mohol nájsť makro. @@@ 1 @@ 1
2543 Databázový objekt nemôžete vložiť do seba. @@@ 1 @@ 1
2544 Microsoft Office Access nemôže nájsť | odkazovali ste na v argumente Názov objektu. @ Makro, ktoré ste sa pokúsili spustiť, obsahuje akciu SelectObject s neplatným názvom pre argument Názov objektu. @ V okne Databáza skontrolujte názov objektu, ktorý má makro vybrať. Potom otvorte makro v okne Makro a zadajte správny názov pre argument Názov objektu. @ 2 @ 603041 @ 1
2545 Akcia CopyObject vyžaduje, aby ste určili inú cieľovú databázu alebo nový názov, ktorý sa má skopírovať z aktuálnej databázy. @ Spustené makro obsahuje akciu CopyObject. @ Otvorte makro v okne Makro a vyberte akciu CopyObject. Zadajte cieľovú databázu alebo nový názov do príslušného poľa s argumentmi. @ 1 @ 603009 @ 1
2546 Pred spustením makra obsahujúceho | vyberte databázový objekt v okne Databáza akcia. @@@ 2 @ 603009 @ 1
2547 Databáza '|' pokus o odstránenie a nahradenie je iba na čítanie a nemožno ho vymazať ani nahradiť. @ Zadajte nový názov novej databázy. @@ 1 @@ 1
2548 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže spustiť Sprievodcu zabezpečením, pretože táto databáza je otvorená v exkluzívnom režime. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access otvoril databázu v zdieľanom režime a spustil Sprievodcu zabezpečením? @@ 19 @@ 2
2549 Microsoft Office Access nemôže po kompaktovaní vymazať | 1. Zhutnená databáza dostala názov | 2. @ Ak komprimujete databázu s rovnakým názvom, program Microsoft Office Access vytvorí novú komprimovanú databázu a pôvodnú databázu odstráni.
V takom prípade však pôvodná databáza nebola odstránená, pretože je iba na čítanie. @ Ak je to možné, odstráňte stav iba na čítanie, odstráňte pôvodnú databázu a potom novú databázu premenujte pomocou pôvodného názvu.
Ak nemôžete odstrániť stav iba na čítanie, informujte správcu svojej pracovnej skupiny. @ 1 @ 310299 @ 1
2550 Microsoft Office Access nemôže po kódovaní vymazať | 1. Zakódovaná databáza bola pomenovaná | 2. @ Ak kódujete databázu pod rovnakým názvom, program Microsoft Office Access vytvorí novú kódovanú databázu a pôvodnú databázu odstráni.
V takom prípade však pôvodnú databázu nemožno odstrániť, pretože je iba na čítanie. @ Ak je to možné, odstráňte stav iba na čítanie, odstráňte pôvodnú databázu a potom novú databázu premenujte pomocou pôvodného názvu.
Ak nemôžete odstrániť stav iba na čítanie, informujte správcu svojej pracovnej skupiny. @ 1 @ 310299 @ 1
2551 Microsoft Office Access nemôže po dekódovaní odstrániť | 1. Dekódovaná databáza dostala názov | 2. @ Ak dekódujete databázu pod rovnakým názvom, program Microsoft Office Access vytvorí novú dekódovanú databázu a pôvodnú databázu odstráni.
V takom prípade však pôvodnú databázu nemožno odstrániť, pretože je iba na čítanie. @ Ak je to možné, odstráňte stav iba na čítanie, odstráňte pôvodnú databázu a potom novú databázu premenujte pomocou pôvodného názvu.
Ak nemôžete odstrániť stav iba na čítanie, informujte správcu svojej pracovnej skupiny. @ 1 @ 310299 @ 1
2552 Nemôžete kódovať databázu, ktorú ste nevytvorili alebo nevlastníte. @ Pozrite sa na vlastníka databázy alebo správcu pracovnej skupiny. @@ 1 @@ 1
2553 Nemôžete dekódovať databázu, ktorú ste nevytvorili alebo ktorú nevlastníte. @ Pozrite sa na vlastníka databázy alebo správcu pracovnej skupiny. @@ 1 @@ 1
2554 Zadanú databázu nemôžete nájsť alebo ste databázu vôbec nezadali. @ Do príkazového riadku zadajte platný názov databázy a v prípade potreby uveďte cestu. @@ 1 @ 110283 @ 1
2556 Microsoft Office Access nemôže spustiť Sprievodcu zabezpečením, pretože v databáze bolo nastavené heslo. @ Heslo databázy budete musieť zrušiť výberom položky Nástroje | Zabezpečenie | Zrušiť nastavenie hesla databázy. @@ 1 @@ 1
2557 Databáza, ktorú ste sa pokúsili previesť, bola vytvorená v alebo už bola prevedená na požadovanú verziu aplikácie Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2559 Aplikácii Microsoft Office Access sa počas konverzie nepodarilo obnoviť prepojenú tabuľku „| 1“ v databáze „| 2“. Vyskúšajte a obnovte odkazy ručne pomocou Správcu prepojenej tabuľky (ponuka Nástroje, podmenu Database Utilities).
2560 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže načítať vlastnosti databázy. @@@ 1 @@ 3
2561 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zobraziť dialógové okno Vlastnosti databázy. @@@ 1 @@ 1
2562 Microsoft Office Access nemôže uložiť vlastnosti databázy. @@@ 1 @@ 1
2563 Microsoft Office Access nemôže načítať knižnicu dynamických odkazovrary. @ Spustením inštalácie znova nainštalujte program Microsoft Office Access. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 3
2564 Dokument '|' nemôžete skryť keď je otvorený. @ Najprv zatvorte databázový objekt a potom ho skryte. @@ 1 @@ 1
2565 Nemôžete odkryť databázový objekt '|' keď je otvorený. @ Najprv zatvorte databázový objekt a potom ho skryte. @@ 1 @@ 1
2566 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nastaviť ikonu aplikácie na súbor '|'. @ Skontrolujte, či je súbor platným súborom s ikonou (.ico). Ak používate systém Microsoft Windows, môžete tiež použiť súbory .bmp. @@ 1 @@ 1
2567 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť alebo previesť túto predchádzajúcu verziu databázy. @ Databáza bola vytvorená v staršej verzii aplikácie Microsoft Office Access. Nemáte príslušné bezpečnostné povolenia na otváranie alebo prevod databáz vytvorených v starších verziách. @@ 1 @@ 1
2568 Microsoft Office Access nemôže túto operáciu vrátiť späť. @ Objekt s rovnakým názvom už existuje. Iný užívateľ mohol vytvoriť objekt s názvom '|' po vykonaní tejto operácie na objekte s rovnakým názvom. @@ 1 @@ 1
2569 Microsoft Office Access nemôže po povolení odstrániť | 1. Povolená databáza dostala názov | 2. @ Ak povolíte databázu s rovnakým názvom, program Microsoft Office Access vytvorí novú povolenú databázu a potom pôvodnú databázu odstráni.
V takom prípade však pôvodná databáza nebola odstránená, pretože je iba na čítanie. @ Ak je to možné, odstráňte stav iba na čítanie, odstráňte pôvodnú databázu a potom novú databázu premenujte pomocou pôvodného názvu.
Ak nemôžete odstrániť stav iba na čítanie, informujte správcu svojej pracovnej skupiny. @ 1 @@ 1
2571 Nemôžete upravovať objekty vytvorené pomocou staršej verzie programu Microsoft Office Access. @ Ak chcete túto databázu previesť na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Office Access, zatvorte databázu, ukážte na položku Database Utilities v ponuke Nástroje a potom kliknite na príkaz Previesť databázu. @ @ 1 @@ 1
2572 Táto databáza je v neočakávanom stave; Aplikácia Microsoft Office Access ju nemôže otvoriť. @ Táto databáza bola prevedená z predchádzajúcej verzie programu Microsoft Office Access pomocou metódy DAO CompactDatabase namiesto príkazu Previesť databázu v ponuke Nástroje (podmenu Database Utilities). Toto ponechalo databázu v čiastočne prevedenom stave. @ Ak máte kópiu databázy v pôvodnom formáte, vykonajte jej prevod pomocou príkazu Convert Database v ponuke Nástroje (podmenu Database Utilities). Ak pôvodná databáza už nie je k dispozícii, vytvorte novú databázu a importujte svoje tabuľky a dotazy, aby ste uchovali svoje údaje. Vaše ďalšie databázové objekty nie je možné obnoviť. @ 1 @@ 1
2573 Táto databáza je replikou vytvorenou v inej verzii Accessu. @ Túto repliku môžete previesť iba synchronizáciou s jej dizajnom Master. @Convertujte vzor Master z tejto sady replík a potom synchronizujte repliku s vzorom Master. @ 1 @@ 1
2574 Nemôžete vytvoriť inú databázu Microsoft Office Access s rovnakým názvom a umiestnením ako existujúca databáza. @ Vykonali ste príkaz Vytvoriť súbor MDE, ale pokúsili ste sa dať novej databáze rovnakú príponu ako tá stará. @ Prijať predvolené Prípona .mde pre vašu novú databázu MDE. @ 1 @@ 1
2575 Nemôžete vytvoriť databázu Microsoft Office Access MDE z repliky databázy. @@@ 1 @@ 1
2576 Táto databáza je Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master / Replica. @ Ak kliknete na tlačidlo OK, vybratá databáza sa premenuje na | 1 a potom sa prevedie na | 2. Každý, kto používa repliku tejto databázy, bude musieť po ďalšej synchronizácii inovovať na Microsoft Access 2000. @@ 4 @@ 2
2577 Databáza je už otvorený. @ Pred vykonaním príkazu Vytvoriť súbor MDE zatvorte databázu. @@ 1 @@ 1
2578 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť databázu MDE. @@@ 1 @@ 1
2579 Lokálne formuláre, zostavy, makrá a moduly v tejto replike nebudú prevedené. @Ak chcete tieto objekty uchovať, nezabudnite ich importovať do predlohy dizajnu z pôvodnej repliky. @@ 1 @@ 1
2580 Zdroj záznamu „| uvedený v tomto formulári alebo správe neexistuje. @ Názov ste napísali nesprávne, alebo bol odstránený alebo premenovaný v aktuálnej databáze alebo existuje v inej databáze. @ V zobrazení formulára alebo návrhu zostavy zobrazte hárok vlastností kliknutím na tlačidlo Vlastnosti a potom nastavte vlastnosť RecordSource. k existujúcej tabuľke alebo dotazu. @ 1 @@ 1
2581 V zostave, ktorú ste sa pokúsili zobraziť alebo vytlačiť, musíte definovať zoradovacie pole alebo výraz pre hlavičku alebo pätu skupiny. @@@ 1 @ 208753 @ 1
2582 Vlastnosť GroupInterval nemôžete nastaviť na nulu, keď je vlastnosť GroupOn nastavená na Interval. @ V ponuke Zobraziť kliknite na položku Zoradenie a zoskupenie a vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Zmeňte nastavenie vlastnosti GroupInterval na číslo vyššie ako nula.
* Zmeňte nastavenie vlastnosti GroupOn na každú hodnotu. @@ 1 @@ 1
2583 Akciu alebo metódu ApplyFilter je možné vykonať iba z procedúry Open macro alebo Open event. @ * Možno ste sa pokúsili spustiť makro alebo procedúru obsahujúcu akciu alebo metódu ApplyFilter z inej vlastnosti zostavy, ako je vlastnosť OnOpen.
* Možno ste sa pokúsili spustiť postup makra alebo udalosti v zostave, ktorá je už otvorená. @ Ak chcete v zostave použiť akciu ApplyFilter, nastavte vlastnosť OnOpen na názov makra, zatvorte zostavu a potom ju znovu otvorte. @ 1 @ 603004 @ 1
2584 V hlavičke alebo päte stránky nemôžete použiť agregačné funkcie. @ Hlavička alebo päta stránky prehľadu, ktorý ste sa pokúsili zobraziť, obsahuje vypočítaný ovládací prvok s výrazom agregačnej funkcie. @ Ak chcete zobraziť výsledok agregácie funkcie v hlavičke alebo päte stránky, vytvorte skrytý vypočítaný ovládací prvok v príslušnej časti zostavy. Potom vytvorte neviazané textové pole v hlavičke alebo päte stránky.
Ak spúšťate makro, pomocou akcie SetValue nastavte hodnotu neviazaného textového poľa na hodnotu v skrytom ovládacom prvku. @ 1 @ 411839 @ 1
2585 Túto akciu nie je možné vykonať pri spracovaní udalosti formulára alebo zostavy. @ Makro zadané ako nastavenie vlastnosti OnOpen, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage alebo OnPrint obsahuje neplatnú akciu pre vlastnosť. @ Keď kliknete na OK, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa zobrazí názov makra, ktoré zlyhalo, a jeho argumenty. @ 1 @ 611909 @ 1
2586 Microsoft Office Access zmenil vlastnosti MoveLayout a NextRecord na True z False. @ Funkcia makra alebo jazyka Visual Basic spustená vlastnosťou OnFormat jednej z častí správy nastavila vlastnosti MoveLayout a NextRecord na hodnotu False. Ak obidve vlastnosti nastavíte na hodnotu False, zostava sa bude tlačiť nepretržite. @ Upravte makro alebo funkciu tak, aby tieto vlastnosti nastavila na požadované hodnoty. @ 1 @ 604656 @ 1
2587 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže dokončiť operáciu výstupu. @ Zadaný kód jazyka Visual Basic obsahuje syntaktickú chybu alebo výstupné procedúry nie sú k dispozícii. @ Skontrolujte, či sa vo vašom kóde nenachádza syntaktická chyba. Ak je syntax správna, spustite inštaláciu a preinštalujte program Microsoft Office Access. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @ 1 @@ 1
2588 Musíte zvoliť formulár, ktorý sa má uložiť ako prehľad. @@@ 1 @@ 1
2589 Výraz „| je neplatné. @ Funkcie agregácie sú povolené iba na výstupných poliach zdroja záznamu. @@ 1 @@ 1
2590 Funkcie agregácie Var a VarP nie sú v projekte Access podporované. @@@ 1 @@ 1
2591 V prípade udalosti OpenOpen zostavy nemôžete zmeniť vlastnosti tlačiarne. @@@ 1 @@ 1
2592 Nemôžete viazať hierarChical report to a DAO Recordset. @@@ 1 @@ 1
2593 Táto funkcia nie je k dispozícii na karte MDB. @@@ 1 @@ 1
2594 Ak je zdrojom záznamu formulára objekt sady záznamov, nemôžete filtrovať podľa formulára. @@@ 1 @@ 1
2595 Microsoft Office Access nemôže nastaviť túto vlastnosť, keď je vlastnosť DefaultSize nastavená na True. @@@ 1 @@ 1
2596 Objekt tlačiarne nie je k dispozícii pre podformuláre a podreporty. @@@ 1 @@ 1
2597 Nie je možné viazať prehľad na zadanú množinu záznamov, pretože tvar sa nezhoduje s usporiadaním a zoskupením uvedeným v prehľade. @@@ 1 @@ 1
2598 Vlastnosť Recordset nie je k dispozícii pre natívne viazané prehľady v súboroch MDB. @@@ 1 @@ 1
2600 Nové heslo overte opätovným napísaním do poľa Overiť a kliknutím na tlačidlo OK. @@@ 1 @@ 1
2601 Nemáte povolenie na čítanie „Pinterest“. Ak chcete čítať tento objekt, musíte na to mať povolenie Čítať dizajn. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2602 Nemáte povolenie na úpravu adresy „INFO. “@Ak chcete tento objekt upraviť, musíte na to mať povolenie na úpravu dizajnu. Ak je objektom tabuľka, musíte mať pre ňu tiež oprávnenie Odstrániť údaje a Aktualizovať údaje.
Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2603 Nemáte povolenie na spustenie domény „INFO. “@Ak chcete spustiť tento objekt, musíte na to mať povolenie Open / Run. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2604 Povolenia tohto objektu nemôžete zobraziť. @ Ak chcete zobraziť alebo zmeniť povolenia tohto objektu, musíte na to mať povolenie správcu. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2605 Tento používateľský účet nemôžete odstrániť zo skupiny „|. “@* Možno ste sa pokúsili odstrániť používateľský účet z predvolenej skupiny Users. Microsoft Office Access automaticky pridá všetkých používateľov do predvolenej skupiny Users. Ak chcete odstrániť používateľský účet zo skupiny Users, musíte ho najskôr odstrániť.
* Možno ste sa pokúsili odstrániť všetkých používateľov zo skupiny Správcovia. V skupine Správcovia musí byť aspoň jeden používateľ. @@ 1 @ 210212 @ 1
2606 Typ objektu je neplatný. @@@ 1 @@ 1
2607 Nemáte povolenie na vystrihnutie'|.'@Ak chcete tento objekt vystrihnúť, musíte na to mať povolenie na úpravu návrhu. Ak je objektom tabuľka, musíte pre ňu mať aj povolenie na vymazanie údajov. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2608 Nemáte povolenie na kopírovanie'|.'@Ak chcete skopírovať tento objekt, musíte na to mať povolenie Čítať dizajn. Ak je objektom tabuľka, musíte pre ňu mať aj povolenie na čítanie údajov. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2609 Nemáte povolenie na odstránenie adresy „|. “@Ak chcete tento objekt odstrániť, musíte na tento účel mať povolenie Upraviť dizajn. Ak je objektom tabuľka, musíte pre ňu mať aj povolenie na vymazanie údajov. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2610 Musíte zadať osobný identifikátor (PID) pozostávajúci z najmenej 4 a nie viac ako 20 znakov a číslic. @ Microsoft Office Access používa na identifikáciu používateľa alebo skupiny kombináciu mena používateľa alebo skupiny a PID.
Upozorňujeme, že program Microsoft Office Access po vytvorení skryje PID, takže si nezabudnite zapísať presný názov používateľského alebo skupinového účtu a položky PID. Ak budete niekedy musieť znova vytvoriť účet, musíte zadať rovnaké meno a položky PID. @@ 1 @@ 1
2611 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť súbor pracovnej skupiny „|.“ Chcete použiť predvolený súbor pracovnej skupiny? @@@ 20 @@ 1
2612 Názov účtu je neplatný. @ Informácie o konvenciách pomenovania získate kliknutím na Pomocník @@ 2 @ 210213 @ 1
2613 Nemáte povolenie na premenovanie „Pinterest“ @ Ak chcete premenovať databázový objekt, musíte mať pre tento objekt povolenie Úpravy dizajnu. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2614 Nemáte povolenie na vloženie tohto formulára do iného formulára. @ Ak chcete vložiť formulár do iného formulára ako podformulár, musíte mať povolenie na čítanie návrhu pre vložený formulár. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2615 Nemáte povolenie na zmenu vlastníka'|.'@Ak chcete zmeniť vlastníka databázového objektu, musíte na to mať povolenie správcu. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 5 @ 410222 @ 1
2616 Nemôžete zmeniť povolenia pre „Pinterest“ @. Ak chcete zmeniť povolenia pre tento objekt, musíte na to mať povolenie správcu. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 5 @ 410222 @ 1
2617 Nemáte povolenie na import, export alebo prepojenie na stránku „Pinterest“. Ak chcete importovať, exportovať alebo vytvoriť odkaz na tento objekt, musíte mať na tento objekt povolenie Čítať dizajn a Čítať údaje. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
2618 Na nastavenie alebo zrušenie nastavenia hesla databázy musíte mať databázu otvorenú na výlučné použitie. @ Ak chcete otvoriť databázu výhradne, zavrite databázu a znova ju otvorte pomocou príkazu Otvoriť v ponuke Súbor. V dialógovom okne Otvoriť kliknite na šípku napravo od tlačidla Otvoriť a potom vyberte možnosť Otvoriť exkluzívne. @@ 1 @@ 1
2619 Nemôžete zmeniť povolenia pre „|“ v replike. @ Povolenia je možné zmeniť iba v hlavnom dizajne pre množinu replík. @@ 3 @@ 1
2620 Heslo, ktoré ste zadali do poľa Staré heslo, je nesprávne. @ Zadajte správne heslo pre tento účet. @@ 1 @@ 1
2621 Toto heslo nie je platné. @ Možno ste použili bodkočiarku. @@ 1 @@ 1
2622 Nemôžete uložiť '|' pretože je iba na čítanie. @ Ak chcete súbor uložiť, prepnite do návrhového zobrazenia a v ponuke Súbor vyberte príkaz Uložiť ako. @@ 3 @@ 1
2623 Uložením databázy do predchádzajúcej verzie Accessu sa vytvorí nová databáza, ktorá neobsahuje žiadne z bezpečnostných informácií, ktoré ste nastavili. Naozaj chcete pokračovať?
2624 Pri zmene databázy pracovnej skupiny sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@ 1
2625 Správca pracovnej skupiny nemohol vytvoriť informačný súbor pracovnej skupiny. Skontrolujte, či ste zadali platnú cestu a názov súboru, či máte dostatočné povolenia na vytvorenie súboru a či máte na cieľovej jednotke dostatok miesta na disku. (|) @@@ 1 @@ 1
2626 Vyhradená chyba (|); pre túto chybu nie je správa. @@@ 1 @@ 1
2627 Na disku nie je dostatok miesta. @@@ 1 @@ 1
2628 Jeden z vašich parametrov je neplatný. @@@ 1 @@ 1
2629 Súbor pracovnej skupiny sa nepodarilo otvoriť. Toto je adresár. @@@ 1 @@ 1
2630 Zadaná cesta je neplatná. @@@ 1 @@ 1
2631 Zadaná cesta je príliš dlhá. @@@ 1 @@ 1
2632 Zmena pracovnej skupiny nemôže pokračovať bez vášho mena, PIN a cesty k novému informačnému súboru pracovnej skupiny.
2633 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zmeniť heslo pre prihlasovací účet '|' pretože súčasné pripojenie využíva integrované zabezpečenie systému Microsoft Windows NT. @@@ 1 @@ 1
2634 Nové heslo sa nezhoduje s hodnotou hesla na overenie. @@@ 1 @@ 1
2635 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zmeniť heslo, pretože staré heslo sa nezhoduje s heslom aktuálne prihláseného používateľa.
2636 Súbor pracovnej skupiny už existuje.
2637 Nedá sa start SQL Server služba. Do restart SQL Server dvakrát kliknite na ikonu SQL Server Ikonu System Manager na systémovej lište a kliknite na Start / Pokračovať. @ Akonáhle je služba starPrejdite na položku Pripojenie v ponuke Súbor v programe Access a kliknite na tlačidlo OK. @@ 19 @@ 2
2638 Nedá sa start SQL Server služba. Do restart SQL Server dvakrát kliknite na ikonu SQL Server Ikonu System Manager na systémovej lište a kliknite na Start / Pokračovať. Ak služba zlyhá start, choďte na konzolu Služby a skontrolujte správnosť prihlasovacích údajov služby MSSQLServer. @ Akonáhle je služba starPrejdite na položku Pripojenie v ponuke Súbor v programe Access a kliknite na tlačidlo OK. @@ 19 @@ 2
2639 Microsoft Office Access sa nedá otvoriť z dôvodu bezpečnostných obmedzení. @ Nastavenia zabezpečenia obmedzujú prístup k súboru, pretože nie je digitálne podpísaný. @@ 2 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Office Access nemôže vytvoriť tento vzťah a vynútiť referenčnú integritu. @ Údaje v tabuľke '|' porušuje pravidlá referenčnej integrity.
Napríklad v súvisiacej tabuľke môžu byť záznamy týkajúce sa zamestnanca, v primárnej tabuľke však žiadny záznam pre zamestnanca. @ Upravte údaje tak, aby záznamy v primárnej tabuľke existovali pre všetky súvisiace záznamy.
Ak chcete vytvoriť vzťah bez dodržania pravidiel referenčnej integrity, zrušte začiarknutie políčka Vynútiť referenčnú integritu. @ 1 @ 209086 @ 1
2648 Aplikácia Microsoft Office Access vytvorila vzťah typu one-to-one namiesto vzťahu typu „one-to-many“, pretože v poliach určených pre príslušnú tabuľku je jedinečný index. @ Ak chcete definovať pomer „jedna k viac“ vzťah medzi týmito tabuľkami, vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Odstráňte vzájomný vzťah a potom zmeňte nastavenie vlastnosti Indexované pre pole cudzieho kľúča z možnosti Žiadne duplikáty na Duplikáty OK.
* Vyberte rôzne zodpovedajúce polia. @@ 1 @@ 1
2649 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže pre tento vzťah vynútiť referenčnú integritu. @ Uistite sa, že polia, ktoré presúvate, sú polia primárneho kľúča alebo sú jedinečne indexované a či je jedinečný index alebo primárny kľúč správne nastavený.
Ak chcete vytvoriť vzťah bez dodržania pravidiel referenčnej integrity, zrušte začiarknutie políčka Vynútiť referenčnú integritu. @@ 1 @ 209086 @ 1
2650 Microsoft Office Access nemôže vytvoriť tento vzťah a vynútiť referenčnú integritu. @ * Polia, ktoré ste vybrali, môžu mať rôzne typy údajov.
* Polia môžu mať typ údajov Number, ale nie rovnaké nastavenie vlastnosti FieldSize. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Vyberte polia s rovnakým typom údajov.
* Otvorte tabuľky v návrhovom zobrazení a zmeňte typy údajov a veľkosti polí tak, aby sa polia zhodovali.
Ak chcete vytvoriť vzťah bez dodržania pravidiel referenčnej integrity, zrušte začiarknutie políčka Vynútiť referenčnú integritu. @ 2 @ 209086 @ 1
2651 Nemôžete vytvoriť vzťah medzi poliami s dátovým typom Memo, OLE Object, Yes / No alebo Hyperlink. @ Pokúšali ste sa vynútiť referenčnú integritu pre vzťah, ale jedno alebo viac z vybratých polí má Memo, OLE Dátový typ Object, Yes / No alebo Hyperlink. @ Vyberte polia v mriežke, ktoré tieto dátové typy nemajú, alebo otvorte tabuľky v návrhovom zobrazení a zmeňte dátové typy. @ 1 @@ 1
2652 Vzťah zdedený z prepojenej databázy nemôžete vymazať. @@@ 1 @@ 1
2680 Formulár alebo zostava obsahuje viac objektov OLE, ako môže program Microsoft Office Access zobraziť naraz. @ Odstráňte niektoré rámce viazaných alebo neviazaných objektov. @@ 1 @@ 1
2683 V tomto ovládacom prvku nie je žiadny objekt. @@@ 1 @@ 1
2684 Objekt OLE je prázdny. @ Rámček viazaného objektu nemôžete upravovať, ak pole v základnej tabuľke neobsahuje objekt OLE. @ Vložte alebo prepojte objekt OLE do rámca viazaného objektu pomocou príkazu Objekt na paneli Vložiť. ponuka. @ 1 @ 109360 @ 1
2685 Objekt nemá dátový typ objektu OLE. @ Rámček viazaného objektu obsahujúci objekt, ktorý ste sa pokúsili upraviť, nie je viazaný na pole s dátovým typom objektu OLE. @ Ak chcete zobraziť objekt OLE, nastavte Vlastnosť ControlSource pre rám viazaného objektu na pole s údajovým typom objektu OLE. Alebo na zobrazenie údajov použite iný ovládací prvok, napríklad textové pole. @ 1 @ 109360 @ 1
2686 Microsoft Office Access nemôže uložiť | objekt. @ Vášmu počítaču došlo miesto na disku, kým program Microsoft Office Access ukladal objekt OLE.
Informácie o uvoľnení miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@ 1
2687 Pri čítaní | sa vyskytol problém objekt. @@@ 1 @@ 1
2690 Systémový zdroj potrebný na zobrazenie | objekt nie je k dispozícii. @ Váš počítač môže mať nedostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@ 1
2691 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže komunikovať so serverom OLE. @ Server OLE nemusí byť zaregistrovaný. @ Ak chcete zaregistrovať server OLE, znova ho nainštalujte. @ 1 @@ 1
2694 Schránka nie je k dispozícii. @ Schránku môže používať iná aplikácia alebo je v počítači nedostatok pamäte. @ Ak má váš počítač nedostatok pamäte, ukončite nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@ 1
2695 Microsoft Office Access nemôže zobraziť prevedený | objekt. @ Odstráňte objekt v ráme viazaného objektu a potom ho znova vytvorte. @@ 1 @@ 1
2696 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže čítať objekt OLE. @ Odstráňte objekt v ráme viazaného objektu a potom ho znova vytvorte. @@ 1 @@ 1
2697 Pri načítaní | sa vyskytol problém objekt. @ Objekt, ktorý ste sa pokúsili vytvoriť alebo upraviť, nie je platný objekt OLE. @ Znova vytvorte objekt a potom ho znova vložte alebo prepojte. @ 1 @ 109360 @ 1
2698 | objekt, ktorý ste sa pokúsili vytvoriť alebo upraviť, je na uloženie príliš veľký. @ * Vaša databáza nemusí obsahovať dostatok miesta pre tento objekt.
* Váš počítač môže mať nedostatok miesta na disku.
Informácie o uvoľnení miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@ 1
2699 Spojenie so serverom OLE bolo lostalebo server OLE narazil na chybu, keď ste ju používali. @ Restart server OLE a potom skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@ 1
2700 Microsoft Office Access nemôže nájsť server OLE alebo knižnicu dynamických odkazovrary (DLL) vyžadované pre operáciu OLE. @ Server OLE alebo DLL nemusí byť zaregistrovaný. @ Ak chcete zaregistrovať server OLE alebo DLL, znova ho nainštalujte. @ 1 @@ 1
2701 Server OLE pre objekt OLE, ktorý ste sa pokúsili vytvoriť, je už otvorený. @ Prepnite na okno servera OLE a zavrite ho. Potom skúste znova vytvoriť alebo upraviť objekt OLE. @@ 1 @@ 1
2702 | objekt nie je zaregistrovaný. @ Objekt môže volať aplikáciu, ktorá nie je nainštalovaná. @ Ak chcete aplikáciu zaregistrovať, znova ju nainštalujte. @ 1 @@ 1
2703 Microsoft Office Access nedokáže prečítať | objekt, pretože komunikácia bola prerušená. @ Ak je aplikácia servera OLE umiestnená na sieťovom serveri, skontrolujte, či je k nej pripojený váš počítač. @@ 1 @@ 1
2704 | objekt, ktorý ste sa pokúsili upraviť, nemá žiadne zobraziteľné informácie. @@@ 2 @ 109360 @ 1
2707 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť súbor obsahujúci objekt OLE. @ * V súbore pre objekt OLE ste možno zadali neplatný názov súboru alebo neplatnú jednotku údajov (napríklad rozsah buniek v hárku).
* Zadaný súbor nemusí byť k dispozícii, pretože je uzamknutý iným používateľom alebo nemáte povolenie na jeho použitie. @ Vyskúšajte jednu z nasledujúcich možností:
* Skontrolujte, či je súbor k dispozícii a či ste použili správny názov súboru.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @ 1 @ 109360 @ 1
2711 Argument názvu súboru vo funkcii GetObject procedúry jazyka Visual Basic, ktorú ste spustili, je neplatný. @ * Možno ste nezadali alebo mohli mať nesprávne napísaný názov súboru.
* Jednotka údajov (napríklad rozsah buniek v hárku) nemusí byť platná. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Uistite sa, že je súbor nainštalovaný vo vašom počítači a že ste použili správny názov súboru.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @ 1 @ 1010959 @ 1
2713 Pri pokuse o prístup k produktu Microsoft Office Access sa vyskytol problém object. @ * Možno ste v súbore pre objekt OLE zadali neplatný názov súboru alebo neplatnú jednotku údajov (napríklad rozsah buniek v pracovnom hárku).
* Zadaný súbor nemusí byť k dispozícii, pretože je uzamknutý iným používateľom alebo nemáte povolenie na jeho použitie. @ Vyskúšajte jednu z nasledujúcich možností:
* Uistite sa, že je súbor nainštalovaný vo vašom počítači a že ste použili správny názov súboru.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @ 1 @ 109360 @ 1
2714 | objekt nepodporuje slovesá, ktoré sa dajú vykonať na objekte OLE, napríklad prehrať alebo upraviť. @ V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o slovesách, ktoré objekt OLE podporuje, alebo na nájdenie slovies použite vlastnosť ObjectVerbs alebo vlastnosť ObjectVerbsCount. podporované objektom OLE. @@ 1 @ 606970 @ 1
2715 Index akcie alebo vlastnosti Sloveso pre | objekt je neplatný. @ Zadané nastavenie môže byť záporné číslo alebo môže byť príliš veľké. @@ 1 @ 606967 @ 1
2717 | objekt nemá viditeľné informácie. @ Pokúsili ste sa vykonať operáciu na ráme viazaného alebo neviazaného objektu obsahujúceho objekt OLE, ale objekt OLE je prázdny. @ Príkazom Object v ponuke Vložiť môžete vytvoriť objekt OLE alebo vložiť alebo prepojiť objekt OLE so súborom, ktorý nie je prázdny. @ 1 @ 109360 @ 1
2719 Pri prístupe k | sa vyskytol problém objekt. @ * Server OLE nemusí byť k dispozícii, pretože je na sieťovom serveri a vy lost spojenie. Skúste znova nadviazať pripojenie.
* Objekt OLE môže byť uložený v prepojenom súbore, ale súbor nie je k dispozícii. Aktivujte server OLE mimo Microsoft Office Access a potom otvorte súbor obsahujúci objekt OLE a overte, či stále existuje a je k nemu prístup. @@ 1 @@ 1
2723 | objekt nepodporuje pokus o operáciu. @ Objekt OLE bol zmenený na obrázok alebo bolo prerušené prepojenie na objekt. @ Ak chcete vykonať operáciu, odstráňte objekt OLE a potom ho znova vložte alebo prepojte. @ 1 @ 109360 @ 1
2724 Jeden alebo viac dynamicky prepojených librarPre použitie objektov OLE je nevyhnutná nesprávna verzia. @ Spustením inštalácie znova nainštalujte program Microsoft Office Access. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 1
2725 Server OLE nie je zaregistrovaný. @ Ak chcete zaregistrovať server OLE, znova ho nainštalujte. @@ 1 @@ 1
2726 Microsoft Office Access nemôže vykonať operáciu OLE, pretože nedokázal prečítať register systému Windows, kde je zaregistrovaný server OLE. @ Preinštalujte server OLE a skúste operáciu zopakovať. Ak problémy pretrvávajú, preinštalujte operačný systém Microsoft Windows a ďalšie aplikácie v počítači.
Ak preinštalujete program Microsoft Office Access, možno budete chcieť najskôr zálohovať informačný súbor pracovnej skupiny programu Microsoft Office Access, aby sa zachovali všetky vlastné nastavenia. Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“.
Informácie o registri Windows nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „register“. @@ 1 @@ 1
2727 Microsoft Office Access nemôže vykonať operáciu OLE, pretože sa jej nepodarilo zapísať do registra Windows, kde je zaregistrovaný server OLE. @ Preinštalujte server OLE a potom skúste operáciu zopakovať. Ak problémy pretrvávajú, preinštalujte operačný systém Microsoft Windows a ďalšie aplikácie v počítači.
Ak preinštalujete program Microsoft Office Access, možno budete chcieť najskôr zálohovať informačný súbor pracovnej skupiny programu Microsoft Office Access, aby sa zachovali všetky vlastné nastavenia. Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“.
Informácie o registri Windows nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „register“. @@ 1 @@ 1
2729 Objekt OLE, ktorý ste sa pokúsili upraviť, je zaneprázdnený. @ Skúste to znova neskôr. @@ 1 @@ 1
2730 Pri komunikácii so serverom OLE sa vyskytol problém. @ Skúste to znova neskôr. Ak stále nemáte prístup k objektu, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Uvoľnite systémovú pamäť. Informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“.
* Preinštalujte server OLE a uistite sa, že je zaregistrovaný.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @@ 1 @@ 1
2731 Pri prístupe na server OLE sa vyskytla chyba. @ Server OLE nemusí byť zaregistrovaný. @ Ak chcete zaregistrovať server OLE, znova ho nainštalujte. @ 1 @@ 1
2732 Microsoft Office Access nedokáže prečítať | objekt. @ Komunikácia medzi programom Microsoft Office Access a serverom OLE bola prerušená. @ Skontrolujte, či je váš počítač pripojený k sieťovému serveru, na ktorom je umiestnený server OLE. @ 1 @@ 1
2733 Nie je možné získať prístup k objektu OLE, ktorý ste sa pokúsili upraviť. @ Nemáte povolenie na zmenu objektu, alebo ho iný používateľ otvoril a uzamkol. @@ 1 @@ 1
2734 Nemôžete uložiť | objekt teraz. @ Na serveri OLE je spustená operácia alebo iný užívateľ otvoril a uzamkol objekt. @ Skúste objekt uložiť znova neskôr. @ 1 @@ 1
2735 Tento disk je chránený proti zápisu. Nemôžete uložiť | vzniesť proti tomu námietky. @@@ 1 @@ 1
2737 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť súbor obsahujúci prepojený objekt OLE, ktorý ste sa pokúsili aktualizovať pomocou príkazu OLE / DDE Links. @ Pravdepodobne ste nesprávne napísali názov súboru alebo mohol byť súbor odstránený alebo premenovaný. @ Ak má súbor boli presunuté na iné miesto, použite príkaz OLE / DDE Odkazy na zmenu zdroja. Alebo odstráňte objekt a vytvorte nový prepojený objekt. @ 1 @@ 1
2738 Na dokončenie operácie nie je dostatok pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
2739 Počas operácie s objektom OLE sa vyskytla chyba. @ Objekt sa používa. @@ 1 @@ 1
2741 Vášmu počítaču došlo miesto na disku, kým program Microsoft Office Access ukladal zmeny, ktoré ste vykonali v objekt. @ Informácie o uvoľnení miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „miesto na disku, uvoľnenie“. @@ 1 @@ 1
2742 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť viac súborov. @ V počítači môže byť nedostatok pamäte alebo miesta na disku. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Informácie o uvoľnení pamäte alebo miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“ alebo „uvoľnenie miesta na disku“. @ 1 @@ 1
2743 | objekt je uložený vo formáte, ktorý nie je kompatibilný s verziou OLE v počítači. @@@ 1 @@ 1
2744 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť server OLE. @ Nastavenie vlastnosti SourceDoc môže byť neplatné alebo môže byť súbor odstránený, premenovaný alebo presunutý. @@ 1 @ 606973 @ 1
2745 Vo vašom počítači chýba súbor Share.exe alebo Vshare.386; Podpora OLE vyžaduje, aby tieto súbory fungovali správne. @ Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a preinštalujte programy Microsoft Office Access, Share a Vshare.386. @ Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenia, zálohujte program Microsoft Office Prístup k informačnému súboru pracovnej skupiny. Potom obnovte súbor na pôvodné miesto. Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @ 1 @@ 3
2746 Nemôžete prepnúť do návrhového zobrazenia, pretože váš formulár obsahuje príliš veľa objektov OLE. @ Zatvorte ďalšie aplikácie, zatvorte formulár a potom formulár znova otvorte v návrhovom zobrazení. Potom odstráňte niektoré objekty OLE alebo ich presuňte do iného formulára. @@ 1 @@ 1
2747 Server OLE nemôže zobraziť | objekt. @ Vyskytol sa problém so súborom obsahujúcim objekt OLE alebo nie je k dispozícii dostatok pamäte. @ Otvorte server OLE mimo programu Microsoft Office Access a potom otvorte súbor objektu OLE.
