LICENČNÁ ZMLUVA PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ – DÔKLADNE SI PREBERTE: Časť DataNumen Licenčná zmluva s koncovým používateľom („EULA“) zakladá záväznú právnu zmluvu medzi vami, koncovým používateľom (fyzická osoba alebo jediná právnická osoba)a DataNumen, Inc ( "DATANUMEN") týkajúce sa. \ t DATANUMEN softvérový produktvrátane akýchkoľvek sprievodných súborov, údajov a materiálov vytvorených a poskytovaných spoločnosťou DATANUMEN („SOFTWARE“). Inštaláciou, používaním alebo distribúciou SOFTVÉRU, výslovne súhlasíte s dodržiavaním ustanovení tejto zmluvy EULA. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou tejto EULA, máte zakázané inštalovať alebo používať SOFTVÉR.

Táto EULA je rozdelená do troch sekcií: Časť I sa týka demo licencie SOFTVÉRU, Časť II sa zaoberá úplnou licenciou SOFTVÉRU a Časť III uvádza všeobecné ustanovenia, ktoré platia.cable k obom typom licencií.

Demonštračná licencia časť I

Toto nie je slobodný softvér. Za podmienok uvedených v tomto dokumente vám udeľuje licenciu DATANUMEN používať neobmedzený počet kópií demo verzie SOFTVÉRU na neobmedzenom počte počítačov alebo pracovných staníc, v žiadnom prípadeost, na dobu neurčitú po prvej inštalácii demo verzie SOFTVÉRU na ľubovoľný počítač alebo pracovnú stanicu.

V súlade so všetkými ustanoveniami tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (EULA) a bez platenia DATANUMEN, máte povolené:

  1. Poskytovať presné kópie demo verzie SOFTVÉRU bezplatne komukoľvek v súlade s touto EULA prostredníctvom fyzických médií akéhokoľvek typu alebo elektronického doručovania (okrem hromadných zásielok alebo nevyžiadaných hromadných e-mailov);
  1. Šíriť presné kópie demo verzie SOFTVÉRU v súlade s touto EULA, výhradne umožnením sťahovania cez verejný internet bez akýchkoľvek súvisiacich poplatkov; a
  1. Vytvorte toľko presných kópií demo verzie SOFTVÉRU, koľko potrebujete na účely distribúcie, ako je popísané v bodoch 1 a 2 vyššie.

Na účely tejto zmluvy „presná kópia“ demo verzie SOFTVÉRU znamená súbor, ktorý je v čase duplikácie identický so súborom distribúcie demo verzie SOFTVÉRU dostupným na domovskej stránke produktu.

Je vám výslovne zakázané účtovať alebo žiadať o dary za akékoľvek distribuované kópie, bez ohľadu na spôsob distribúcie, alebo distribuovať takéto kópie s inými produktmi, či už komerčnými alebo nekomerčnými, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od DATANUMEN. Okrem toho je vám výslovne zakázané účtovať alebo žiadať o dary výmenou za prístup k akémukoľvek hypertextovému odkazu alebo iným prostriedkom uľahčujúcim elektronické vytváranie alebo distribúciu kópií demo verzie SOFTVÉRU.

DATANUMEN si vyhradzuje právo odobrať akékoľvek alebo všetky povolenia na distribúciu podľa vlastného uváženia, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Plná licencia časti II

V súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto zmluve EULA, DATANUMEN týmto vám udeľuje pre každú licencovanú kópiu obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na inštaláciu a používanie plnej verzie SOFTVÉRU výlučne pre vaše interné účely.

Po zakúpení licencie pre jedného používateľa máte povolené nainštalovať a používať jednu kópiu plnej verzie SOFTVÉRU na jednom počítači alebo pracovnej stanici, a to výlučne na použitie jednotlivcom, ktorý si zaobstará licenciu od DATANUMEN. Ak ste si zakúpili licenciu pre viacerých používateľov, máte povolené nainštalovať a používať jednu kópiu plnej verzie SOFTVÉRU na viacerých počítačoch až do celkového počtu zakúpených „licencovaných kópií“, ako je uvedené v tomto dokumente. Ak si zakúpite licenciu lokality, máte povolené nainštalovať a používať jednu kópiu plnej verzie SOFTVÉRU na ľubovoľnom počte počítačov v rámci organizácie, ktorá licenciu získala.

V prípade, že ste si nainštalovali plnú verziu SOFTVÉRU na jeden počítač („STARÝ POČÍTAČ“) v súlade s podmienkami tejto EULA, Licencia NESMIE byť prenesená zo STARÉHO POČÍTAČA na iný počítač, pokiaľ STARÝ POČÍTAČ neprestane fungovať. používané v budúcnosti.

Zakazuje sa vám poskytovať, prevádzať alebo predávať kópie SOFTVÉRU v plnej verzii svojim klientom alebo akýmkoľvek tretím stranám, či už ako celok, alebo jeho časti, a zakazuje sa vám zahrnúť kópie SOFTVÉRU plnej verzie, či už celej alebo jej časti. , v produktoch alebo s produktmi, ktoré predávate, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od DATANUMEN.

