එම්එස් ඔෆිස් MS Office ගොනු ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංගය

DataNumen Access Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Access Repair

දූෂිත Microsoft Access දත්ත සමුදායන් (.mdb සහ .accdb ගොනු) අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න.

විස්තර
DataNumen Excel Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Excel Repair

දූෂිත හෝ හානියට පත් Microsoft Excel xls, xlw සහ xlsx ගොනු අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න.

විස්තර
DataNumen Word Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Word Repair

දූෂිත Microsoft Word ලේඛන (.doc සහ .docx ගොනු) අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න.

විස්තර
DataNumen PowerPoint Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen PowerPoint Recovery

දූෂිත මයික්‍රොසොෆ්ට් අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න PowerPoint .pptx ගොනු.

විස්තර