Ak to môžete urobiť, môže byť v počítači nedostatočná pamäť. Zatvorte ďalšie programy a potom skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@ 1
2748 Operácia s objektom Automation nie je k dispozícii pre objekt. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o tom, aké operácie sú k dispozícii pre automatizačný objekt. @@ 1 @@ 1
2749 Nie je dostatok pamäte na dokončenie operácie objektu automatizácie na objekt. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste operáciu zopakovať.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
2750 Operácia na objekt zlyhal. @ Server OLE nemusí byť zaregistrovaný. @ Ak chcete zaregistrovať server OLE, preinštalujte ho. @ 1 @@ 1
2751 Operácia Ukončenie alebo Aktualizácia zlyhala. @ Stlačili ste kláves ESC (alebo iný kláves použitý na serveri OLE na zastavenie operácie), kým program Microsoft Office Access ukladal zmeny, ktoré ste vykonali v objekte OLE, vo formulári alebo zostave. @ Skúste ukončiť alebo znova aktualizovať. @ 1 @@ 1
2753 Pri komunikácii programu Microsoft Office Access so serverom OLE alebo ovládacím prvkom ActiveX nastal problém. @ Zatvorte server OLE a restarmimo Microsoft Office Access. Potom skúste znova pôvodnú operáciu v programe Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2754 Pri komunikácii programu Microsoft Office Access so serverom OLE sa vyskytol problém. @ Vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich riešení:
* Uistite sa, že ste pripojení k sieťovému serveru, na ktorom je umiestnená aplikácia servera OLE.
* Zatvorte server OLE a restarmimo Microsoft Office Access. Potom vyskúšajte pôvodnú operáciu znova v rámci programu Microsoft Office Access.
* Preinštalujte server OLE a uistite sa, že je zaregistrovaný. @@ 1 @@ 1
2755 Pri odkazovaní na vlastnosť alebo metódu objektu sa vyskytol problém. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá odkazuje na vlastnosť alebo metódu objektu. @ Vyskúšajte jednu alebo viac z nasledujúcich možností:
* Uistite sa, že je komponent správne zaregistrovaný.
* Uistite sa, že je váš počítač pripojený k sieťovému serveru, na ktorom je umiestnená súčasť.
* Zatvorte komponent a restarmimo Microsoft Office Access. Potom skúste znova spustiť postup v programe Microsoft Office Access. @ 1 @@ 1
2756 Pri pokuse programu Microsoft Office Access o prístup k objektu OLE nastal problém. @ Zatvorte formulár alebo zostavu programu Microsoft Office Access, ktorá zobrazuje objekt OLE, a zatvorte server OLE. Potom znova otvorte formulár alebo zostavu a zistite, či môže zobraziť objekt OLE. @@ 1 @@ 1
2757 Vyskytol sa problém s prístupom k vlastnosti alebo metóde objektu OLE. @ Vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Preinštalovaním overte, či je server OLE správne zaregistrovaný.
* Uistite sa, že je váš počítač pripojený k serveru, na ktorom sa nachádza serverová aplikácia OLE.
* Zatvorte server OLE a restarmimo Microsoft Office Access. Potom skúste znova v operačnom systéme Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2758 Nastal problém s inicializáciou lib dynamického odkazurary Msole20, keď ste sa pokúsili vykonať operáciu OLE. @ * Možno máte otvorených príliš veľa aplikácií spoločnosti Microsoft. Zatvorte iné aplikácie Windows ako Microsoft Office Access a skúste operáciu OLE zopakovať.
* Váš počítač môže mať staršiu verziu knižnice dynamických odkazovrary Msole20, v takom prípade budete musieť spustiť inštaláciu a preinštalovať program Microsoft Office Access.
Ak potrebujete preinštalovať program Microsoft Office Access, možno budete chcieť zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenia zálohovaním informačného súboru pracovnej skupiny programu Microsoft Office Access.
Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 1
2759 Metóda, ktorú ste sa pokúsili vyvolať na objekte, zlyhala. @ * Možno ste zadali príliš veľa alebo príliš málo argumentov pre vlastnosť alebo metódu objektu. V dokumentácii komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré poskytuje pre operácie automatizácie.
* Na spustenie procedúry nemusí byť dostatok pamäte. Zatvorte nepotrebné programy a pokúste sa procedúru spustiť znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
2760 Pri odkazovaní na objekt sa vyskytla chyba. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá nesprávne odkazuje na vlastnosť alebo metódu objektu. @@ 1 @@ 1
2761 Pri odkazovaní na vlastnosť alebo metódu objektu sa vyskytol problém. @ V dokumentácii k komponentu nájdete ďalšie informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré poskytuje pre operácie automatizácie. @@ 1 @@ 1
2762 | pri odkazovaní na vlastnosť objektu vrátila chybu. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre operácie automatizácie. @@ 1 @@ 1
2763 | 1 vrátila chybu: | 2. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre operácie automatizácie. @@ 1 @@ 1
2764 Nie je možné nastaviť vlastnosť alebo metódu objektu. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, aby ste nastavili vlastnosť alebo použili metódu pre objekt. Vlastnosť alebo metóda však nepodporuje pomenované argumenty. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@ 1
2765 Jazyk Visual Basic nemôže konvertovať údajový typ jedného zo zadaných argumentov. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá vykoná metódu alebo nastaví vlastnosť objektu. @ V dokumentácii k komponentu nájdete ďalšie informácie o vlastnostiach a metódach. sprístupňuje operácie automatizácie. @ 1 @@ 1
2766 Objekt neobsahuje objekt automatizácie'|.'@ Pokúsili ste sa spustiť procedúru Visual Basic pre nastavenie vlastnosti alebo metódy pre objekt. Komponent však nesprístupňuje vlastnosť alebo metódu pre automatizačné operácie. @ V dokumentácii ku komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@ 1
2767 Objekt nepodporuje americkú angličtinu; bolo vyvinuté v inom jazyku. @ Použite verziu objektu vyvinutého v jazyku Visual Basic, ktorá podporuje jazyk, ktorý používate. @@ 1 @@ 1
2768 Číslo, ktoré ste použili na odkaz na prvok v poli, je mimo hraníc poľa. @ Napríklad pole je od 0 do 10 a zadali ste -1 alebo 11. @ V dokumentácii k komponentu nájdete ďalšie informácie. vlastnosti a metódy, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@ 1
2769 Vlastnosť objektu Automation vyžaduje alebo vráti dátový typ, ktorý Visual Basic nepodporuje. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru Visual Basic, ktorá odkazuje na vlastnosť objektu Automation. Visual Basic však nepodporuje hodnotu vlastnosti. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@ 1
2770 Objekt, na ktorý ste v procedúre jazyka Visual Basic odkazovali ako na objekt OLE, nie je objektom OLE. @@@ 1 @@ 1
2771 Rámec viazaného alebo neviazaného objektu, ktorý ste sa pokúsili upraviť, neobsahuje objekt OLE. @ Pomocou príkazu Objekt v ponuke Vložiť môžete pridať objekt OLE do rámca viazaného alebo neviazaného objektu. @@ 1 @ 109360 @ 1
2774 Komponent nepodporuje automatizáciu. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá odkazuje na objekt Automation. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o tom, či podporuje automatizáciu. @ 1 @@ 1
2775 V procedúre jazyka Visual Basic ste zadali príliš veľa argumentov alebo nie je dostatok pamäte na spustenie procedúry. @ Zadajte menej argumentov alebo zatvorte nepotrebné programy a potom skúste procedúru spustiť znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
2777 Argument class vo funkcii CreateObject procedúry jazyka Visual Basic, ktorú sa pokúšate spustiť, je neplatný. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Uistite sa, že je súbor nainštalovaný vo vašom počítači a že ste použili správny názov súboru.
* V dokumentácii servera OLE nájdete informácie o syntaxi, ktorá sa má použiť pri zadávaní údajov objektu OLE. @@ 1 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Office Access sa pokúsil vytvoriť odkaz OLE, ale pre tento objekt nebol k dispozícii žiadny zdrojový dokument. @@@ 1 @@ 1
2782 Musíte určiť vlastnosť alebo metódu pre objekt. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá odkazuje a nastavuje vlastnosť alebo metódu pre objekt. @ Zadajte vlastnosť alebo metódu pre objekt. @ 1 @ 606968 @ 1
2783 Zadali ste neplatné nastavenie pre vlastnosť Action. @ Pre vlastnosť Action použite jednu z vnútorných konštánt programu Microsoft Office Access.
Zoznam platných nastavení, ktoré môžete použiť s vlastnosťou Akcia, zobrazíte kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 606967 @ 1
2784 Cesta, ktorú ste zadali pre nastavenie vlastnosti SourceDoc pre prepojený objekt OLE, je príliš dlhá. @ Presuňte súbor na miesto s kratšou cestou. @@ 1 @ 606973 @ 1
2785 Serveru OLE sa nepodarilo otvoriť objekt. @ * Server OLE možno nie je nainštalovaný.
* Možno ste zadali neplatné nastavenie pre vlastnosť SourceDoc alebo SourceItem v hárku vlastností, makre alebo v procedúre jazyka Visual Basic. @ Platné nastavenia ktorejkoľvek z týchto vlastností zobrazíte vyhľadaním témy vlastnosti v indexe pomoci. @ 1 @ 606973 @ 1
2786 Server OLE nepodporuje prepojenie. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic pomocou vlastnosti Action. Poskytli ste však nedostatočné informácie na vytvorenie odkazu. @@ 1 @@ 1
2788 | objekt nie je prepojeným objektom. @ Vlastnosť, ktorú ste sa pokúsili nastaviť v jazyku Visual Basic, sa vzťahuje iba na prepojené objekty. @@ 1 @@ 1
2790 Objekt OLE nemôžete vložiť do rámca viazaného alebo neviazaného objektu, ak je vlastnosť OLETypeAllowed pre rám viazaného alebo neviazaného objektu nastavená na možnosť Prepojené. @ Vložte prepojený objekt alebo nastavte vlastnosť OLETypeAllowed na hodnotu Vložené alebo Buď a potom vložte objekt. @@ 1 @ 606439 @ 1
2791 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže prepojiť objekt OLE alebo rám viazaného alebo neviazaného objektu. @ Vlastnosť OLETypeAllowed pre rám viazaného alebo neviazaného objektu je nastavená na hodnotu Embedded. @ Vložte objekt alebo nastavte vlastnosť OLETypeAllowed na možnosť Linked alebo Either a potom objekt prepojte. @ 1 @ 606439 @ 1
2792 Zamknutý objekt OLE nemôžete uložiť. @@@ 1 @@ 1
2793 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vykonať operáciu uvedenú vo vlastnosti Akcia procedúry jazyka Visual Basic, ktorú sa pokúšate spustiť. @ Rámec objektu môže byť uzamknutý alebo zakázaný. @ Nastaviť vlastnosť Locked na hodnotu No a vlastnost Enabled na hodnotu Yes. @ 1 @@ 1
2794 Ovládací prvok ActiveX, ktorý ste sa pokúsili vložiť, nie je zaregistrovaný. @ Informácie o registrácii ovládacieho prvku ActiveX získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 212639 @ 1
2797 Tento objekt OLE bol vytvorený v staršej verzii OLE, takže ho nemožno zobraziť ako ikonu. @ Pre efekt podobný zobrazeniu objektu ako ikony, pridajte do formulára ovládací prvok obrázka a ikonu aplikácie. k ovládaciemu prvku obrázka. Potom nastavte vlastnosť ovládacieho prvku obrázka OnDblClick na procedúru jazyka Visual Basic, ktorá otvorí objekt OLE. @@ 1 @@ 1
2798 Vlastnosť Action nemôžete použiť na odstránenie viazaného objektu OLE z jeho základnej tabuľky alebo dotazu. @ Pokúsili ste sa spustiť procedúru jazyka Visual Basic, ktorá odstráni objekt v ráme viazaného objektu nastavením vlastnosti Action na acOLEDelete. @ Odstrániť objekt iným spôsobom, napríklad metódou DAO Delete v jazyku Visual Basic. @ 1 @ 613790 @ 1
2799 Objekt OLE nie je možné aktivovať po prijatí fokusu. @ Ak ste vybrali objekt OLE alebo graf a vlastnosť AutoActivate pre tento ovládací prvok je nastavená na GetFocus, objekt alebo graf OLE by sa mal aktivovať automaticky, keď dostane zaostrenie . Komponent ActiveX však túto operáciu nepodporuje. @ V dokumentácii k komponentu nájdete informácie o vlastnostiach a metódach, ktoré sprístupňuje pre automatizačné operácie. @ 1 @@ 1
2800 Objekt je uzamknutý, takže všetky zmeny, ktoré vykonáte, sa po zatvorení formulára zahodia. @ Kliknite na príkaz Uložiť ako v ponuke Súbor a uložte objekt pod iným menom. @@ 1 @@ 1
2801 Objekt OLE sa nenačíta, pretože neviazaný ovládací prvok ActiveX nebol inicializovaný. @@@ 1 @ 109015 @ 1
2802 Nemôžete vložiť ovládací prvok ActiveX do rámca viazaného alebo neviazaného objektu. @ Ovládacie prvky ActiveX sú automaticky obsiahnuté v rámcoch ovládacích prvkov ActiveX. @@ 1 @@ 1
2803 Nemáte licenciu potrebnú na použitie tohto ovládacieho prvku ActiveX. @ Pokúsili ste sa otvoriť formulár obsahujúci objekt OLE alebo ovládací prvok ActiveX alebo ste sa pokúsili vytvoriť ovládací prvok ActiveX. @ Ak chcete získať príslušnú licenciu, kontaktujte spoločnosť, ktorá poskytuje licencovaný objekt OLE alebo ovládací prvok ActiveX. @ 1 @@ 1
2804 Nemôžete vytvoriť ovládací prvok ActiveX v ráme neviazaného objektu. @ Ovládacie prvky ActiveX sú automaticky obsiahnuté v rámcoch ovládacích prvkov ActiveX. @@ 1 @ 211711 @ 1
2805 Pri načítaní ovládacieho prvku ActiveX do niektorého z vašich formulárov alebo zostáv sa vyskytla chyba. @ Skontrolujte, či sú všetky použité ovládacie prvky správne zaregistrované. Informácie o registrácii ovládacieho prvku ActiveX získate kliknutím na Pomocník. @@ 2 @ 212639 @ 1
2806 Microsoft Office Access nepodporuje tento ovládací prvok ActiveX. @@@ 1 @@ 1
2807 Tento objekt nemôžete vložiť ako typ, ktorý ste zadali. @ Vyberte iný typ objektu. @@ 1 @@ 1
2808 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť knižnicu dynamického odkazu Active Accessibility library (DLL) OleAcc. @ Znova spustite inštalačný program Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 3
2811 Microsoft Office Access nedokáže vytvoriť stránku na prístup k údajom.
2812 | @ Zadaná cesta bola neplatná alebo môže byť príliš dlhá. @ Skontrolujte cestu a uistite sa, že je správna. @ 1 @@ 1
2813 | @ Súbor sa nepodarilo otvoriť. Môže sa momentálne používať. @@ 1 @@ 1
2814 | @Nie je možné súbor uložiť. @@ 1 @@ 1
2815 | @Unable to save the file to a alternate location. @@ 1 @@ 1
2816 | @Nie je možné súbor zavrieť. @@ 1 @@ 1
2817 Aplikácia Microsoft Office Access nedokáže uložiť (alebo odoslať) stránku s prístupom k údajom.
2818 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo súbor načítať: |. @ Buď nie je súbor k dispozícii, alebo nemáte dostatok miesta na disku na jeho kopírovanie. @@ 1 @@
2819 Microsoft Office Access nemôže otvoriť stránku s prístupom k údajom.
2820 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže pre váš dokument zmeniť ZÁKLADNÚ HREF.
2821 Používa sa súbor
2822 Aplikácia Microsoft Office Access narazila na neočakávanú chybu pri pokuse o obnovenie po neúspešnom uložení (alebo odoslaní). @ Vaša stránka na prístup k údajom nemusí byť v použiteľnom stave. Pokúste sa uložiť na iné miesto. @@ 1 @@
2823 Názov dátovej prístupovej stránky Microsoft Office Access '|' je chybne napísaná alebo odkazuje na neexistujúcu stránku. @ Ak je neplatný názov stránky v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po kliknutí na tlačidlo OK zobrazí názov makra a argumenty makra. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov stránky. @@ 1 @@ 1
2824 | @ Nemáte dostatočné oprávnenie k súborom. @@ 1 @@ 1
2825 | @Súbor neexistuje alebo k nemu nemáte prístup na čítanie. @@ 1 @@ 1
2827 | @ Chyba načítania súboru. @@ 1 @@ 1
2828 | @ Chyba zápisu súboru. @ Disk môže byť plný. @ 1 @@ 1
2832 | @ Skontrolujte povolenia súborov a odstráňte ich z ich umiestnenia v súborovom systéme vášho počítača. @@ 1 @@ 1
2833 | @ Vyskytla sa neočakávaná chyba. @@ 1 @@ 1
2835 | @ Pokus o vytvorenie tohto súboru zlyhal. @ Vyberte iné umiestnenie a skúste operáciu zopakovať. @ 1 @@ 1
2837 | @ Nedostatok pamäte. @ Zatvorte ďalšie aplikácie a skúste operáciu zopakovať. @ 1 @@ 1
2838 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zobraziť ukážku vybratej témy.
2839 | @ Pokus o vytvorenie tempararSúbor y zlyhal. @ Potvrďte, že máte na systémovej jednotke dostatočné miesto na disku, a skúste operáciu zopakovať. @ 1 @@ 1
2840 | @ @ Na stránke prístupu k údajom nie je možné prečítať zoznam podporných súborov. @@ 1 @@ 1
2842 Po uložení (alebo odoslaní) stránky s prístupom k údajom sa v programe Microsoft Office Access vyskytla chyba.
2845 Microsoft Office Access nedokáže otvoriť stránku prístupu k údajom z poštovej obálky.
2846 | @ Cieľ uloženia je plný. @ Uvoľnite miesto v cieľovom mieste alebo ho uložte na iné miesto. @ 1 @@ 1
2847 | @Nie je možné vytvoriť priečinok pre podporné súbory. @ Pravdepodobne nemáte dostatočné oprávnenie na miesto uloženia. @ 1 @@ 1
2848 | @ Bola prekročená maximálna dĺžka cesty. @ Zadajte kratší názov súboru alebo použite priečinok, ktorý je bližšie ku koreňu. @ 1 @@ 1
2849 | @V dokumente je príliš veľa podporných súborov. @ Z dokumentu odstráňte niekoľko podporných súborov a skúste to znova. @ 1 @@ 1
2850 | @Nemáte povolenie na zápis v mieste uloženia. @@ 1 @@ 1
2851 | @Ukladáte na server, ktorý nepodporuje dlhé názvy súborov a nemáte povolenie na vytvorenie priečinka. @ Na dokončenie tejto operácie musíte mať povolenie na vytvorenie priečinka v cieľovom mieste uloženia. @ 1 @@ 1
2854 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo analyzovať vlastnosti dokumentu pre túto stránku s prístupom k údajom. @ Môžu byť poškodené. @@ 1 @@ 1
2855 Microsoft Office Access nemohol odstrániť jeden alebo viac súborov súvisiacich so stránkou.
2859 Prístupu sa nepodarilo načítať e-mailovú obálku. Môže to byť spôsobené problémom so sieťovým pripojením alebo inštaláciou balíka Office. @@@ 1 @@ 1
2860 Viazané pole nemôžete vložiť do sekcie titulkov alebo navigácie v zázname.
2861 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zobraziť ukážku vybranej webovej stránky.
2862 | @Súbor, ktorý ste sa pokúsili načítať, nebol rozpoznaný ako HTML. @ Možno ste vybrali nesprávny súbor alebo ste sa pokúsili otvoriť databázový súbor z webového servera. @ 1 @@ 1
2863 | @Nie je možné vytvoriť alebo načítať súbor kvôli problémom so sieťou alebo prístupovým povolením. @@ 1 @@ 1
2864 | @ @ Tento súbor (alebo podporný súbor) sa už používa alebo má nastavený atribút iba na čítanie. @@ 1 @@ 1
2865 | @ Disk je chránený proti zápisu. @@ 1 @@ 1
2866 | @ Neočakávané zlyhanie poškodenia údajov. @@ 1 @@ 1
2867 | @ Neočakávané zlyhanie I / O údajov. @@ 1 @@ 1
2868 | @Túto prístupovú stránku k údajom nemôžete uložiť sama nad sebou, pretože je iba na čítanie. @ Na uloženie vyberte iný súbor. @ 1 @@ 1
2869 | @Súbor neexistuje. @ Nemáte príslušné povolenie na úpravu odkazu na prístupovú stránku k údajom tak, aby odkazoval na platný súbor. Kontaktujte správcu databázy. @ 1 @@ 1
2870 V programe Microsoft Office Access došlo k chybe pri synchronizácii kódu HTML z editora Microsoft Script Editor. @ Skontrolujte chyby syntaxe kódu HTML a skúste to znova. @@ 1 @@ 1
2871 Aplikácia Microsoft Office Access nedokáže vytvoriť stránku na prístup k údajom pomocou kódovej stránky vybratej v časti Možnosti webu. @ Kódová stránka nemusí byť vo vašom systéme nainštalovaná. @ Nainštalujte si kódovú stránku alebo vyberte inú v časti Možnosti webu. @ 1 @@ 1
2873 | @ Zadaný názov súboru je dlhý názov súboru, ale webová možnosť „Použiť dlhé názvy súborov“ je vypnutá. @ Zadajte názov súboru, ktorý ako názov použije najviac osem znakov a príponu súboru tri znaky. @ 1 @@ 1
2874 Nie je možné presunúť ani prilepiť zoskupovacie pole „| do sekcie na vyššej úrovni skupiny
2875 | @Uloženie nie je možné dokončiť. @ Jednotka alebo sieťové pripojenie, ktoré ste sa pokúsili uložiť, už nemusí byť k dispozícii. @ 1 @@ 1
2876 Definícia údajov tejto prístupovej stránky k údajom bola poškodená a nemožno ich opraviť. Musíte stránku znova vytvoriť. Uloženie bolo zakázané.
2877 V databáze Microsoft Office Access (.mdb) sa nemôžete zoskupiť na ovládacom prvku viazanom na pole, ktoré má dátový typ Memo alebo OLE Object. V projekte Microsoft Office Access (.adp) sa nemôžete zoskupiť na ovládacom prvku viazanom na pole, ktoré má dátový typ Imageor Text.
2878 Viazané pole nemôžete pridať do sekcie titulkov alebo navigácie v zázname.
2879 Sekcie navigácie titulkov a záznamu nemôžu obsahovať viazané polia.
2880 Nie je možné upraviť stránky, ktoré obsahujú sady rámcov.
2881 Táto webová stránka obsahuje menné priestory XML, ktoré môžu byť v konflikte s mennými priestormi Accessu. Mali by ste upraviť zdroj HTML, aby ste zabezpečili, že všetky menné priestory majú jedinečnú predponu.
2882 | @ Priečinok, ktorý by táto webová stránka používala na usporiadanie podporných súborov, je už rezervovaná na použitie v aktuálnom umiestnení. @ Vyberte iný názov alebo umiestnenie tejto webovej stránky. @ 1 @@ 1
2883 Cesta podporujúceho súboru pre túto stránku s prístupom k údajom bola zmenená mimo programu Access. @ Uložte túto stránku na iné miesto a zabezpečte, aby sa zachovali všetky podporné súbory. @@ 1 @@ 1
2884 Nemožno nájsť databázu alebo niektoré databázové objekty, na ktoré táto stránka odkazuje. Aktualizujte informácie o pripojení stránky alebo opravte odkazy na chýbajúce databázové objekty.
2885 Táto stránka používa databázu, ktorá nie je podporovaná. Kým sa nepripojíte k podporovanej databáze, nebudete môcť vykonávať zmeny údajov
2886 Komponenty potrebné na prístup k údajovým stránkam nie sú nainštalované.
2887 | @ Zadaná cesta nie je platná absolútna (nesúvisiaca) cesta alebo adresa URL. @ Zadajte platnú cestu. @ 1 @@ 1
2888 Aplikácia Microsoft Office Access zistí niektoré prvky HTML medzi bannerom a časťou stránky s prístupom k údajom. Uloženie tejto stránky v Accesse ju poškodí. Zavrite stránku bez jej uloženia a potom ju upravte v inom editore HTML, aby ste tieto prvky odstránili.
2889 Túto časť nie je možné odstrániť.
2890 Túto stránku nemôžete upraviť, pretože obsahuje rámce. @ Návrhár stránky s prístupom k údajom nemôže upravovať stránky s rámcami. @@ 1 @@ 1
2892 Ovládací prvok skupinového filtra nemôžete presunúť do inej sekcie. Odstráňte ovládací prvok skupinového filtra z aktuálnej sekcie a vytvorte ho v inej sekcii.
2893 Odkaz na túto prístupovú stránku k údajom nebolo možné vytvoriť, pretože databázu nie je možné výlučne uzamknúť. @ Ak chcete odkaz vytvoriť neskôr, otvorte stránku výberom možnosti „Upraviť webovú stránku, ktorá už existuje“ a potom uložte. @@ 1 @@ 1
2894 Odkaz na uvedenú prístupovú stránku k údajom nebolo možné aktualizovať, pretože databázu nie je možné výlučne uzamknúť. @ Ak chcete aktualizovať odkaz, otvorte túto stránku znova, keď ste jedinou osobou, ktorá používa databázu. @@ 1 @@ 1
2895 Táto stránka bola navrhnutá s verziou Microsoft Office Web Components, ktorá v súčasnosti nie je na tomto počítači nainštalovaná. Ak sa vám nezobrazila výzva na inštaláciu týchto komponentov na tejto stránke, požiadajte o miesto inštalácie autora stránky.
2896 Operácia je platná iba na stránke prístupu k údajom otvorenej v návrhovom zobrazení. @ Prepnite stránku do návrhového zobrazenia a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@ 1
2897 Otvorili ste stránku, ktorá bola naposledy zmenená pomocou programu Access 2000. Aby ste mohli stránku upravovať, musíte ju uložiť pomocou novšej verzie webových komponentov balíka Microsoft Office.
Chcete, aby program Access previedol túto stránku tak, že ju uloží pomocou novšej verzie webových komponentov balíka Microsoft Office?
2898 Aplikácia Microsoft Office Access vytvorila záložnú kópiu pôvodnej stránky. Túto stránku je možné použiť, ak sa chcete vrátiť k webovým komponentom balíka Office 2000.

Názov záložnej stránky je: '|'

2899 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť záložnú kópiu pôvodnej stránky. Túto stránku nie je možné otvoriť.
2900 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo inovovať súčasti Office Web na vašej stránke. Túto stránku nie je možné otvoriť.
2901 Chyba pri načítaní ovládacieho prvku ActiveX '| 1' vo formulári alebo zostave '| 2'.
2902 Prístup nie je možné uložiť | objekt, pretože nepodporuje vytrvalosť, alebo váš počítač mohol vyčerpať miesto na disku.
2903 Chcete nastaviť tento priečinok ako predvolené umiestnenie pre stránky s prístupom k údajom? @ | @@ 19 @@ 1
2904 Každé pole vľavo musíte zhodovať s poľom vpravo. @@@@@ 1
2905 Pre každý parameter musíte zvoliť prepojovacie pole. @@@@@ 1
2906 '|' neobsahuje žiadne polia, ktoré by sa mohli podieľať na vzťahu. @@@@@ 1
2907 Chcete sa vrátiť k uloženému '|'? @@@ 19 @@ 1
2908 Kontrolné ID '|' sa už používa. Zadajte iné ID pre ovládací prvok. @@@@@ 1
2909 Tento vzťah nie je platný, pretože polia v prvej tabuľke sa nezhodujú s poľami v druhej tabuľke. @ Ak chcete vzťah opraviť, vyberte z každej tabuľky aspoň jedno pole. @@@@ 1
2910 Tento súbor pripojenia odkazuje na poskytovateľa, ktorého stránky s prístupom k údajom nepodporujú. @ Vyberte iný súbor pripojenia. @@@@ 1
2911 Cestu k dátovej prístupovej stránke nemôžete zmeniť, kým je otvorená. @ Zavrite prosím stránku a skúste to znova. @@@@ 1
2912 Ak v tejto verzii Accessu vytvoríte stránku s prístupom k údajom, nemôžete ju otvoriť v návrhovom zobrazení v Accesse 2000. Ak ste nainštalovali webové komponenty Microsoft Office XP, môžete ju otvoriť v zobrazení stránok v Accesse 2000. @ & Toto varovanie už nezobrazovať @@ 3 @@ 1
2913 Nie je možné uložiť na adresu URL so záložkou. @ Zadajte platnú cestu. @@@@ 1
2914 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo prepojiť so súborom pripojenia. @ Na stránke bude vložený reťazec pripojenia. @@@@ 1
2915 Aplikácia Microsoft Office Access sa nemôže pripojiť k zdroju údajov špecifikovanému v pripojovacom reťazci tejto stránky. @ Server nemusí existovať v sieti alebo sa môže vyskytnúť chyba v informáciách o pripojovacom reťazci pre túto stránku. @@ 1 @@ 1
2916 Nemôžete upravovať stránky HTML vytvorené pomocou PowerPoint v programe Microsoft Office Access.
2917 Hodnota farby HTML je neplatná.
2918 Tento súbor pripojenia sa nedá otvoriť alebo prečítať. @ Buď je súbor poškodený, alebo je neplatný formát súboru. @@@@ 1
2919 Tento ovládací prvok nemôžete umiestniť do sekcie, ktorú ste zadali. @@@@@ 1
2920 Microsoft Office Access nedokáže načítať databázovú schému. Uloženie bolo zakázané. Opravte alebo preinštalujte program Microsoft Office.
2921 Microsoft Office Access nemôže otvoriť túto stránku, pretože bola vytvorená pomocou novšej verzie programu Access. Skúste stránku otvoriť pomocou novšej verzie Microsoft Office Access.
2922 Aplikácia Microsoft Office Access vytvorila záložnú kópiu pôvodnej stránky. Túto stránku je možné použiť, ak sa chcete vrátiť k webovým komponentom balíka Office XP.

Názov záložnej stránky je: '|'

3000 Vyhradená chyba (|); pre túto chybu nie je správa. @@@ 2 @ 5363 @ 1
3001 Neplatný argument.
3002 Nemohol start relácie.
3003 Nemohol startransakcia; príliš veľa transakcií už je vnorených.
3004 **********
3005 '|' nie je platný názov databázy.
3006 Databáza '|' je výlučne zamknutý.
3007 Nemožno otvoriť knižnicu library databáza „|“.
3008 Tabuľka „| je už otvorený výlučne iným používateľom alebo je už otvorený prostredníctvom používateľského rozhrania a nemožno s ním programovo manipulovať.
3009 Pokúsili ste sa zamknúť stôl '|' pri otváraní, ale tabuľku nie je možné uzamknúť, pretože sa práve používa. Počkajte chvíľu a potom skúste operáciu zopakovať.
3010 Tabuľka „|“ už existuje.
3011 Databázový stroj Microsoft Jet nemohol nájsť objekt '|. Skontrolujte, či objekt existuje a či ste správne napísali jeho názov a názov cesty.
3012 Objekt '|' už existuje.
3013 Inštalovateľný súbor ISAM sa nedá premenovať.
3014 Nemôžem otvoriť ďalšie tabuľky.
3015 Register sa nenašiel.
3016 Pole sa nezmestí do záznamu.
3017 Veľkosť poľa je príliš dlhá.
3018 Nepodarilo sa nájsť pole.
3019 Operácia je neplatná bez aktuálneho indexu.
3020 Aktualizujte alebo CancelUpdate bez AddNew alebo Edit.
3021 Žiadny aktuálny záznam.
3022 Zmeny, ktoré ste v tabuľke požadovali, neboli úspešné, pretože by vytvorili duplicitné hodnoty v indexe, primárnom kľúči alebo vzťahu. Zmeňte údaje v poli alebo poliach, ktoré obsahujú duplicitné údaje, odstráňte index alebo predefinujte index, aby ste povolili duplikovanie záznamy a skúste to znova.
3023 AddNew alebo Edit už sú použité.
3024 Nepodarilo sa nájsť súbor '|'.
3025 Nie je možné otvoriť ďalšie súbory.
3026 Nedostatok miesta na disku.
3027 Nie je možné aktualizovať. Databáza alebo objekt je iba na čítanie.
3028 Nemožno starvašej žiadosti. Informačný súbor o pracovnej skupine chýba alebo je otvorený výlučne iným používateľom.
3029 Neplatný názov účtu alebo heslo.
3030 '|' nie je platný názov účtu.
3031 Neplatné heslo.
3032 Túto operáciu nie je možné vykonať.
3033 Nemáte potrebné povolenia na použitie znaku „| objekt. Požiadajte svojho správcu systému alebo osobu, ktorá tento objekt vytvorila, o príslušné oprávnenie.
3034 Pokúsili ste sa transakciu potvrdiť alebo vrátiť späť bez toho, aby ste transakciu začali najskôr.
3035 Systémový zdroj bol prekročený.
3036 Databáza dosiahla maximálnu veľkosť.
3037 Nie je možné otvoriť ďalšie tabuľky alebo dotazy.
3038 Systémový zdroj bol prekročený.
3039 Nepodarilo sa vytvoriť index; už je definovaných príliš veľa indexov.
3040 Chyba disku I / O počas čítania.
3041 Nemožno otvoriť databázu vytvorenú pomocou predchádzajúcej verzie vašej aplikácie.
3042 Z popisovačov súborov systému MS-DOS.
3043 Chyba disku alebo siete.
3044 '|' nie je platná cesta. Skontrolujte, či je názov cesty napísaný správne a či ste pripojení k serveru, na ktorom sa súbor nachádza.
3045 Nepodarilo sa použiť '|'; súbor sa už používa.
3046 Nepodarilo sa uložiť; momentálne uzamknutý iným používateľom.
3047 Záznam je príliš veľký.
3048 Nemôžem otvoriť ďalšie databázy.
3049 Databáza „|“ sa nedá otvoriť. Nemusí ísť o databázu, ktorú vaša aplikácia rozpoznáva, alebo je súbor poškodený.
3050 Súbor sa nepodarilo uzamknúť.
3051 Databázový stroj Microsoft Jet nemôže otvoriť súbor „|“. Je už otvorený výlučne iným používateľom alebo potrebujete povolenie na prezeranie jeho údajov.
3052 Bol prekročený počet zámkov zdieľania súborov. Zvýšte položku registra MaxLocksPerFile.
3053 Príliš veľa úloh klienta.
3054 Príliš veľa polí Memo, OLE alebo Hyperlink Object.
3055 Neplatný názov súboru.
3056 Túto databázu sa nepodarilo opraviť.
3057 Operácia nie je podporovaná v prepojených tabuľkách.
3058 Register alebo primárny kľúč nemôže obsahovať nulovú hodnotu.
3059 Operáciu zrušil používateľ.
3060 Nesprávny typ údajov pre parameter „|“.
3061 Príliš málo parametrov. Očakávané |
3062 Duplicitný alias výstupu '|'.
3063 Duplicitný cieľ výstupu '|'.
3064 Nie je možné otvoriť akčný dotaz „|“.
3065 Nie je možné vykonať výberový dotaz.
3066 Dopyt musí obsahovať aspoň jedno cieľové pole.
3067 Vstup dotazu musí obsahovať aspoň jednu tabuľku alebo dopyt.
3068 Neplatný alias.
3069 Akčný dopyt '|' nie je možné použiť ako zdroj riadkov.
3070 Databázový stroj Microsoft Jet nerozpoznal znak „|“ ako platný názov poľa alebo výraz.
3071 Tento výraz je napísaný nesprávne alebo je príliš zložitý na to, aby ho bolo možné vyhodnotiť. Napríklad numerický výraz môže obsahovať príliš veľa komplikovaných prvkov. Skúste výraz zjednodušiť priradením častí výrazu k premenným.
3072 |
3073 Operácia musí používať aktualizovateľný dotaz.
3074 Nie je možné zopakovať názov tabuľky '|' v klauzule FROM.
3075 | 1 vo výraze dopytu '| 2'.
3076 | vo vyjadrení kritérií.
3077 | vo vyjadrení.
3078 Databázový stroj Microsoft Jet nemôže nájsť vstupnú tabuľku alebo dotaz „|. Skontrolujte, či existuje a či je jeho názov napísaný správne.
