LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

BELANGRIJK - CONTROLEER GRONDIG: Deze DataNumen Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") brengt een bindend juridisch contract tot stand tussen u, de eindgebruiker (een individu of een enkele rechtspersoon) en DataNumen, Inc ( 'DATANUMEN") betreffende DATANUMEN softwareproduct, inclusief alle bijbehorende bestanden, gegevens en materialen die zijn gemaakt en geleverd door DATANUMEN ("SOFTWARE"). Door de SOFTWARE te installeren, te gebruiken of te verspreiden, u stemt er uitdrukkelijk mee in zich te houden aan de bepalingen van deze EULA. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze EULA, is het u verboden de SOFTWARE te installeren of te gebruiken.

Deze EULA is onderverdeeld in drie secties: Deel I heeft betrekking op de demolicentie van de SOFTWARE, Deel II behandelt de volledige licentie van de SOFTWARE en Deel III schetst de algemene bepalingen die van toepassing zijn.cabvoor beide soorten licenties.

Deel I demo-licentie

Dit is geen gratis software. Onder de hierin beschreven voorwaarden wordt u een licentie verleend door DATANUMEN een onbeperkt aantal exemplaren van de SOFTWARE-demoversie te gebruiken op een onbeperkt aantal computers of werkstations, zonderost, voor onbepaalde tijd na de eerste installatie van de SOFTWARE-demoversie op een computer of werkstation.

Onderworpen aan alle bepalingen van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), en zonder enige betaling aan DATANUMEN, mag u:

  1. Exacte kopieën van de SOFTWARE-demoversie kosteloos aan iedereen verstrekken, in overeenstemming met deze EULA, via fysieke media van welk type dan ook of elektronische levering (met uitzondering van massamailings of ongevraagde bulkmails);
  1. Verspreid exacte kopieën van de SOFTWARE-demoversie, in overeenstemming met deze EULA, uitsluitend door downloads via het openbare internet toe te staan ​​zonder enige bijbehorende kosten; En
  1. Maak zoveel exacte kopieën van de SOFTWARE-demoversie als gewenst met het oog op distributie zoals beschreven in de punten 1 en 2 hierboven.

Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent een "exacte kopie" van de SOFTWARE-demoversie een bestand dat op het moment van duplicatie identiek is aan het distributiebestand van de SOFTWARE-demoversie dat beschikbaar is op de startpagina van het product.

Het is u uitdrukkelijk verboden om gedistribueerde kopieën in rekening te brengen of om donaties te vragen, ongeacht de distributiemethode, of om dergelijke kopieën samen met andere producten, commercieel of niet-commercieel, te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DATANUMEN. Bovendien is het u uitdrukkelijk verboden om donaties in rekening te brengen of te vragen in ruil voor toegang tot een hyperlink of andere middelen die de elektronische creatie of verspreiding van kopieën van de SOFTWARE-demoversie vergemakkelijken.

DATANUMEN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een of alle distributierechten in te trekken, op elk moment en om welke reden dan ook of zonder enige reden.

Deel II Volledige licentie

In overeenstemming met de bepalingen in deze EULA, DATANUMEN verleent u hierbij voor elk gelicentieerd exemplaar een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de volledige versie van de SOFTWARE te installeren en te gebruiken, uitsluitend voor uw interne doeleinden.

Na aanschaf van een licentie voor één gebruiker, mag u één exemplaar van de volledige versie van de SOFTWARE op één computer of werkstation installeren en gebruiken, uitsluitend voor gebruik door de persoon die de licentie aanschaft bij DATANUMEN. Als u een licentie voor meerdere gebruikers hebt gekocht, mag u één kopie van de volledige versie van de SOFTWARE op meerdere computers installeren en gebruiken, tot het totale aantal aangeschafte "Gelicentieerde Exemplaren", zoals hierin gespecificeerd. Als u een sitelicentie aanschaft, mag u één exemplaar van de volledige versie van de SOFTWARE installeren en gebruiken op een willekeurig aantal computers binnen de organisatie die de licentie heeft verkregen.

In het geval dat u de volledige versie van de SOFTWARE op één computer ("OUDE COMPUTER") hebt geïnstalleerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA, mag de licentie NIET worden overgedragen van de OUDE COMPUTER naar een andere computer, tenzij de OUDE COMPUTER niet meer wordt gebruikt. gebruikt in de toekomst.