Ku každej licencovanej kópii je možné pristupovať cez sieť pod podmienkou, že bola zakúpená licencovaná kópia pre každú pracovnú stanicu, ktorá bude pristupovať k plnej verzii SOFTVÉRU cez sieť. Napríklad, ak 9 rôznych pracovných staníc bude pristupovať k plnej verzii SOFTVÉRU v sieti, musíte si zakúpiť 9 licencovaných kópií plnej verzie SOFTVÉRU bez ohľadu na to, či 9 pracovných staníc bude pristupovať k plnej verzii SOFTVÉRU v rôznych časoch alebo súbežne.

Ako kupujúci licencie pre viacerých používateľov ste zodpovedný za duplikovanie a distribúciu plnej verzie SOFTVÉRU na použitie v súlade s podmienkami tejto EULA a za sledovanie počtu kópií plnej verzie SOFTVÉRU nainštalovaného a používaného vašou organizáciou. . Týmto súhlasíte s tým, že na požiadanie od DATANUMEN or DATANUMENautorizovaného zástupcu spoločnosti, do tridsiatich (30) dní poskytnete komplexnú dokumentáciu a osvedčenie o počte kópií plnej verzie SOFTVÉRU, ktorú ste nainštalovali. Na základe licencie pre viacerých používateľov môže byť plná verzia SOFTVÉRU nainštalovaná iba na počítačoch prevádzkovaných vašou organizáciou alebo v jej mene.

Časť III Všeobecné ustanovenia

Všetky práva a privilégiá týkajúce sa SOFTVÉRU, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto EULA, zostávajú úplne a výlučne vyhradené pre DATANUMEN. SOFTVÉR je chránený národnými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach spolu s ďalšími právnymi predpismi a zmluvami týkajúcimi sa duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú vášho používania SOFTVÉRU.

Vaše používanie, inštalácia a distribúcia SOFTVÉRU musí prísne dodržiavať ustanovenia uvedené v tejto EULA. Je zakázané prenajímať, prenajímať, požičiavať, udeľovať sublicencie, meniť, prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo vytvárať odvodené diela založené na SOFTVÉRI, či už čiastočne alebo ako celok, a nesmiete oprávniť žiadnu tretiu stranu, aby sa zapojila do takéhoto činnosti. Okrem toho je zakázané poskytovať prístup k SOFTVÉRU iným osobám v spojení so servisným úradom, poskytovateľom aplikačných služieb alebo akoukoľvek podobnou obchodnou operáciou a nesmiete to dovoliť žiadnej tretej strane. Licencia udelená v tejto EULA nezahŕňa žiadne práva ani nároky na verziu zdrojového kódu SOFTVÉRU.

Zrieknutie sa záruky a obmedzenia zodpovednosti

SOFTVÉR SPOLU S AKÝKOĽVEK SÚVISIACEM SOFTVÉROM, SÚBORMI, ÚDAJMI A MATERIÁLMI SA PREDSTAVUJE A DISTRIBUUJE NA ZÁKLADE „TAK, AKO JE“ A NEPOSKYTUJE AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ PREDPOKLADANÉ ALEBO EXPLICITNÉ. TOTO ZAHŔŇA, ALE NIE JE OBMEDZENÉ, ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ZÁMER. DATANUMEN, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO POSKYTOVATELIA LICENCIE ANI NEZARUČUJÚ, NEZARUČUJÚ, ANI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA ZAMESTNANIA ALEBO VÝSLEDKOV ODVODENÝCH ZO SOFTVÉRU. DATANUMEN A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO POSKYTOVATELIA LICENCIE NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE POTVRDENIE, ŽE FUNGOVANIE SOFTVÉRU BUDE NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, ANI NEZARUČUJÚ ÚČINNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ NA OBNOVU ÚDAJOV A/ALEBO ZÍSKANIE SÚBOROV PRI ZÍSKÁVANÍ SÚBORU WHLYOL PRI ZÍSKÁVANÍ SÚBORU WHLYOL ČIASTOČNE. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POSTUPY SPRACOVANIA ZVUKOVÝCH ÚDAJOV SI VYŽADUJÚ KOMPLEXNÉ TESTOVANIE AKEJKOĽVEK APLIKÁCIE VRÁTANE SOFTVÉRU S NEVITÁLNYMI ÚDAJMI PRED AKÝMKOĽVEK SPOĽAHNUTÍM SA NA NE. TÝMTO PRIJÍMATE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE ITERÁCIÍ SOFTVÉRU ZAHRNUTÉHO V TEJTO LICENCII. TOTO VYLÚČENIE ZÁRUKY SLÚŽI AKO HLAVNÝ PRVOK TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY.