3079 Zadané pole '|' môže odkazovať na viac ako jednu tabuľku uvedenú v klauzule FROM vášho príkazu SQL.
3080 Spojená tabuľka '|' nie je uvedený v klauzule FROM.
3081 Nie je možné pripojiť sa k viac ako jednej tabuľke s rovnakým názvom (|).
3082 Pripojiť sa k operácii '|' odkazuje na pole, ktoré sa nenachádza v jednej zo spojených tabuliek.
3083 Nie je možné použiť interný dotaz na správu.
3084 Nie je možné vložiť údaje pomocou dotazu na akciu.
3085 Nedefinovaná funkcia '|' vo vyjadrení.
3086 Nepodarilo sa odstrániť zo zadaných tabuliek.
3087 V klauzule GROUP BY je príliš veľa výrazov.
3088 V klauzule ORDER BY je príliš veľa výrazov.
3089 Príliš veľa výrazov vo výstupe DISTINCT.
3090 Výsledná tabuľka nemôže mať viac ako jedno pole automatického čísla.
3091 Klauzula HAVING (|) bez zoskupovania alebo agregácie.
3092 Klauzulu HAVING nie je možné použiť vo vyhlásení TRANSFORM.
3093 Klauzula ORDER BY (|) je v konflikte s DISTINCT.
3094 Klauzula ORDER BY (|) je v rozpore s klauzulou GROUP BY.
3095 Vo výraze (|) nemôže byť agregovaná funkcia.
3096 V klauzule WHERE (|) nemôže byť agregačná funkcia.
3097 V klauzule ORDER BY (|) nemôže byť agregovaná funkcia.
3098 V klauzule GROUP BY (|) nemôže byť agregovaná funkcia.
3099 V operácii JOIN (|) nemôže mať agregačnú funkciu.
3100 Nie je možné nastaviť pole '|' v spojovacom kľúči k Null.
3101 Databázový stroj Microsoft Jet nemôže nájsť záznam v tabuľke '| 2' s poľami zodpovedajúcimi kľúčom '| 1'.
3102 Kruhový odkaz spôsobený znakom „|“.
3103 Kruhový odkaz spôsobený aliasom „|“ v zozname SELECT definície dotazu.
3104 Nie je možné určiť pevný nadpis stĺpca '|' v krížovom dopyte viackrát.
3105 Vo výpise SELECT INTO (|) chýba názov cieľového poľa.
3106 V príkaze UPDATE (|) chýba názov cieľového poľa.
3107 Záznamy nie je možné pridať; bez povolenia vloženia na '|'.
3108 Záznamy nie je možné upravovať; žiadne povolenie na aktualizáciu '|'.
3109 Záznamy nemožno vymazať; na '|' nie je povolené mazanie.
3110 Nepodarilo sa prečítať definície; žiadne povolenie na čítanie definícií pre tabuľku alebo dotaz '|'.
3111 Nepodarilo sa vytvoriť; bez úpravy návrhu povolenie pre tabuľku alebo dotaz '|'.
3112 Záznamy sa nedajú prečítať; žiadne povolenie na čítanie súboru „|“.
3113 Nie je možné aktualizovať znak „|“; pole nie je aktualizovateľné.
3114 Keď vyberiete jedinečné hodnoty (|), nemôže obsahovať objekt Memo, OLE alebo Hyperlink.
3115 V agregovanom argumente (|) nemôžu byť polia Memo, OLE alebo Hyperlink Object.
3116 V kritériách (|) pre agregačnú funkciu nemôže byť pole Memo, OLE alebo Hyperlink Object.
3117 Nie je možné radiť na objekty typu Memo, OLE alebo Hyperlink (|).
3118 Nemožno sa pripojiť na Memo, OLE alebo Hyperlink Object (|).
3119 Nie je možné zoskupiť objekty typu Memo, OLE alebo Hyperlink (|).
3120 Nie je možné zoskupiť polia vybraté s „*“ (|).
3121 Nie je možné zoskupiť polia vybrané s hviezdičkou
3122 Pokúsili ste sa vykonať dotaz, ktorý neobsahuje zadaný výraz '|' ako súčasť agregačnej funkcie.
3123 V krížovom dotaze nemožno použiť znak *.
3124 Nie je možné zadať z interného dotazu na správu (|).
3125 '|' nie je platný názov. Skontrolujte, či neobsahuje neplatné znaky alebo interpunkciu a či nie je príliš dlhý.
3126 Neplatná zátvorka názvu „|“.
3127 Príkaz INSERT INTO obsahuje tento neznámy názov poľa: '|'. Skontrolujte, či ste zadali názov správne, a skúste operáciu zopakovať.
3128 Zadajte tabuľku obsahujúcu záznamy, ktoré chcete odstrániť.
3129 Neplatný príkaz SQL; Očakávané 'ODSTRÁNIŤ', 'VLOŽIŤ', 'POSTUP', 'ZVOLIŤ' alebo 'AKTUALIZOVAŤ'.
3130 Chyba syntaxe vo vyhlásení DELETE.
3131 Chyba syntaxe v klauzule FROM.
3132 Chyba syntaxe v klauzule GROUP BY.
3133 Chyba syntaxe v klauzule HAVING.
3134 Chyba syntaxe vo vyhlásení INSERT INTO.
3135 Chyba syntaxe v operácii JOIN.
3136 Klauzula LEVEL obsahuje vyhradené slovo alebo argument, ktorý je napísaný nesprávne alebo chýba, alebo je interpunkcia nesprávna.
3137 Na konci príkazu SQL chýba bodkočiarka (;).
3138 Chyba syntaxe v klauzule ORDER BY.
3139 Chyba syntaxe v klauzule PARAMETER.
3140 Chyba syntaxe v klauzule PROCEDURE.
3141 Príkaz SELECT obsahuje vyhradené slovo alebo názov argumentu, ktorý je napísaný nesprávne alebo chýba, alebo je interpunkcia nesprávna.
3142 Znaky nájdené po konci príkazu SQL.
3143 Chyba syntaxe vo vyhlásení TRANSFORM.
3144 Chyba syntaxe vo vyhlásení UPDATE.
3145 Chyba syntaxe v klauzule WHERE.
3146 Hovor ODBC zlyhal.
3151 ODBC - pripojenie k '|' zlyhalo.
3154 ODBC - nebolo možné nájsť DLL '|'.
3155 ODBC – vložiť na prepojenú tabuľku „|“ zlyhalo.
3156 ODBC - odstránenie na prepojenej tabuľke '|' zlyhalo.
3157 ODBC - aktualizácia na prepojenej tabuľke '|' zlyhalo.
3158 Záznam sa nepodarilo uložiť; momentálne uzamknutý iným používateľom.
3159 Nie je platná záložka.
3160 Stôl nie je otvorený.
3161 Súbor sa nepodarilo dešifrovať.
3162 Pokúsili ste sa priradiť hodnotu Null k premennej, ktorá nie je dátovým typom Variant.
3163 Pole je príliš malé na to, aby akceptovalo množstvo údajov, ktoré ste sa pokúsili pridať. Skúste vložiť alebo vložiť menej údajov.
3164 Pole sa nedá aktualizovať.
3165 Súbor .inf sa nepodarilo otvoriť.
3166 Nemožno nájsť požadovaný súbor s poznámkami Xbase.
3167 Záznam je vymazaný.
3168 Neplatný súbor .inf.
3169 Databázový stroj Microsoft Jet nemohol vykonať príkaz SQL, pretože obsahuje pole, ktoré má neplatný údajový typ.
3170 Nepodarilo sa nájsť inštalovateľný ISAM.
3171 Nepodarilo sa nájsť sieťovú cestu alebo meno používateľa.
3172 Paradox.net sa nepodarilo otvoriť.
3173 V informačnom súbore pracovnej skupiny sa nepodarilo otvoriť tabuľku „MSysAccounts“.
3174 V informačnom súbore pracovnej skupiny sa nepodarilo otvoriť tabuľku „MSysGroups“.
3175 Dátum je mimo rozsah alebo je v neplatnom formáte.
3176 Nepodarilo sa otvoriť súbor '|'.
3177 Neplatný názov tabuľky.
3179 Vyskytol sa neočakávaný koniec súboru.
3180 Nepodarilo sa zapísať do súboru '|'.
3181 Neplatný rozsah.
3182 Neplatný formát súboru.
3183 Nedostatok miesta v temperary disk.
3184 Nepodarilo sa vykonať dotaz; Nepodarilo sa nájsť prepojenú tabuľku.
3185 VYBERTE DO do vzdialenej databázy sa pokúsil vyprodukovať príliš veľa polí.
3186 Nepodarilo sa uložiť; momentálne uzamknuté používateľom '| 2' na počítači '| 1'.
3187 Nepodarilo sa prečítať; momentálne uzamknuté používateľom '| 2' na počítači '| 1'.
3188 Nepodarilo sa aktualizovať; momentálne uzamknutá inou reláciou na tomto stroji.
3189 Tabuľka „| 1“ je uzamknutá výlučne používateľom „| 3“ na stroji „| 2“.
3190 Je definovaných príliš veľa polí.
3191 Nie je možné definovať pole viackrát.
3192 Nepodarilo sa nájsť výstupnú tabuľku '|'.
3193 (neznáme)
3194 (neznáme)
3195 (výraz)
3196 Databáza '|' už používa iná osoba alebo proces. Keď je databáza k dispozícii, skúste operáciu zopakovať.
3197 Databázový stroj Microsoft Jet zastavil proces, pretože vy a ďalší používateľ sa pokúšate zmeniť rovnaké údaje súčasne.
3198 Nemohol start relácia. Príliš veľa aktívnych relácií.
3199 Nepodarilo sa nájsť odkaz.
3200 Záznam nie je možné vymazať ani zmeniť, pretože tabuľka '|' obsahuje súvisiace záznamy.
3201 Nemôžete pridať alebo zmeniť záznam, pretože v tabuľke '|' sa vyžaduje súvisiaci záznam.
3202 Nepodarilo sa uložiť; momentálne uzamknutý iným používateľom.
3203 Vo výraze (|) nemožno použiť poddotazy.
3204 Databáza už existuje.
3205 Príliš veľa hlavičiek stĺpcov krížových značiek (|).
3206 Nie je možné vytvoriť vzťah medzi poľom a samým sebou.
3207 Operácia nie je podporovaná v tabuľke Paradox bez primárneho kľúča.
3208 Nastavenie kľúča Xbase v databáze Registry systému Windows je neplatné.
3209 **********
3210 Pripojovací reťazec je príliš dlhý.
3211 Databázový stroj nemohol uzamknúť tabuľku '|' pretože ho už používa iná osoba alebo proces.
3212 Nepodarilo sa uzamknúť stôl '| 1'; momentálne používa užívateľ '| 3' na stroji '| 2'.
3213 Neplatné nastavenie dátumu v kľúči Xbase registra Windows.
3214 Neplatné nastavenie značky v kľúči Xbase registra Windows.
3215 Príliš veľa úloh Btrieve.
3216 Parameter '|' zadaný tam, kde je požadovaný názov tabuľky.
3217 Parameter '|' zadaný tam, kde je požadovaný názov databázy.
3218 Nepodarilo sa aktualizovať; momentálne zamknuté.
3219 Neplatná operácia.
3220 Nesprávna postupnosť porovnávania.
3221 Neplatné nastavenia v kľúči Btrieve v databáze Registry systému Windows.
3222 Dopyt nemôže obsahovať parameter databázy.
3223 '|' je neplatný, pretože je príliš dlhý, alebo obsahuje neplatné znaky.
3224 Nie je možné prečítať dátový slovník Btrieve.
3225 Pri vykonávaní operácie Btrieve došlo k zablokovaniu záznamu pri zablokovaní záznamu.
3226 Chyby, ktoré sa vyskytli pri používaní Btrieve DLL.
3227 Neplatné nastavenie storočia v kľúči Xbase registra Windows.
3228 Operačný systém nepodporuje zvolenú postupnosť porovnávania.
3229 Btrieve - pole sa nedá zmeniť.
3230 Zastaraný súbor zámku Paradox.
3231 Pole ODBC by bolo príliš dlhé; údaje boli skrátené.
3232 ODBC - tabuľku sa nepodarilo vytvoriť.
3234 Časový limit vzdialeného dopytu ODBC vypršal.
3235 Server ODBC nepodporuje dátový typ ODBC.
3238 Údaje ODBC sú mimo rozsahu.
3239 Príliš veľa aktívnych používateľov.
3240 Btrieve - chýba motor Btrieve.
3241 Úspora zdrojov.
3242 Neplatný odkaz vo vyhlásení SELECT.
3243 Žiadne z názvov polí importu sa nezhoduje s poľami v pripojenej tabuľke.
3244 Nie je možné importovať tabuľku chránenú heslom.
3245 Nepodarilo sa analyzovať názvy polí z prvého riadku tabuľky importu.
3246 Operácia nie je podporovaná v transakciách.
3247 Definícia tabuľky prepojenej s ODBC sa zmenila.
3248 Neplatné nastavenie NetworkAccess v registri Windows.
3249 Neplatné nastavenie PageTimeout v registri Windows.
3250 Nepodarilo sa vytvoriť kľúč.
3251 Operácia nie je pre tento typ objektu podporovaná.
3252 Nemožno otvoriť formulár, ktorého podkladový dotaz obsahuje používateľom definovanú funkciu, ktorá sa pokúša nastaviť alebo získať vlastnosť RecordsetClone formulára.
3254 ODBC - Nie je možné uzamknúť všetky záznamy.
3256 Indexový súbor sa nenašiel.
3257 Chyba syntaxe v deklarácii WITH OWNERACCESS OPTION.
3258 Príkaz SQL nebolo možné vykonať, pretože obsahuje nejednoznačné vonkajšie spojenia. Ak chcete najskôr vynútiť vykonanie jedného zo spojení, vytvorte samostatný dotaz, ktorý vykoná prvé spojenie, a potom tento dotaz zahrňte do svojho príkazu SQL.
3259 Neplatný dátový typ poľa.
3260 Nepodarilo sa aktualizovať; momentálne uzamknuté používateľom '| 2' na počítači '| 1'.
3261 Tabuľka „|“ je uzamknutý výlučne používateľom „| 2“ na stroji „| 1“.
3262 Tabuľku sa nepodarilo uzamknúť
3263 Neplatný objekt databázy.
3264 Nie je definované žiadne pole - nie je možné pripojiť TableDef alebo Index.
3265 Položka sa v tejto zbierke nenašla.
3266 Nie je možné pridať pole, ktoré je už súčasťou zbierky Fields.
3267 Vlastnosť sa dá nastaviť, iba ak je Pole súčasťou kolekcie Fields objektu Recordset.
3268 Keď je objekt súčasťou zbierky, túto vlastnosť nie je možné nastaviť.
3269 Nemožno pridať index, ktorý je už súčasťou zbierky indexov.
3270 Majetok sa nenašiel.
3271 Neplatná hodnota vlastnosti.
3272 Objekt nie je zbierkou.
3273 Metóda sa neuplatňujecable pre tento objekt.
3274 Externá tabuľka nie je v očakávanom formáte.
3275 Neočakávaná chyba z ovládača externej databázy (|).
3276 Neplatný odkaz na databázový objekt.
3277 V indexe nemôže byť viac ako 10 polí.
3278 Databázový stroj Microsoft Jet nebol inicializovaný.
3279 Databázový stroj Microsoft Jet už bol inicializovaný.
3280 Nie je možné vymazať pole, ktoré je súčasťou indexu alebo ho systém vyžaduje.
3281 Tento index alebo tabuľku nie je možné odstrániť. Je to buď aktuálny index, alebo sa používa vo vzťahu.
3282 Operácia nie je podporovaná v tabuľke obsahujúcej údaje.
3283 Primárny kľúč už existuje.
3284 Register už existuje.
3285 Neplatná definícia indexu.
3286 Formát súboru memo sa nezhoduje so zadaným externým formátom databázy.
3287 Nie je možné vytvoriť index pre dané pole.
3288 Paradoxný index nie je primárny.
3289 Chyba syntaxe v klauzule CONSTRAINT.
3290 Chyba syntaxe vo vyhlásení CREATE TABLE.
3291 Chyba syntaxe vo vyhlásení CREATE INDEX.
3292 Chyba syntaxe v definícii poľa.
3293 Chyba syntaxe vo vyhlásení ALTER TABLE.
3294 Chyba syntaxe vo vyhlásení DROP INDEX.
3295 Chyba syntaxe v DROP TABLE alebo DROP INDEX.
3296 Spojovací výraz nie je podporovaný.
3297 Tabuľku alebo dotaz sa nepodarilo importovať. Neboli nájdené žiadne záznamy alebo všetky záznamy obsahujú chyby.
3298 Existuje niekoľko tabuliek s týmto názvom. Zadajte vlastníka vo formáte „owner.table“.
3299 Chyba zhody špecifikácie ODBC (|). Túto chybu nahláste vývojárovi svojej aplikácie.
3300 Nie je možné vytvoriť vzťah.
3301 Túto operáciu nie je možné vykonať; funkcie v tejto verzii nie sú k dispozícii v databázach so staršími formátmi.
3302 Počas používania pravidiel pre túto tabuľku nie je možné zmeniť pravidlo.
3303 Toto pole nie je možné odstrániť. Je súčasťou jedného alebo viacerých vzťahov.
3304 Musíte zadať osobný identifikátor (PID) pozostávajúci z najmenej 4 a najviac 20 znakov a číslic.
3305 Neplatný reťazec pripojenia v prechodovom dotaze.
3306 Napísali ste poddotaz, ktorý môže vrátiť viac ako jedno pole bez použitia vyhradeného slova EXISTUJE v klauzule FROM hlavného dotazu. Opravte príkaz SELECT poddotazu, aby ste požadovali iba jedno pole.
3307 Počet stĺpcov v dvoch vybratých tabuľkách alebo dotazoch spojovacieho dotazu sa nezhoduje.
3308 Neplatný argument TOP vo vybranom dotaze.
3309 Hodnota vlastnosti je príliš veľká.
3310 Táto vlastnosť nie je podporovaná pre externé zdroje údajov alebo pre databázy vytvorené pomocou predchádzajúcej verzie programu Microsoft Jet.
3311 Zadané vlastníctvo už existuje.
3312 Pravidlá overovania a predvolené hodnoty nie je možné umiestniť do systémových alebo prepojených tabuliek.
3313 Tento overovací výraz nie je možné umiestniť do tohto poľa.
3314 Pole '|' nemôže obsahovať nulovú hodnotu, pretože vlastnosť Povinné pre toto pole je nastavená na hodnotu True. Do tohto poľa zadajte hodnotu.
3315 Pole „|“ nemôže byť reťazec s nulovou dĺžkou.
3316 |
3317 Jedna alebo viac hodnôt je zakázaných validačným pravidlom „| 2“ nastaveným na „| 1“. Zadajte hodnotu, ktorú môže výraz pre toto pole akceptovať.
3318 Hodnoty uvedené v klauzule TOP nie sú povolené v dotazoch na vymazanie alebo v prehľadoch.
3319 Chyba syntaxe v spojovacom dotaze.
3320 | vo overovacom výraze na úrovni tabuľky.
3321 V reťazci pripojenia alebo v klauzule IN nie je zadaná žiadna databáza.
3322 Krížový dopyt obsahuje jednu alebo viac neplatných pevných nadpisov stĺpcov.
3323 Dotaz nemožno použiť ako zdroj riadkov.
3324 Dotaz je dotazom DDL a nemožno ho použiť ako zdroj riadkov.
3325 Pass-through query with ReturnsRecords property set to True nevrátil žiadne záznamy.
3326 Táto sada záznamov sa nedá aktualizovať.
3327 Pole „|“ je založený na výraze a nemožno ho upravovať.
3328 Tabuľka „| 2“ je iba na čítanie.
3329 Zaznamenať do tabuľky '|' bol odstránený iným používateľom.
3330 Zaznamenať do tabuľky '|' je uzamknutý iným používateľom.
3331 Ak chcete v tomto poli vykonať zmeny, najskôr záznam uložte.
3332 Nie je možné zadať hodnotu do prázdneho poľa na „jednej“ strane vonkajšieho spojenia.
3333 Záznamy v tabuľke '|' nebude mať žiadny záznam na „jednej“ strane.
3334 Môže byť k dispozícii iba vo formáte verzie 1.0.
3335 DeleteOnly volané iba s nenulovou hodnotou cbData.
3336 Btrieve: Neplatná voľba IndexDDF v inicializačnom nastavení.
3337 Neplatná možnosť DataCodePage v inicializačnom nastavení.
3338 Btrieve: Možnosti Xtrieve nie sú v inicializačnom nastavení správne.
3339 Btrieve: Neplatná možnosť IndexDeleteRenumber v inicializačnom nastavení.
3340 Dopyt „|“ je skorumpovaný.
3341 Aktuálne pole sa musí zhodovať s kľúčom spojenia „| v tabuľke, ktorá slúži ako strana „jednej strany“ vzťahu jedna k mnohým. Do bočnej tabuľky typu „jedna“ zadajte záznam s požadovanou hodnotou kľúča a potom vykonajte záznam s požadovaným kľúčom spojenia v poli „veľa“. iba 'stôl.
3342 Neplatný objekt memo, OLE alebo hypertextový odkaz v poddotazu '|'.
3343 Nerozpoznaný formát databázy „|“.
3344 Databázový stroj nerozpozná ani pole „| 1“ vo validačnom výraze, ani predvolenú hodnotu v tabuľke „| 2“.
3345 Neznámy alebo neplatný odkaz na pole „|“.
3346 Počet hodnôt dotazu a cieľové polia nie sú rovnaké.
3347 Nie je možné pridať záznamy; primárny kľúč pre tabuľku '|' nie je v sade záznamov.
3348 Nie je možné pridať záznamy; pripojiť kľúč tabuľky '|' nie je v sade záznamov.
3349 Pretekanie číselného poľa.
3350 Objekt je neplatný pre prevádzku.
3351 Výraz ORDER BY (|) obsahuje polia, ktoré nie sú vybrané dotazom. Do výrazu ORDER BY môžu byť zahrnuté iba tie polia, ktoré sú požadované v prvom dotaze.
3352 Vo výpise INSERT INTO (|) nie je uvedený názov cieľového poľa.
3353 Btrieve: Nemôžem nájsť súbor Field.ddf.
3354 Pri most jeden záznam je možné vrátiť týmto poddotazom.
3355 Chyba syntaxe v predvolenej hodnote.
3356 Pokúsili ste sa otvoriť databázu, ktorá je už otvorená výlučne používateľom '| 2' v počítači '| 1'. Skúste to znova, keď je databáza k dispozícii.
3357 Tento dopyt nie je správne zostaveným dotazom na definíciu údajov.
3358 Nie je možné otvoriť informačný súbor pracovnej skupiny motora Microsoft Jet.
3359 Pass-through query musí obsahovať aspoň jeden znak.
3360 Dopyt je príliš zložitý.
3361 V poddotazu nie sú povolené odbory.
3362 Aktualizácia / odstránenie jedného riadku ovplyvnilo viac ako jeden riadok prepojenej tabuľky. Jedinečný index obsahuje duplicitné hodnoty.
3363 Záznamy nie je možné pridať; žiadny zodpovedajúci záznam na „jednej“ strane.
3364 Nie je možné použiť pole Memo, OLE alebo Hyperlink Object '|' v klauzule SELECT odborového dotazu.
3365 Hodnota vlastnosti nie je platná pre REMOTE objekty.
3366 Nie je možné pridať vzťah bez definovaných polí.
3367 Nie je možné pridať. Objekt s týmto názvom už v kolekcii existuje.
3368 Vzťah musí byť v rovnakom počte polí s rovnakými dátovými typmi.
3369 **********
3370 Nie je možné upraviť vzhľad tabuľky '|. Nachádza sa v databáze iba na čítanie.
3371 Nemožno nájsť tabuľku alebo obmedzenie.
3372 V tabuľke „| 2“ žiadny taký index „| 1“ nie je.
3373 Nie je možné vytvoriť vzťah. Referenčná tabuľka „|“ nemá primárny kľúč.
3374 Zadané polia nie sú jedinečne indexované v tabuľke '|'.
3375 Tabuľka „| 1“ už má index s názvom „| 2“.
3376 Tabuľka „|“ neexistuje.
3377 Žiadny takýto vzťah „| 2“ na stole „| 1“.
3378 Už existuje vzťah s názvom „| v aktuálnej databáze.
3379 Nie je možné vytvoriť vzťahy na vynútenie referenčnej integrity. Existujúce údaje v tabuľke „| 2“ porušujú pravidlá referenčnej integrity v tabuľke „| 1“.
3380 Pole „| 2“ už v tabuľke „| 1“ existuje.
3381 V tabuľke '| 2' nie je žiadne pole s názvom '| 1'.
3382 Veľkosť poľa „|“ je príliš dlhý.
3383 Nie je možné vymazať pole „|“. Je súčasťou jedného alebo viacerých vzťahov.
3384 Nie je možné odstrániť zabudovanú vlastnosť.
3385 Užívateľom definované vlastnosti nepodporujú nulovú hodnotu.
3386 Nehnuteľnosť '|' musí byť nastavený pred použitím tejto metódy.
3387 Nemôžem nájsť adresár TEMP.
3388 Neznáma funkcia „| 2“ vo overovacom výraze alebo predvolená hodnota na „| 1“.
3389 Podpora dopytov nie je k dispozícii.
3390 Názov účtu už existuje.
3391 Vyskytla sa chyba. Vlastnosti sa neuložili.
3392 **********
3393 Nie je možné vykonať obmedzenie spojenia, zoskupenia, zoradenia alebo indexovania. Hľadaná alebo triedená hodnota je príliš dlhá.
3394 Nemožno uložiť majetok; property je vlastnosť schémy.
3395 **********
3396 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Pretože v tabuľke '| existujú súvisiace záznamy, pravidlá referenčnej integrity by boli porušené.
3397 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. V tabuľke „| musí byť súvisiaci záznam.
3398 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Výsledkom by bol nulový kľúč v tabuľke '|'.
3399 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Výsledkom by bol duplicitný kľúč v tabuľke '|'.
3400 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Výsledkom by boli dve aktualizácie poľa „| 2“ v tabuľke „| 1“.
3401 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Spôsobilo by to pole '|' stať sa Null, čo nie je dovolené.
3402 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Spôsobilo by to pole '|' aby sa stal reťazcom s nulovou dĺžkou, čo nie je povolené.
3403 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu: '|'.
3404 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu. Zadaná hodnota je zakázaná overovacím pravidlom „| 2“ nastaveným na hodnotu „| 1“.
3405 Chyba '|' vo overovacom pravidle.
3406 Výraz, ktorý sa pokúšate použiť pre vlastnosť DefaultValue, je neplatný, pretože „|“. Na nastavenie tejto vlastnosti použite platný výraz.
3407 Tabuľka MSysConf servera existuje, ale je v nesprávnom formáte. Kontaktujte svojho správcu systému.
3408 Bolo vyvolaných príliš veľa relácií FastFind.
3409 Neplatná definícia poľa „|“ v definícii indexu alebo vzťahu.
3411 Neplatný záznam. V tabuľke „| 1“ nie je možné vykonať kaskádovú operáciu, pretože zadaná hodnota je pre pole „| 2“ príliš veľká.
3412 Nie je možné vykonať kaskádovú aktualizáciu tabuľky, pretože ju momentálne používa iný používateľ.
3413 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu s tabuľkou „| 1“, pretože ju v súčasnosti používa používateľ „| 3“ na stroji „| 2“.
3414 Nie je možné vykonať kaskádovú operáciu s tabuľkou '| 1', pretože sa práve používa.
3415 Reťazec s nulovou dĺžkou je platný iba v poli Text alebo Memo.
3416 |
3417 Akčný dotaz nie je možné použiť ako zdroj riadkov.
3418 Nie je možné otvoriť znak „|. Ďalším používateľom je tabuľka otvorená pomocou iného súboru ovládacieho prvku siete alebo štýlu uzamykania.
3419 Túto tabuľku Paradox 4.x alebo 5.x nie je možné otvoriť, pretože ParadoxNetStyle je v registri Windows nastavený na 3.x.
3420 Objekt je neplatný alebo už nie je nastavený.
3421 Chyba prevodu dátového typu.
3422 Štruktúru tabuľky nie je možné upraviť. Tabuľku je otvorený ďalší používateľ.
3423 ODBC nemôžete použiť na import z, export do alebo prepojenie externej databázovej tabuľky Microsoft Jet alebo ISAM s databázou.
3424 Nemožno vytvoriť databázu, pretože miestne nastavenie je neplatné.
3425 Táto metóda alebo vlastnosť nie je momentálne k dispozícii pre túto množinu záznamov.
3426 Túto akciu zrušil pridružený objekt.
3427 Chyba v automatizácii DAO.
3428 Vo vašej databáze sa vyskytol problém. Odstráňte problém opravou a zhutnením databázy.
3429 Nekompatibilná verzia inštalovateľného ISAM.
3430 Počas načítavania ISAM, ktorý je možné nainštalovať do programu Microsoft Excel, sa OLE nepodarilo inicializovať.
3431 Toto nie je súbor programu Microsoft Excel 5.0.
3432 Chyba pri otváraní súboru Microsoft Excel 5.0.
3433 Neplatné nastavenie v kľúči programu Excel v časti Motory v databáze Registry systému Windows.
3434 Nie je možné rozšíriť pomenovaný rozsah.
3435 Bunky tabuľky nie je možné odstrániť.
3436 Nepodarilo sa vytvoriť súbor.
3437 Tabuľka je plná.
3438 Exportované údaje sa nezhodujú s formátom popísaným v súbore Schema.ini.
3439 Pokúsili ste sa prepojiť alebo importovať súbor hromadnej korešpondencie programu Microsoft Word. Aj keď také súbory môžete exportovať, nemôžete ich prepojiť ani importovať.
3440 Uskutočnil sa pokus o import alebo prepojenie prázdneho textového súboru. Ak chcete importovať alebo prepojiť textový súbor, musí tento súbor obsahovať údaje.
3441 Oddeľovač polí špecifikácie textového súboru sa zhoduje s oddeľovačom desatinných miest alebo oddeľovačom textu.
3442 V špecifikácii textového súboru „| 1“ je možnosť | 2 neplatná.
3443 Špecifikácia pevnej šírky „| 1“ neobsahuje žiadne šírky stĺpcov.
3444 V špecifikácii pevnej šírky „| 1“ stĺpec „| 2“ neurčuje šírku.
3445 Nesprávna verzia súboru DLL '|' našlo sa.
3446 Chýba súbor Jet VBA (VBAJET.dll pre 16-bitové verzie alebo VBAJET32.dll pre 32-bitové verzie). Skúste znova nainštalovať aplikáciu, ktorá chybu vrátila.
3447 Pri volaní sa nepodarilo inicializovať súbor Jet VBA (VBAJET.dll pre 16-bitové verzie alebo VBAJET32.dll pre 32-bitové verzie). Skúste znova nainštalovať aplikáciu, ktorá chybu vrátila.
3448 Volanie do funkcie systému OLE nebolo úspešné. Skúste znova nainštalovať aplikáciu, ktorá chybu vrátila.
3449 V reťazci pripojenia pre prepojenú tabuľku sa nenašiel žiadny kód krajiny.
3450 Chyba syntaxe v dotaze. Doložka neúplného dotazu.
3451 Nezákonný odkaz v dotaze.
3452 V tejto replike nemôžete robiť zmeny v dizajne databázy.
3453 Nemôžete vytvoriť alebo udržiavať vynútený vzťah medzi replikovanou tabuľkou a lokálnou tabuľkou.
3455 Databáza sa nedá replikovaťcabje.
3456 Nie je možné vytvoriť objekt | 2 v | 1 kontajneri replicabje.
3457 Vlastnosť KeepLocal nemôžete nastaviť pre objekt, ktorý je už replikovaný.
3458 Vlastnosť KeepLocal sa nedá nastaviť v databáze; dá sa nastaviť iba na objektoch v databáze.
3459 Po replikácii databázy nemôžete replikačné funkcie z databázy odstrániť.
3460 Operácia, ktorú ste sa pokúsili, koliduje s existujúcou operáciou, ktorá sa týka tohto člena množiny replík.
3461 Vlastnosť replikácie, ktorú sa pokúšate nastaviť alebo odstrániť, je iba na čítanie a nemožno ju zmeniť.
3462 Nepodarilo sa načítať DLL.
3463 Nemožno nájsť .dll '| 2'.
3464 Nezhoda dátového typu vo výraze kritérií.
3465 Disková jednotka, ku ktorej sa pokúšate získať prístup, je nečitateľná.
3468 Prístup bol odmietnutý pri prístupe k priečinku schránky „| 2“.
3469 Disk pre priečinok schránky „| 2“ je plný.
3470 Zlyhanie disku pri prístupe k priečinku schránky „| 2“.
3471 Zlyhanie zápisu do súboru denníka Synchronizer.
3472 Disk plný pre cestu '| 1'.
3473 Zlyhanie disku pri prístupe k súboru denníka '| 1'.
3474 Nie je možné otvoriť súbor denníka '| 1' na zápis.
3475 Porušenie zdieľania pri pokuse o otvorenie súboru denníka '| 1' v režime odopretia zápisu.
3476 Cesta k schránke „| 2“ je neplatná.
3477 Adresa schránky „| 2“ je syntakticky neplatná.
3478 Replika nie je čiastočnou replikou.
3479 Nie je možné určiť čiastočnú repliku ako hlavný vzor pre sadu replík.
3480 Vzťah '|' vo výraze čiastočného filtra je neplatný.
3481 Názov tabuľky '|' vo výraze čiastočného filtra je neplatný.
3482 Výraz filtra pre čiastočnú repliku je neplatný.
3483 Zadané heslo pre priečinok schránky „| 2“ je neplatné.
3484 Heslo, ktoré Synchronizer používa na zápis do cieľového priečinka schránky, je neplatné.
3485 Objekt nie je možné replikovať, pretože sa nereplikuje databáza.
3486 Do tabuľky nemôžete pridať druhé pole automatického čísla ID replikácie.
3487 Databázu, ktorú sa pokúšate replikovať, nie je možné previesť.
3488 Zadaná hodnota nie je ReplicaID pre žiadneho člena v množine replík.
3489 Zadaný objekt nie je možné replikovať, pretože v ňom chýba nevyhnutný zdroj.
3490 Nemožno vytvoriť novú repliku, pretože objekt '| 2 v kontajneri' | 1 'sa nepodarilo replikovať.
3491 Pred replikáciou musí byť databáza otvorená v exkluzívnom režime.
3492 Synchronizácia zlyhala, pretože zmenu návrhu nebolo možné použiť na jednu z replík.
3493 Pre Synchronizer nie je možné nastaviť zadaný parameter registra.
3494 Nepodarilo sa načítať zadaný parameter databázy Registry pre Synchronizer.
3495 Medzi týmito dvoma synchronizátormi nie sú naplánované žiadne synchronizácie.
3496 Správca replikácií nemôže nájsť ExchangeID v tabuľke MSysExchangeLog.
3497 Nie je možné nastaviť plán synchronizátora.
3499 Nie je možné načítať informácie o celej ceste pre člena sady replík.
3500 Na správu jednej repliky nemôžete určiť dva rôzne synchronizátory.
3502 Master alebo replika nie je spravovaná synchronizátorom.
3503 V registri synchronizátora nie je nastavená žiadna hodnota kľúča, na ktorý ste sa pýtali.
3504 ID synchronizátora sa nezhoduje s existujúcim ID v tabuľke MSysTranspAddress.
3505 Pokúšali ste sa vymazať alebo získať informácie o čiastočnom filtri, ktorý neexistuje v MSysFilters.
3506 Synchronizátor nemôže otvoriť denník synchronizátora.
3507 Zlyhanie zápisu do protokolu synchronizátora.
3508 Pre synchronizátor neexistuje žiadny aktívny prenos.
3509 Nepodarilo sa nájsť platný prenos pre tento synchronizátor.
3510 Člen sady replík, ktorý sa pokúšate synchronizovať, sa v súčasnosti používa pri inej synchronizácii.
3512 Priečinok schránky sa nepodarilo prečítať.
3513 Nepodarilo sa zapísať do priečinka schránky.
3514 Synchronizer nemohol nájsť žiadnu naplánovanú synchronizáciu alebo synchronizáciu na požiadanie k spracovaniu.
3515 Databázový stroj Microsoft Jet nedokázal prečítať systémové hodiny na vašom počítači.
3516 Cieľový synchronizátor nie je nakonfigurovaný na podporu nepriamej synchronizácie a cieľová replika nie je k dispozícii pre priamu synchronizáciu.
3517 Synchronizer nemohol nájsť žiadne správy na spracovanie.
3518 V tabuľke MSysTranspAddress sa nepodarilo nájsť synchronizátor.
3519 Správu sa nepodarilo odoslať.
3520 Názov alebo ID repliky sa nezhoduje s aktuálne spravovaným členom sady replík.
3521 Dvoch členov sady replík nie je možné synchronizovať, pretože k bodu s neexistuje spoločný bodtart synchronizáciu.
3522 Synchronizer nemôže nájsť záznam konkrétnej synchronizácie v tabuľke MSysExchangeLog.
3523 Synchronizer nemôže nájsť konkrétne číslo verzie v tabuľke MSysSchChange.
3524 História zmien dizajnu v replike sa nezhoduje s históriou v hlavnom dizajne.
3525 Synchronizer nemohol získať prístup k databáze správ.
3526 Názov vybraný pre objekt systému sa už používa.
3527 Synchronizer alebo Replication Manager nedokázal nájsť systémový objekt.
3528 V zdieľanej pamäti nie sú k dispozícii žiadne nové údaje na čítanie zo synchronizátora ani zo správcu replikácií.
3529 Synchronizer alebo Replication Manager našiel neprečítané údaje v zdieľanej pamäti. Existujúce údaje budú prepísané.
3530 Synchronizer už slúži klientovi.
3531 Čakacie obdobie na udalosť vypršalo.
3532 Synchronizátor sa nepodarilo inicializovať.
3533 Systémový objekt používaný procesom stále existuje aj po zastavení procesu.
3534 Synchronizer vyhľadal systémovú udalosť, ale nenašiel žiadnu, ktorá by bola nahlásená klientovi.
3535 Klient požiadal synchronizátor o ukončenie operácie.
3536 Synchronizer dostal neplatnú správu pre člena sady replík, ktorý spravuje.
3537 Klient synchronizátora už nie je prítomný a nemožno ho upozorniť.
3538 Synchronizátor nie je možné inicializovať, pretože je spustených príliš veľa aplikácií.
3539 Vyskytla sa systémová chyba alebo váš odkladací súbor dosiahol svoj limit.
3540 Váš odkladací súbor dosiahol svoj limit alebo je poškodený.
3541 Synchronizátor nebolo možné správne vypnúť a je stále aktívny.
3542 Proces sa zastavil pri pokuse o ukončenie klienta Synchronizer.
3543 Synchronizátor nebol nastavený.
3544 Synchronizátor je už spustený.
3545 Dve repliky, ktoré sa pokúšate synchronizovať, sú z rôznych množín replík.
3546 Typ synchronizácie, o ktorú sa pokúšate, je neplatný.
3547 Synchronizer nemohol nájsť repliku zo správnej sady na dokončenie synchronizácie.
3548 GUID sa nezhodujú alebo sa nepodarilo nájsť požadovaný GUID.
3549 Zadaný názov súboru je príliš dlhý.
3550 V stĺpci GUID nie je žiadny index.
3551 Nie je možné odstrániť zadaný parameter databázy Registry pre Synchronizer.
3552 Veľkosť parametra registra presahuje povolené maximum.
3553 Identifikátor GUID sa nepodarilo vytvoriť.
3555 Všetky platné prezývky pre repliky sa už používajú.
3556 Neplatná cesta k cieľovému priečinku schránky.
3557 Neplatná adresa pre cieľový priečinok schránky.
3558 Chyba disku I / O v cieľovom priečinku schránky.
3559 Nepodarilo sa zapísať, pretože cieľový disk je plný.
3560 Dvaja členovia sady replík, ktoré sa pokúšate synchronizovať, majú rovnaké ReplicaID.
3561 Dva členovia sady replík, ktoré sa pokúšate synchronizovať, sú obaja dizajnoví majstri.
3562 Prístup bol odmietnutý v cieľovom priečinku schránky.
3563 Závažná chyba pri prístupe k miestnemu priečinku schránky.
3564 Synchronizer nemôže nájsť zdrojový súbor pre správy.
3565 V priečinku zdrojovej schránky sa vyskytlo porušenie zdieľania, pretože databáza správ je otvorená v inej aplikácii.
