රෝග ලක්ෂණය:

.MDF දත්ත සමුදායක් ඇමිණීමට උත්සාහ කරන විට SQL Server, ඔබට පහත දෝෂ පණිවිඩය පෙනේ:

සේවාදායක 'xxx' සඳහා ඇමුණුම් දත්ත සමුදාය අසාර්ථක විය. (Microsoft.SqlServer.Smo)

ගනුදෙනු- SQL ප්‍රකාශයක් හෝ කණ්ඩායමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ව්‍යතිරේකයක් සිදුවිය. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

'Xxx.mdf' ගොනුව සඳහා වන ශීර්ෂය වලංගු දත්ත සමුදා ගොනු ශීර්ෂයක් නොවේ. FILE SIZE දේපල වැරදිය. (මයිකොසොෆ්ට් SQL Server, දෝෂය: 5172

මෙහි 'xxx.mdf' යනු ඇමිණිය යුතු MDF ගොනුවේ නමයි.

දෝෂ පණිවිඩයේ තිර රුව:

නිවැරදි පැහැදිලි කිරීම:

MDF ගොනුවේ දත්ත පිටු ලෙස ගබඩා කර ඇත, සෑම පිටුවක්ම 8KB වේ. පළමු පිටුව ගොනු ශීර්ෂ පිටුව ලෙස හැඳින්වේ, එහි m අඩංගු වේost ගොනු අත්සන, ගොනු විශාලත්වය, ගැළපුම වැනි සමස්ත ගොනුව පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු.

MDF ගොනු ශීර්ෂ පිටුව හානියට පත් වී හෝ දූෂිත වී ඇත්නම් සහ එය Microsoft විසින් හඳුනාගත නොහැක SQL Server, එවිට SQL Server ශීර්ෂය වලංගු නොවන බව සිතන අතර මෙම දෝෂය වාර්තා කරන්න.

ඔබට අපගේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කළ හැකිය DataNumen SQL Recovery දූෂිත MDF ගොනුවෙන් දත්ත නැවත ලබා ගැනීමට සහ මෙම දෝෂය විසඳීමට.

නියැදි ලිපිගොනු:

දෝෂය ඇති කරන දූෂිත MDF ගොනු සාම්පල:

SQL Server පිටපත දූෂිත MDF ගොනුව එම්ඩීඑෆ් ගොනුව සවි කර ඇත DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2005 දෝෂය 2_1.mdf දෝෂය 2_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 ආර් 2 දෝෂය 2_2.mdf දෝෂය 2_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 දෝෂය 2_3.mdf දෝෂය 2_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 දෝෂය 2_4.mdf දෝෂය 2_4_fixed.mdf