පුවත්

DataNumen Exchange Recovery 2.0 29 දෙසැම්බර් 2008 දින නිකුත් වේ

  • සම්පූර්ණ යෙදුම නැවත ලියන්න.
  • මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් විස්ටා සඳහා සහය දක්වන්න.
  • Microsoft Outlook 2007 සහ Exchange 2007 සඳහා සහය දක්වන්න.
  • විශාල පණිවිඩ සැකසීමේදී දෝෂය නිවැරදි කරන්න.