3566 Chyba sieťových I / O.
3567 Správa v priečinku schránky patrí nesprávnemu synchronizátoru.
3568 Synchronizer nemohol vymazať súbor.
3569 Tento člen sady replík bol logicky odstránený zo sady a už nie je k dispozícii.
3570 Filtre definujúce čiastočnú repliku boli zmenené. Čiastočná replika musí byť znovu osídlená.
3571 Pokus o založenie stĺpca v čiastočnej replike porušil pravidlo upravujúce čiastočné repliky.
3572 Počas čítania alebo zápisu do adresára TEMP sa vyskytla chyba disku I / O.
3573 Adresár, na ktorý ste dopytovali zoznam replík, nie je spravovaným adresárom.
3574 ReplicaID pre tohto člena sady replík bola opätovne pridelená počas postupu presunu alebo kopírovania.
3575 Disková jednotka, na ktorú sa pokúšate zapisovať, je plná.
3576 Databázu, ktorú sa pokúšate otvoriť, už používa iná aplikácia.
3577 Nie je možné aktualizovať stĺpec replikačného systému.
3578 Zlyhanie replikácie databázy; nedokáže určiť, či je databáza otvorená vo výlučnom režime.
3579 Nepodarilo sa vytvoriť tabuľky replikačného systému potrebné na vykonanie replikácie databázycabje.
3580 Nepodarilo sa pridať riadky potrebné na replikáciu databázycabje.
3581 Nie je možné otvoriť tabuľku replikačných systémov '|' pretože tabuľka sa už používa.
3582 Nemožno vytvoriť novú repliku, pretože | 2 objekt v | 1 kontajneri sa nepodarilo urobiť replikoucabje.
3583 Nie je možné vytvoriť objekt | 2 v | 1 kontajneri replicabje.
3584 Nedostatok pamäte na dokončenie činnosti.
3585 Tabuľku nie je možné replikovať; počet stĺpcov presahuje maximálny povolený počet.
3586 Chyba syntaxe vo výraze čiastočného filtra v tabuľke | 1.
3587 Neplatný výraz vo vlastnosti ReplicaFilter.
3588 Chyba pri hodnotení výrazu čiastočného filtra.
3589 Výraz čiastočného filtra obsahuje neznámu funkciu.
3590 Porušuje pravidlá pre čiastočné repliky.
3591 Cesta k súboru protokolu „| 1“ je neplatná.
3592 Nemôžete replikovať databázu chránenú heslom alebo nastaviť ochranu heslom v replikovanej databáze.
3593 Pre množinu replík nemôžete zmeniť atribút hlavného údaje.
3594 Pre množinu replík nemôžete zmeniť atribút hlavného údaja. Zmeny údajov umožňuje iba na hlavnom serveri dizajnu.
3595 Systémové tabuľky vo vašej replike už nie sú spoľahlivé a replika by sa nemala používať.
3600 Výrazy agregácie nemôžu používať identifikátory GUID.
3605 Synchronizácia s nereplikovanou databázou nie je povolená. „|“ databáza nie je dizajnovým majstrom ani replikou.
3607 Vlastnosť replikácie, ktorú sa pokúšate odstrániť, je iba na čítanie a nedá sa odstrániť.
3608 Dĺžka záznamu je pre indexovanú tabuľku Paradox príliš dlhá.
3609 Pre odkazované pole primárnej tabuľky sa nenašiel jedinečný index.
3610 Rovnaká tabuľka '|' v dotaze na vytvorenie tabuľky sa uvádza ako zdroj aj cieľ.
3611 Na prepojených zdrojoch údajov nie je možné vykonať vyhlásenie o definícii údajov.
3612 V poddotazu nie je povolená viacúrovňová klauzula GROUP BY.
3613 Na prepojených tabuľkách ODBC nie je možné vytvoriť vzťah.
3614 Identifikátor GUID nie je povolený vo výraze kritérií kritéria hľadania.
3615 Nezhoda typu vo výraze.
3616 Tento server ISAM nepodporuje aktualizáciu údajov v prepojenej tabuľke.
3617 Tento server ISAM nepodporuje mazanie údajov z prepojenej tabuľky.
3618 Tabuľku výnimiek nebolo možné vytvoriť pri importe / exporte.
3619 Záznamy nebolo možné pridať do tabuľky výnimiek.
3620 Pripojenie na prezeranie prepojeného pracovného hárka programu Microsoft Excel bolo lost.
3621 Na zdieľanej otvorenej databáze nie je možné zmeniť heslo.
3622 Pri prístupe k a musíte použiť voľbu dbSeeChanges s OpenRecordset SQL Server tabuľka, ktorá má stĺpec IDENTITY.
3623 Nemôžem získať prístup k FoxPro 3.0 viazaný DBF súbor '|'.
3624 Záznam sa nepodarilo prečítať; momentálne uzamknutý iným používateľom.
3625 Špecifikácia textového súboru „|“ neexistuje. Pomocou špecifikácie nemôžete importovať, exportovať alebo prepojiť.
3626 Operácia zlyhala. V tabuľke „| je príliš veľa indexov. Odstráňte niektoré indexy v tabuľke a skúste operáciu zopakovať.
3627 Nemôžem nájsť spustiteľný súbor pre Synchronizer (mstran40.exe).
3628 Replika partnera nie je spravovaná synchronizátorom.
3629 Synchronizer '| 1' tiež používa rovnakú schránku systému súborov '| 2'.
3630 Synchronizer '| 1' tiež používa rovnakú schránku systému súborov '| 2'.
3631 Neplatný názov tabuľky vo filtri
3632 Na vzdialenom synchronizátore nie je povolený internetový prenos.
3633 Nemožno načítať DLL: '|'
3634 Nie je možné vytvoriť repliku pomocou čiastočnej repliky.
3635 Nie je možné vytvoriť čiastočnú repliku systémovej databázy.
3636 Nie je možné naplniť repliku alebo zmeniť filter repliky, pretože replika obsahuje konflikty alebo chyby v údajoch.
3637 Nemožno použiť krížovú tabuľku nefixovaného stĺpca ako poddotaz.
3638 Databázu riadenú zdrojom nie je možné replikovaťcabje.
3639 Nemožno vytvoriť repliku systémovej databázy.
3640 Vyrovnávacia pamäť načítania bola príliš malá pre požadované množstvo údajov.
3641 V sade záznamov zostáva menej záznamov, ako ste požadovali.
3642 U operácie bolo vykonané zrušenie.
3643 Jeden zo záznamov v množine záznamov bol odstránený iným procesom.
3645 Jeden z parametrov viazania je nesprávny.
3646 Zadaná dĺžka riadku je kratšia ako súčet dĺžok stĺpcov.
3647 Požadovaný stĺpec sa nevracia do sady záznamov.
3648 Nie je možné synchronizovať čiastočnú repliku s inou čiastočnou replikou.
3649 Kódová stránka pre konkrétny jazyk nebola zadaná alebo sa nenašla.
3650 Internet je buď veľmi pomalý, alebo nastal problém v nastavení manažéra replikácií na stroji s internetovým serverom.
3651 Neplatná internetová adresa.
3652 Zlyhanie internetového prihlásenia.
3653 Nie je nastavený internet.
3654 Interné zlyhanie internetu.
3655 Súbor wininet.dll nie je možné načítať alebo inicializovať.
3656 Chyba pri hodnotení čiastočného výrazu
3657 Chyba pri hodnotení výrazu boolovského filtra pre tabuľku '| 1'.
3658 Binárny stĺpec „|“ sa nedá použiť v booleovskom filtri.
3659 Vzťah '| 1' je nevynútený. Musí sa vynútiť vzťah vo výraze čiastočného filtra.
3660 Požadovaná výmena zlyhala, pretože „| 1“.
3661 Požadovaná výmena zlyhala, pretože „| 1“
3663 Táto operácia vyžaduje iný kurzor library.
3664 Asynchrónne volanie OpenConnection ešte nie je dokončené; vrátený objekt pripojenia nemôžete odkazovať, kým nie je dokončený.
3665 Objekt replikačného systému '|' nemôžete upraviť.
3666 Objekt replikačného systému '|' nemôžete upraviť.
3667 Vykonaniu tejto operácie bráni iná operácia.
3668 Túto operáciu nie je možné vykonať, pretože nie je aktívne pripojenie.
3669 Exekúcia zrušená.
3670 Kurzor je neplatný.
3671 Nemôžem nájsť tabuľku na aktualizáciu.
3672 Nepodarilo sa načítať RDOCURS.DLL.
3673 Táto tabuľka obsahuje bunky, ktoré sú mimo rozsah buniek definovaných v tejto tabuľke.
3674 Internetovú dll (wininet.dll) sa nepodarilo nájsť alebo načítať.
3675 Zlyhanie načítania z internetového popisovača. Skúste operáciu zopakovať.
3676 Zlyhanie pri písaní na internetový popisovač. Skúste operáciu zopakovať.
3677 Nepodarilo sa vykonať požiadavku HTTP na start internetový synchronizátor na internetovom serveri. Pomocou Správcu replikácií nakonfigurujte internetový synchronizátor na internetovom serveri.
3678 Nepodarilo sa pripojiť k službe FTP na internetovom serveri. Uistite sa, že služba FTP na serveri beží správne a podporuje anonymné pripojenia.
3679 Nepodarilo sa otvoriť súbor pomocou služby FTP. Skontrolujte, či má schránka FTP povolenie na čítanie.
3680 Zlyhanie pri získavaní súboru zo servera pomocou protokolu FTP. Skontrolujte, či má schránka FTP povolenie na čítanie.
3681 Zlyhanie pri vkladaní súboru na server pomocou FTP. Skontrolujte, či má schránka FTP oprávnenie na zápis.
3682 Nepodarilo sa vymazať súbor na serveri pomocou FTP. Skontrolujte, či má schránka FTP povolenie na čítanie a zápis.
3683 Na serveri sa neočakávane ukončil internetový synchronizátor. Pozrite sa na históriu výmeny replík partnerov na internetovom serveri a zistite problém.
3684 Nie je k dispozícii vhodná replika, s ktorou by ste sa mohli vymeniť.
3685 Neplatná adresa HTTP.
3686 Neplatná cesta alebo názov repliky.
3687 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Možnosť.
3688 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: pre.
3689 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Oprávnenia.
3690 Neplatná syntax SQL - očakáva sa právo / privilégium tabuľky.
3691 Neplatná syntax SQL - očakáva sa názov objektu.
3692 Neplatné tokeny súvisiace so syntaxou SQL sa nezhodovali. Spoločnosť Jet očakávala GRANT… TO, REVOKE… FROM, ADD… TO alebo DROP… FROM.
3693 Neplatná syntax SQL - očakávaný názov používateľa alebo skupiny.
3694 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Udeliť.
3695 Neplatná syntax SQL - chyba syntaxe GRANT / REVOKE.
3696 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Skupina používateľov (alebo).
3697 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: heslo.
3698 Neplatná syntax SQL - očakávané heslo.
3699 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Používateľ.
3700 Neplatná presnosť pre desatinný dátový typ.
3701 Neplatná mierka pre desatinný dátový typ.
3702 Šírka textového stĺpca Unicode musí byť párny počet bajtov.
3703 Operácia nie je podporovaná v replikecabdatabázy, ktoré neboli prevedené na aktuálnu verziu.
3704 Pokúsili ste sa otvoriť databázu, ktorá je už otvorená používateľom '| 2' v počítači '| 1'. Skúste to znova, keď je databáza k dispozícii.
3705 Nie je možné vytvoriť replikáciu | 2 tabuľkycable - príliš veľa stĺpcov.
3706 Nie je možné vytvoriť replikáciu | 2 tabuľkycable - príliš veľa indexov.
3707 Možnosti kaskádovania nového odkazu sú v rozpore s existujúcim odkazom „|“.
3708 Chyba syntaxe vo výkaze transakcie. Očakávaná TRANSAKCIA, PRÁCA alebo nič.
3709 Vyhľadávací kľúč sa nenašiel v žiadnom zázname.
3710 Priečinok alebo adresár MAPI sa nenašiel.
3711 Obnovená replikacabúdaje. Tento riadok bol obnovený z poškodenej replikycable databáza. Skontrolujte správnosť obsahu záznamu a potom ho znova vložte alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3712 Iné. Tento záznam bol odmietnutý z dôvodu nedefinovaného problému s konfliktom replikácie.
3713 Aktualizácia / konflikt aktualizácií. Tento záznam aktualizovala aj iná replika. Tento záznam lost konflikt. Buď znova odošlite svoju aktualizáciu alebo vymažte tento záznam o konflikte.
3714 Zamknutý stôl. Tento záznam nebolo možné použiť počas synchronizácie, pretože tabuľka bola uzamknutá iným používateľom. Znova odošlite tento záznam o konflikte.
3715 Jedinečné porušenie kľúča. Tento záznam má rovnakú hodnotu kľúča ako iný záznam, zatiaľ čo sú povolené iba jedinečné hodnoty. Zmeňte hodnotu kľúča v tomto zázname o konflikte alebo vo víťaznom zázname a potom tento záznam znova odošlite alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3716 Porušenie TLV. Tento záznam obsahuje hodnotu poľa, ktorá nespĺňa obmedzenie overenia na úrovni tabuľky. Aktualizujte hodnotu poľa, ktorá porušuje overovacie pravidlo, a potom tento záznam o konflikte znova odošlite, alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3717 Konflikt mazania / RI. Záznam primárneho kľúča bol odstránený inou replikou, preto bol tento odkazovací záznam odmietnutý. Vytvorte nový záznam primárneho kľúča, ktorý spĺňa obmedzenie referenčnej integrity, a potom znova odošlite svoju aktualizáciu, alebo tento záznam o konflikte odstráňte.
3718 Konflikt aktualizácie / RI. Záznam primárneho kľúča bol aktualizovaný inou replikou, preto bol tento odkazovací záznam odmietnutý. Vytvorte nový záznam primárneho kľúča, ktorý spĺňa obmedzenie referenčnej integrity, upravte hodnotu cudzieho kľúča v tomto zázname konfliktu tak, aby zodpovedala platnej hodnote primárneho kľúča, a potom znova odošlite svoju aktualizáciu alebo vymažte tento záznam o konflikte.
3719 Porušenie cudzieho kľúča vyplývajúce z neplatného záznamu primárneho kľúča, ktorý bol zapojený do konfliktu replikácie. Vytvorte nový záznam primárneho kľúča, ktorý spĺňa obmedzenie referenčnej integrity, upravte hodnotu cudzieho kľúča v tomto zázname konfliktu tak, aby zodpovedala platnej hodnote primárneho kľúča, a potom znova odošlite tento záznam o konflikte alebo ho odstráňte.
3720 Nie je možné zmeniť pole „|“. Je súčasťou jedného alebo viacerých vzťahov.
3721 Neplatná syntax SQL - očakávaný názov obmedzenia.
3722 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: DEFAULT.
3723 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: KOMPRESIA bude nasledovať s.
3724 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: UPDATE alebo DELETE.
3725 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: CASCADE, SET NULL alebo ŽIADNA AKCIA.
3726 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: NULL.
3727 Neplatná syntax SQL - povolené je iba jedno aktualizačné pravidlo a / alebo jedno pravidlo odstránenia.
3728 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: AS.
3729 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: SELECT.
3730 VIEW nemôže obsahovať parameter.
3731 Počet zadaných aliasov musí byť rovnaký ako počet výstupných stĺpcov.
3732 Očakávaný názov dopytu po VYKONANÍ.
3733 Neznámy užívateľ umiestnil databázu do stavu, ktorý jej neumožňuje otvorenie alebo zamknutie.
3734 Databáza bola umiestnená do stavu používateľom '| 2' v počítači '| 1', ktorý znemožňuje jej otvorenie alebo zamknutie.
3735 Príliš veľa stĺpcov v obrátenom indexe.
3736 Aktualizácia / odstránenie konfliktu. Tento aktualizovaný záznam bol odstránený v inej replike. Tento záznam o konflikte vložte znova alebo ho odstráňte.
3737 Tento typ repliky nemožno vytvoriť z danej zdrojovej repliky.
3738 Lokálne alebo anonymné repliky sa musia synchronizovať iba s ich určenými replikami rozbočovača.
3739 Replika servera proxy bola odstránená.
3740 Do konfliktnej tabuľky '|' nie je možné pridať nový stĺpec. Odstráňte zastarané stĺpce a skomprimujte databázu.
3741 Neplatný synchronizátor partnera. Miestna alebo anonymná replika sa musí synchronizovať s určenou replikou rozbočovača.
3742 Časový limit internetovej funkcie vypršal.
3743 Replika nebola synchronizovaná v rámci retenčného obdobia množiny replík.
3744 Počítadlo stĺpcov v replcabtabuľky nie je možné upraviť.
3745 Kombinovaná dĺžka názvu internetového servera, názvu zdieľaného protokolu HTTP a názvu aliasu FTP by nemala byť väčšia ako 252 znakov.
3746 Chyba syntaxe v klauzule parametrov. Skontrolujte, či parameter existuje a či ste správne zadali jeho hodnotu.
3747 Parameter nemá predvolenú hodnotu.
3748 Parameter | nemá predvolenú hodnotu.
3749 Objekt nie je uložená procedúra.
3750 Objekt | nie je uložená procedúra.
3751 Vyžaduje sa uzamknutie riadku, ale DB je v režime uzamknutia stránky.
3752 Vyžaduje sa uzamknutie stránky, ale DB je v režime uzamknutia riadku.
3753 Nie je možné vytvoriť repliku repliky Jet SQL.
3754 Nie je možné odstrániť z možnosti Prevent Deletes Replica.
3755 SKONTROLUJTE obmedzenie '|' neexistuje.
3756 SKONTROLUJTE obmedzenie '|' už existuje.
3757 Jet triedenie DLL nebolo možné načítať správne.
3758 Zmena mierky desatinnej hodnoty mala za následok skrátenie údajov.
3759 Zmena mierky desatinnej hodnoty mala za následok skrátenie údajov.
3760 Zmena mierky desatinnej hodnoty mala za následok pretečenie údajov.
3761 Presnosť desatinného poľa je príliš malá na to, aby akceptovala číslicu, ktorú ste sa pokúsili pridať.
3762 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: ACTION.
3763 Súbežné zmeny schémy spôsobili zlyhanie operácie vytvorenia repliky. Skúste to znova.
3764 Nepodarilo sa znovu vytvoriť jeden alebo viac indexov.
3765 Chyba syntaxe v klauzule CHECK constraint.
3766 V VIEWS sú povolené iba jednoduché dotazy SELECT.
3767 Tabuľka „|“ sa nepodarilo vytvoriť replicable pretože to nebolo možné otvoriť výlučne.
3768 FastFind nemôže vyhľadávať v odkazoch, ktoré nie sú v stĺpcoch.
3769 Konfliktné tabuľky nie je možné premenovať.
3770 Definícia počítadla nie je v platnom rozsahu.
3771 Z miestnych alebo anonymných replík nemožno urobiť predlohu dizajnu.
3772 Bez povolenia správcu musí byť priorita repliky v rozsahu 0 - |.
3773 Nie je možné vymazať jeden alebo viac objektov: |.
3774 Hodnota špendlíka je neplatná.
3775 Jet sa nepodarilo načítať SQL Server Zmierovač - MSRPJT40.dll.
3776 Nedá sa vymeniť medzi dvoma Jet SQL Server Repliky.
3777 Nelegálna operácia vykonaná na stroji Jet SQL Server Replika.
3778 Databáza Jet je pre túto sadu replík SQL / Jet nesprávna alebo chýba.
3779 Nie je možné zmeniť vlastnosť sledovania na úrovni stĺpca u objektov, ktoré sú už replikovanécabje.
3780 Neplatná syntax SQL - očakáva sa názov zobrazenia.
3781 Neplatná syntax SQL - očakáva sa názov procedúry.
3782 Neplatná syntax SQL - momentálne je povolené iba jedno obmedzenie CHECK na úrovni stĺpca.
3783 Neplatná syntax SQL - v obmedzení CHECK na úrovni stĺpca nemožno použiť viac stĺpcov.
3784 Databáza je už replikovanácabje.
3785 Neplatná syntax SQL - očakávaný token: Databáza.
3786 Neplatná syntax SQL - očakáva sa oprávnenie databázy, napríklad CREATEDB alebo CONNECT.
3787 Táto operácia nie je povolená v poddotazoch.
3788 V tomto priečinku / adresári MAPI nemožno vytvoriť index.
3789 Nezákonné obmedzenie na úrovni stĺpca.
3790 Tento objekt vyžaduje novšiu verziu databázového stroja Microsoft Jet.
3791 Tento index vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet |.
3792 Register '| 2' vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet | 1.
3793 Stĺpec „| 2“ vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet | 1.
3794 Táto tabuľka vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet |.
3795 Tabuľka „| 2“ vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet | 1.
3796 Načítaná verzia MSRECR40.DLL bola príliš stará. Opätovným spustením inštalácie získate správnu verziu tohto súboru.
3797 Výmena SQL / Jet zlyhala. Podrobnosti nájdete v histórii agenta SQLServer.
3798 V replike nie sú povolené obmedzenia CHECKcable databázy.
3799 Nepodarilo sa nájsť pole '|'.
3800 '|' nie je indexom v tejto tabuľke.
3801 Objekt (|) nie je možné použiť v klauzule o obmedzení CHECK.
3802 Chyba pri hodnotení | SKONTROLUJTE obmedzenie. |
3803 DDL nie je možné v tejto tabuľke dokončiť, pretože sa naň odkazuje obmedzenie | na stole |
3804 Na tomto počítači nie sú nainštalovaní žiadni klienti MAPI. Nainštalujte na tomto počítači klienta MAPI (napríklad Outlook).
3805 SKONTROLUJTE obmedzenia na stole sa do tejto tabuľky neprenesú. Obmedzenia KONTROLY je možné vytvoriť iba pomocou príkazov SQL DDL.
3806 Nie je možné nastaviť viac atribútov NULL, NOT NULL.
3807 Dopyt | obsahuje nejednoznačný názov stĺpca, ktorý je v rozpore s názvom korelácie (alias) |. Buď úplne spresnite názov stĺpca, alebo zmeňte názov korelácie (alias).
6000 Počas operácie ukladania sa vyskytli chyby. @@@ 1 @@ 1
6001 Formulár alebo zostava nemôžu byť čiastkovým údajovým hárkom tabuľky alebo dotazu. @ Do inej tabuľky alebo dotazu je možné vložiť iba tabuľku alebo dotaz. @@ 1 @@ 1
6002 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže rozšíriť tento čiastkový údajový list, pretože sú uzamknuté všetky záznamy. @ Vlastnosť RecordLocks formulára alebo zostavy alebo možnosť Predvolené uzamknutie záznamu na karte Rozšírené v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje) je nastavená na hodnotu Všetky záznamy. @ Podľa potreby resetujte hodnotu na Bez zámkov alebo Upravený záznam. @ 1 @@ 1
6003 Nastavenie vlastnosti Precision musí byť od 1 do 28. @@@ 1 @@ 1
6004 Nastavenie pre vlastnosť Scale musí byť od 0 do 28. @@@ 1 @@ 1
6005 Názov tabuľky alebo dotazu „| ste zadali buď v hárku vlastností alebo v makre, sú nesprávne napísané alebo odkazujú na neexistujúcu tabuľku alebo dotaz. @ Ak je neplatný názov v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po vás zobrazí názov makra a argumenty makra kliknite na OK. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov. @@ 1 @@ 1
6006 Filtrovanie podľa výberu čiastočnej hodnoty je podporované iba pre polia obsahujúce znakové údaje. @@@ 1 @@ 1
6007 Nie je možné otvoriť formulár viazaný na uloženú procedúru vo filtri servera pomocou režimu formulára. @@@ 1 @@ 1
6008 V programe Microsoft Office Access sa vyskytla chyba pri ukončovaní pripojenia. @ Skôr ako to skúsite znova, zatvorte všetky svoje okná aplikácií. @@ 1 @@ 1
6009 Neplatný pripojovací reťazec. @ Možno budete musieť zadať platný pripojovací reťazec a skúsiť to znova. @@ 1 @@ 1
6010 Použitie metódy Move je neplatné. @ Metóda Move sa nepoužívacable na podformuláre alebo podsprávy. @@ 1 @@ 1
6011 Chcete uložiť zmeny údajov vo formulári '|? @@@ 13 @@ 4
6012 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže momentálne nastaviť túto vlastnosť na Nie. @ Nemôžete súčasne nastaviť vlastnosti Povoliť zobrazenie formulára, Povoliť zobrazenie údajového hárka, Povoliť zobrazenie kontingenčnej tabuľky a Povoliť zobrazenie kontingenčného grafu na Nie. @ Nastaviť jedno z ďalších vlastností pred zmenou na Nie. @ 1 @@ 1
6013 Položku sa nepodarilo odstrániť. '|' nenájdený v zozname. @@@ 1 @@ 1
6014 Ak chcete použiť túto metódu, vlastnosť RowSourceType musí byť nastavená na „Zoznam hodnôt“. @@@ 1 @@ 1
6015 Túto položku nie je možné pridať. Index je príliš veľký. @@@ 1 @@ 1
6016 Aplikácia Microsoft Office Access momentálne nemôže prepnúť na zobrazenie kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. @ Pred pokusom o zobrazenie kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu musíte nastaviť vlastnosť zdroja záznamu formulára. @@ 1 @@ 1
6017 Aplikácia Microsoft Office Access nepodporuje požadovanú vlastnosť pre tento typ databázového objektu. @ Vlastnosti DateCreated a DateModified nie sú podporované pre tabuľky, dotazy, uložené procedúry, databázové diagramy a funkcie v databáze klientskeho servera. @@ 1 @@ 1
6018 Šablóna formulára alebo zostavy je otvorená v návrhovom zobrazení. Pred vytvorením nového formulára alebo zostavy zavrite zodpovedajúcu šablónu. @@@ 1 @@ 1
6019 Pred uložením do tohto externého formátu musíte do databázy uložiť nové alebo špinavé objekty. @@@ 1 @@ 1
6020 Tento formát nepodporuje objekty s názvom '|'. Premenujte objekt a skúste to znova. @@@ 1 @@ 1
6021 Nemôžete vytvoriť formulár s automatickým formulárom alebo zostavu s automatickým reportom pomocou skalárnej funkcie; môžete použiť tabuľku, pohľad, uloženú procedúru, vloženú funkciu alebo tabuľkovú funkciu. @@@ 1 @@ 1
6022 Túto možnosť nie je možné zmeniť v súbore Access Project. @@@ 1 @@ 1
6023 Nastavenie maximálneho počtu záznamov nemôže byť záporné číslo. @@@ 1 @@ 1
6024 Nastavenie maximálneho počtu záznamov nemôže obsahovať text - zadajte číslo. @@@ 1 @@ 1
6025 Akciu Requery nie je možné použiť na ovládací prvok viazaný na množinu záznamov. @@@ 1 @@ 1
6026 Ak chcete použiť túto metódu, vlastnosť RowSourceType musí byť nastavená na „Table / Query“. @@@ 1 @@ 1
6027 Záznam momentálne nemôžete uložiť alebo vrátiť späť. Vlastnosť formulára BatchUpdates je nastavená na Áno, ale formulár nie je viazaný na zdroj záznamu. Buď nastavte vlastnosť BatchUpdates formulára na hodnotu Nie, alebo vytvorte väzbu formulára so zdrojom záznamu nastavením hodnoty vo vlastnosti RecordSource. @@@ 1 @@ 1
6028 Objekt OLE zlyhal v pretrvávaní. Túto operáciu nebudete môcť vrátiť späť. @@@ 1 @@ 1
7700 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže dokončiť operáciu. @ Skúste operáciu zopakovať. Ak chyba pretrváva, restart Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
7701 Microsoft Office Access sa nemôže synchronizovať s programom Synchronizer'|1.'@Možný dôvod zlyhania synchronizácie s produktom '| 1' je ten, že Synchronizer aj Microsoft Office Access sa pokúšali zapisovať do aktuálnej databázy súčasne.
Skúste synchronizáciu zopakovať s „| 1“. @ Chcete pokračovať v synchronizácii so zvyšnými synchronizátormi? @ 19 @@ 2
7702 Užívateľom dodanú funkciu s názvom „|“, program, ktorý vám pomôže pri riešení konfliktov, sa nepodarilo nájsť. @ Kontaktujte autora tejto prispôsobenej databázovej aplikácie. @@ 1 @@ 3
7703 Neexistujú žiadne konflikty synchronizácie, ktoré by bolo potrebné vyriešiť. @@@ 1 @@ 1
7704 Nemôžete upraviť vzhľad '|' v replike. @ Zmeny dizajnu v replikovaných objektoch je možné vykonať iba v hlavnom dizajne.
Chcete ho otvoriť iba na čítanie? @@ 19 @@ 2
7705 Tento člen množiny replík má konflikty zo synchronizácie zmien s ostatnými členmi. @ Chcete tieto konflikty vyriešiť hneď? @@ 19 @@ 2
7706 Tento člen množiny replík má chyby zo synchronizácie zmien s iným členom. @ Chcete teraz vidieť chyby? @@ 19 @@ 2
7707 Tento člen sady replík má chyby aj konflikty zo synchronizácie zmien s iným členom. @ Chcete vidieť chyby a vyriešiť konflikty hneď teraz? @@ 19 @@ 2
7708 '| 1' bol posledný určený návrhový majster pre sadu replík. Bol '| 2' presunutý, premenovaný, vymazaný alebo poškodený? @ Pre každú sadu replík by ste nikdy nemali mať viac ako jedného predlohy dizajnu. Používanie viacerých vzorov predlohy v sade replík bráni členom sady v správnej synchronizácii. @ Pomocou programu Windows Explorer zistite, či bol súbor presunutý alebo odstránený. Otvorte súbor a zistite, či nie je poškodený. ​​@ 13 @@ 2
7709 Ak chcete z tejto repliky urobiť predlohu sady replík, v ponuke Nástroje ukážte na položku Replikácia, kliknite na položku Synchronizovať teraz, zadajte cestu k znaku „| (súčasný majster dizajnu) a začiarknite políčko Make… The Design Master. @@@ 1 @@ 1
7710 Ak chcete z tejto repliky urobiť vzorovú predlohu pre množinu replík, najskôr synchronizujte túto repliku so všetkými ostatnými replikami v súprave. @ Tým sa zabezpečí, že táto replika bude obsahovať všetky zmeny návrhu vykonané v predchádzajúcom vzorovom predlohe.
Ak ste už túto repliku synchronizovali, chcete z nej vytvoriť Master dizajnu? @@ 19 @@ 2
7711 Tento člen repliky je teraz dizajnérsky majster. Microsoft Office Access teraz zatvorí a znova otvorí databázu, aby sa zmeny prejavili. @@@ 1 @@ 1
7712 Tento člen množiny replík prekročil maximálny povolený počet dní medzi synchronizáciami a nemožno ho synchronizovať s iným členom množiny replík. @ Odstráňte tohto člena množiny replík a vytvorte novú repliku. @@ 1 @@ 1
7713 Platnosť tohto člena sady replík vyprší o | dní, pretože nebol synchronizovaný s iným členom množiny replík. @ Ak je doba platnosti tohto člena povolená, nebude ju už možné synchronizovať s iným členom množiny replík. @ Synchronizujte čo najskôr s iným členom. Ak chcete vykonať synchronizáciu, v ponuke Nástroje ukážte na položku Replikácia a kliknite na položku Synchronizovať teraz. @ 1 @@ 1
7714 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže v súčasnosti databázu zavrieť. @ Uistite sa, že v aktuálnej databáze nie je spustený žiadny kód jazyka Visual Basic. Možno budete musieť znova spustiť inštaláciu, aby ste správne nainštalovali repliku Aktovky. @@ 1 @@ 1
7715 Microsoft Office Access nemôže dokončiť túto operáciu, pretože nemôže nájsť alebo inicializovať dynamický odkaz library Msrclr40. @ Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte repliku Microsoft Briefcase. Počas inštalácie kliknite na tlačidlo Pridať alebo odstrániť a vyberte repliku Microsoft Briefcase.
Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Informácie o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @@ 1 @@ 3
7716 Databáza musí byť pred synchronizáciou zatvorená. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access zavrel databázu a synchronizoval sa s '|'? @@ 19 @@ 2
7717 Všetky otvorené objekty musia byť pred synchronizáciou zatvorené. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access objekty zavrel? @@ 19 @@ 2
7718 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže synchronizovať tohto člena repliky, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. @ Pretože synchronizácia môže vyžadovať aktualizáciu údajov alebo návrhu databázy, musia byť pred synchronizáciou všetky objekty zatvorené. @ Zatvorte všetky objekty a skúste to znova. @ 1 @@ 1
7719 Zmeny vzoru nemôžete uložiť do '|' v replike. @ Dizajnové zmeny v replikovaných objektoch je možné vykonať iba na hlavnom dizajne. @@ 1 @@ 1
7720 Zmeny návrhu do „| 1“ nemôžete uložiť v replike. @ Zmeny návrhu v replikovaných objektoch je možné vykonať iba v hlavnom dizajne.
Chcete ho uložiť ako nový lokálny objekt? @@ 19 @@ 2
7721 Nemôžete odstrániť ani premenovať „|“ v replike. @ Tieto operácie nie je možné vykonať v replike; môžu sa vykonávať iba na magisterskom štúdiu dizajnu. @@ 1 @@ 1
7722 Všetky otvorené objekty musia byť pred vytvorením repliky zatvorené. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access zavrel objekty? @@ 19 @@ 2
7723 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo zavrieť jeden alebo viac objektov. @ Zatvorte všetky objekty ručne a skúste to znova. @@ 1 @@ 1
7724 Aplikácia Microsoft Office Access konvertovala znak „| 1“ na vzorový dizajnér pre sadu replík. @ Zmeny v štruktúre databázy môže prijímať iba hlavný vzor; zmeny údajov je však možné vykonať v dizajne alebo v akejkoľvek replike. @@ 1 @@ 1
7725 Aplikácia Microsoft Office Access skonvertovala znak „| 1“ na návrhára pre sadu replík a repliku vytvorila na čísle „| 2. @ Zmeny v štruktúre databázy môže prijímať iba návrhár; zmeny údajov je však možné vykonať v dizajne alebo v akejkoľvek replike. @@ 1 @@ 1
7726 Microsoft Office Access vytvoril repliku na '| 2'. @@@ 1 @@ 1
7727 Microsoft Office Access nemôže vytvoriť repliku, pretože táto databáza je už otvorená v exkluzívnom režime. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access zavrel databázu? @@ 19 @@ 2
7728 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže prepísať znak „|: na tomto mieste nie je možné vytvoriť repliku. @ Súbor, ktorý sa pokúšate prepísať, môže byť otvorený. @ Zatvorte všetky ostatné aplikácie, ktoré tento súbor pravdepodobne používajú. @ 1 @@ 1
7729 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť novú repliku na serveri „| pretože zdroj má rovnakú cestu a názov súboru. @ Vyberte inú cestu alebo názov súboru pre novú repliku. @@ 1 @@ 1
7730 Synchronizácia bola úspešne dokončená. @@@ 1 @@ 1
7731 Microsoft Office Access nemôže synchronizovať tohto člena repliky, pretože je otvorená v exkluzívnom režime. @ Ak chcete otvoriť databázu v zdieľanom režime, zatvorte ju, kliknite na položku Otvoriť databázu v ponuke Súbor a zrušte začiarknutie políčka Exkluzívne. Potom vyberte databázu. @@ 1 @@ 1
7732 '|' sa uloží ako miestna tabuľka. Zmeny, ktoré sa v nej vykonajú, sa neodošlú do replík v množine. @ Ak chcete túto tabuľku sprístupniť ostatným členom množiny replík, zavrite ju, vyberte ju v okne Databáza, v ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Vlastnosti a potom začiarknite políčko Replikované. @@ 1 @@ 1
7733 Prijala sa požiadavka na synchronizáciu a Synchronizer dokončí proces, keď budú zdroje k dispozícii. @ Uistite sa, že je spustený Synchronizer pre tohto člena sady replík. Môže trvať niekoľko minút, kým dôjde k synchronizácii. @@ 1 @@ 1
7734 Aplikácia Microsoft Office Access uložila návrh tabuľky '|,', nebude sa však replikovaťcable, kým sa okno Tabuľka nezatvorí. @@@ 1 @@ 1
7735 Zmeny v tomto objekte je možné vykonať iba na hlavnom dizajne. @ Všetky vykonané zmeny sa po zatvorení formulára zahodia. @ Ak chcete zmeny uložiť, kliknite na príkaz Uložiť ako v ponuke Súbor a uložte objekt pod iným menom. @ 1 @@ 1
7736 Microsoft Office Access odstránil „|“ a odstránil ju z množiny replík. @ Táto zmena sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení databázy. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access teraz zatvoril a znova otvoril databázu? @ 19 @@ 2
7737 Aplikácia Microsoft Office Access skonvertovala '| 1' na hlavný dizajn pre sadu replík a vytvorila repliku na '| 2'. @ Nová replika sa nezobrazí v zozname potenciálnych synchronizačných partnerov, kým sa táto databáza nezavrie a znovu neotvorí. @Chcete, aby program Microsoft Office Access teraz zatvoril a znova otvoril databázu? @ 19 @@ 2
7738 Aplikácia Microsoft Office Access úspešne vytvorila repliku na čísle '| 2. @ Nová replika sa však nebude objavovať v zozname potenciálnych synchronizačných partnerov, kým sa táto databáza nezatvorí a znova neotvorí. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access zavrel a znovu otvoril databáza teraz? @ 19 @@ 2
7739 Microsoft Office Access odstránil „|“ a odstránil ju zo sady replík. @ Táto zmena sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení databázy. @ Po dokončení synchronizácie replík zatvorte a znovu otvorte databázu. @ 1 @@ 1
7740 Aplikácia Microsoft Office Access sa nemôže synchronizovať s databázou z predchádzajúcej verzie. @ Pred synchronizáciou preveďte databázu, s ktorou sa pokúšate synchronizovať. @@ 1 @@ 1
7741 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť novú repliku na serveri „| pretože hodnota zadaná pre prioritu je mimo rozsahu. @ Priorita pre nové repliky by mala byť v rozsahu 0-100. @@ 1 @@ 1
7742 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť replikáciu databázy chránenej heslomcable
7743 Operácie zálohovania, obnovenia a zrušenia databázy sú k dispozícii iba pre spoločnosť Microsoft SQL Server verzia 7.0 alebo novšia, ktorá je spustená v lokálnom počítači.
