දත්ත ප්‍රතිසාධන කට්ටලය ඒකාබද්ධ දත්ත ප්‍රතිසාධන කට්ටලය

DataNumen Office Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Office Repair

Microsoft Access, Excel, Word, Outlook සහ ඇතුළුව Microsoft Office යෙදුම් සඳහා දත්ත ප්‍රතිසාධන කට්ටලය PowerPoint.

විස්තර
DataNumen Archive Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Archive Repair

දූෂිතයින් සඳහා ප්‍රතිසාධන මෙවලම් ඇතුළුව දත්ත ප්‍රතිසාධන කට්ටලය සංරක්ෂණය කරන්න Zip සහ SFX ලේඛනාගාරය, RAR ලේඛනාගාරය, යුනික්ස් TAR සංරක්ෂිත, සහ මයික්‍රොසොෆ්ට් CAB ලේඛනාගාරය.

විස්තර
DataNumen Database Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Database Recovery

දූෂිත Microsoft Access දත්ත සමුදායන් සඳහා ප්‍රතිසාධන මෙවලම් සහ දත්ත සමුදා ප්‍රතිසාධන කට්ටලය සහ DBF දත්ත සමුදායන්.

විස්තර