ව්‍යවසාය විසඳුම් හවුල්කරුවන් යතුරයි DataNumenගේ ව්යවසාය විසඳුම් වෙත ළඟාවීම සඳහා මුල පිරීම්. DataNumen සහ එහි හවුල්කරුවන් විසින් දත්ත ව්‍යසනයේ අලාභය අවම කිරීම, මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් සහ විශේෂ expert සංවිධාන සපයයි.

කරුණාකර අප අමතන්න පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා DataNumen ව්යවසාය විසඳුම් හවුල්කරුවන්.