7744 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť novú repliku na serveri „| pretože hodnota zadaná pre prioritu je mimo rozsahu. @ Priorita pre anonymné repliky by mala byť 0. @@ 1 @@ 1
7745 Lokálne objekty nemôžete kopírovať v replike. Dizajnové zmeny replikovaných objektov je možné vykonať iba na návrhovom predlohe.
7746 Správne komponenty databázy sa nepodarilo načítať alebo inicializovať. Skontrolujte, či sú komponenty nainštalované a zaregistrované lokálne.
7747 Repliky databázy nie je možné previesť na predchádzajúce verzie programu Microsoft Office Access.
7748 Táto fáza procesu premeny je ukončená. Na dokončenie procesu prevodu synchronizujte túto repliku s (prevedeným) dizajnom Master.
7749 Pred otvorením otvorte hlavný vzor a synchronizujte ho s touto replikou.
7750 V zobrazení údajového hárka nemôžete nastaviť vlastnosť ovládacieho prvku, ak je ovládací prvok súčasťou skupiny možností. @@@ 1 @@ 1
7751 V návrhovom zobrazení nemôžete načítať hodnotu vlastnosti ObjectPalette pre objekt OLE obsiahnutý v ráme viazaného objektu. @ Microsoft Office Access nezobrazí objekt OLE v ráme objektu v návrhovom zobrazení. @ Odstráňte odkaz na vlastnosť ObjectPalette alebo pred spustením makra alebo kódu jazyka Visual Basic, ktorý odkazuje na vlastnosť ObjectPalette, prepnite do formulára. @ 1 @@ 1
7752 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže použiť filter, pretože sú uzamknuté všetky záznamy. @ Vlastnosť RecordLocks formulára alebo zostavy alebo možnosť Predvolené uzamknutie záznamu na karte Rozšírené v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje) je nastavená na hodnotu Všetky záznamy. @Resetujte hodnotu podľa potreby na Bez zámkov alebo Upravený záznam. @ 1 @ 600472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 7236 @ 1
7754 V údajovom liste nemôžete presúvať stĺpce medzi dvoma zamrznutými stĺpcami. @ Ak chcete zrušiť ukotvenie všetkých stĺpcov, v ponuke Formát kliknite na Zrušiť ukotvenie všetkých stĺpcov. @@ 1 @ 209174 @ 1
7755 Microsoft Office Access nemôže start Sprievodca grafom. @ Sprievodca nemusí byť nainštalovaný alebo bol tento sprievodca vypnutý. @ Ak chcete nainštalovať Sprievodcu grafom, znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup, kliknite na položku Pridať alebo odstrániť a potom začiarknite políčko Sprievodcovia. . Ak chcete tohto sprievodcu znova povoliť, kliknite na položku About Microsoft Office Access v ponuke Pomocník a potom kliknutím na tlačidlo Zakázané položky zobrazte zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. @ 1 @@ 3
7756 Formulár nemôže zobraziť tlačidlo Čo je to, ak je zobrazené tlačidlo Minimalizovať alebo Maximalizovať. @ Nastavte vlastnosť WhatsThisButton na hodnotu Nie alebo nastavte vlastnosť MinMaxButton na hodnotu Žiadne. @@ 1 @@ 1
7757 Vo formulári nie je možné zobraziť tlačidlo Minimalizovať alebo Maximalizovať, ak je zobrazené tlačidlo Čo je to. @@@ 1 @@ 1
7758 Tento ovládací prvok ActiveX nie je povolený vo formulári. @ Vlastnosti Enabled ani TabStop nemôžete nastaviť na True. @@ 1 @@ 1
7759 Tento ovládací prvok ActiveX nie je viditeľný vo formulári. @ Vlastnosti Visible alebo TabStop nemôžete nastaviť na True. @@ 1 @@ 1
7760 Táto vlastnosť je uzamknutá a nemožno ju zmeniť. @@@ 1 @@ 1
7761 Pri zmene ovládacieho prvku sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@ 1
7762 Reťazec vzoru je neplatný. @@@ 2 @ 210109 @ 1
7763 Táto funkcia nie je nainštalovaná alebo bola deaktivovaná. @ Ak chcete túto funkciu nainštalovať, spustite znova program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup, alebo ak používate doplnok tretej strany, doplnok znova nainštalujte. Ak chcete znova aktivovať tohto sprievodcu, v ponuke Pomocník kliknite na položku O balíku Microsoft Office Access a potom na tlačidlo Zakázané položky. Zobrazí sa zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. @@ 1 @@ 3
7764 Táto funkcia nie je nainštalovaná alebo bola deaktivovaná. @ Ak chcete túto funkciu nainštalovať, znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup, kliknite na položku Pridať alebo odstrániť a potom začiarknite políčko Sprievodcovia. Ak chcete sprievodcu znova povoliť, v ponuke Pomocník kliknite na položku O balíku Microsoft Office Access a potom na tlačidlo Zakázané položky. Zobrazí sa zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. @@ 1 @@ 3
7765 Táto funkcia nie je nainštalovaná alebo bola deaktivovaná. @ Ak chcete túto funkciu nainštalovať, znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup, kliknite na položku Pridať alebo odstrániť a potom začiarknite políčko Ďalší sprievodcovia. Ak chcete znova aktivovať tohto sprievodcu, v ponuke Pomocník kliknite na položku O balíku Microsoft Office Access a potom na tlačidlo Zakázané položky. Zobrazí sa zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. @@ 1 @@ 3
7766 Tento ovládací prvok nie je možné zmeniť na požadovaný typ. @@@ 1 @@ 1
7767 Počas vytvárania sekcie pomocou aplikácie Microsoft Office Access sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@ 1
7768 Aby bolo možné meniť údaje prostredníctvom tohto formulára, musí byť zameranie vo viazanom poli, ktoré je možné upraviť. @@@ 1 @@ 1
7769 Operácia filtra bola zrušená. Filter by bol príliš dlhý. @@@ 1 @@ 1
7770 Aplikácia Microsoft Office Access nepoužila filter. @ Aplikácia Microsoft Office Access nemusí byť schopná použiť filter, ak ste do jedného z polí zadali neplatný typ údajov.
Chcete filter aj tak zavrieť? @Ak kliknete na Áno, program Microsoft Office Access vytvorí filter, ale nepoužije ho na množinu záznamov. Potom zavrie okno Filtrovať podľa formulára. @ 19 @@ 2
7771 Vlastnosť ColumnOrder nemôžete nastaviť, keď ste vo formulári alebo v ukážke pred tlačou. @@@ 1 @@ 1
7773 Aplikácia Microsoft Office Access momentálne nemôže nastaviť vlastnosť LimitToList na Nie. @ Prvý viditeľný stĺpec, ktorý je určený vlastnosťou ColumnWidths, sa nerovná viazanému stĺpcu. @ Najprv upravte vlastnosť ColumnWidths a potom nastavte LimitToList. nehnuteľnosť. @ 1 @ 600929 @ 1
7774 Vlastnosť MenuBar nemôžete nastaviť, keď je objekt OLE aktívny na mieste. @@@ 1 @@ 1
7775 Vo formulári je príliš veľa ovládacích prvkov, aby bolo možné filtrovať podľa formulára. @@@ 1 @@ 1
7777 Vlastnosť ListIndex ste použili nesprávne. @@@ 2 @ 606997 @ 1
7778 Objekt nemôžete uložiť, keď sa nachádzate v okne Filtrovať podľa formulára. @ Prepnite do formulárového zobrazenia a potom objekt uložte. @@ 1 @@ 1
7779 Vlastnosť MenuBar formulára nemôžete nastaviť z jeho makra panela s ponukami. @ Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo výberu formulára (umiestnené vľavo od vodorovného pravítka) na formulári v návrhovom zobrazení. Kliknite na Vlastnosti, kliknite na kartu Iné a potom nastavte vlastnosť MenuBar. @@ 1 @@ 1
7780 Pokúšate sa vložiť do sekcie, ktorá nemôže dostatočne zväčšiť pre ovládací prvok, ktorý sa pokúšate pridať. @ Maximálna celková výška pre všetky sekcie v prehľade vrátane ich hlavičiek je 200 cm. @Odstráňte alebo znížte výšku aspoň jednej časti. Potom skúste pridať ovládací prvok znova. @ 508 @@ 1
7782 Nemôžete vytvoriť novú inštanciu tohto formulára alebo zostavy, ktorá je v návrhovom zobrazení. @@@ 1 @@ 1
7784 Tento formulár alebo správa sa už koncipujú ako podformulár alebo podsprávy. Ak chcete otvoriť tento formulár v návrhovom zobrazení, vyberte podformulár alebo podreport a v ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Podformulár v novom okne.
7785 Aplikácia Microsoft Office Access nevytvorila filter. @ V súčasnom poli sa vyskytla chyba.
Chcete filter aj tak zavrieť? @Ak kliknete na Áno, program Microsoft Office Access zruší zmeny filtra a zatvorí okno Filtrovať podľa formulára. @ 19 @@ 2
7788 Chyba kompilácie. @@@ 1 @@ 1
7789 Nesúlad typu. @@@ 1 @@ 1
7790 Microsoft Office Access nemôže vytvoriť | 1. @ Buď sa vyskytla chyba pri získavaní informácií z tabuľky alebo dotazu, ktorý ste vybrali, alebo sa nepodarilo vytvoriť nový | 2. @@ 1 @@ 1
7791 Pri vytváraní vášho | sa vyskytla chyba | 1. @ Niektoré polia mohli byť preskočené, pretože sa vyskytla chyba pri získavaní informácií o nich alebo preto, že sa nezmestili do | 2. @@ 1 @@ 1
7792 Podformulár nemôžete otvoriť, keď je otvorený aj v návrhovom zobrazení. @@@ 1 @@ 1
7793 Musíte uložiť formulár '|' pred vložením. @@@ 1 @@ 1
7794 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo nájsť panel nástrojov '|'. @@@ 1 @@ 1
7795 Vlastný panel nástrojov '|' je nesprávny typ (ponuka, skratka alebo panel s nástrojmi) pre vlastnosť, v ktorej sa používa. @@@ 1 @@ 1
7796 Proces zlyhal, pretože nie je nainštalovaná žiadna tlačiareň. @ Pretože program Microsoft Office Access ukladá nastavenia tlačiarne s každým formulárom alebo správou, je na tlačiareň potrebné konvertovať, povoliť, kopírovať a prilepiť, importovať alebo exportovať formuláre alebo správy. Ak chcete nainštalovať tlačiareň, v systéme Windows S ukážte na položku Nastaveniatarv ponuke t kliknite na položku Tlačiarne a potom dvakrát kliknite na položku Pridať tlačiareň. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. @@ 1 @@ 1
7797 Nové objekty musíte uložiť do databázy, aby ste ich mohli uložiť do tohto externého formátu. @@@ 1 @@ 1
7798 Do tohto formátu môžete uložiť iba výberové, krížové a spojovacie dotazy. @@@ 1 @@ 1
7799 Tento formulár alebo správa je založená na dotaze, ktorý presahuje limit údajov v jednom zázname. @ Z dotazu vylúčte všetky nepotrebné polia alebo v pôvodných tabuľkách zmeňte niektoré typy polí na Memo. @@ 1 @@ 1
7800 Z databázy v starom formáte nemôžete vytvoriť databázu MDE programu Microsoft Office Access. @ Zatvorte databázu a preveďte ju na aktuálnu verziu Microsoft Office Access. Potom vytvorte databázu MDE. @@ 1 @@ 1
7801 Táto databáza je v nerozpoznanom formáte. @ Databáza mohla byť vytvorená s novšou verziou programu Microsoft Office Access, než ktorú používate. Inovujte svoju verziu programu Microsoft Office Access na súčasnú verziu a potom otvorte túto databázu. @@ 1 @@ 1
7802 Tento príkaz nie je k dispozícii v databáze MDE / ADE. @@@ 1 @@ 1
7803 Microsoft Office Access nemôže premenovať | 1 na | 2. Operácia prevodu zlyhala. @@@ 1 @@ 1
7805 Toto je už databáza MDE. @@@ 1 @@ 1
7806 Táto databáza nemá projekt jazyka Visual Basic, takže ho nemožno vytvoriť do súboru MDE. @ Otvorte databázu v programe Microsoft Office Access a vytvorte projekt jazyka Visual Basic. @@ 1 @@ 1
7807 Počas spustenia makra alebo kódu jazyka Visual Basic nemôžete otvorenú databázu premeniť na súbor MDE. @ Namiesto makra alebo kódu v ponuke Nástroje ukážte na položku Database Utilities a potom kliknite na príkaz Vytvoriť súbor MDE. @@ 1 @@ 1
7808 Microsoft Office Access nemôže nahradiť existujúci súbor v dôsledku prevodu databázy Microsoft Office Access. Musíte zvoliť nový názov súboru. @@@ 1 @@ 1
7809 Nemôžete premenovať | objekt vo verzii klienta / servera aplikácie Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7810 Počas spustenia makra alebo kódu jazyka Visual Basic nemôžete otvoriť komprimovanú databázu. @ Namiesto makra alebo kódu v ponuke Nástroje ukážte na položku Database Utilities a potom kliknite na položku Compact / Repair Database. @@ 1 @@ 1
7811 Microsoft Office Access vyžaduje spoločnosť Microsoft SQL Server 6.5 alebo novší pre projekty Accessu. Musíte upgradovať vybranú databázu SQL na Microsoft SQL Server 6.5 alebo novší. @@@ 1 @@ 1
7812 Projekty programu Microsoft Office Access je možné pripojiť iba k spoločnosti Microsoft SQL Server
7813 Obnova databázy vyžaduje, aby ju nikto v súčasnosti nepoužíval. @ Chcete zavrieť všetky objekty, vybrať záložný súbor a obnoviť databázu zo zálohy? @@ 1 @@ 1
7814 Vypustenie databázy vyžaduje, aby ju nikto v súčasnosti nepoužíval. @ Chcete zavrieť všetky otvorené objekty a zrušiť databázu? @@ 1 @@ 1
7815 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť databázu ADE. @@@ 1 @@ 1
7816 Microsoft Office Access vyžaduje tento Microsoft SQL Server Inštalácia 6.5 sa má inovovať na aktualizáciu Service Pack 5, aby sa bolo možné úspešne pripojiť k tomuto serveru. @@@ 1 @@ 1
7817 Databázový súbor '|' je už otvorený. Do otvoreného súboru nemôžete kódovať. @@@ 1 @@ 1
7818 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť okno databázy. @ Inovujte na novšiu verziu programu Microsoft Internet Explorer. @@ 1 @@ 1
7819 Vybrali ste si súbor šablóny databázy, ktorý nie je podporovaný v aktuálnej verzii Microsoft Office Access. @ Ak chcete vytvoriť databázu pomocou Sprievodcu databázou, kliknite na kartu Databázy v dialógovom okne Nové a potom dvakrát kliknite na ikonu databázy. @@ 1 @@ 1
7820 Microsoft Office Access už nepodporuje stránky ako startup dokumenty.
7821 Premenná prostredia TEMP nie je definovaná. Microsoft Office Access nemôže nájsť temporary adresár súborov. @@@ 1 @@ 1
7822 Microsoft Office Access nemôže inicializovať objekt prenosu. Uistite sa, že máte Microsoft SQL Server alebo Microsoft SQL Server Desktop Engine nainštalovaný na lokálnom počítači. @@@ 1 @@ 1
7823 Chýba názov zdrojovej alebo cieľovej databázy. Operácia prenosu nemôže pokračovať. @@@ 1 @@ 1
7824 Chýba názov zdrojového alebo cieľového servera. Operácia prenosu nemôže pokračovať. @@@ 1 @@ 1
7825 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť server „|“. @@@ 1 @@ 1
7826 Operácia prenosu Microsoft Office Access nepodporuje typ databázového objektu. @@@ 1 @@ 1
7827 Aktuálna databáza „| 1“ má | 2 aktívne pripojenia. Pred kopírovaním súboru databázy musí program Microsoft Office Access odpojiť všetky aplikácie. Čo chcete urobiť so všetkými aktívnymi pripojeniami? & Odpojiť? Zrušiť @@@ 35 @@
7828 Objekt '|' nie je platný Microsoft SQL Server databázový objekt. Microsoft Office Access nemôže tento objekt preniesť. @@@ 1 @@ 1
7829 Skript SQL použitý na vytvorenie databázových objektov je poškodený. Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvárať nové objekty. @@@ 1 @@ 1
7830 Skript SQL použitý na vytvorenie databázového objektu '|' je poškodený. Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť nový objekt. @@@ 1 @@ 1
7831 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť súbor '|'. @@@ 1 @@ 1
7832 Aktuálna databáza '|' je replikovaný a nemožno ho kopírovať, kým deaktivujete replikáciu. Použite Microsoft SQL Server Enterprise Manager na odstránenie publikácií a predplatných pred kopírovaním databázového súboru. @@@ 1 @@ 1
7833 Aktuálna databáza '|' má viac ako jeden dátový súbor a nemožno ho kopírovať. @@@ 1 @@ 1
7834 Sprievodca prenosom databázy neposkytol dostatok informácií na vykonanie operácie prenosu. @@@ 1 @@ 1
7835 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže skopírovať databázový súbor, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. Chcete zavrieť všetky objekty? @@@ 1 @@ 1
7836 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže skopírovať databázový súbor, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. Zavrite všetky objekty a skúste to znova. @@@ 1 @@ 1
7837 Neplatný argument v skripte. @@@ 1 @@ 1
7838 Počas operácie prenosu databázy sa vyskytli chyby. Podrobnosti otvorte v protokole prenosu. @@@ 1 @@ 1
7839 Počas operácie prenosu databázy sa vyskytli chyby. @@@ 1 @@ 1
7840 Operácia prenosu databázy zlyhala. Cieľová databáza '|' bol vytvorený a je v neznámom stave. Čo by ste chceli robiť s cieľovou databázou ?? & Keep? & Delete @@@ 35 @@
7841 Cieľový súbor '|' už existuje. Ak chcete nahradiť existujúci súbor, nastavte príznak Prepísať na hodnotu TRUE. @@@ 1 @@ 1
7842 Táto operácia vyžaduje spoločnosť Microsoft SQL Server verzia 7.0 alebo novšia v lokálnom počítači. Môžete si nainštalovať Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine z priečinka MSDE2000 na disku CD-ROM Microsoft Office. @@@ 1 @@ 1
7843 Databázový súbor môžete kopírovať, iba ak je aktuálna databáza v lokálnom počítači. Ak chcete vytvoriť kópiu databázy na vzdialenom serveri, ukážte na položku Database Utilities v ponuke Nástroje a potom kliknite na príkaz Transfer Database. @@@ 1 @@ 1
7844 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže skopírovať databázový súbor, pretože existuje aktívne pripojenie k aktuálnej databáze. @@@ 1 @@ 1
7845 | @@@ 1 @@ 1
7846 Microsoft Office Access nemôže zhutniť a opraviť aktuálnu databázu. @@@ 1 @@ 1
7847 '|' program Microsoft Office Access musí pred vykonaním opravy vytvoriť zálohu vášho súboru. Zadajte názov záložného súboru. @@@ 1 @@ 1
7848 Operácia prenosu bola zrušená. Cieľová databáza '|' bol vytvorený a je v neznámom stave. Čo by ste chceli robiť s cieľovou databázou ?? & Keep? & Delete @@@ 35 @@
7849 Operácia opravy bola zrušená, pretože program Microsoft Office Access nemohol vytvoriť zálohu súboru. Na vytvorenie záložného súboru nemusíte mať dostatočné povolenia alebo dostatok miesta na disku. Ak chcete súbor opraviť manuálne, ukážte na položku Database Utilities v ponuke Nástroje a potom kliknite na položku Komprimovať a opraviť databázu. @@@ 1 @@ 1
7850 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť sprievodcu alebo nebol sprievodca nainštalovaný, alebo sa vyskytla chyba syntaxe v sekcii Vyhlásenia modulu Visual Basic. @
Sprievodca, ktorý potrebujete, môže na Lib chýbaťrarkľúč ies sekcie Microsoft Office Access v registri Windows alebo bol sprievodca zakázaný. @ Ak sa chcete ubezpečiť, že je sprievodca v registri Windows, spustite inštaláciu, aby ste znova nainštalovali program Microsoft Office Access, a potom skompilovajte všetky moduly jazyka Visual Basic v databázy. Ak chcete znova povoliť tohto sprievodcu, v ponuke Pomocník kliknite na položku O balíku Microsoft Office Access a potom na tlačidlo Zakázané položky. Zobrazí sa zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. @ 1 @@ 3
7851 Názov panela nástrojov '|' ste už zadali. @ Zadajte jedinečný názov tohto panela s nástrojmi. @@ 1 @@ 1
7852 Názov panela nástrojov '|' , ktoré ste zadali, sa neriadia pravidlami pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Office Access. @ Ďalšie informácie o pomenovaní objektov získate po kliknutí na pomocníka. @@ 2 @ 611734 @ 1
7853 Predvolená šírka stĺpca musí byť najmenej 0.1 palca. @@@ 1 @@ 1
7854 Z aktuálnej verzie Microsoft Office Access nemôžete exportovať databázové objekty (okrem tabuliek) do starších verzií Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7855 Aby ste mohli vytvárať vlastné panely s nástrojmi, musíte mať otvorenú databázu a databáza nemôže byť iba na čítanie. @@@ 1 @@ 1
7856 '|' nie je možné importovať, exportovať alebo kopírovať do súborov projektu programu Access. @@@ 1 @@ 1
7858 Nastavenie Šírka karty v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje) pre okno Modul alebo Ladenie musí byť od 1 do 32. @@@ 1 @@ 1
7859 Microsoft Office Access nemôže start pretože na tomto stroji neexistuje licencia.
7860 Profil '|' ktoré ste zadali na príkazovom riadku, v registri Windows neexistuje. @@@ 1 @@ 1
7861 '|' nie je možné importovať, exportovať alebo kopírovať do súborov databázy Accessu. @@@ 1 @@ 1
7862 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť sprievodcu. Tento sprievodca nebol nainštalovaný, alebo je v registri Windows nesprávne nastavenie alebo bol sprievodca zakázaný. @Ak chcete znova povoliť tohto sprievodcu, kliknite na ikonu About Microsoft Office Access v ponuke Pomocník a potom kliknutím na tlačidlo Zakázané položky zobrazte zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte sprievodcov. Ak chýbajúci sprievodca nie je sprievodcom balíka Microsoft Office Access, preinštalujte ho pomocou Správcu doplnkov. @@ 1 @@ 3
7863 Odkazy je možné vytvárať iba medzi databázovými súbormi aplikácie Microsoft Office Access.
7864 Microsoft Office Access nepovoľuje prázdne reťazce. @@@ 1 @@ 1
7865 Existuje už existujúca databáza s menom, ktoré ste zadali. Priraďte novej databáze jedinečný názov.
7866 Microsoft Office Access nemôže otvoriť databázu, pretože chýba alebo je otvorená výlučne iným používateľom.
7867 Databázu už máte otvorenú.
7868 Akciu makra SetMenuItem nemôžete použiť v predvolenej ponuke. @ SetMenuItem je iba pre vlastné ponuky. @@ 1 @@ 1
7869 Akcia SetMenuItem nemá dostatok informácií na vykonanie. @ Argument je neplatný alebo nie je k dispozícii dostatok argumentov. @@ 1 @@ 1
7870 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť databázu „Pinterest“ @ Skontrolujte názov databázy (a cestu, ak je uvedená), aby ste sa uistili, že ste ju zadali správne. @@ 1 @@ 1
7871 Zadaný názov tabuľky nie je v súlade s pravidlami pre pomenovanie objektov v aplikácii Microsoft Office Access. @ Ďalšie informácie o pomenovaní objektov získate po kliknutí na pomocníka. @@ 2 @ 611734 @ 1
7872 Táto sada záznamov sa nedá aktualizovať.
7873 '|' nie je možné importovať, exportovať alebo kopírovať do inej databázy alebo súboru projektu. @@@ 1 @@ 1
7874 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť objekt'|.'@* Názov objektu ste napísali nesprávne. Skontrolujte, či chýbajú podčiarkovníky (_) alebo iná interpunkcia a či ste nezadali úvodné medzery.
* Pokúsili ste sa otvoriť prepojenú tabuľku, ale súbor obsahujúci túto tabuľku sa nenachádza na zadanej ceste. Použite Správcu prepojenej tabuľky na aktualizáciu odkazu a ukážte na správnu cestu. @@ 1 @@ 1
7875 Tabuľka „| @ už ste vytvorili alebo premenovali tabuľku a potom ste sa ju pokúsili uložiť. Predtým, ako program Microsoft Office Access mohol tabuľku uložiť, iný používateľ vytvoril alebo premenoval používateľa s rovnakým menom. @@ 1 @@ 1
7876 Nie je dosť temparary diskové miesto na dokončenie operácie. @ Uvoľnite miesto na disku a potom skúste operáciu zopakovať.
Viac informácií o uvoľňovacom temperary miesto na disku, vyhľadajte v indexe pomoci systému Microsoft Windows „miesto na disku, uvoľnenie“.
Informácie o zhustení databázy na uvoľnenie miesta na disku získate po kliknutí na položku Help. @@ 2 @ 209009 @ 3
7877 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zoradiť objekty typu Memo, OLE Object alebo Hyperlink „|“. @ Klauzula ORDER BY príkazu SQL nemôže obsahovať žiadne polia Memo, OLE Object alebo Hyperlink. @@ 1 @@ 1
7878 Údaje boli zmenené. @ Iný používateľ upravil tento záznam a uložil zmeny skôr, ako ste sa pokúsili uložiť zmeny. @ Znova upravte záznam. @ 1 @@ 1
7879 Spracovaniu chýb v programe Microsoft Office Access bol odovzdaný neplatný IDA. @ Prosím nahláste túto chybu a kroky, ktoré ju spôsobili. @@ 1 @@ 1
7880 Zadaná hodnota je nesprávny typ údajov pre toto pole. @ Zadajte celé číslo. @@ 1 @@ 1
7881 Sprievodca makro konverziou nemôže byť star@ Tento sprievodca nemusí byť nainštalovaný alebo bol tento sprievodca zakázaný. @ Ak chcete tohto sprievodcu znova povoliť, kliknite na ikonu About Microsoft Office Access v ponuke Pomocník a potom kliknutím na tlačidlo Zakázané položky zobrazte zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. . Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte tohto sprievodcu. Ak chcete zachovať svoje zabezpečenie alebo vlastné nastavenie, zálohujte si informačný súbor pracovnej skupiny Microsoft Office Access.
Viac informácií o zálohovaní súborov nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „zálohovanie súborov“. @ 1 @@ 3
7882 Nemôžete konvertovať, povoliť alebo kódovať súbor programu Access Project. @@@ 1 @@ 1
7883 Vlastnosť MenuBar nemôžete nastaviť, pokiaľ nie je otvorená databáza. @@@ 1 @@ 1
7884 Objekt nemôžete exportovať do seba. @ Vyberte inú databázu, do ktorej chcete exportovať, alebo objektu dajte nový názov. @@ 1 @@ 1
7885 Zdrojová databáza nemá žiadne špecifikácie importu a exportu na kopírovanie. @@@ 1 @@ 1
7886 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť knižnicu dynamických odkazovrary (DLL) Mso. @ Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup. @@ 1 @@ 3
7887 Jedinečný identifikátor záznamu nemôže obsahovať viac ako 10 polí. @@@ 1 @@ 1
7888 Musíte nastaviť predvolenú veľkosť písma na číslo od | 1 do | 2. @ Ak chcete získať viac informácií o vlastnosti FontSize, kliknite na Pomocník. @@ 2 @ 5477 @ 1
7889 Súbor '|' neexistuje. @@@ 1 @@ 1
7890 Súbor '|' neobsahuje žiadne údaje. @ Z prázdnej tabuľky nemôžete importovať ani na ňu odkazovať. @@ 1 @@ 1
7891 Táto databáza je iba na čítanie. @ Možnosť argumentu podmienenej kompilácie nemožno uložiť. @@ 1 @@ 1
7892 Pri ukladaní možností modulu sa vyskytla chyba. @ Možno pracujete s jazykom Visual Basic v režime prerušenia. @ Pred zmenou možností modulu resetujte bežiaci kód. @ 1 @@ 1
7893 Nemôžete importovať objekty do databázy vytvorenej v staršej verzii Microsoft Office Access. @ Preveďte databázu na aktuálnu verziu Microsoft Office Access pomocou príkazu Previesť databázu (ponuka Nástroje, podmenu Database Utilities). @@ 1 @ 209029 @ 1
7895 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť okno. @ Systém nemá dostatok zdrojov alebo pamäte. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@ 3
7896 Chyba '|' vo overovacom pravidle. @@@ 2 @ 600687 @ 1
7897 Chyba '|' v predvolenej hodnote. @@@ 2 @ 602264 @ 1
7898 Spustenie tejto aplikácie bolo zastavené z dôvodu chyby spustenia. @ Aplikácia nemôže pokračovať a bude ukončená. @@ 1 @@ 3
7899 Microsoft Office Access nemôže byť started. @ Microsoft Office Access nemohol inicializovať register Windows. @ Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup a znova nainštalujte program Microsoft Office Access. @ 1 @@ 3
7900 Microsoft Office Access nemôže prevádzať databázu, pretože nedokáže vytvoriť chybovú tabuľku. @@@ 1 @@ 1
7901 Microsoft Office Access nemôže konvertovať databázu, pretože nemôže zapisovať do tabuľky chýb. @@@ 1 @@ 1
7902 Pri prevode sa vyskytli chyby | 1 overovacích pravidiel a predvolených hodnôt. @ Zoznam chýb nájdete v tabuľke chýb „| 2“. @@ 1 @@ 1
7903 Microsoft Office Access nemôže vložiť toto pole. @ V tabuľke je príliš veľa polí. Limit je 255. @@ 1 @@ 1
7904 V nástroji Field Builder sa vyskytla chyba. @ Nahradili ste alebo upravili predvolený nástroj Field Builder a program Microsoft Office Access nemôže spustiť novú verziu. Preinštalujte program Microsoft Office Access a chybu opravte. @@ 1 @@ 1
7905 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zmeniť tieto dátové typy polí. @ Niektoré údaje v tejto tabuľke porušujú pravidlo overovania záznamov. @ Predtým, ako budete môcť zmeniť akékoľvek typy údajov, odstráňte pravidlo overovania záznamu alebo údaje opravte. @ 1 @@ 1
7906 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo spustiť Sprievodcu vyhľadávaním alebo bol tento sprievodca zakázaný. @ Znova spustite program Microsoft Office Access alebo Microsoft Office Setup, kliknite na položku Pridať alebo odstrániť a začiarknite políčko Sprievodcovia. Ak chcete znova aktivovať tohto sprievodcu, v ponuke Pomocník kliknite na položku O balíku Microsoft Office Access a potom na tlačidlo Zakázané položky. Zobrazí sa zoznam doplnkov, ktoré môžete povoliť. @@ 1 @@ 1
7907 Nemáte povolenie na úpravu vzhľadu tejto tabuľky. @ Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
7908 Túto tabuľku teraz nemôžete upraviť, pretože ju používa niekto iný. @@@ 1 @@ 1
7909 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže do tejto tabuľky pridať ďalší stĺpec. @ V tabuľke môžete mať až 255 stĺpcov. @@ 1 @@ 1
7910 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže tento stĺpec odstrániť. @ Tabuľky musia mať aspoň jeden stĺpec. @@ 1 @@ 1
7911 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže tento index odstrániť. @ Táto tabuľka sa zúčastňuje jedného alebo viacerých vzťahov. @ Najskôr odstráňte jej vzťahy v okne Vzťahy. @ 1 @@ 1
7912 Po uložení zmeny na dátový typ tohto stĺpca už nebudete môcť zmeniť späť na predchádzajúci dátový typ. @ Naozaj chcete zmeniť dátový typ? @@ 20 @@ 2
7913 Pole s automatickým číslom s náhodným hodnotením nemôžete zmeniť na prírastkové pole s automatickým číslom. @ Hodnoty polí s automatickým číslom s náhodným hodnotením nie sú spojité. @@ 1 @@ 1
7914 Hodnoty ReplicationID nemôžete previesť na iné dátové typy. @@@ 1 @@ 1
7915 Pole '|' nemôžete vymazať; je to pole replikačného systému. @ Pomocou dotazu na vytvorenie tabuľky vytvorte novú tabuľku, ktorá obsahuje všetky polia v tabuľke okrem systémových polí. Informácie o dotazoch na vytvorenie tabuľky získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 209993 @ 1
7916 Microsoft Office Access nedokáže start Sprievodca vyhľadávaním. @ Sprievodca vyhľadávaním sa nevzťahuje na polia tohto dátového typu. @@ 1 @@ 1
7917 '|' nie je možné vytvoriť z dôvodu odpojenia projektu. @ Na pripojenie projektu k databáze použite príkaz Pripojenie… v ponuke Súbor. @@ 1 @@ 1
7918 Argument Názov objektu pre akciu makra „Uložiť“ nie je podporovaný v rámci projektu Access Project pre objekty tabuľky alebo dotazu. @ Tieto objekty nemôžete uložiť do projektu Access s novým názvom. @@ 1 @@ 1
7919 Predvolený typ údajov, ktorý ste vybrali, nie je podporovaný vo všetkých verziách systému Microsoft SQL Server. @ Ak server nepodporuje vami zvolený dátový typ, namiesto neho sa použije dátový typ varchar. @@ 1 @@ 1
7950 Keď je formulár otvorený v návrhovom zobrazení, nemôžete odkazovať na vlastnosť RecordsetClone formulára. @@@ 1 @ 607393 @ 1
7951 Zadali ste výraz, ktorý má neplatný odkaz na vlastnosť RecordsetClone. @ Vlastnosť RecordsetClone ste napríklad mohli použiť s formulárom alebo správou, ktorá nie je založená na tabuľke alebo dotaze. @@ 1 @ 607393 @ 1
7952 Uskutočnili ste nezákonné volanie funkcie. @ Skontrolujte syntax funkcie, ktorú sa pokúšate použiť. @@ 1 @@ 1
7953 Zadaná hodnota sa nezhoduje s požadovaným typom. @ * Premenná, vlastnosť alebo objekt nemusia byť správneho typu.
* Možno ste použili konštrukciu If TypeOf s niečím iným ako ovládacím prvkom. @@ 1 @@ 1
7954 Zadaný výraz vyžaduje, aby sa ovládací prvok nachádzal v aktívnom okne. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Otvorte alebo vyberte formulár alebo správu obsahujúcu ovládací prvok.
