දත්ත සමුදාය දත්ත සමුදා ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංගය

DataNumen SQL Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen SQL Recovery

දූෂිත මයික්‍රොසොෆ්ට් අළුත්වැඩියා කරන්න SQL Server MDF දත්ත සමුදායන්.

විස්තර
DataNumen DBF Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen DBF Repair

දූෂිත dBase, FoxBase, FoxPro සහ Visual FoxPro අළුත්වැඩියා කරන්න DBF ගොනු.

විස්තර
DataNumen Oracle Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Oracle Recovery

දූෂිතයන් නැවත ලබා ගන්න Oracle DBF දත්ත සමුදා ගොනු.

විස්තර