පුවත්

DataNumen Data Recovery 2.2 28 පෙබරවාරි 2020 වන දින නිකුත් වේ

  • නැවත ලබා ගත යුතු තනි ගොනු පරීක්ෂා කිරීමට සහාය.
  • පින්තූරවල දර්ශන ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට සහාය වීම.
  • කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරන්න.
  • සුළු දෝෂ කිහිපයක් නිවැරදි කරන්න.

DataNumen Exchange Recovery 7.1 8 පෙබරවාරි 2020 වන දින නිකුත් වේ

  • ප්‍රතිසාධන කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරන්න.
  • ප්‍රතිසාධන අනුපාතය වැඩි දියුණු කරන්න.
  • ප්‍රතිසාධන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන මතකය අඩු කරන්න.
  • සුළු දෝෂ කිහිපයක් නිවැරදි කරන්න.
->