* Vytvorte nový ovládací prvok v aktívnom okne a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@ 1
7955 Aktuálny objekt kontextu kódu neexistuje. @@@ 1 @@ 1
7956 Syntax poddotazu v tomto výraze je nesprávna. @ Skontrolujte syntax poddotazu a vložte poddotaz do zátvoriek. @@ 2 @ 209989 @ 1
7957 Použili ste operátor Like s nesprávnym vzorom. @ Skontrolujte, či je porovnávaná hodnota uvedená v úvodzovkách. @@ 1 @ 1008961 @ 1
7958 Zadané ID replikácie je neplatné. @ Skontrolujte, či zadané ID replikácie obsahuje iba číslice alebo písmená pre šestnástkové čísla, či má ID replikácie správnu dĺžku a či je v kanonickom tvare SQL. @@ 1 @@ 1
7959 Výraz obsahuje nejednoznačný názov. @ V rôznych moduloch môžete mať dve alebo viac funkcií s rovnakým názvom. @ Premenujte tieto funkcie tak, aby každá z nich mala jedinečný názov. @ 1 @@ 1
7960 Pri kompilácii tejto funkcie sa vyskytla chyba. @ Modul jazyka Visual Basic obsahuje syntaktickú chybu. @ Skontrolujte kód a potom ho znova skompilujte. @ 1 @@ 1
7961 Microsoft Office Access nemôže nájsť modul '|' uvedené v makropohľade alebo kóde jazyka Visual Basic. @ Modul, na ktorý ste odkazovali, môže byť uzavretý alebo nemusí existovať v tejto databáze alebo môže byť názov nesprávne napísaný. @@ 1 @@ 1
7962 Indexové číslo, ktorým ste odkazovali na modul, je neplatné. @ Vlastnosťou Count spočítajte otvorené moduly a uistite sa, že počet modulov nie je väčší ako počet otvorených modulov mínus 1. @@ 1 @@ 1
7963 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže spustiť funkciu makra alebo spätného volania „|“. @ Skontrolujte, či makro alebo funkcia existuje a či má správne parametre. @@ 1 @@ 1
7964 Zadali ste výraz, ktorý má neplatný odkaz na vlastnosť Recordset. @ Na nastavenie tejto vlastnosti môžete použiť iba sadu záznamov dynaset alebo snapshot. @@ 1 @ 607393 @ 1
7965 Zadaný objekt nie je platnou vlastnosťou sady záznamov. @ Napríklad ste mohli použiť sadu záznamov iba preposielanie alebo ste sa ju pokúsili nastaviť na hodnotu null. @@ 1 @ 607393 @ 1
7966 Zadané číslo podmienky formátu je väčšie ako počet podmienok formátu. @ Pomocou vlastnosti Count spočítajte podmienky formátu pre ovládací prvok a potom skontrolujte, či je vami uvedené číslo podmienky formátu v rozsahu existujúcich podmienok formátu. @@ 1 @@ 1
7967 Chýba požadovaná minimálna alebo maximálna hodnota. @@@ 1 @@ 1
7968 Zadaná podmienka formátu Type je neplatná. @ Platné hodnoty pre vlastnosť Type sú 0 až 2 pre prvú podmienku a 0 až 1 pre všetky ostatné podmienky formátu. @@ 1 @@ 1
7969 Zadaná podmienka formátu, ktorú ste zadali, je neplatná. @ Platné hodnoty pre vlastnosť Operator sú 0 až 7. @@ 1 @@ 1
7970 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť súbor „|. “@Môže ísť o databázu alebo o databázu, ktorú nemôžete otvoriť. @@ 1 @@ 1
7971 Microsoft Office Access nemôže nasledovať hypertextový odkaz na „|“. @ Overte cieľ. @@ 1 @@ 1
7972 Aplikácia Microsoft Office Access narazila na chybu pri pokuse o zobrazenie dialógového okna hypertextového odkazu. @@@ 1 @@ 1
7973 Zadaná adresa hypertextového odkazu alebo podadresy bola na uloženie programu Microsoft Office Access príliš dlhá. @ Text bol skrátený, aby sa zmestil do dostupného priestoru, takže odkaz nemusí fungovať podľa očakávania. @@ 1 @@ 1
7974 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vložiť hypertextový odkaz na súčasné miesto. @@@ 1 @@ 1
7975 Zvolili ste neplatný typ ovládacieho prvku pre použitie s hypertextovými odkazmi. @ Hypertextové odkazy môžete použiť iba so štítkami, obrázkami, príkazovými tlačidlami alebo viazanými textovými poľami. @@ 1 @@ 1
7976 V tomto ovládacom prvku nie je uložený hypertextový odkaz. @@@ 1 @@ 1
7977 Microsoft Office Access nemôže vložiť údaje do schránky ako hypertextový odkaz. @@@ 1 @@ 1
7978 Microsoft Office Access nemôže pridať aktuálny hypertextový odkaz do priečinka obľúbených položiek. @@@ 1 @@ 1
7979 Nemôžete použiť nástroj na tvorbu vlastností hypertextových odkazov, keď je vybratých viac ako jeden ovládací prvok. @@@ 1 @@ 1
7980 Vlastnosť HyperlinkAddress alebo HyperlinkSubAddress je pre tento hypertextový odkaz iba na čítanie. @@@ 1 @@ 1
7981 Hodnoty pre „Názov súboru alebo webovej stránky“ alebo „Text na zobrazenie“ sú príliš dlhé. @ Hodnoty budú skrátené. Ak si chcete zachovať pôvodné hodnoty, kliknite na tlačidlo Zrušiť v dialógovom okne Upraviť hypertextový odkaz. @@ 1 @@ 1
7983 Microsoft Office Access nemôže nasledovať hypertextový odkaz, pretože nemohol vytvoriť objekt hypertextového odkazu. @@@ 1 @@ 1
7990 Zadali ste neplatný názov projektu. @ Možno ste odstránili pôvodný názov projektu a zabudli ste určiť nový. @@ 1 @@ 3
7991 Doplnok Microsoft Office Access pre riadenie zdrojového kódu nie je k dispozícii; tento objekt bude otvorený iba na čítanie. @@@ 1 @@ 3
7992 Doplnok na kontrolu zdrojového kódu Microsoft Office Access nemohol byť started. @@@ 1 @@ 3
7993 Objekt | je momentálne prihlásený, a preto je iba na čítanie. @ Ak chcete objekt upraviť, najskôr ho zatvorte, potom ho skontrolujte a znova otvorte. @@ 1 @@ 1
7994 Pri komunikácii s doplnkom riadenia zdrojového kódu sa vyskytol problém. @@@ 1 @@ 3
7995 Ponuky vo vašom formulári alebo zostave, ktoré sú založené na makrách balíka Microsoft Office Access, nebudú viditeľné, keď je otvorené dialógové okno Prispôsobiť. @ Ak chcete mať plný výkon prispôsobenia ponuky alebo panela nástrojov, preveďte svoje ponuky založené na makrách na ponuky alebo panely nástrojov. Keď je makro vybrané v okne Databáza, v ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a z tohto makra vytvorte ponuku, panel nástrojov alebo ponuku skratiek. @@ 1 @@ 1
7996 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť údaje a rôzne. Objekty, pretože prepojená tabuľka '|' sa nepodarilo nájsť. @ Ak chcete vytvoriť údaje a rôzne Objekty, pomocou Správcu prepojenej tabuľky (ponuka Nástroje, podponuka Doplnky) aktualizujte odkaz na zdrojovú tabuľku alebo súbor alebo ho vymažte z aktuálnej databázy. @@ 1 @@ 1
7997 Štandardný modul '|' nemôžete uložiť. cez modul triedy s rovnakým názvom. @ Uložte štandardný modul pod iným názvom alebo najskôr modul triedy odstráňte. @@ 1 @@ 1
7998 Modul triedy '|' nemôžete uložiť cez štandardný modul s rovnakým názvom. @ Uložte modul triedy pod iným názvom alebo najskôr odstráňte štandardný modul. @@ 1 @@ 1
7999 Microsoft Office Access nemôže tento vzťah odstrániť, pretože nemáte údaje a rôzne. Objekty odhlásené. @ Pozrite si údaje a rôzne. Objekty a potom vzťah odstráňte. @@ 1 @@ 1
8000 Zadané meno už v tejto databáze existuje pre iný objekt rovnakého typu. @ Chcete nahradiť existujúci |? @@ 20 @@ 2
8001 '|' bol zmenený od posledného otvorenia, iným používateľom alebo preto, že bola otvorená iná inštancia na vašom vlastnom počítači. @ Chcete nahradiť zmeny, ktoré ste vy alebo iný používateľ vykonali? @ * Uloženie súboru most posledné zmeny a zahodiť zmeny iného používateľa alebo vaše predchádzajúce zmeny, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak chcete uložiť túto verziu objektu s iným názvom, kliknite na tlačidlo Nie @ 19 @@ 2
8002 '|' bol zmenený od posledného otvorenia, iným používateľom alebo preto, že bola otvorená iná inštancia na vašom vlastnom počítači. @ Chcete nahradiť zmeny, ktoré ste vy alebo iný používateľ vykonali? @ * Uloženie súboru most posledné zmeny a zahodiť zmeny iného používateľa alebo vaše predchádzajúce zmeny, kliknite na tlačidlo Áno.
* Uloženie tejto verzie objektu zrušíte kliknutím na č. @ 19 @@ 2
8003 Predtým, ako na základe toho môžete vytvoriť nový objekt, musíte uložiť tabuľku alebo dotaz. @ Chcete uložiť a použiť tabuľku alebo dotaz na vytvorenie nového objektu? @@ 13 @@ 2
8004 Rozloženie znaku „| bol zmenený od posledného otvorenia, iným používateľom alebo preto, že bola otvorená iná inštancia na vašom vlastnom počítači. @ Chcete nahradiť zmeny, ktoré ste vykonali vy alebo iný používateľ? @ * Uloženie súboru most posledné zmeny a zahodiť zmeny iného používateľa alebo vaše predchádzajúce zmeny, kliknite na tlačidlo Áno.
* Uloženie tejto verzie objektu zrušíte kliknutím na č. @ 19 @@ 2
8005 Tento objekt nemôžete uložiť. @ Aby ste mohli ukladať moduly, formuláre alebo správy do predlohy dizajnu, musíte mať povolenie na správu databázového objektu. @@ 1 @@ 1
8006 Názov, ktorý ste zadali, už v tejto databáze existuje pre iný objekt rovnakého typu. @ Chcete nahradiť existujúci |? Túto operáciu nebudete môcť vrátiť späť. @@ 20 @@ 2
8007 Momentálne sa nemôžete dostať do exkluzívneho režimu, pretože túto databázu otvárajú iní používatelia alebo pretože nemáte povolenie na jej výlučné otvorenie. @@@ 1 @@ 1
8008 Uložená procedúra bola úspešne vykonaná, ale nevrátila záznamy.
8050 Chcete uložiť zmeny v dizajne |? @@@ 13 @@ 2
8051 Chcete uložiť zmeny do |? @@@ 19 @@ 2
8052 Chcete vymazať | a vyprázdniť schránku? @ Pokúsili ste sa vymazať databázový objekt, ktorý je momentálne v schránke programu Microsoft Office Access. Ak ho odstránite zo svojej databázy, nebudete ho môcť neskôr vložiť. @@ 20 @@ 2
8053 Chcete odstrániť znak?? @ Viac informácií o tom, ako zabrániť zobrazovaniu tejto správy pri každom odstránení objektu, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 209058 @ 2
8054 Chcete ukončiť program Microsoft Office Access a vyprázdniť schránku? @@@ 19 @@ 2
8055 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zmeniť pracovný adresár na „Pinterest“ @ Overte, či je jednotka platná a dĺžka cesty je 260 znakov. @@ 1 @@ 1
8057 |
8058 Chcete uložiť zmeny v rozložení |? @@@ 13 @@ 2
8059 Chcete odstrániť odkaz na |? @Ak odstránite odkaz, odstránite iba informácie, ktoré program Microsoft Office Access použije na otvorenie tabuľky, nie samotnú tabuľku. @@ 19 @@ 2
8060 Panel nástrojov '|' je čiastočne nečitateľný. @ Microsoft Office Access nemôže zobraziť všetky tlačidlá panela s nástrojmi. Zadaný panel nástrojov môže byť v inom formáte ako panely nástrojov v aktuálnej verzii Microsoft Office Access. @ Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a potom pridajte tlačidlá, ktoré na paneli nástrojov chýbajú. Aplikácia Microsoft Office Access potom aktualizuje panel s nástrojmi na najnovší formát. @ 1 @ 210064 @ 1
8061 Naozaj chcete obnoviť predvolené nastavenia na zabudovaný panel s nástrojmi alebo panel s ponukami |? @ Ak ste predtým prispôsobili, presunuli, zmenili viditeľnosť alebo inak zmenili panel s nástrojmi alebo panel s ponukami alebo akékoľvek ponuky, z ktorých kaskáda Microsoft Office Access odstráni vaše zmeny, vráti pôvodné tlačidlá do pôvodného poradia a zobrazí alebo skryje panel s nástrojmi na základe pôvodného nastavenia.
Ak chcete vrátiť pôvodný stav vstavaného panela s nástrojmi alebo panela s ponukami, kliknite na tlačidlo Áno. @@ 19 @@ 2
8063 Zdrojová aplikácia neodpovedá. Chcete pokračovať v čakaní? @ Kanál DDE je zavedený, ale výmena údajov nebola dokončená v čase uvedenom v nastavení Časový limit OLE / DDE v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje). @ * Pokračovanie v čakaní aby sa výmena údajov dokončila, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak chcete zrušiť výmenu údajov a skúsiť to znova neskôr, kliknite na č. @ 20 @@ 2
8064 Táto prepojená tabuľka má indexy, ktoré používajú nepodporované poradie zoradenia. @ Ak upravíte túto tabuľku, databázový stroj Microsoft Jet nemôže správne udržiavať indexy tabuľky. Vo výsledku sa vaše údaje môžu zobraziť v nesprávnom poradí a funkcie, ktoré používajú indexy tabuľky, môžu mať neočakávané výsledky. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Zrušte túto operáciu. Na opätovné vytvorenie indexov použite aplikáciu, v ktorej bola tabuľka vytvorená. Nezabudnite zadať poradie triedenia ASCII alebo International. Potom skúste znova prepojiť tabuľky.
* Túto tabuľku používajte iba na čítanie. @ 1 @ 209057 @ 1
8065 Tabuľku '|' nemôžete vymazať kým nebudú odstránené jeho vzťahy k iným tabuľkám. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access odstránil vzťahy teraz? @@ 19 @@ 2
8067 Chcete natrvalo odstrániť |? @ @ Ak kliknete na Áno, nebudete môcť zrušenie vrátiť späť. @@ 19 @@ 2
8069 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť vlastný panel nástrojov '|. @@@ 1 @@ 3
8071 Prajete si odstrániť kompaktnú databázu z ovládania zdrojového kódu? @@@ 19 @@ 2
8072 Microsoft Office Access musí zavrieť | na dokončenie tejto operácie. @ Prajete si, aby ju program Microsoft Office Access teraz zatvoril? @@ 19 @@ 1
8073 Nemáte | odhlásené. @ Microsoft Office Access nemôže odbaviť objekt, keď je otvorený, a nemôžete vykonať zmeny v dizajne, kým ho neodškrtnete. @ Ak chcete v tomto objekte vykonať zmeny návrhu, najskôr ho zatvorte, skontrolujte a potom ho znova otvorte. @ 1 @@ 1
8074 Microsoft Office Access musí uložiť | na dokončenie tejto operácie. @ Prajete si, aby program Microsoft Office Access uložil teraz? @@ 19 @@ 1
8075 Nemáte údaje a rôzne. Objekty sú rezervované. Nemôžete vytvoriť novú tabuľku ani uložiť zmeny na stránku prístupu k údajom. @@@ 1 @@ 1
8076 Ak chcete importovať tabuľky, vzťahy, ponuky, panely nástrojov, špecifikácie importu a exportu alebo stránky s prístupom k údajom, musíte mať údaje a rôzne. Odhlásené objekty. @@@ 1 @@ 2
8077 Naozaj chcete prerušiť |? @@@ 19 @@ 2
8078 Tento objekt bude odstránený z miestnej databázy, ale nie z ovládania zdrojového kódu. @ Pri ďalšom získaní tejto databázy z ovládania zdrojového kódu sa objekt znovu objaví. Naozaj chcete odstrániť lokálny objekt? @@ 20 @@ 2
8079 Aplikácii Microsoft Office Access nebolo možné pridať odkaz na typ library pre túto kontrolu, pretože Údaje a rôzne Objekty nie sú odhlásené. @ Skontrolujte údaje a rôzne. Objekty a pridať odkaz na library '|'. @@ 1 @@ 1
8080 Pri pokuse o vytvorenie prepojenej tabuľky '|' sa vyskytla chyba. @ Skontrolujte, či je k dispozícii zdrojová tabuľka alebo súbor, a potom skúste operáciu s údajmi a rôznymi operáciami. Objekty. @@ 1 @@ 1
8081 Nastavili ste | | vlastnosť Type na hodnotu Popup, ktorá zmení panel nástrojov na miestnu ponuku. @ Miestna ponuka zmizne, pretože program Microsoft Office Access pridá | 1 na panel nástrojov Skratky ponúk. Ak chcete dokončiť miestnu ponuku, zatvorte hárok Vlastnosti panela s nástrojmi, zobrazte panel s nástrojmi Ponuky skratiek, kliknite na kategóriu Vlastné a potom pridajte požadované príkazy. @@ 2 @@ 1
8082 Microsoft Office Access musí uložiť | na dokončenie tejto operácie do aktuálnej databázy. @ Prajete si, aby program Microsoft Office Access teraz uložil? @@ 19 @@ 2
8086 Pri pokuse o pridanie jedného alebo viacerých odkazov z projektu riadenia zdrojového kódu sa vyskytla chyba. @ The library nemusí byť vo vašom počítači zaregistrované. Skontrolujte svoje referencie na projekty a pridajte všetky chýbajúce referencie po zaregistrovaní chýbajúcich komponentov, ktoré táto databáza vyžaduje. @@ 1 @@ 1
8087 Obnova databázy vyžaduje, aby ju nikto v súčasnosti nepoužíval. @ Chcete zavrieť všetky objekty, vybrať záložný súbor a obnoviť databázu zo zálohy? @@ 19 @@ 2
8088 Vypustenie databázy vyžaduje, aby ju nikto v súčasnosti nepoužíval. @ Chcete zavrieť všetky otvorené objekty a zrušiť databázu? @@ 19 @@ 2
8090 Naozaj chcete odstrániť tabuľku konfliktov |? @ @ Túto operáciu nebudete môcť vrátiť späť. @@ 19 @@ 2
8091 Táto databáza je povolená na zverejnenie. @ Chcete odstrániť existujúce publikácie a zrušiť databázu? @@ 19 @@ 2
8092 Prístup nedokázal uložiť váš projekt. @ Chcete zrušiť operáciu ukončenia?
* Ak chcete zrušiť operáciu zatvorenia, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak chcete ponuku zavrieť bez uloženia, kliknite na tlačidlo Nie.
@@ 19 @@ 2
8093 Chcete poslať ukazovateľ na stránku s prístupom k údajom? @Ak chcete poslať e-mailovú správu, ktorá obsahuje ukazovateľ na stránku s prístupom k údajom, kliknite na položku Odoslať ukazovateľ. Toto je odporúčaná metóda. Príjemca e-mailu musí mať na zobrazenie stránky prístup na server alebo k verejnému zdieľaniu. Ak chcete odoslať kópiu stránky, kliknite na položku Odoslať kópiu. Ak chcete zrušiť odosielanie stránky, kliknite na tlačidlo Zrušiť. Ďalšie informácie získate kliknutím na tlačidlo Pomocník. Odoslať ukazovateľ? Odoslať kópiu? Zrušiť @@ 28 @ 613792 @ 4
8094 Chcete poslať kópiu stránky s prístupom k údajom? @ Obsah stránky sa skopíruje do tela e-mailovej správy, avšak po zobrazení správy príjemcom sa stránka pripojí k zdroju údajov. Ak je to správne, kliknite na tlačidlo OK. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Zrušiť, uložte stránku na server alebo do verejnej zdieľanej zložky a znova na ňu pošlite ukazovateľ. Spravidla je bezpečnejšie odoslať ukazovateľ na stránku ako odoslať kópiu stránky. Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník. @@ 6 @ 613791 @ 4
8095 Pokúsili ste sa vytvoriť skupinový filter na základe typu stĺpca, ktorý sa vo filtri nedá použiť.
8096 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zmeniť pracovný adresár na „Pinterest“ @ Zadajte iné internetové pripojenie. @@ 1 @@ 1
8097 Reťazec pripojenia na tejto stránke určuje absolútnu cestu. Je možné, že sa stránka nebude môcť pripojiť k údajom prostredníctvom siete. Ak sa chcete pripojiť cez sieť, upravte reťazec pripojenia a určte cestu v sieti (UNC). @ & Nezobrazovať varovanie znova @ 553714119 @@@ 1
8098 Váš počítač obnovil činnosť po režime kritického pozastavenia. Akékoľvek neuložené zmeny mohli byť lost. Ak chcete zaistiť správnu funkciu, zavrite a znova otvorte všetky súbory.RestarOdporúča sa Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
8100 Správa má stále viac ako jednu stránku. @ Ak chcete, aby sa správa zmestila na jednu stránku, zmenšite šírku správy alebo zväčšte šírku stránky. @ Šírku správy môžete zmenšiť výberom každého ovládacieho prvku, ktorý je najviac vpravo, a presunutím vľavo a odstránenie nadbytočného priestoru pre správy. Možno to budete musieť opakovať viackrát.
Šírku stránky môžete zväčšiť úpravou možností nastavenia stránky. @ 1 @@ 1
8101 Správa má stále viac ako jednu stránku. @ Ak sa má správa zmestiť na jednu stránku, zmenší sa šírka správy alebo sa zvýši šírka stránky. @ Šírku správy môžete zmenšiť výberom každého ovládacieho prvku, ktorý je najďalej vľavo a presunutím vpravo a odstránenie nadbytočného priestoru pre správy. Možno to budete musieť opakovať viackrát.
Šírku stránky môžete zväčšiť úpravou možností nastavenia stránky. @ 1 @@ 1
8400 Databáza '|' je iba na čítanie. @ V tejto databáze nebudete môcť uložiť zmeny vykonané v definíciách údajov alebo objektov. @@ 1 @ 209033 @ 1
8401 V databáze „Pinterest“ nemôžete robiť zmeny v databázových objektoch. Táto databáza bola vytvorená v staršej verzii Microsoft Office Access. @ Ak chcete túto databázu previesť na aktuálnu verziu Microsoft Office Access, zatvorte databázu, ukážte na na Database Utilities v ponuke Tools a potom kliknite na Convert Database. @ 1 @ 209029 @ 1
8402 Súbor '|' už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci súbor?
Ak chcete skomprimovať alebo konvertovať na iný názov súboru, kliknite na Nie. Po možnosti / compact alebo / convert v príkazovom riadku zadajte nový názov súboru a spustite príkaz znova. @@ 20 @@ 2
8403 Zadané nastavenie je neplatné. @ Poradie zoradenia databázy nie je možné aktualizovať.
Nastavenie, ktoré ste zadali v možnosti Nové poradie zoradenia databázy v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje), nie je platným radením pre verziu komprimovanej verzie databázy. @@ 1 @@ 1
8404 Nemôžete otvoriť '|' na výhradné použitie, pretože iný používateľ má otvorenú databázu alebo pretože nemáte oprávnenie na jej výlučné otvorenie. @ Microsoft Office Access otvorí databázu na zdieľaný prístup. @@ 1 @@ 1
8405 V databáze „Pinterest“ nemôžete robiť zmeny v databázových objektoch. Táto databáza bola vytvorená v staršej verzii Microsoft Office Access. @ Ak chcete túto databázu previesť na aktuálnu verziu Microsoft Office Access, zatvorte databázu, ukážte na na Database Utilities v ponuke Tools a potom kliknite na Convert Database. @ 1 @@ 1
8406 Obsahuje prvý riadok vašich údajov nadpisy stĺpcov? @@@ 20 @@ 1
8407 Táto databáza je replikou vytvorenou v predchádzajúcej verzii Microsoft Office Access. @ V tejto databáze môžete prezerať objekty, nemôžete však meniť ich vzhľad. Ak chcete upraviť objekty v tejto databáze, preveďte predlohu dizajnu pre túto sadu replík na aktuálnu verziu Microsoft Office Access a synchronizujte túto repliku. @ Chcete databázu napriek tomu otvoriť? @ 19 @@ 1
8408 Názov, ktorý ste zadali, už existuje pre inú vlastnú skupinu v tejto databáze. @ Chcete nahradiť existujúcu vlastnú skupinu |? Túto operáciu nebudete môcť vrátiť späť. @@ 20 @@ 2
8409 Microsoft Office Access vytvoril zálohu databázy | 1 o | 2. Poznámka: Boli zálohované iba objekty súvisiace so serverom. Ak chcete zálohovať svoj projekt, kliknite na položku Zálohovať projekt v ponuke Súbor
8410 Microsoft Office Access úspešne obnovil databázu | 1 zo zálohy na | 2
8411 Chcete natrvalo odstrániť vlastnú skupinu „|“? @ Ak kliknete na Áno, odstránia sa aj všetky odkazy vo vlastnej skupine a odstránenie nebudete môcť vrátiť späť. @@ 20 @@ 2
8412 Názov, ktorý ste zadali, už existuje pre inú skratku v tejto skupine. @ Chcete nahradiť existujúcu skratku „|?“ @@ 20 @@ 2
8413 Projekt '|' je iba na čítanie. @ V tomto projekte nebudete môcť uložiť zmeny vykonané v definíciách objektov. @@ 1 @ 209033 @ 1
8414 Aplikácia Microsoft Office Access narazila počas prevodu na jednu alebo viac chýb. Ak chcete zobraziť súhrn týchto chýb, otvorte znak „| tabuľka. @@@ 2 @ 553714191 @ 1
8415 Súbor HTML spojený s týmto odkazom bol presunutý, premenovaný alebo odstránený. @ Súbor: '|'? & Aktualizovať odkaz ...? Zrušiť @@ 35 @@ 2
8416 Premenovaním tejto používateľom definovanej funkcie sa odstránia všetky existujúce povolenia a rozšírené vlastnosti. @ Chcete dokončiť akciu premenovania? @@ 20 @@ 2
8500 Formulár s objektom podformulára nemôže mať svoju vlastnosť DefaultView nastavenú na Continuous Forms. @ Pokúšali ste sa pridať podformulár do formulára v návrhovom zobrazení.
Microsoft Office Access resetuje vlastníctvo na jednotný formulár. @@ 1 @@ 1
8501 Toto pole nemôžete upraviť, pretože je iba na čítanie. @ Niektoré polia, napríklad vypočítané pole, sú podľa zámeru iba na čítanie. Akékoľvek pole však môže byť iba na čítanie, ak je jeho vlastnosť Locked nastavená na Yes. @@ 1 @ 600865 @ 1
8502 Microsoft Office Access dosiahol koniec záznamov. @ Chcete pokračovať v hľadaní od začiatku? @@ 19 @@ 2
8503 Microsoft Office Access dosiahol začiatok záznamov. @ Chcete pokračovať v hľadaní od konca? @@ 19 @@ 2
8504 Microsoft Office Access dokončil prehľadávanie záznamov. Vyhľadávaná položka sa nenašla. @@@ 1 @@ 1
8505 Chcete pokračovať v hľadaní alebo výmene? @@@ 19 @@ 2
8506 Nie je dostatok pamäte na uloženie aktuálneho filtra. @ Zatvorte nepotrebné programy. Vráťte sa do formulára alebo údajového hárka a potom znova definujte a znova použite filter.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 3
8507 Nie je dostatok pamäte na vykonanie makra, ktoré aktualizuje aktívny filter. @ Microsoft Office Access zatvára okno filtra.
Zatvorte nepotrebné programy. Potom skúste znova otvoriť okno filtra.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 3
8508 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť'|.'@Textový reťazec, ktorý ste zadali do poľa Nájsť, nemožno vyhodnotiť s aktuálnym poľom. @ Znova zadajte textový reťazec, aby zodpovedal dátovému typu poľa. @ 1 @@ 1
8509 Túto operáciu nahradenia nebudete môcť vrátiť späť. @ Na použitie príkazu Späť nie je dostatok voľnej pamäte.
Chcete pokračovať? @@ 19 @@ 2
8510 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže uložiť aktuálny záznam. @ Chcete vrátiť späť zmeny v zázname a pokračovať v operácii prilepenia? @@ 19 @@ 2
8511 Záznamy, ktoré program Microsoft Office Access nemohol prilepiť, boli vložené do novej tabuľky s názvom „Pinterest“ @ V okne Databáza otvorte novú tabuľku, aby ste videli nespracované záznamy.
Po odstránení problémov, ktoré viedli k chybám prilepenia, skopírujte a prilepte záznamy z novej tabuľky. @@ 1 @@ 1
8512 Žiadne z názvov polí, ktoré ste vložili do schránky, sa nezhoduje s názvami polí vo formulári. @ Microsoft Office Access zaobchádza s údajmi v prvom riadku v schránke ako s názvami polí. Ak ste skopírovali údaje z inej aplikácie, možno prvý riadok údajov nahradil názvy polí.
Chcete prilepiť názvy polí v poradí, ktoré ste definovali pomocou príkazu Tab Order? @@ 21 @ 311022 @ 2
8513 Niektoré z názvov polí pre údaje, ktoré ste sa pokúsili vložiť, sa nezhodujú s názvami polí vo formulári. @ Microsoft Office Access považuje údaje v prvom riadku v schránke za názvy polí. V takom prípade sa niektoré z týchto názvov polí nezhodujú s názvami polí vo formulári.
Chcete vložiť iba tie údaje, ktorých názvy sa zhodujú s názvami polí v schránke? @@ 19 @ 311022 @ 2
8514 Chcete potlačiť ďalšie chybové správy, ktoré vám hovoria, prečo sa záznamy nedajú prilepiť? @Ak kliknete na Nie, zobrazí sa správa pre každý záznam, ktorý sa nedá vložiť. @@ 13 @@ 2
8515 Skopírovali ste veľké množstvo údajov do schránky. @ Pri kopírovaní údajov do schránky sa skopíruje iba odkaz na objekt. Ak však zatvoríte zdrojový dokument, program Microsoft Office Access musí prilepiť všetky údaje z jeho zdroja. V závislosti od množstva dát to môže chvíľu trvať.
Chcete tieto údaje uložiť do schránky? @@ 19 @@ 2
8516 Vybrali ste viac záznamov, ako je možné skopírovať do schránky naraz. @ Rozdeľte záznamy do dvoch alebo viacerých skupín a potom jednu skupinu skopírujte a prilepte.
Maximálny počet záznamov, ktoré môžete vložiť naraz, je približne 65,000 1. @@ 1 @@ XNUMX
8517 Chcete potlačiť ďalšie chybové správy, ktoré vám hovoria, prečo sa záznamy nedajú vymazať? @Ak kliknete na Nie, zobrazí sa správa pre každý záznam, ktorý sa nedá vymazať. @@ 13 @@ 2
8518 Túto operáciu nahradenia nebudete môcť vrátiť späť. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@ 2
8519 Chystáte sa odstrániť | záznamy (y). @ Ak kliknete na tlačidlo Áno, nebudete môcť túto operáciu odstránenia vrátiť späť.
Naozaj chcete tieto záznamy odstrániť? @@ 19 @@ 2
8520 Chystáte sa prilepiť | záznamy. @ Naozaj chcete vložiť tieto záznamy? @@ 19 @@ 2
8521 Túto operáciu odstránenia nebudete môcť vrátiť späť. @ Príkaz Späť nebude k dispozícii, pretože táto operácia je príliš veľká alebo nie je dostatok voľnej pamäte.
Chcete tieto položky odstrániť? @@ 19 @@ 2
8522 Používajú sa všetky časovače. @ Vlastnosť TimerInterval nastavíte späť na nulu, aby ste mohli starďalší časovač. @@ 2 @ 606342 @ 1
8523 Chcete odstrániť informácie o vlastnej palete z tohto formulára alebo správy a vrátiť sa k predvolenej palete? @@@ 20 @@ 2
8524 Chcete odstrániť toto tlačidlo z tohto tlačidla? @@@ 20 @@ 2
8525 Vzdialené údaje nie sú prístupné. @ Pokúsili ste sa otvoriť formulár alebo správu, ktorá obsahuje funkciu DDE alebo DDESend vo vypočítanom ovládacom prvku, ktorý určuje serverovú aplikáciu OLE.
Chceš starprihláška |? @@ 19 @@ 2
8526 Aplikácia Microsoft Office Access narazila na problém pri pokuse o zmenu zobrazenia a musí toto okno zavrieť. @@@ 1 @@ 1
8527 Chcete odstrániť skupinovú časť pre databázový objekt '|' a jej obsah? Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. @ Hlavička alebo päta skupiny, ktorú chcete odstrániť, obsahuje ovládacie prvky a budú odstránené spolu s časťou. @@ 20 @@ 2
8528 Odstránením týchto častí sa odstránia aj všetky ovládacie prvky v nich. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. @ Chcete tieto sekcie napriek tomu odstrániť? @@ 20 @@ 2
8529 Chcete odstrániť vybraté úrovne skupín a všetky pridružené sekcie a ich ovládacie prvky? @ Pole alebo výraz, ktorý odstraňujete z poľa Zoradenie a zoskupenie, má priradenú sekciu (hlavičku alebo pätu) obsahujúcu ovládacie prvky, ktoré budú spolu s časťou odstránené. @@ 20 @@ 2
8530 Vzťahy, ktoré určujú kaskádové odstránenia, budú pravdepodobne | záznamy v tejto tabuľke a v súvisiacich tabuľkách, ktoré sa majú odstrániť. @ Naozaj chcete tieto záznamy odstrániť? @@ 21 @ 409096 @ 2
8531 Šírka oddielu je väčšia ako šírka stránky a v ďalšom priestore nie sú žiadne položky, takže niektoré stránky môžu byť prázdne. @ Napríklad šírka správy môže byť širšia ako šírka stránky. @@ 3 @@ 1
8532 Chcete odstrániť tento obrázok z formulára? @@@ 20 @@ 2
8533 Niektoré údaje sa nemusia zobraziť. @ Na stránke nie je dostatok vodorovného priestoru pre zadaný počet stĺpcov a medzery medzi stĺpcami. @ Kliknite na položku Nastavenie stránky v ponuke Súbor, kliknite na kartu Stĺpce a potom znížte počet stĺpcov alebo veľkosť stĺpcov. @ 3 @@ 1
8534 Keď uložíte tento formulár alebo správu, odstráni sa akýkoľvek kód za nimi. @ Vlastnosť HasModule ste nastavili na hodnotu Nie, čím sa vytvorí formulár alebo správa, ktorá sa otvorí rýchlejšie. Na makrá spojené s týmto formulárom alebo správou to nebude mať vplyv, ani sa nebude kódovať v samostatných moduloch, ktoré sa volajú z tohto hárku vlastností. @ Naozaj to chcete urobiť? @ 20 @@ 2
8538 Chystáte sa odstrániť túto časť. @Ak kliknete na Áno, ovládacie prvky, ktoré ste umiestnili do tejto sekcie, budú odstránené.
Naozaj chcete tieto ovládacie prvky odstrániť? @@ 20 @@ 2
8539 Vzťahy, ktoré určujú kaskádové odstránenia, pravdepodobne spôsobia odstránenie záznamov v tejto tabuľke a v súvisiacich tabuľkách. @ Naozaj chcete tieto záznamy odstrániť? @@ 21 @ 409096 @ 2
8540 Chystáte sa odstrániť jeden alebo viac záznamov. @ Ak kliknete na tlačidlo Áno, nebudete môcť túto operáciu odstránenia vrátiť späť.
Naozaj chcete tieto záznamy odstrániť? @@ 19 @@ 2
8541 Microsoft Office Access nemohol vykonať operáciu odstránenia. Počas operácie mazania sa vyskytla chyba, neboli vymazané žiadne záznamy.
8542 Aplikácia Microsoft Office Access nezistila vzťah medzi poliami, ktoré ste vybrali. @ Chcete teraz vytvoriť vzťah? @@ 19 @@ 3
8543 Chystáte sa odstrániť túto sekciu a všetky súvisiace sekcie. @Ak kliknete na Áno, ovládacie prvky, ktoré ste umiestnili do týchto sekcií, budú odstránené.
Naozaj chcete tieto ovládacie prvky odstrániť? @@ 20 @@ 2
8544 Túto operáciu vloženia nebudete môcť vrátiť späť. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@ 2
8545 Microsoft Office Access nemôže uložiť kritériá filtra, ktoré ste zadali v dialógovom okne Vložiť hypertextový odkaz. Pred nastavením kritérií filtra sa uistite, že je prístupová stránka k údajom viazaná na zdroj záznamu. Uistite sa tiež, že kritériá majú formu klauzuly WHERE; napríklad EmployeeID = [EmployeeID].
8546 Pred exportom údajov do XML je potrebné najskôr uložiť aktuálny objekt. @Chcete uložiť '|' a potom pokračovať? @@ 19 @@ 2
9502 Microsoft Office Access nebude môcť vrátiť späť túto akciu ani následné akcie. Ak chcete sprístupniť viac zdrojov, aby program Access mohol zaznamenávať ďalšie akcie návrhu, zatvorte a znovu otvorte toto okno. @Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@ 2
9504 Súbor '|' nie je čitateľný pre JET. @ Ak si myslíte, že máte platný súbor JET, potom je to most pravdepodobne kvôli nedávnej zmene formátu súboru. Chcete sa pokúsiť inovovať formát databázy? @@ 19 @@ 2
9505 Databáza '|' je potrebné opraviť, alebo nejde o databázový súbor. @ Vy alebo iný používateľ ste mohli neočakávane ukončiť program Microsoft Office Access, keď bola otvorená databáza Microsoft Office Access.
Chcete, aby sa program Microsoft Office Access pokúsil opraviť databázu? @@ 19 @ 209010 @ 2
9507 Microsoft Office Access nemohol načítať všetky knižnice library moduly. @@@ 1 @@ 1
9508 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo zavrieť databázu „Pinterest“. Vaša posledná zmena sa možno neuložila, pretože interná vyrovnávacia pamäť bola uzamknutá iným používateľom (ktorého meno bolo uvedené v predchádzajúcej správe).
Ak chcete zabrániť strate údajov, počkajte, kým záznam dokončí druhý používateľ, a potom znova kliknite na tlačidlo OK.
Ak kliknete na Zrušiť, môžete stratiť zmeny, ktoré sa neuložili. @@ 3 @@ 2
9509 Tento príkaz nie je možné vrátiť späť a po jeho dokončení už nebudete môcť tento objekt upravovať. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@ 2
9510 Microsoft Office Access nemôže otvoriť súbor '|'. @@@ 1 @@ 1
9511 | @@@ 1 @@ 1
9512 Úspešne opravený znak „|“ databáza. @@@ 1 @@ 1
9513 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo úplne opraviť znak „|“ Z tabuľky a odstránili ste niektoré hodnoty polí Memo, OLE Object alebo Hyperlink. @ Ak chcete údaje obnoviť, obnovte ich zo záložnej kópie databázy.
Upozorňujeme, že údaje v odstránenom poli mohli byť poškodené chybným sektorom na pevnom disku. Ďalšie informácie o kontrole povrchu disku, súborov a priečinkov, či neobsahujú chyby, nájdete v indexe pomoci systému Windows „Kontrola chýb disku“. @@ 1 @@ 1
9514 Jeden alebo viac záznamov nebolo možné obnoviť a boli odstránené z '|' tabuľka. @@@ 1 @@ 1
9515 „|“ stôl bol skrátený; údaj bol lost. @@@ 1 @@ 1
9516 Jeden alebo viac indexov z „| tabuľku sa nepodarilo opraviť a boli odstránené. @@@ 1 @@ 1
9517 Príkaz Uložiť ako nemôže spracovať žiadne podformuláre obsiahnuté vo vašej zostave. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@ 2
9518 Pri pridávaní tohto slova do vlastného slovníka sa vyskytla chyba. @ * Súbor slovníka môže byť iba na čítanie.
* Môže sa vyskytnúť chyba disku. @@ 1 @@ 1
9519 Pri pridávaní tohto slova do zoznamu Zmeniť všetko sa vyskytla chyba. @ Slovník môže byť plný. @@ 1 @@ 1
9520 Pri pridávaní slova do zoznamu Ignorovať všetko sa vyskytla chyba. @ Slovník môže byť plný. @@ 1 @@ 1
9521 Zadané slovo je príliš veľké. @ Slová nemôžu obsahovať viac ako 64 znakov. @@ 1 @@ 1
9523 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť znak „|“ vlastný slovník. @@@ 1 @@ 1
9524 Microsoft Office Access nemôže start Kontrola pravopisu, pretože nie je nainštalovaná. @@@ 1 @@ 1
9525 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť hlavný súbor so slovníkom. @ Overte, či je tento súbor správne nainštalovaný. @@ 1 @@ 1
9526 Kontrola pravopisu funguje iba v textových poliach, ktoré obsahujú textové údaje. @ Pokúšate sa skontrolovať pole s iným typom údajov ako Text alebo Memo. @@ 1 @@ 1
9527 Kontrola pravopisu nemôže pokračovať; najskôr musíte vybrať údaje z tabuľky, dotazu, zobrazenia, uloženej procedúry alebo formulára. @@@ 1 @@ 1
9529 Kontrola pravopisu nemôže pokračovať; Údaje formulára sa nedajú aktualizovať. @ Formulár môže byť založený na dotaze, ktorý sa nedá aktualizovať alebo ktorý sa dá aktualizovať iba čiastočne. Informácie o tom, kedy je možné dotaz aktualizovať, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 409932 @ 1
9530 Pri pokuse o úpravu obsahu poľa „Pinterest“ sa vyskytla chyba. Pole môže byť uzamknuté alebo iba na čítanie, prípadne nemáte oprávnenie na jeho zmenu. Informácie o bezpečnostných povoleniach a o tom, kto ich môže zmeniť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
9531 Pri pokuse o uloženie predvolieb pravopisu sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@ 1
9532 „|“ pole nie je možné upraviť, pretože je to pole iba na čítanie. @@@ 1 @@ 1
9533 Pri pokuse o pridanie dvojice slov do zoznamu automatických opráv sa vyskytla chyba. @@@ 1 @@ 1
9534 Aktuálny výber neobsahuje žiadne polia, v ktorých je možné skontrolovať pravopisné chyby. @ Pravopisnosť ovládacích prvkov textového poľa môžete skontrolovať pomocou dátových typov Text alebo Memo. @@ 1 @@ 1
9535 Zadali ste neplatný hlavný slovník. @ Vyberte platný záznam. @@ 1 @@ 1
9536 Kontrola pravopisu je dokončená. @@@ 1 @@ 1
9537 Musíte restart Kontrola pravopisu, aby sa zmena slovníka prejavila. @@@ 1 @@ 1
9538 „|“ vlastný slovník neexistuje. @ Chcete ho vytvoriť? @@ 20 @@ 1
9539 Zadali ste slovo, ktoré sa nenachádza v hlavnom alebo vlastnom slovníku. @ Chcete použiť toto slovo a pokračovať v jeho kontrole? @@ 20 @@ 1
9540 Hlavný slovník, ktorý ste vybrali, nemožno použiť. @ Nebol správne nainštalovaný. @@ 1 @@ 1
9541 Kontrola pravopisu nemôže vrátiť späť vašu poslednú zmenu. @ Údaje v poli „| bol zmenený iným používateľom. Pre pokračovanie v kontrole pravopisu kliknite na OK. @@ 1 @@ 1
9542 Pred vytvorením repliky musí byť táto databáza zatvorená. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access zavrel túto databázu a vytvoril repliku?