Het is verboden om kopieën van de volledige versie van de SOFTWARE geheel of gedeeltelijk aan uw klant(en) of derden te verstrekken, over te dragen of te verkopen, en om kopieën van de volledige versie van de SOFTWARE, geheel of gedeeltelijk, op te nemen , in of met producten die u verkoopt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DATANUMEN.

Elk gelicentieerd exemplaar is toegankelijk via een netwerk, op voorwaarde dat er een gelicentieerd exemplaar is aangeschaft voor elk werkstation dat via het netwerk toegang krijgt tot de volledige versie van de SOFTWARE. Als bijvoorbeeld 9 verschillende werkstations toegang krijgen tot de volledige versie van de SOFTWARE op het netwerk, moeten 9 gelicentieerde exemplaren van de volledige versie van de SOFTWARE worden aangeschaft, ongeacht of de 9 werkstations de volledige versie van de SOFTWARE op verschillende tijdstippen of tegelijkertijd gebruiken.

Als koper van een licentie voor meerdere gebruikers bent u verantwoordelijk voor het dupliceren en distribueren van de volledige versie van de SOFTWARE voor gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA, en voor het bewaken van het aantal exemplaren van de volledige versie van de SOFTWARE die door uw organisatie is geïnstalleerd en gebruikt. . U stemt er hierbij mee in dat, op verzoek van DATANUMEN or DATANUMENgeautoriseerde vertegenwoordiger, zult u binnen dertig (30) dagen uitgebreide documentatie en certificering verstrekken van het aantal exemplaren van de volledige SOFTWARE-versie die u hebt geïnstalleerd. Onder een licentie voor meerdere gebruikers mag de volledige versie van de SOFTWARE alleen worden geïnstalleerd op computers die worden beheerd door of namens uw organisatie.

Deel III Algemene bepalingen

Alle rechten en privileges met betrekking tot de SOFTWARE die niet expliciet in deze EULA worden verleend, blijven volledig en exclusief voorbehouden aan en door DATANUMEN. De SOFTWARE wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten, samen met aanvullende wetgeving en verdragen inzake intellectueel eigendomsrecht die relevant zijn voor uw gebruik van de SOFTWARE.

Uw gebruik, installatie en distributie van de SOFTWARE moet strikt voldoen aan de bepalingen in deze EULA. Het is verboden om de SOFTWARE geheel of gedeeltelijk te verhuren, te leasen, uit te lenen, in sublicentie te geven, te wijzigen, te vertalen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren, te demonteren of er afgeleide werken van te maken, en u mag geen derde partij toestemming geven om zich met dergelijke activiteiten bezig te houden. activiteiten. Bovendien is het verboden om toegang tot de SOFTWARE te verlenen aan anderen in samenwerking met een servicebureau, applicatieserviceprovider of een vergelijkbare zakelijke operatie, en u mag geen derde partij toestemming geven om dit te doen. De in deze EULA verleende licentie omvat geen rechten of aanspraken op de broncodeversie van de SOFTWARE.

Garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen

DE SOFTWARE, SAMEN MET ALLE GERELATEERDE SOFTWARE, BESTANDEN, GEGEVENS EN MATERIALEN, WORDT AANGEBODEN EN GEDISTRIBUEERD OP EEN "AS IS"-BASIS EN ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ IMPLICIET OF EXPLICIET. DIT OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEKE BEDOELING. DATANUMEN, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS VERZEKEREN, GARANDEREN NOCH ENIGE VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE WERKGELEGENHEID OF DE UIT DE SOFTWARE AFGELEIDE RESULTATEN. DATANUMEN EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS BEVESTIGEN GEEN BEVESTIGING DAT DE FUNCTIE VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, NOCH GARANDEREN ZIJ DE EFFECTIVITEIT VAN GEGEVENS HERSTEL EN/OF FUNCTIES VOOR HET OPHALEN VAN BESTANDEN BIJ HET HERSTELLEN VAN INFORMATIE IN EEN BESTAND, GEHEEL OF GEDEELTELIJK. U ERKENT DAT DEUGDELIJKE GEGEVENSVERWERKINGSPRAKTIJKEN UITGEBREIDE TESTEN NOODZAKELIJK MAKEN VAN ELKE TOEPASSING, INCLUSIEF DE SOFTWARE, MET NIET-VITAL GEGEVENS ALVORENS ER ENIG VERTROUWEN OP TE VERTROUWEN. U AANVAARDT HIERBIJ DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE ITERATIES VAN DE SOFTWARE DIE IN DEZE LICENTIE VALLEN. DEZE GARANTIEDISCLAIMER IS EEN CRUCIAAL ELEMENT VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST.