OKREM PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONOV VÝSLOVNE ZAKÁZANÝCH, DATANUMEN, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO POSKYTOVATELIA LICENCIE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ŠKODY ANI PENIAZETARSTRATY VZNIKNUTÉ Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SOFTVÉR. AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ NA STRANE DATANUMEN, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO POSKYTOVATELIA LICENCIE BUDÚ OBMEDZENÉ VÝHRADNE NA NÁHRADU AKÝCHKOĽVEK LICENČNÝCH POPLATKOV PREDLOŽENÝCH NA DATANUMEN. AK TO APPLI VÝSLOVNE NEZAKÁZACABLE ZÁKONY, DATANUMEN, JEJ RIADITELIA, AKCIONÁRI, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, DODÁVATELIA, POMOCNÉ SPOLOČNOSTI ALEBO RODIČSKÉ ORGANIZÁCIE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁHODNÉ, NÁHODNÉ DRUHY TÝKAJÚCE SA ZAMESTNANIA SOFTVÉRU ALEBO VÁŠ VZŤAH S DATANUMEN, JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIE (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, STRATY ALEBO ZVEREJNENIA ÚDAJOV ALEBO INFORMÁCIÍ, STRATY ZISKU, PRÍJMOV, OBCHODNÝCH MOŽNOSTÍ ALEBO KONKURENCIESCHOPNOSTI, ALEBO PRERUŠENÍ OBCHODU SPOLOČNOSTI BCTHEDIRASEPRED), CTRA TUAL POVINNOSTI , ZÁRUKA, nedbanlivosť, PRÍSNA ZODPOVEDNOSŤ, PRÍSPEVOK, ODŠKODNENIE ALEBO AKÝKOĽVEK INÝ PRÁVNY ZÁKLAD ALEBO PRÍČINA KONANIA, AJ KEĎ SA O PRAVDEPODOBNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNÍ.

VIAC, DATANUMEN NEOPRÁVŇUJE VÁS ANI ŽIADNU INÚ OSOBU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR V APLIKÁCIÁCH ALEBO SYSTÉMOCH, V KTORÝCH MÔŽE BÝVAŤ ZLYHANIE SOFTVÉRU PRI FUNGOVANÍ ODÔVODNITEĽNÉ OČAKÁVANÉ, ŽE SPÔSOBÍ VÝZNAMNÉ FYZICKÉ ZRANENIA, STRATU MAJETKU. AKÉKOĽVEK TAKÉTO POUŽITIE JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A SÚHLASÍTE S ODŠKODNENÍM A BEZŠKODNOU DATANUMEN, JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIE ZO VŠETKÝCH NÁROKOV ALEBO STRATY VZNIKNUTÝCH Z TAKÉHOTO NEOPRÁVNENÉHO POUŽÍVANIA.

všeobecný

SOFTVÉR zahŕňa, ale nie je obmedzený na informácie obsiahnuté v jeho sprievodných distribuovateľných súboroch, dátach, materiáloch, aktivačných kódoch, licenčných kľúčoch, registračných kódoch a know-how obsiahnuté v samotnom SOFTVÉRI. Toto všetko predstavuje dôverné informácie a informácie obchodného tajomstva (ďalej len „Vlastníctvotary Informácie“), ktoré vlastní alebo na ktoré má licenciu DATANUMENvrátane akýchkoľvek pridružených autorských práv a ochranných známok. Súhlasíte s tým, že budete zachovávať najprísnejšiu dôvernosť Proprietary Informácie v prospech DATANUMEN a jej poskytovateľov licencií. Zakazuje sa vám predávať, licencovať, zverejňovať, zobrazovať, distribuovať, zverejňovať alebo inak sprístupňovať Proprietary Informácie vrátane akýchkoľvek aktivačných kódov, licenčných kľúčov, registračných kódov alebo registračných súborov tretím stranám. Okrem toho môžete používať iba Proprietary Informácie v súlade s touto zmluvou EULA. Povinnosti uvedené v tejto časti platia aj po ukončení alebo zrušení licencie.

Táto licenčná zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi stranami týkajúcu sa predmetu a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody, nákupné objednávky, dohody alebo dojednania v súvislosti s tým.

Je zakázané prideľovať, udeľovať sublicencie, uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo inak prevádzať akékoľvek zo svojich práv, povinností alebo delegovať akékoľvek povinnosti vyplývajúce z tejto EULA, či už úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od DATANUMEN. Akékoľvek postúpenie tejto EULA alebo akýchkoľvek práv alebo povinností v nej obsiahnutých je podmienené tým, že zamýšľaný postupník súhlasí s tým, že bude viazaný podmienkami tejto EULA a prevezme všetky zodpovednosti a povinnosti postupcu.

V súvislosti s akýmikoľvek prísľubmi, záväzkami alebo vyhláseniami zo strany neexistujú žiadne tretie strany DATANUMEN v rámci tejto EULA.

Akákoľvek výnimka udelená DATANUMEN v reakcii na vaše porušenie tejto EULA sa nebude vykladať ako zrieknutie sa práva, ani k nemu neprispievať DATANUMEN akéhokoľvek iného alebo budúceho porušenia rovnakého ustanovenia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia v rámci tejto EULA z vašej strany.

Ak sa ktorákoľvek časť tejto zmluvy EULA z akéhokoľvek dôvodu považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, keďže sa týka akejkoľvek osoby alebo okolnosti, bude sa považovať za oddeliteľnú. Platnosť zvyšku tejto zmluvy EULA alebo aplikáciecaboprávnenosť takýchto ustanovení na iné osoby alebo okolnosti, zostane nedotknutá.