Ak budete pokračovať, program Microsoft Office Access zavrie vašu databázu a prevedie ju na hlavný vzor. Veľkosť databázy sa môže zväčšiť. @@ 19 @@ 2
9543 Prevodník Hangul Hanja nemôže pokračovať. Neexistujú žiadne údaje Hangul alebo Hanja na prevod. @@@ 1 @@ 1
9544 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zaregistrovať znak „|“ vlastný slovník. @@@ 1 @@ 1
9545 Po prevedení tohto súboru na formát súboru Access 2002 - 2003 nový súbor nebude možné zdieľať s používateľmi Access 2000 alebo Access 97. @ Ďalšie informácie o prevode získate kliknutím na Help. @@ 2 @ 553714162 @ 1
9546 Táto stránka na prístup k údajom bola vytvorená v predchádzajúcej verzii balíka Microsoft Office Access. Ak chcete túto stránku otvoriť v návrhovom zobrazení, musíte ju previesť na aktuálnu verziu Accessu. Po prevedení tejto stránky ju nemôžete otvoriť v návrhovom zobrazení v predchádzajúcej verzii Accessu .?Con&vert?Cancel@@@35@@
9547 Po prevedení tohto súboru do formátu súboru Access 2000 nemožno nový súbor zdieľať s používateľmi Access 97. @Aplikácia špecifická pre Access 2002 alebo novšiu verziu nebude v Accesse 2000 k dispozícii. @ Ďalšie informácie o prevode získate kliknutím na Help. @ 2 @ 553714162 @ 1
9548 Po prevedení tohto súboru na formát súboru Access 97 budú všetky funkcie špecifické pre Access 2000 alebo novší lost. @ Ďalšie informácie o konverzii získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 553714162 @ 1
10000 Najprv musíte uložiť tabuľku. @ Chcete tabuľku uložiť teraz? @@ 19 @@ 1
10001 Najprv musíte uložiť zobrazenie. @ Chcete teraz uložiť zobrazenie? @@ 19 @@ 1
10002 Najprv musíte uložiť uloženú procedúru. @ Chcete teraz uložiť uloženú procedúru? @@ 19 @@ 1
10003 Najprv musíte dotaz uložiť. @ Chcete dotaz teraz uložiť? @@ 19 @@ 1
10004 Chcete natrvalo odstrániť vybraté polia a všetky údaje v poliach? @ Ak chcete natrvalo odstrániť polia, kliknite na tlačidlo Áno. @@ 19 @@ 2
10005 Nie je definovaný žiadny primárny kľúč. @ Aj keď sa primárny kľúč nevyžaduje, dôrazne sa odporúča. Tabuľka musí mať hlavný kľúč, aby ste mohli definovať vzťah medzi touto tabuľkou a ostatnými tabuľkami v databáze.
Chcete teraz vytvoriť primárny kľúč? @@ 13 @@ 2
10006 Zmena na tento typ údajov si vyžaduje odstránenie jedného alebo viacerých indexov. @ Indexy nemôžete používať v poliach s typom údajov Memo, OLE alebo Hyperlink. Ak kliknete na Áno, program Microsoft Office Access vymaže indexy, ktoré obsahujú dané pole.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 20 @@ 2
10007 Mazanie poľa „|“ Vyžaduje program Microsoft Office Access na odstránenie primárneho kľúča. @ Chcete toto pole napriek tomu odstrániť? @@ 19 @@ 2
10008 Mazanie poľa „|“ Vyžaduje program Microsoft Office Access na odstránenie jedného alebo viacerých indexov. @ Ak kliknete na Áno, program Microsoft Office Access vymaže pole a všetky jeho indexy.
Chcete toto pole napriek tomu odstrániť? @@ 19 @@ 2
10009 Nemôžete otvoriť stôl '|' na úpravu. @ Dotaz alebo formulár viazaný na tabuľku je otvorený, nemusíte mať povolenie na otvorenie tejto tabuľky v návrhovom zobrazení alebo je tabuľka otvorená iným používateľom.
Chcete otvoriť túto tabuľku iba na čítanie? @Ak ste otvorili dotaz alebo formulár viazaný na túto tabuľku, zavrite ju a potom skúste tabuľku otvoriť znova v návrhovom zobrazení. @ 19 @@ 2
10010 Tabuľka „|“ je prepojená tabuľka s niektorými vlastnosťami, ktoré nie je možné upraviť. @ Chcete ju napriek tomu otvoriť? @@ 19 @@ 2
10011 Aplikácia Microsoft Office Access zaznamenala pri konverzii údajov chyby. @ Obsah polí v | 1 záznamoch bol vymazaný.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@ 2
10012 Microsoft Office Access nemôže načítať vlastnosti polí zo systémových tabuliek. @ Databázu je potrebné opraviť. Ak kliknete na Áno, program Microsoft Office Access otvorí tabuľku v návrhovom zobrazení. Nastavenia vlastností FieldName, DataType, FieldSize, Indexed a Primary zostanú nedotknuté, ale nastavenia ďalších vlastností poľa budú lost.
Môžete sa pokúsiť predefinovať lost vlastnosti, ale odporúča sa obnoviť databázu zo záložnej kópie alebo ju zavrieť a použiť príkaz Opraviť databázu v ponuke Nástroje (podmenu Database Utilities).
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 20 @@ 2
10013 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže uložiť zmeny vlastností pre prepojené tabuľky. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@ 2
10014 Aplikácii Microsoft Office Access nebolo možné pripojiť všetky údaje do tabuľky. @ Obsah polí v | 1 záznamoch bol vymazaný a | 2 záznamov bol lost kvôli kľúčovým porušeniam.
* Ak boli údaje odstránené, údaje, ktoré ste vložili alebo importovali, sa nezhodujú s dátovými typmi polí alebo vlastnosťou FieldSize v cieľovej tabuľke.
* Keby boli záznamy lost, buď záznamy, ktoré ste vložili, obsahujú hodnoty primárneho kľúča, ktoré už existujú v cieľovej tabuľke, alebo porušujú pravidlá referenčnej integrity pre vzťah definovaný medzi tabuľkami.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 22 @ 600922 @ 1
10015 Zmena na tento typ údajov si vyžaduje odstránenie primárneho kľúča. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@ 2
10016 Niektoré údaje môžu byť lost. @ Nastavenie vlastnosti FieldSize jedného alebo viacerých polí bolo zmenené na menšiu veľkosť. Ak sú údaje lost, v dôsledku toho môžu byť porušené overovacie pravidlá.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 20 @@ 2
10017 V počítači nie je dostatok miesta na disku. @ Túto vloženú prílohu nebudete môcť vrátiť späť. Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@ 2
10018 Aplikácii Microsoft Office Access nebolo možné pripojiť všetky údaje do tabuľky. @ Obsah polí v | 1 záznamoch bol vymazaný a | 2 záznamov bol lost kvôli kľúčovým porušeniam.
* Ak boli údaje odstránené, údaje, ktoré ste vložili alebo importovali, sa nezhodujú s dátovými typmi polí alebo vlastnosťou FieldSize v cieľovej tabuľke.
* Keby boli záznamy lost, vložené záznamy obsahujú hodnoty primárneho kľúča, ktoré už existujú v cieľovej tabuľke, alebo porušujú pravidlá referenčnej integrity pre vzťah definovaný medzi tabuľkami. @@ 2 @ 600922 @ 1
10019 Microsoft Office Access nemôže nájsť databázu obsahujúcu prepojenú tabuľku „Pinterest“ @ Vlastnosti nastavené v aplikácii Microsoft Office Access pre prepojenú tabuľku budú lost.
Chcete napriek tomu pokračovať v premene? @@ 19 @@ 2
10020 Pravidlá integrity údajov boli zmenené; existujúce údaje nemusia byť pre nové pravidlá platné. @ Tento proces môže trvať dlho. Chcete, aby sa existujúce údaje testovali podľa nových pravidiel? @@ 13 @@ 2
10021 Existujúce údaje porušujú nové pravidlo overovania záznamov. @ Chcete pokračovať v testovaní s novým pravidlom?
* Ak si chcete ponechať nové pravidlo a pokračovať v testovaní, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak sa chcete vrátiť k starému pravidlu a pokračovať v testovaní, kliknite na tlačidlo Nie.
* Ak chcete ukončiť testovanie, kliknite na tlačidlo Zrušiť. @@ 13 @@ 1
10022 Existujúce údaje porušujú nové nastavenie vlastnosti „| 1“ pre pole „|2. “@Chcete pokračovať v testovaní s novým nastavením?
* Ak chcete zachovať nové nastavenie a pokračovať v testovaní, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak sa chcete vrátiť k starému nastaveniu a pokračovať v testovaní, kliknite na tlačidlo Nie.
* Ak chcete ukončiť testovanie, kliknite na tlačidlo Zrušiť. @@ 13 @@ 2
10023 Microsoft Office Access bol odstránený indexy na prevedených poliach. @ niektoré údaje sa nekonvertovali správne. @@ 1 @@ 1
10024 Najskôr musíte uložiť tabuľku. @ Microsoft Office Access nemôže otestovať vaše údaje, kým neuložíte vykonané zmeny dizajnu.
Chcete teraz uložiť tabuľku? @@ 19 @@ 2
10025 Táto operácia otestuje pravidlá záznamu a overenia tabuľky, ako aj vlastnosti Required a AllowZeroLength pre všetky údaje v tabuľke. @ Tento proces môže trvať dlho.
Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 19 @@ 2
10026 Všetky údaje boli platné pre všetky pravidlá. @@@ 1 @@ 1
10027 Existujúce údaje porušujú nové pravidlo overovania záznamov. @ Chcete pokračovať v testovaní údajov pomocou tohto nového pravidla?
* Ak chcete pokračovať v testovaní na ďalšie porušenia nových pravidiel, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak chcete pokračovať v testovaní iba starých overovacích pravidiel, kliknite na tlačidlo Nie.
* Ak chcete ukončiť testovanie, kliknite na tlačidlo Zrušiť. @@ 13 @@ 2
10028 Existujúce údaje porušujú vlastnosť „| 1“ v poli „Pinterest2. “@Ak budete pokračovať v testovaní, program Microsoft Office Access vás bude informovať, ak údaje porušia akékoľvek ďalšie nastavenia vlastností v tabuľke.
Prajete si pokračovať v testovaní? @@ 19 @@ 2
10029 Nie je definovaný žiadny primárny kľúč. @ Aj keď sa primárny kľúč nevyžaduje, dôrazne sa odporúča. Tabuľka musí mať primárny kľúč, aby ste mohli do tejto tabuľky pridávať údaje alebo definovať vzťahy medzi touto tabuľkou a ostatnými tabuľkami v databáze.
Chcete sa vrátiť k návrhu tabuľky a teraz pridať primárny kľúč? @@ 13 @@ 2
10030 Nie je definovaný žiadny primárny kľúč. @ Aj keď sa primárny kľúč nevyžaduje, dôrazne sa odporúča. Na definovanie vzťahov medzi touto tabuľkou a ostatnými tabuľkami v databáze musí mať tabuľka primárny kľúč.
Chcete sa vrátiť k návrhu tabuľky a teraz pridať primárny kľúč? @@ 13 @@ 2
10031 Najprv musíte uložiť funkciu. @ Chcete funkciu uložiť teraz? @@ 19 @@ 1
10250 Rolovateľné (nezmrazené) stĺpce nemôžete v údajovom liste vytlačiť. @ Zmrazené stĺpce sú širšie ako stránka. Chcete vytlačiť iba zmrazené stĺpce? @Ak chcete vytlačiť nezmrazené stĺpce, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Zmenšiť šírku stĺpca a zvýšiť výšku riadku ukotvených stĺpcov.
* V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne zmeňte orientáciu stránky na Na šírku.
* V dialógovom okne Vzhľad stránky znížte veľkosť ľavého a pravého okraja stránky. @ 21 @ 209172 @ 2
10251 Nadpis stĺpca je príliš vysoký na to, aby sa zmestil na stránku. Časť nadpisu bude orezaná. @ Chcete vytlačiť neúplný nadpis? @Ak chcete zabrániť orezaniu nadpisov, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne zmeňte orientáciu stránky na Portrét.
* V dialógovom okne Vzhľad stránky zmenšite veľkosť horného a spodného okraja stránky. @ 19 @@ 2
10252 Aspoň jeden stĺpec je príliš široký na to, aby sa zmestil na stránku. Dáta v tomto stĺpci budú orezané. @ Chcete vytlačiť stĺpec s neúplnými údajmi? @Ak chcete zabrániť orezaniu údajov, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Znížte šírku stĺpca a zväčšte výšku riadku.
* V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne zmeňte orientáciu stránky na Na šírku.
* V dialógovom okne Vzhľad stránky zmenšite veľkosť ľavého a pravého okraja stránky. @ 19 @@ 2
10253 Výška riadka presahuje medzeru medzi horným a dolným okrajom. @ Chcete tlačiť stĺpce s neúplnými údajmi? @Ak chcete zabrániť orezaniu údajov, vyskúšajte jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:
* Zväčšite šírku stĺpca a znížte výšku riadku.
* V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne zmeňte orientáciu stránky na Portrét.
* V dialógovom okne Vzhľad stránky zmenšite veľkosť horného a spodného okraja stránky. @ 19 @@ 2
10500 Chystáte sa spustiť aktualizačný dotaz, ktorý upraví údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ akčného dotazu?
Informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom spustení dotazu na akciu, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 209058 @ 2
10501 Chystáte sa spustiť pripojovací dotaz, ktorý upraví údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ akčného dotazu?
Informácie o vypnutí potvrdzovacích správ pri odstránení dokumentov získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 209058 @ 2
10502 Chystáte sa spustiť dotaz na vytvorenie tabuľky, ktorý upraví údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ akčného dotazu?
Informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom spustení dotazu na akciu, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 209058 @ 2
10503 Chystáte sa spustiť dotaz na odstránenie, ktorý upraví údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ dotazu na akciu?
Informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom spustení dotazu na akciu, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 209058 @ 2
10504 Chystáte sa spustiť dotaz na definíciu údajov, ktorý by mohol upraviť údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ dotazu SQL?
Ak nie, kliknite na Nie a potom dotaz upravte alebo zavrite, aby sa spustil neskôr. @@ 19 @@ 2
10505 Chystáte sa aktualizovať | riadky (riadky). @ Po kliknutí na tlačidlo Áno nemôžete zmeny vrátiť späť pomocou príkazu Späť.
Naozaj chcete aktualizovať tieto záznamy? @@ 19 @@ 2
10506 Chystáte sa pridať | riadky (riadky). @ Po kliknutí na tlačidlo Áno nemôžete zmeny vrátiť späť pomocou príkazu Späť.
Naozaj chcete pridať vybraté riadky? @@ 19 @@ 2
10507 Chystáte sa prilepiť | riadky do novej tabuľky. @ Po kliknutí na tlačidlo Áno nemôžete zmeny vrátiť späť pomocou príkazu Späť.
Naozaj chcete vytvoriť novú tabuľku s vybranými záznamami? @@ 19 @@ 2
10508 Chystáte sa odstrániť | riadky z uvedenej tabuľky. @ Po kliknutí na tlačidlo Áno nemôžete zmeny vrátiť späť pomocou príkazu Späť.
Naozaj chcete odstrániť vybraté záznamy? @@ 19 @@ 2
10509 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže aktualizovať všetky záznamy v aktualizačnom dotaze. @ Aplikácia Microsoft Office Access neaktualizovala | 1 polia z dôvodu zlyhania prevodu typu, | 2 záznamov z dôvodu porušenia kľúčov, | 3 záznam 4 z dôvodu porušenia zámku a | XNUMX záznamov z dôvodu porušenia pravidla validácie.
Chcete napriek tomu pokračovať v spúšťaní tohto typu dotazu na akciu?
Ak chcete ignorovať chyby a spustiť dopyt, kliknite na tlačidlo Áno.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 310019 @ 2
10510 Microsoft Office Access nemôže pripojiť všetky záznamy v dotaze na pridanie. @ Sada Microsoft Office Access | 1 polí do hodnoty Null z dôvodu zlyhania prevodu typu a do tabuľky nepridala | 2 záznamov z dôvodu porušenia kľúčov, | 3 záznamov z dôvodu porušenia zámku a | 4 záznamov z dôvodu porušenia pravidla validácie.
Chcete napriek tomu spustiť akčný dotaz?
Ak chcete ignorovať chyby a spustiť dopyt, kliknite na tlačidlo Áno.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 310020 @ 2
10511 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže pridať všetky záznamy v dotaze na aktualizáciu alebo pripojenie. @ Nastavila pole | 1 na hodnotu Null z dôvodu zlyhania prevodu typu.
Zlyhanie typu prevodu je spôsobené, keď sa údaje v jednom alebo viacerých poliach nezhodujú s vlastnosťou DataType alebo FieldSize v cieľovej tabuľke. Túto chybu spôsobí napríklad ponechanie prázdnych polí v poli Áno / Nie alebo zadanie textu do číselného poľa.
Chcete chyby ignorovať a napriek tomu spustiť aktualizáciu alebo pridať dopyt?
Ak chcete chyby ignorovať a spustiť dopyt, kliknite na tlačidlo Áno. @@ 19 @ 600922 @ 2
10512 Microsoft Office Access nemôže vymazať | 2 záznamov v dotaze na odstránenie z dôvodu porušenia kľúčov a | 3 záznamov z dôvodu porušenia zámku. @ Chcete tento akčný dotaz napriek tomu spustiť?
Ak chcete ignorovať chyby a spustiť dopyt, kliknite na tlačidlo Áno.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 310016 @ 2
10513 Existujúce pred spustením dotazu budú odstránené. @ Chcete napriek tomu pokračovať? @@ 20 @@ 2
10514 Nebudete môcť vrátiť späť zmeny, ktoré tento dotaz na akciu chystá vykonať v údajoch v prepojenej tabuľke alebo tabuľkách. @ Chcete tento akčný dotaz aj tak spustiť? @@ 19 @@ 2
10515 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo aktualizovať všetky záznamy v aktualizačnom dotaze. @ Aplikácia Microsoft Office Access neaktualizovala | 1 polia z dôvodu zlyhania prevodu typu, | 2 záznamov z dôvodu porušenia kľúčov, | 3 záznam 4 z dôvodu porušenia zámku a | XNUMX záznamov z dôvodu porušenia pravidla validácie.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 310019 @ 1
10516 Microsoft Office Access nemôže pripojiť všetky záznamy k tabuľke. @ Microsoft Office Access nastavený | 1 polí na hodnotu Null z dôvodu zlyhania prevodu typu a nepridal | 2 záznamov z dôvodu porušenia kľúča , | 3 záznamov z dôvodu porušenia zámku a | 4 záznamov z dôvodu porušenia overovacích pravidiel.
Vysvetlenie príčin porušení nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 310020 @ 1
10517 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže pridať všetky záznamy do dotazu na vytvorenie tabuľky. @ Nastavila pole | 1 na hodnotu Null z dôvodu zlyhania prevodu typu.
Zlyhanie typu prevodu je spôsobené, keď sa údaje v jednom alebo viacerých poliach nezhodujú s vlastnosťou DataType alebo FieldSize v cieľovej tabuľke. Túto chybu spôsobí napríklad ponechanie prázdnych polí v poli Áno / Nie alebo pridanie textu do číselného poľa. @@ 1 @ 600922 @ 1
10518 Microsoft Office Access nemôže odstrániť všetky záznamy v dotaze na odstránenie. @ Microsoft Office Access neodstránil | 2 záznamy z dôvodu porušenia kľúčov a | 3 záznamy z dôvodu porušenia zámku.
Vysvetlenie príčin porušenia nájdete po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 310016 @ 1
10519 Nie je dostatok miesta na disku alebo pamäť na zrušenie zmien údajov, ktoré sa chystá vykonať tento akčný dotaz. @ Chcete tento akčný dotaz napriek tomu spustiť?
Informácie o uvoľnení miesta na disku alebo uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre výraz „miesto na disku, uvoľnenie“ alebo „pamäť, riešenie problémov“. @@ 19 @@ 2
10520 Chcete uložiť zmeny vykonané v príkaze SQL a aktualizovať ich vlastnosť? @ Vlastnosť RecordSource alebo RowSource obsahovala príkaz SQL, keď ste vyvolali nástroj na tvorbu dotazov, takže bol pôvodný príkaz SQL upravený. @ Ukončenie nástroja na vytváranie dotazov bez zmeny pôvodný príkaz SQL, kliknite na č. @ 13 @ 604309 @ 2
10521 Chcete uložiť zmeny vykonané v dotaze a aktualizovať vlastnosť? @ Vlastnosť RecordSource alebo RowSource obsahovala názov dotazu, keď ste vyvolali nástroj na tvorbu dotazov, takže pôvodný dotaz bol upravený. @ Zavretie nástroja na vytváranie dotazov bez zmeny pôvodný dopyt, kliknite na tlačidlo Nie. @ 13 @ 604309 @ 2
10522 Vyvolali ste nástroj na tvorbu dotazov na tabuľku. @ Chcete vytvoriť dotaz na základe tabuľky? @@ 19 @@ 2
10523 Chystáte sa spustiť prechodový dotaz, ktorý môže upraviť údaje vo vašej tabuľke. @ Naozaj chcete spustiť tento typ dotazu SQL?
Informácie o tom, ako zabrániť zobrazeniu tejto správy pri každom spustení dotazu SQL, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 21 @ 209058 @ 2
10524 | výstupné stĺpce v dotaze boli nepomenované a nebudú zobrazovať žiadne údaje. @@@ 1 @@ 1
10526 Chcete uložiť zmeny vykonané v príkaze SQL a aktualizovať textový editor? @ Uložená procedúra alebo funkcia obsahovala pri vyvolaní nástroja Query Builder príkaz SQL, takže pôvodný príkaz SQL bol upravený. @ Zatvorenie nástroja Query Builder bez pri zmene pôvodného príkazu SQL kliknite na č. @ 13 @ 604309 @ 2
10600 Naozaj chcete natrvalo odstrániť vybratý vzťah z vašej databázy? @@@ 19 @@ 2
10601 Vzťah už existuje. @ Chcete upraviť existujúci vzťah? Ak chcete vytvoriť nový vzťah, kliknite na č. @@ 13 @@ 2
10602 V poli chýba názov poľa. @ @ Pre tento vzťah ste nevybrali zodpovedajúce pole v každom riadku mriežky. @ Vyberte polia tak, aby mriežka mala na ľavej a pravej strane rovnaký počet polí a potom skúste vytvoriť vzťah znova. @ 1 @@ 1
10603 Tento vzťah bol upravený alebo odstránený iným používateľom od chvíle, keď ste otvorili okno Vzťahy. @ Chcete upraviť vzťah a prepísať zmeny iného používateľa? Ak chcete aktualizovať okno Vzťahy tak, aby obsahovalo zmeny iného používateľa, kliknite na č. @@ 19 @@ 2
10604 Tento vzťah už bol odstránený iným používateľom. @ Ak chcete aktualizovať svoje zobrazenie, kliknite na tlačidlo OK. @@ 1 @@ 1
10605 Rozloženie okna Vzťahy bude vymazané. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@ 2
10606 V tejto databáze nemôžete zobraziť dotazy alebo prepojené tabuľky v okne Vzťahy. @ Databáza '|' bol vytvorený v staršej verzii Microsoft Office Access.
Ak chcete túto databázu previesť na aktuálnu verziu Microsoft Office Access, použite príkaz Konvertovať databázu v ponuke Nástroje (podmenu Database Utilities). @@ 1 @@ 1
10607 Vzťah bol vytvorený ako vzájomný vzťah medzi mnohými, pretože v súvisiacom poli sú duplicitné záznamy. @ Pokúšali ste sa vytvoriť vzájomný vzťah, ale údaje v tabuľkách naznačujú, že pomer medzi dvoma - veľa vzťahov je vhodnejších. @@ 2 @ 411617 @ 1
10608 Ak chcete vytvoriť vzťah, pomocou myši presuňte pole z jednej tabuľky do druhej. @@@ 1 @@ 1
10700 Tento dokument bol predtým naformátovaný pre tlačiareň | 1 na | 2, ale táto tlačiareň nie je k dispozícii. Chcete použiť predvolenú tlačiareň | 3? @@@ 19 @@ 1
10701 Tento dokument bol predtým naformátovaný pre tlačiareň „| 1 na | 2“, ale táto tlačiareň nie je k dispozícii. Nastavenia stránky zobrazené v dialógovom okne Nastavenie tlače platia pre aktuálnu predvolenú tlačiareň „| 3“. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@ 1
10702 Náhľad alebo tlač tohto zobrazenia kontingenčnej tabuľky môže trvať dlho, pretože zobrazuje veľké množstvo podrobných údajov. Aplikácia Microsoft Office Access nemusí určitý čas reagovať. @ Chcete pokračovať? @ * Ak chcete skrátiť požadovaný čas, skryte most alebo všetky podrobné údaje v zobrazení.
* Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base Q282315. @ 3 @@ 1
10750 Pred spustením musíte makro uložiť. @ Chcete makro uložiť teraz?
* Ak chcete makro uložiť a potom ho spustiť, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak sa chcete vrátiť do okna Makro pre toto makro alebo do okna, z ktorého ste spustili príkaz Spustiť makro, kliknite na č. @@ 19 @@ 2
10751 Niektoré z akcií makra, ktoré sa pokúšate uložiť, nie je možné vykonať v Accesse 97. Tieto akcie budú natrvalo odstránené z makra vo vašej databáze Accessu 97. @@@ 1 @@ 1
10800 Aplikácia Microsoft Office Access dokončila pridanie indexu „Pinterest“. Pridajte ďalší index z dialógového okna Vyberte súbory indexu alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť. @@ 1 @@ 1
10801 Súbor s informáciami o indexe (Office) programu Microsoft Office Access pre súbor „|“ už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci súbor .inf programu Microsoft Office Access pre súbor dBASE alebo Microsoft FoxPro, ktorý prepájate? @ * Ak chcete vytvoriť nový súbor .inf, kliknite na tlačidlo Áno.
* Ak chcete použiť existujúci súbor, kliknite na tlačidlo Nie.
Ak súbor .inf obsahuje neplatné alebo neaktuálne informácie, pred prepojením tabuľky musíte kliknúť na tlačidlo Yes a vytvoriť nový súbor .inf. @ 17 @ 209186 @ 2
10803 Objekt databázy '|' už existuje. @ Chcete nahradiť existujúci objekt databázy tým, ktorý exportujete?
Ak chcete tento objekt exportovať bez výmeny existujúceho databázového objektu, kliknite na tlačidlo Nie. Potom môžete objekt exportovať znova a v dialógovom okne Exportovať ho premenovať. @@ 20 @@ 2
10804 Nie všetky importovacie špecifikácie bolo možné importovať kvôli konfliktom názvov. Konflikty existovali v | špecifikácií. @ Premenujte konfliktné špecifikácie importu a skúste operáciu importu zopakovať. @@ 1 @@ 1
10805 Neplatný názov súboru CDF
10806 Súvisiace údaje nie sú podporované s možnosťou zverejnenia údajov.
10807 Zadajte umiestnenie exportu XML.
10808 Aktuálny záznam nebol jedinečný. Exportovali sa všetky identické záznamy.
10892 Formulár s viazaným ovládacím prvkom ActiveX alebo vloženým objektom viazaným na zdroj údajov nemôže mať svoju vlastnosť DefaultView nastavenú na Continuous Forms. @ Pokúsili ste sa pridať viazaný ovládací prvok ActiveX do formulára v návrhovom zobrazení.
Microsoft Office Access resetuje vlastnosť DefaultView na jeden formulár. @@ 1 @@ 1
10893 Súbor so stránkou na prístup k údajom otvoril iný používateľ alebo nemáte do súboru povolenie na zápis. Ak urobíte zmeny, budete ich musieť uložiť do iného súboru.
10894 Pri ukladaní vlastností dokumentu na stránku prístupu k údajom sa vyskytla neočakávaná chyba.
10895 Pokúsili ste sa umiestniť OLE alebo binárny stĺpec na svoju stránku prístupu k údajom. Neexistuje žiadny ovládací prvok HTML, ktorý by sa správne naviazal na tento typ stĺpca.
10896 Rozhodli ste sa natrvalo odstrániť stránku s prístupom k údajom. @ Chcete odstrániť odkaz aj súbory na stránke alebo chcete odstrániť iba odkaz ?? & Odstrániť odkaz a súbory? Odstrániť & iba odkaz? Zrušiť @@ 27 @@
10897 | @ Vyskytol sa problém s nastavením registra programu Internet Explorer. @ Preinštalujte program Internet Explorer znova. @ 1 @@ 1
10898 Dátové prístupové stránky programu Microsoft Office Access je možné zobraziť iba v prehliadači Microsoft Internet Explorer, ale nejde o predvolený prehľadávač. @ Chcete otvoriť program Internet Explorer a zobraziť túto stránku? @@ 19 @@
10899 Odkaz na túto stránku s prístupom k údajom nebolo možné vytvoriť, pretože údaje a rôzne Objekty nie sú odhlásené. @@@ 1 @@ 1
10900 Operácia uloženia bola úspešná. @ V cieľovom mieste uloženia bol vytvorený priečinok pre podporné súbory. @ Tento adresár bolo potrebné vytvoriť, pretože server nepodporuje dlhé názvy súborov. @ 1 @@ 1
10901 Pred zobrazením ukážky musíte uložiť svoju prístupovú stránku k dátam. @ Chcete ich teraz uložiť? @@ 19 @@
10902 Stránka s prístupom k údajom bola uložená, ale chýba jeden alebo viac podporných súborov (tj. Súbory s obrázkami, zvukmi a videami). @ Možno budete musieť:
* Vymažte a znova vytvorte objekty HTML na stránke.
* Ak téma má stránku, znova ju použite. @@ 1 @@ 1
10903 Uloženie bolo dokončené, ale súbory pre vybratú tému chýbajú. @ Na stránku s prístupom k dátam použite nový motív a uložte znova. @@ 1 @@ 1
10904 Chcete, aby program Microsoft Office Access nastavil vlastnosť DataPageSize na tejto úrovni skupiny na hodnotu Všetky? @@@ 19 @@
10905 Otvorili ste stránku, ktorá bola navrhnutá pomocou programu Access 2000. Aby ste mohli stránku upravovať, musíte ju uložiť pomocou novšej verzie Microsoft Office Web Components.
Chcete, aby program Access previedol túto stránku tak, že ju uloží pomocou novšej verzie Microsoft Office Web Components ?? & Convert? Zrušiť @@@ 35 @@
10950 Naozaj chcete odstrániť tento účet? @Nemôžete vrátiť späť odstránenie používateľského alebo skupinového účtu. Ak chcete obnoviť účet používateľa alebo skupiny, ktorý bol odstránený, musíte ho znova vytvoriť pomocou rovnakého mena a osobného identifikátora (PID). @@ 20 @@ 2
10951 Nemáte povolenie na úpravu adresy „INFO. “@Ak chcete tento objekt upraviť, musíte na to mať povolenie na úpravu dizajnu. Ak je objektom tabuľka, musíte mať pre ňu tiež oprávnenie Odstrániť údaje a Aktualizovať údaje.
Chcete uložiť kópiu objektu ako nový objekt? @@ 21 @ 410222 @ 1
10952 Na zobrazenie tohto makra nemáte povolenie. @ Ak chcete zobraziť makro, musíte na to mať povolenie Čítať dizajn.
Chcete pokračovať v spúšťaní makra? @@ 21 @ 410222 @ 2
10953 Nemáte povolenie na úpravu adresy „INFO. “@Ak chcete tento objekt upraviť, musíte na to mať povolenie na úpravu dizajnu. Ak je objektom tabuľka, musíte mať pre ňu tiež oprávnenie Odstrániť údaje a Aktualizovať údaje.
Chcete ho otvoriť iba na čítanie? @@ 21 @ 410222 @ 1
10954 Zmenili ste oprávnenie položky „| 1“ na adresu „|2. “@Chcete ich teraz prideliť? @@ 19 @@ 2
10955 Nemáte povolenie na otvorenie '|' pre exkluzívne použitie. @ Microsoft Office Access otvára databázu pre zdieľaný prístup.
Ak chcete otvoriť databázu s výhradným prístupom, musíte na ňu mať povolenie Open Exclusive. Ďalšie informácie o povoleniach a o tom, kto ich môže nastaviť, získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 410222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 Nezadali ste ID pracovnej skupiny. Aby ste sa uistili, že informačný súbor pracovnej skupiny je jedinečný, zadajte jedinečné ID pracovnej skupiny až s 20 číslami alebo písmenami. Pokračovať bez ID pracovnej skupiny? @@@ 20 @@ 1
10958 Súbor '|' už existuje. Nahradiť existujúci súbor? @@@ 20 @@ 1
10959 Súbory pracovnej skupiny (* .mdw)
10960 Vyberte informačný súbor pracovnej skupiny
10961 Otvorený
10962 Úspešne ste vytvorili informačný súbor pracovnej skupiny '|. @@@ 1 @@ 4
10963 Nepodarilo sa nájsť súbor: '|'
10964 Úspešne ste sa pripojili k pracovnej skupine definovanej v informačnom súbore pracovnej skupiny '|' @@@ 1 @@ 2
10965 Po dokončení tejto operácie sa dôrazne odporúča zmeniť heslo správcu systému (SA). Ak chcete zmeniť heslo SA, v ponuke Nástroje ukážte na položku Zabezpečenie a potom kliknite na položku Nastaviť prihlasovacie heslo.
10966 Musíte restarAplikácia novej úrovne zabezpečenia začne platiť. @@@ 1 @@ 1
10967 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zmeniť nastavenie registra, ktoré určuje, či sú alebo nie sú blokované nebezpečné výrazy. @ Váš účet nie je autorizovaný na zmenu tohto nastavenia registra. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, kontaktujte svojho správcu systému. @@ 2 @ 553714182 @ 2
10968 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže do vášho súboru pridať digitálny podpis, pretože program Access nemôže získať výlučný prístup k súboru. @ Uistite sa, že žiadny iný človek alebo program nemá súbor otvorený, a skúste znova pridať digitálny podpis. @@ 1 @@ 2
10969 Aby správne fungovali stredné alebo vysoké úrovne zabezpečenia makra, musí byť počítač nakonfigurovaný tak, aby blokoval nebezpečné výrazy. @ Blokovanie nebezpečných výrazov ovplyvňuje všetkých používateľov tohto počítača. @ Chcete blokovať nebezpečné výrazy? @ 21 @ 553714182 @ 2
10970 Nebezpečné výrazy sú blokované. Počítač môžete nakonfigurovať tak, aby umožňoval vyhodnotenie všetkých výrazov. @ Povolenie vyhodnotenia všetkých výrazov má vplyv na všetkých používateľov v tomto počítači. @ Chcete povoliť vyhodnotenie potenciálne nebezpečných výrazov? @ 22 @ 553714182 @ 2
10971 Bezpečnostné varovanie: Nebezpečné výrazy nie sú blokované. @ Ak chcete blokovať nebezpečné výrazy, musí byť nainštalovaný Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 alebo novší. Najnovšiu verziu Jet 4.0 nájdete na stránke http: //windowsupdate.microsoft.com.@ '|' nemusí byť bezpečné otvoriť, ak obsahuje výrazy, ktoré boli určené na poškodenie vášho počítača. Chcete otvoriť tento súbor? @ 20 @ 553714182 @ 2
10972 Bezpečnostné varovanie: Nebezpečné výrazy nie sú blokované. @ Chcete blokovať nebezpečné výrazy? @@ 21 @ 553714182 @ 2
10973 '|' nie je možné otvoriť, pretože musíte restarAplikácia novej úrovne zabezpečenia začne platiť. @@@ 1 @ 553714182 @ 1
29000 Nie je dostatok pamäte na vytvorenie vstupnej oblasti. @ Zatvorte nepotrebné programy. Potom skúste znova vytvoriť oblasť vstupu.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“. @@ 1 @@ 1
29001 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo uložiť modul „Pinterest“ @ Vo vašom počítači môže byť nedostatok miesta na disku.
Informácie o uvoľnení pamäte alebo miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“ alebo „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@ 3
29002 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť modul jazyka Visual Basic'|.'@Ak je vaša databáza na sieťovej jednotke, skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova. @@ 1 @@ 1
29003 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo konvertovať alebo povoliť moduly kódu. @ V počítači môže byť nedostatok miesta na disku alebo pamäť. @@ 1 @@ 1
29004 Nový názov postupu, ktorý ste zadali, je neplatný. @@@ 2 @ 611738 @ 1
29005 Postup '|' už existuje. @ Vyberte iný názov postupu. @@ 1 @@ 1
29006 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť panel s nástrojmi ladiaceho okna. @ V systéme môže byť nedostatok pamäte zdroja. @ Zatvorte nepotrebné programy a skúste to znova.
Ďalšie informácie o uvoľnení pamäte nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows s názvom „Pamäť, riešenie problémov“. @ 1 @@ 1
29007 Počas operácie prilepenia alebo importu sa aplikácii Microsoft Office Access nepodarilo previesť znak „|“ modul zo staršej verzie databázy Microsoft Office Access. @ V počítači môže byť nedostatok miesta na disku alebo pamäti. @@ 1 @@ 1
29008 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť úložný priestor pre modul jazyka Visual Basic. @ Ak je vaša databáza na sieťovej jednotke, skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova. @@ 1 @@ 3
29009 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo otvoriť úložný priestor pre modul jazyka Visual Basic. @ V počítači môže byť nedostatok miesta na disku.
Informácie o uvoľnení pamäte alebo miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“ alebo „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@ 3
29010 Názov funkcie je príliš dlhý. @ Microsoft Office Access skráti názov funkcie na 255 znakov. @@ 1 @ 411738 @ 1
29011 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo uložiť databázu. @ V počítači môže byť nedostatok miesta na disku.