BEHALVE WANNEER UITDRUKKELIJK VERBODEN DOOR RELEVANTE WETTEN, DATANUMEN, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS KUNNEN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADETARY VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ZIJDE VAN DATANUMEN, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS ZIJN UITSLUITEND BEPERKT TOT HET TERUGBETALEN VAN ENIGE LICENTIEKOSTEN DIE ZIJN INGEDIEND AAN DATANUMEN. TENZIJ UITDRUKKELIJK VERBODEN DOOR APPLICABLE WETTEN, DATANUMEN, HAAR PRINCIPALS, AANDEELHOUDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, AANNEMERS, DOCHTERONDERNEMINGEN OF OUDERORGANISATIES, ZULLEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE' WERKGELEGENHEID OF UW RELATIE MET DATANUMEN, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES OF OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN OF CONCURRENTIEVOORDEEL OF BEDRIJFSVERSTORING), ONGEACHT OF DE CLAIM OF ACTIE IS GEBASEERD OP CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN , GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, BIJDRAGE, VRIJWARING OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE GROND OF OORZAAK, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BOVENDIEN, DATANUMEN GEEFT U OF ENIGE ANDERE INDIVIDU GEEN TOESTEMMING OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN IN TOEPASSINGEN OF SYSTEMEN WAARBIJ HET NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE REDELIJKERWIJS KAN WORDEN VERWACHT TOT AANZIENLIJK LICHAMELIJK LETSEL, VERLIES VAN EIGENDOMMEN OF VERLIES VAN LEVENS. ELK DERGELIJK GEBRUIK IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO, EN U GAAT ERMEE AKKOORD OM DATANUMEN, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS OF VERLIEZEN VOORTVLOEIEND UIT DERGELIJK ONGEAUTORISEERD GEBRUIK.

Algemeen

De SOFTWARE omvat, maar is niet beperkt tot, de informatie in de bijbehorende distribueerbare bestanden, gegevens, materialen, activeringscodes, licentiesleutels, registratiecodes en de knowhow die in de SOFTWARE zelf is vervat. Dit alles vormt vertrouwelijke en handelsgeheime informatie (hierna "Proprietary Informatie") die eigendom is van of in licentie is gegeven aan DATANUMEN, inclusief alle aangesloten auteursrechten en handelsmerken. U stemt ermee in de striktste vertrouwelijkheid van de Proprie te handhaventary Informatie ten behoeve van DATANUMEN en haar licentiegevers. Het is u verboden de Proprie te verkopen, in licentie te geven, te publiceren, weer te geven, te distribueren, openbaar te maken of anderszins beschikbaar te stellentary Informatie, inclusief activeringscodes, licentiesleutels, registratiecodes of registratiebestanden, aan derden. Daarnaast mag je alleen gebruik maken van de Proprietary Informatie in overeenstemming met deze EULA. De verplichtingen uiteengezet in dit artikel blijven van toepassing, zelfs na beëindiging of annulering van de Licentie.

Deze EULA vormt de uitgebreide overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle eerdere afspraken, kooporders, overeenkomsten of regelingen met betrekking tot hetzelfde.

Het is verboden om uw rechten, verplichtingen of plichten onder deze EULA geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, in sublicentie te geven, uit te besteden of anderszins over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DATANUMEN. Elke overdracht van deze EULA of enige rechten of verplichtingen daarin is afhankelijk van de voorwaarde dat de beoogde rechtverkrijgende ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA en alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van de overdrager op zich neemt.

Er zijn geen derde begunstigden met betrekking tot beloften, verplichtingen of verklaringen van DATANUMEN binnen deze EULA.

Elke ontheffing verleend door DATANUMEN als reactie op uw schending van deze EULA zal niet worden opgevat als, noch bijdragen aan, een verklaring van afstand door DATANUMEN van enige andere of toekomstige schending door u van dezelfde bepaling of enige andere bepaling binnen deze EULA.

Mocht een deel van deze EULA om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, omdat het betrekking heeft op een persoon of omstandigheid, dan wordt het als scheidbaar beschouwd. De geldigheid van de rest van deze EULA of de applicabiliteit van dergelijke bepalingen aan andere personen of omstandigheden, blijft onaangetast.