Informácie o uvoľnení pamäte alebo miesta na disku nájdete v indexe pomoci systému Microsoft Windows pre „pamäť, riešenie problémov“ alebo „uvoľnenie miesta na disku“. @@ 1 @@ 3
29013 Táto akcia vynuluje aktuálny kód v režime prerušenia. @ Chcete zastaviť bežiaci kód? @ * Ak chcete zastaviť vykonávanie programu, aby bolo možné zatvoriť okno modulu, vyberte možnosť Áno.
* Ak chcete ponechať kód v aktuálnom stave, vyberte položku No. @ 20 @@ 1
29014 Nemôžete pridať odkaz na pracovnú skupinu pre Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 613780 @ 1
29015 Tento odkaz nemôžete odstrániť. @ Microsoft Office Access potrebuje tento odkaz, aby správne fungoval. @@ 1 @@ 1
29016 Nemôžete pridať odkaz na otvorenú databázu. @@@ 1 @@ 1
29017 Databáza bola vytvorená v staršej verzii Microsoft Office Access. @ Túto databázu preveďte na aktuálnu verziu Microsoft Office Access pomocou príkazu Convert Database v ponuke Tools (podmenu Database Utilities). @@ 1 @@ 1
29018 Pre túto operáciu nemôžete použiť štandardný modul. @@@ 1 @@ 1
29019 Názov modulu '|' je neplatný. @ * Názov modulu môže byť start s predponou Form_ alebo Report_.
* Modul nemôže mať názov Formuláre, Výkazy, Moduly, Aplikácia, Obrazovka, Asistent, CommandBars, Referencie alebo DoCmd.
* Názov modulu môže mať príliš veľa znakov. @@ 2 @ 611734 @ 1
29020 Tento databázu upravil iný používateľ. @ Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu, zavrite databázu a znova ju otvorte. @@ 1 @@ 1
29021 Táto operácia nie je k dispozícii, pokiaľ je modul v režime prerušenia. @ Obnovte vykonávací kód a skúste operáciu zopakovať. @@ 1 @@ 1
29022 Pri konverzii alebo povolení tejto databázy sa vyskytli chyby kompilácie. @ Databáza nebola uložená v kompilovanom stave. Výkon tejto databázy bude znížený, pretože program Microsoft Office Access bude musieť databázu prekompilovať pre každú reláciu.
Informácie o zlepšení výkonu získate po kliknutí na Pomoc. @@ 2 @ 611705 @ 1
29023 Existujú hovory na 16-bitový dynamický odkaz libraries (.dll) v moduloch v tejto databáze. @ Tieto nebudú fungovať v systéme Microsoft Windows 95 alebo Microsoft Windows NT. @ Zmeňte svoj kód tak, aby volal ekvivalentný 32-bitový dynamický odkaz libraries (.dll). @ 2 @ 611961 @ 1
29024 Aktuálny používateľský účet nemá povolenie na konverziu alebo povolenie tejto databázy. @ Ak chcete databázu konvertovať alebo povoliť, zabezpečte nasledujúce:
* Musíte sa pripojiť k pracovnej skupine, ktorá definuje používateľské účty používané na prístup k databáze.
* Váš užívateľský účet musí mať povolenie Open / Run a Open Exclusive pre databázový objekt.
* Váš používateľský účet musí mať povolenie Upraviť dizajn alebo Spravovať pre všetky tabuľky v databáze, alebo musí byť vlastníkom všetkých tabuliek v databáze.
* Váš používateľský účet musí mať povolenie Čítať dizajn pre všetky objekty v databáze.
* Požiadajte ostatných používateľov, aby zavreli databázu. @@ 2 @ 77316 @
29025 Existujú hovory na 16-bitový dynamický odkaz libraries (.dll) v moduloch v tejto databáze. @ Tieto nebudú fungovať v systéme Microsoft Windows 95 alebo Microsoft Windows NT. @ Preložiť tieto volania na ekvivalentné 32-bitové dynamické prepojenie libraries. @ 2 @ 611961 @
29026 Databáza, ktorú sa pokúšate otvoriť alebo previesť, sa momentálne používa alebo nemáte povolenie na jej výlučné otvorenie. @ Pri prevode databázy alebo pri prvom otvorení databázy staršej verzie nemôže iný používateľ mať otvorená databáza. @ Vyskúšajte jeden z nasledujúcich spôsobov:
* Požiadajte ostatných používateľov, aby zavreli databázu.
* Ak používate verziu Microsoft Office Access, v ktorej je napísaná databáza, požiadajte správcu pracovnej skupiny, aby vám udelil povolenie na výhradné otvorenie databázy.
Viacerí používatelia môžu zdieľať databázu po jej prevode alebo po prvom otvorení. @ 1 @ 109027 @ 1
29027 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo uložiť projekt. @ Projekt teraz ukladá iný používateľ.
Chcete to skúsiť znova? @@ 23 @@ 1
29028 Operácia uloženia zlyhala. @@@ 1 @@ 1
29029 Pokúšate sa otvoriť databázu iba na čítanie. @ Pri prvom otvorení databázy staršej verzie musíte byť schopní zapísať zmeny do databázy.
* Môže byť nastavený atribút súboru iba na čítanie; zrušte tento atribút.
* Možno ste si vybrali príkaz Otvoriť iba na čítanie v dialógovom okne Otvoriť. Nevyberajte tento príkaz pri prvom otvorení databázy.
* Vaša licencia na používanie tejto aplikácie mohla vypršať. @@ 1 @@ 1
29030 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť odkaz na zadanú databázu. @ Odkazovanú databázu nemožno nájsť alebo je uzamknutá výlučne iným používateľom, takže ju nemožno otvoriť. @ Obnovte odkazovanú databázu zo záložnej kópie alebo sa opýtajte používateľ, ktorý má uzamknutú databázu, otvorí databázu v nevýlučnom režime. @ 1 @@ 1
29031 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže teraz vytvoriť alebo otvoriť požadovanú databázu. @ Databázu môže uzamknúť výlučne iný používateľ. @@ 1 @@ 1
29032 „|“ modul je otvorený; Microsoft Office Access nemôže nastaviť povolenia pre otvorený modul. @@@ 1 @@ 1
29033 Microsoft Office Access nemôže pridávať odkazy na replikovanú databázu; zmeny budú ignorované. @@@ 1 @@ 1
29034 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže importovať modul zo zdrojovej repliky. @ Synchronizácia zdrojovej databázy. @@ 1 @@ 1
29040 Aplikácia Microsoft Office Access momentálne nedokáže premenovať formulár, zostavu alebo modul na „|“. @ Zatvorte databázu, znova ju otvorte a potom skúste operáciu premenovania zopakovať. @@ 1 @@ 1
29041 Jeden alebo viac formulárov alebo zostáv obsahuje ovládací prvok ActiveX, ktorý sa nepodarilo načítať. @ Tieto ovládacie prvky nebudú fungovať správne, kým ich nezaregistrujete, neotvoríte formuláre alebo zostavy v návrhovom zobrazení a neuložíte formuláre alebo zostavy. @@ 1 @@ 1
29042 Jeden alebo viac formulárov alebo zostáv obsahuje ovládací prvok ActiveX, ktorý sa nepodarilo načítať. @ Tieto ovládacie prvky nebudú fungovať správne, kým ich nezaregistrujete, neotvoríte formuláre alebo zostavy v návrhovom zobrazení a neuložíte formuláre alebo zostavy. @@ 1 @@ 1
29043 Microsoft Office Access konvertoval kód na „| na aktuálnu verziu jazyka Visual Basic. @ Ak chcete zlepšiť výkon tejto databázy, postupujte takto:
1. Otvorte ľubovoľný modul v tejto databáze v návrhovom zobrazení.
2. V ponuke Debug kliknite na položku Kompilovať a uložiť všetky moduly. @@ 1 @@ 1
29044 Aplikácia DAO verzia 3.0 nie je kompatibilná s touto verziou programu Microsoft Office Access. @ Vytvorte odkaz na aplikáciu DAO verzie 3.5. Informácie o nastavovaní odkazov získate kliknutím na Pomoc. @@ 2 @ 613780 @ 1
29045 V databáze MDE nemôžete importovať, exportovať, vytvárať, upravovať ani premenovávať žiadne formuláre, správy, stránky alebo moduly. @@@ 1 @@ 1
29046 Nemôžete vytvoriť modul pre formulár alebo zostavu, ak je iba na čítanie alebo ak je databáza iba na čítanie. @@@ 1 @@ 1
29047 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo otvoriť projekt jazyka Visual Basic pre túto databázu. @ Projekt teraz ukladá iný používateľ. Chcete to skúsiť znova? @@ 23 @@ 1
29048 Databázy MDE nemôžu odkazovať na databázy MDB. @ Databázy MDE môžu odkazovať iba na iné databázy MDE alebo typ libraries. @@ 1 @@ 1
29049 Ak je vlastnosť HasModule vo formulári alebo zostave nastavená na hodnotu Nie, nemôžete odkazovať na modul formulára alebo zostavy v zobrazení formulára alebo ukážky zostavy. @ Ak chcete odkazovať na modul, prepnite do návrhového zobrazenia alebo nastavte vlastnosť HasModule na hodnotu Yes. @ @ 1 @@ 1
29050 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo zostaviť túto databázu, pretože sa nepodarilo vyriešiť jeden alebo viac odkazov. @ Databáza nebola uložená v kompilovanom stave. Výkon tejto databázy bude pomalší, pretože program Microsoft Office Access bude musieť databázu prekompilovať pre každú reláciu. @ Informácie o zlepšení výkonu získate kliknutím na pomoc. @ 2 @ 611705 @ 1
29051 Aktuálny používateľský účet nemá povolenie na vytvorenie súboru MDE z tejto databázy. @ Ak chcete vytvoriť súbor MDE, postupujte takto:
* Pripojte sa k pracovnej skupine, ktorá definuje používateľské účty používané na prístup k databáze.
* Skontrolujte, či má používateľský účet oprávnenie Open / Run a Open Exclusive pre databázový objekt.
* Uistite sa, že má používateľský účet oprávnenie na úpravu návrhu alebo správu tabuľky MSysModules2 v databáze.
* Požiadajte ostatných používateľov, aby zavreli databázu. @@ 1 @@ 1
29052 Projekt Visual Basic for Applications v databáze '|' nie je možné previesť na aktuálny formát jazyka Visual Basic. @ Ak je databázou MDE, budete musieť MDE znova vytvoriť zo zdrojového MDB. Ak nemáte zdrojový MDB, budete si musieť zaobstarať novú verziu MDE, ktorá je kompatibilná s aktuálnou verziou jazyka Visual Basic. @@ 1 @@ 1
29053 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvoriť ďalšie ovládacie prvky v tomto formulári alebo zostave. @ Ak ste v minulosti odstránili ovládacie prvky z tohto formulára alebo zostavy, budete pravdepodobne môcť premenovať formulár alebo zostavu a potom do nej pridať ďalšie ovládacie prvky. @ @ 1 @@ 1
29054 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže pridať, premenovať alebo odstrániť požadované ovládacie prvky. @@@ 1 @@ 1
29055 Formulár alebo správa „| má príliš veľa ovládacích prvkov. @ Pred použitím v tejto verzii aplikácie Microsoft Office Access znížte počet ovládacích prvkov vo formulári alebo zostave. @@ 1 @@ 1
29056 Niekto používa '|' a projekt Visual Basic for Applications sa nezhoduje s vašou verziou jazyka Visual Basic. @ Ak chcete inovovať projekt Visual Basic for Applications v tejto databáze, musíte otvoriť výlučne databázu. @@ 1 @@ 1
29057 Databáza '|' je iba na čítanie a projekt Visual Basic for Applications sa nezhoduje s vašou verziou jazyka Visual Basic. @ Ak chcete inovovať projekt Visual Basic for Applications v tejto databáze, musíte otvoriť databázu na čítanie a zápis. @@ 1 @@ 1
29058 Keď je inštancia formulára alebo zostavy v režime prehliadania, nemôžete vytvoriť modul pre formulár alebo správu. @@@ 1 @@ 1
29059 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo modul zobraziť. @@@ 1 @@ 1
29060 Súbor sa nenašiel. @@@ 1 @@ 1
29061 Počas prevodu alebo povolenia tejto databázy sa vyskytli chyby kompilácie. @ Môže to byť spôsobené starou syntaxou DAO, ktorá už nie je podporovaná.
Napríklad ako opraviť kód, kliknite na Pomocník. @@ 2 @ 611705 @ 1
29062 Názov modulu '|' je nesprávne napísaný alebo odkazuje na modul, ktorý neexistuje. @ Ak je neplatný názov modulu v makre, v dialógovom okne Akcia zlyhala sa po kliknutí na tlačidlo OK zobrazí názov makra a argumenty makra. Otvorte okno Makro a zadajte správny názov modulu. @@ 1 @@ 1
29063 Projekt Visual Basic for Applications v databáze je poškodený.
29064 Momentálne nemáte výhradný prístup k databáze. Ak budete pokračovať v vykonaní zmien, nebudete ich môcť neskôr uložiť.
29065 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže uložiť zmeny návrhu alebo uložiť do nového databázového objektu, pretože súbor má otvorený iný používateľ. Ak chcete uložiť zmeny návrhu alebo uložiť do nového objektu, musíte mať k súboru výlučný prístup.
29066 Nemáte výhradný prístup k databáze. Vaše zmeny vzhľadu nie je možné momentálne uložiť. Chcete ich zavrieť bez uloženia zmien?
29067 Nemáte výhradný prístup k databáze. Túto databázu momentálne nemôžete previesť.
29068 Microsoft Office Access nemôže dokončiť túto operáciu. Musíte zastaviť kód a skúsiť to znova.
29069 Aplikácia Microsoft Office Access v súčasnosti nemôže uložiť digitálny podpis. @ * Možno sa nachádzate v databáze pod kontrolou zdrojového kódu.
* Možno sa nachádzate v databáze, ktorá je iba na čítanie. @@ 1 @@ 1
29070 Vaša databáza alebo projekt Microsoft Office Access obsahuje chýbajúci alebo nefunkčný odkaz na súbor '| 1' | 2 @ * Aby ste zaistili správne fungovanie svojej databázy alebo projektu, musíte tento odkaz opraviť. @@ 1 @ 5043 @ 1
29071 Chýba alebo je nefunkčný odkaz VBE na súbor „| 1“.
29072 Microsoft Office Access zistil v tomto súbore poškodenie. Ak sa chcete pokúsiť opraviť poškodenie, najskôr si vytvorte záložnú kópiu súboru. Potom v ponuke Nástroje ukážte na položku Database Utilities a kliknite na položku Compact and Repair Database. Ak sa momentálne pokúšate opraviť toto poškodenie, budete musieť tento súbor znova vytvoriť alebo ho obnoviť z predchádzajúcej zálohy. @@@ 2 @ 553714192 @ 1
29073 Nemáte výhradný prístup k databáze. Nemôžete pokračovať v príkaze ovládania zdrojového kódu.
29074 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo vytvoriť modul jazyka Visual Basic. @ Ak je vaša databáza na sieťovej jednotke, skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova. @@ 1 @@ 1
29075 Aplikácia Access nemôže pridať digitálny podpis do súboru vytvoreného v Accesse 97 alebo staršom. @ Konvertujte súbor na formát súboru Access 2000 alebo novší a potom pridajte digitálny podpis. @@ 1 @@ 1
29076 Vyskytol sa problém s digitálnym certifikátom. Projekt VBA sa nepodarilo podpísať. Podpis bude zahodený. ​​@@@ 1 @@ 1
30000 Microsoft Office Access nemohol nájsť SQL Server zadané. Skontrolujte, či je názov servera správny.
30001 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo nájsť databázu na serveri. Skontrolujte správnosť názvu databázy.
30002 Microsoft Office Access sa nemohol prihlásiť na server. Skontrolujte správnosť prihlasovacích údajov.
30004 Predvolené nastavenie maximálnych záznamov musí byť medzi 0 a 2147483647.
30005 Chýba príkaz SQL
30006 Program Access nemohol vykonať túto operáciu, pretože projekt nie je pripojený k a SQL Server databáz.
30007 Nie je možné triediť podľa jedného alebo viacerých polí špecifikovaných vo vlastnosti „Zoradiť podľa“ alebo v dialógovom okne zoradenia alebo zoskupenia.
30008 Na serveri, ku ktorému sa pokúšate získať prístup, sa rozlišujú veľké a malé písmená. Predmety rovnakého názvu, ale odlišných veľkých a malých písmen nie sú podporované. Používanie týchto objektov môže mať za následok stratu údajov.
30009 Iný užívateľ alebo aplikácia tento záznam vymazala alebo zmenila hodnotu svojho primárneho kľúča.
30010 Nie je možné použiť filter na jedno alebo viac polí určených vo vlastnosti Filter.
30011 Nie je možné získať informácie o stĺpci pre prehliadaný databázový objekt.
30012 Serverový filter nemožno použiť na zdroj záznamu uloženej procedúry. Filter nie je použitý.
30013 Záznam nemôžete aktualizovať, pretože ho odstránil iný používateľ alebo aplikácia alebo zmenil hodnotu jeho primárneho kľúča.
30014 Údaje boli pridané do databázy, ale údaje sa vo formulári nezobrazia, pretože nespĺňajú kritériá v podkladovom zdroji záznamu.
30015 Zadaný zdroj záznamu obsahuje duplicitné názvy pre niektoré výstupné polia. Použite aliasy vo svojom príkaze SELECT a dajte každému poľu jedinečný názov.
30016 Pole '|' je iba na čítanie.
30017 Zverejnenie tejto databázy nie je povolené.
30018 Nie je možné vytvoriť objekty typu '|' oproti súčasnému backendu SQL. Skontrolujte svoje povolenia a nastavenie servera.
30019 Microsoft Office Access nemôže kopírovať tabuľku s názvom, ktorý je dlhší ako 64 znakov.
30020 Nie je možné nájsť stĺpec '|'.
30021 Nie je možné používať funkcie domény na uložené procedúry.
30022 Projekt Access sa nepodarilo otvoriť. Možno nemáte adekvátne oprávnenia alebo je projekt určený iba na čítanie.
30023 Nie je možné používať funkcie domény na skalárnych funkciách.
30024 Vaše heslo nebude šifrované skôr, ako bude uložené do súboru. @ Používatelia, ktorí si prezerajú zdrojový obsah súboru, budú môcť zobraziť používateľské meno a heslo účtu .?&Uložiť heslo? Zrušiť @@ 36 @ 553714179 @
30025 Neplatný príkaz SQL. Skontrolujte serverový filter na zdroji záznamu formulára
30026 Programu Access sa nemôže pripojiť k databáze „| 1“ na serveri „| 2“. Skontrolujte, či databáza stále existuje a či je server spustený.
30027 Zadaná hodnota nie je v súlade s dátovým typom alebo dĺžkou stĺpca.
30028 Názov databázy pre pripojený databázový súbor je prázdny. Zadajte názov svojej databázy.
30029 Táto verzia aplikácie Microsoft Office Access nepodporuje zmeny vzhľadu verzie Microsoft SQL Server váš projekt Access je pripojený k. Najnovšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na webe Microsoft Office Update (v ponuke Pomocník kliknite na položku Office na webe). Vaše zmeny dizajnu sa neuložia.
31000 Musíte zadať kritériá pre všetky podmienené formáty. @@@ 1 @@ 1
31001 Výraz podmieneného formátu nemôže byť dlhší ako 946 znakov. @@@ 1 @@ 1
31002 Microsoft Office Access momentálne nemôže upravovať podmienené formáty ovládacieho prvku. @ Váš program sa pokúsil upraviť podmienený formát ovládacieho prvku počas vyhodnocovania podmieneného formátu. @@ 1 @@ 1
31003 Nastavenie pre túto vlastnosť je príliš dlhé. @ Pre túto vlastnosť môžete zadať až 255 alebo 2,048 1 znakov, v závislosti od typu údajov. @@ 1 @@ XNUMX
31004 Hodnotu poľa (AutoNumber) nie je možné pred uložením načítať.

Pred vykonaním tejto akcie uložte záznam, ktorý obsahuje pole (Automatické číslo). @@@ 1 @@ 1

31500 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže odoslať tento formát v poštovej správe. @ Ak chcete odoslať tento formát v poštovej správe, kliknite na príkaz Exportovať v ponuke Súbor alebo pomocou metódy OutputTo vytvorte súbory a pripojte ich k poštovej správe. @@ 1 @@ 1
31501 Vybratý transformačný súbor '|' sa nedá nájsť. Vyberte inú transformáciu.
31502 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže nájsť medzinárodný balík dynamických odkazov balíka Microsoft Officerary (DLL). @ Preinštalujte Microsoft Office. @@ 1 @@ 3
31503 Zadaná transformácia úspešne neprevedla údaje. Vyberte inú transformáciu.
31504 Údaje boli transformované do formátu, ktorý nie je možné importovať.
31505 Naozaj chcete odstrániť '|' zo zoznamu dostupných transformácií?

Týmto sa transformačný súbor v skutočnosti nevymaže.

31506 Vybraný transformačný súbor nemožno nájsť. Vyberte inú transformáciu alebo transformáciu odstráňte. Potom skúste exportovať znova.
31507 Neplatný dátový typ poľa.
31508 Office Web Components sa nepodarilo načítať @ Access mal problém s načítaním Office Web Components verzie 9.0. Skúste prejsť nastavením a znova ich nainštalujte @@ 1 @@ 3
31509 Office Web Components sa nepodarilo načítať @ Access mal problém s načítaním Office Web Components verzie 10.0. Skúste prejsť nastavením a znova ich nainštalujte @@ 1 @@ 3
31510 Microsoft Office Access nemôže načítať knižnicu dynamických odkazovrary |. @ Musíte vyriešiť poruchu a start Opätovný prístup. @@ 1 @@ 3
31511 Rozhodli ste sa zmeniť režim, v ktorom bude v tejto databáze interpretovaná syntax SQL. To bude znamenať: @ * Existujúce dotazy môžu vrátiť odlišné výsledky alebo sa nemusia vôbec spustiť.
* Rozsah dátových typov a vyhradených slov sa zmení.
* Použijú sa rôzne zástupné znaky. @ Pred pokračovaním sa odporúča vytvoriť si záložnú kópiu tejto databázy. Ak súhlasíte s pokračovaním, program Access túto databázu zavrie, skomprimuje ju a znova otvorí v novom režime. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK. @ 5 @ 324324 @ 1
31512 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže otvoriť reláciu pošty. @ Možno ste v tomto počítači nenakonfigurovali e-mailového klienta. Skontrolujte, či je váš e-mailový softvér nainštalovaný a správne nakonfigurovaný. @@ 1 @@ 1
31513 Všetky otvorené objekty musia byť pred konverziou na inú verziu zatvorené. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access objekty zavrel? @@ 19 @@ 2
31514 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže skonvertovať túto databázu na inú verziu, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. @ Zatvorte všetky objekty a skúste to znova. @@ 1 @@ 3
31515 Vaša databáza sa používa SQL Server Kompatibilná syntax (ANSI 92), pre ktorú má program Access 2000 obmedzenú podporu. To bude znamenať: @ * Používatelia programu Access 2000 nemusia vidieť niektoré dotazy.
* Existujúce dotazy môžu vrátiť odlišné výsledky alebo sa nebudú zobrazovať vôbec.
* Rozsah dátových typov a vyhradených slov sa zmení.
* Použijú sa rôzne zástupné znaky. @ Odporúča sa zmeniť SQL Server Nastavenie Compatible Syntax (ANSI 92) pred prevodom tejto databázy do formátu súboru Access 2000. Vyberte Zrušiť, aby ste prerušili proces prevodu a zmenili SQL Server Nastavenie kompatibilnej syntaxe (ANSI 92). @ 5 @ 324324 @ 1
31516 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže previesť túto databázu na požadovanú verziu, pretože bola „povolená“ na prácu s novšími verziami programu Microsoft Office Access, ako bola pôvodne vytvorená. @ Túto databázu môžete previesť do novšieho formátu a potom to skúsiť znova táto operácia s novo prevedenou databázou. @@ 1 @@ 1
31517 Microsoft Office Access nemôže previesť túto databázu na požadovanú verziu, pretože pochádza zo staršej verzie Microsoft Office Access. @ Túto databázu môžete previesť do novšieho formátu a potom túto operáciu zopakovať s novo prevedenou databázou. @@ 1 @@ 1
31518 Nasledujúce ovládacie prvky obsahujú výrazy, ktoré nie je možné reprezentovať v zobrazení kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu projektu programu Microsoft Office Access: |. @ Stále chcete prepnúť na zobrazenie kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu? @@ 19 @@ 2
31519 Tento súbor nemôžete importovať. @ Textový súbor nemôžete importovať, pokiaľ nemá jednu z týchto prípon: |. @@ 1 @@ 1
31520 Tento súbor nemôžete importovať. @ Nemôžete importovať textový súbor, ktorý má jednu z týchto prípon: | .@@ 1 @@ 1
31521 Nie je možné nadviazať spojenie so serverom. @ | @@ 1 @@ 1
31522 Microsoft SQL Server Desktop Engine musí byť na stroji, na ktorom je spustený Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
31523 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo otvoriť súbor '|'. Môže ísť o súbor Accessu, zadaná cesta alebo názov súboru môžu byť nesprávne alebo sa nedá otvoriť výlučne súbor. Ak chcete súbor opraviť manuálne, v ponuke Nástroje ukážte na položku Database Utilities a potom kliknite na položku Compact and Repair Database. @@@ 1 @@ 1
31524 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže preniesť používateľom definovanú funkciu „|“. Užívateľom definované funkcie je možné prenášať iba medzi spoločnosťou Microsoft SQL Servers, ktoré sú vo verzii 8.0 alebo vyššej. @@@ 1 @@ 1
31525 Vybratý objekt nie je možné prilepiť, pretože verzia zdrojového alebo cieľového servera je menšia ako 7.0. @ Microsoft Office Access môže tento objekt kopírovať a prilepiť, iba ak obidva Microsoft SQL Servers sú verzie 7.0 alebo vyššej. @@ 1 @@ 1
31526 Súbor ADE alebo MDE programu Microsoft Office Access nemôžete vytvoriť z databázy uloženej vo formáte Microsoft Office Access 2000. @ Preveďte databázu na aktuálnu verziu aplikácie Microsoft Office Access. Potom vytvorte súbor ADE alebo MDE. @@ 1 @@ 1
31527 Cesta sa nenašla: | .@@@ 1 @@ 1
31528 Tabuľka „|“ sa používa. Zatvorte tabuľku a skúste import zopakovať. @@@ 1 @@ 1
31529 Zobraziť '|' sa používa. Zatvorte zobrazenie a skúste import zopakovať. @@@ 1 @@ 1
31530 Postup '|' sa používa. Ukončite postup a skúste import zopakovať. @@@ 1 @@ 1
31531 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže vytvárať tabuľky pomocou informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré sa pokúšate importovať. @@@ 1 @@ 1
31532 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo exportovať údaje. @@@ 1 @@ 1
31533 Neplatný názov súboru. @@@ 1 @@ 1
31534 Vaša databáza sa používa SQL Server Kompatibilná syntax (ANSI 92), pre ktorú má Access 97 obmedzenú podporu. To bude znamenať: @ * Existujúce dotazy môžu vrátiť rôzne výsledky alebo sa nemusia vôbec spustiť.
* Rozsah dátových typov a vyhradených slov sa zmení.
* Použijú sa rôzne zástupné znaky. @ Odporúča sa zmeniť SQL Server Nastavenie Compatible Syntax (ANSI 92) pred prevodom tejto databázy do formátu súboru Access 97. Vyberte Zrušiť, aby ste prerušili proces prevodu a zmenili SQL Server Nastavenie kompatibilnej syntaxe (ANSI 92). @ 5 @ 324324 @ 1
31535 Neplatné parametre pre ExportXML. @ Stlačením Pomocníka získate ďalšie informácie. @@ 2 @ 5170 @ 1
31536 Vlastnosti schémy XML sa nezhodujú s existujúcimi štruktúrami tabuľky. @ Prepísať existujúce štruktúry? @@ 19 @@ 1
31537 Objekt s názvom '|' už existuje v databáze. @@@ 1 @@ 1
31538 Microsoft Office Access nemôže vytvoriť tento súbor. Ak chcete vytvoriť súbor, musíte mu dať jedinečný názov, poskytnúť platný reťazec pripojenia a ID používateľa a musíte mať potrebné povolenia na pripojenie a vytváranie súborov. @@@ 1 @@ 1
31539 Pri načítaní transformačného súboru XSL „| 1“ sa vyskytla chyba. Uistite sa, že súbor má správne naformátovaný súbor XSL a je to správny súbor, ktorý sa má použiť na poskytnuté údaje. | 2
31540 Pri načítaní dátového súboru XML „| 1“ sa vyskytla chyba. Uistite sa, že súbor je správne naformátovaný súbor XML. | 2
31541 Microsoft Office Access nemôže tento súbor otvoriť. @ Tento súbor sa nachádza mimo vášho intranetu alebo na nedôveryhodnej stránke. Microsoft Office Access tento súbor neotvorí z dôvodu možných bezpečnostných problémov. @ Súbor otvoríte tak, že ho skopírujete do zariadenia alebo do prístupného sieťového umiestnenia. @ 2 @@ 1
31542 Startup akcia spojená s týmto súborom nemusí byť bezpečná. Chcete spustiť startup akcia pri otvorení súboru? @@@ 22 @@ 1
31543 Startup akcia spojená s týmto súborom nemusí byť bezpečná. Ak sa rozhodnete nevykonať startup akcia, Microsoft Office Access neotvorí súbor. Chcete spustiť startup akciu a otvorte súbor? @@@ 22 @@ 1
31544 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže tento súbor otvoriť. @ Autor tohto súboru nastavil, aby sa otvoril, iba ak jetarje vykonaná akcia a program Microsoft Office Access je momentálne nastavený tak, aby deaktivoval startup actions. @ Ak chcete vyriešiť tento problém, kontaktujte autora súboru alebo správcu systému. @ 2 @@ 1
31545 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže tento súbor otvoriť. @ Správca zón zabezpečenia Internetu chýba alebo nie je správne nainštalovaný, a preto nie je možné overiť bezpečnosť tohto súboru. @ Ak chcete vyriešiť tento problém, preinštalujte program Microsoft Internet Explorer alebo príslušný balík Office System Pack. @ 2 @@ 1
31546 Táto databáza je Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master. @ Ak kliknete na tlačidlo OK, vybratá databáza sa premenuje na | 1 a potom sa prevedie na | 2. Každý, kto používa repliku tejto databázy, bude musieť po ďalšej synchronizácii inovovať na Microsoft Office Access 2002. @@ 4 @@ 2
31547 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže exportovať tento objekt do formátu XML, keď je otvorený v ukážke pred tlačou. Zatvorte objekt a skúste to znova. @@@ 1 @@ 1
31548 Microsoft Office Access nemôže exportovať tabuľku do XML, keď je otvorená v dizajne. Zatvorte objekt a skúste to znova. @@@ 1 @@ 1
31549 Hotový import dokumentu '|'.
31550 Nie všetky vaše údaje sa úspešne importovali. Popisy chýb s priradeným počtom riadkov zlých záznamov nájdete v tabuľke Microsoft Office Access „|“.
31551 Na internetovú adresu (http: //, ftp: //) je možné exportovať iba súbory XML. Zadajte cestu, ktorá smeruje na umiestnenie v počítači alebo v sieti. @@@ 1 @@ 1
31552 Dokumenty, ktoré importujete, obsahujú informácie o schéme XML (XSD) vytvorené mimo programu Microsoft Office Access. Informácie o schéme XML vytvorené mimo programu Microsoft Office Access nie sú podporované. Ak budete pokračovať, program Microsoft Office Access importuje iba údaje a bude ignorovať schému XML. @ Chcete pokračovať? @@ 19 @@ 1
31553 Hodnota vlastnosti inteligentnej značky nesmie presiahnuť 1024 znakov. @@@ 1 @@ 1
31554 Pokúšate sa použiť viac inteligentných značiek, ako dokáže systém spracovať. @ Zrušte začiarknutie niektorých vybraných značiek. @@ 1 @@ 1
31555 Zadaná transformácia úspešne neprevedla údaje.

Prajete si uložiť kópiu údajov na export na '|' na riešenie problémov?

31556 Ak chcete zobraziť závislosti objektov alebo zmeniť možnosť Sledovať názov informácií o automatických opravách, musí program Microsoft Office Access zavrieť všetky objekty a aktualizovať informácie o závislostiach. @ Môže to trvať niekoľko minút. Chcete pokračovať? @@ 21 @ 553713744 @ 1
31557 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže aktualizovať informácie o závislosti, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. @ Zatvorte všetky objekty a skúste to znova. @@ 1 @@ 3
31558 Možnosť Sledovať informácie o automatických opravách názvu generuje mapy mien pre objekty v databáze. Môže to trvať niekoľko minút. @ Chcete ponechať túto možnosť zapnutú? @@ 3 @@ 1
31559 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo pripojiť k serveru, ktorý ste zadali. Overte adresu servera alebo sa obráťte na správcu servera.
31560 Zadaná stránka nepodporuje prepojenie s databázou Microsoft Office Access. Na webe musí byť spustená služba Windows SharePoint Services od spoločnosti Microsoft
31561 Zadaná stránka nepodporuje import údajov do databázy Microsoft Office Access. Na webe musí byť spustená služba Windows SharePoint Services od spoločnosti Microsoft.
31562 Zadaná stránka neobsahuje žiadne zoznamy. Overte adresu stránky alebo kontaktujte svojho správcu stránky.
31563 Microsoft Office Access nemohol povoliť automatické opravy názvov pre jeden alebo viac objektov, pretože program Access nemohol tieto objekty otvoriť a uložiť. Operácia otvorenia alebo uloženia mohla zlyhať z jedného alebo viacerých z nasledujúcich dôvodov - objekt je už otvorený, nemáte oprávnenie na otvorenie objektu v návrhovom zobrazení, databáza je iba na čítanie alebo zdroj súboru. prepojenú tabuľku sa nepodarilo nájsť. @@@ 2 @ 553713743 @ 1
31564 Na generovanie závislostí objektov musí byť zapnutá možnosť Sledovať informácie o automatických opravách názvu. @ Povoliť automatické opravy názvov a pokračovať? @@ 5 @ 553713744 @ 1
31565 Pred zobrazením závislostí objektov je potrebné aktualizovať informácie o závislostiach. Môže to trvať niekoľko minút. @ Chcete pokračovať? @@ 5 @ 553713744 @ 1
31566 Funkcia závislostí objektov nie je pre túto databázu povolená, pretože je potrebné aktualizovať informácie o závislostiach. @@@ 5 @ 553713744 @ 1
31567 Objekt, ktorý ste vybrali na table Závislosti objektov, už v databáze neexistuje. @@@ 1 @@ 1
31568 Nemáte potrebné povolenia na generovanie informácií o závislosti pre vybratý objekt. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31569 Ak chcete zobraziť informácie o závislosti, musíte vybrať tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu. @@@ 1 @ 553713742 @ 1
31570 Informácie o závislosti nemožno vygenerovať, pretože mapy mien buď chýbajú, alebo sú zastarané. Zapnite možnosť Sledovať názov informácií o automatických opravách, uistite sa, že máte dostatočné povolenia na otvorenie objektu v návrhovom zobrazení, a uistite sa, že databáza nie je iba na čítanie. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31571 Informácie o závislostiach nie je možné vygenerovať, pretože mapy mien sú zastarané a databáza je iba na čítanie. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Office Access nemôže vygenerovať informácie o závislosti pre nový neuložený objekt. Uložte nový objekt a potom skontrolujte závislosti objektu. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Office Access nemôže generovať informácie o závislostiach pre objekty v projekte. @@@ 1 @@ 1
31574 Microsoft Office Access nemôže exportovať neviazané formuláre alebo správy ako dokumenty XML.
31575 Všetky otvorené objekty musia byť pred zálohovaním databázy alebo projektu zatvorené. @ Chcete, aby program Microsoft Office Access objekty zavrel? @@ 19 @@ 2
31576 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže zálohovať túto databázu alebo projekt, pretože je otvorený jeden alebo viac objektov. @ Zatvorte všetky objekty a skúste to znova. @@ 1 @@ 3
31577 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo pripojiť na web, ktorý ste zadali. Overte adresu stránky alebo kontaktujte správcu stránky.
31578 Tabuľku nebolo možné exportovať, pretože nemáte dostatočné povolenia. Kontaktujte svojho správcu stránky.
31579 Zoznam so zadaným názvom už existuje. Zadajte iné meno a skúste to znova.
31580 Názov zoznamu nesmie obsahovať žiadne z nasledujúcich znakov: /: *? ”” <> |. Zadajte iné meno a skúste to znova.
31581 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže generovať informácie o závislosti pre objekty v replike databázy. @@@ 1 @@ 1
31582 Import z '|' bol dokončený.
31583 Prepojenie na '|' bolo dokončené.
31584 Hotový export tabuľky „| 1“ do „| 2“.
31585 Zadaná stránka nepodporuje import údajov z databázy Microsoft Office Access. Na webe musí byť spustená služba Windows SharePoint Services od spoločnosti Microsoft.
31586 Aplikácia Microsoft Office Access nemôže generovať informácie o závislosti, pretože je vypnutá možnosť Sledovať informácie o automatických opravách názvu. Túto možnosť nie je možné zapnúť, pretože databáza je buď iba na čítanie, alebo nemáte dostatočné povolenia. @@@ 1 @@ 1
31587 Chyba pri exportovaní obrazového súboru „| 1“ na zadanú cestu „| 2“.
31588 Zadaná transformácia zlyhala pri úspešnej transformácii vašich údajov. |
31589 Zoznam s názvom „| už existuje. Musíte použiť iný názov alebo prejsť na web a odstrániť zoznam.
31590 Microsoft Office Access nedokáže exportovať „|“ do služby Windows SharePoint Services z dôvodu obmedzení počtu zobrazení jednotlivých typov údajov v zozname služieb Windows SharePoint Services. @ V nápovede nájdete presné obmedzenia a podrobné informácie o tom, ako vytvoriť dotaz, ktorý bude definovať službu Windows SharePoint. Zoznam služieb, ktoré chcete vytvoriť. @@ 2 @ 553714173 @ 1
31591 Nemožno nájsť zadaný súbor schémy '|'. Odstráňte alebo aktualizujte referenciu súboru a skúste importovať znova.
31592 Aplikácia Microsoft Office Access narazila na chybu pri spracovávaní schémy XML v súbore '| 1'.

|2

31593 Aplikácii Microsoft Office Access sa nepodarilo exportovať údaje XML do „|“.
31594 Aby ste mohli konvertovať tento súbor, musíte si nainštalovať Microsoft Access 2.0 Converter. @ Ak chcete získať Access 2.0 Converter z webovej stránky Microsoft Office, v ponuke Pomoc kliknite na „„ Microsoft Office Online ““. @@ 1 @@ 1