डेमो रिपोर्टमा पुन: प्राप्ति योग्य स्थितिको अर्थ के हो?

डेमो रिपोर्टमा, यदि फाईलको पुन: प्राप्ति योग्य स्थिति "पूर्ण पुन: प्राप्ति योग्य“, त्यस फाईलमा सबै डाटा पूर्ण पुन: प्राप्ति गर्न सकिन्छ।

यदि पुन: प्राप्ति योग्य स्थिति हो "आंशिक रूपमा पुन: प्राप्ति योग्य“, त्यस फाईलमा डाटाको केवल अंश पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यदि पुन: प्राप्ति योग्य स्थिति हो "पुन: प्राप्ति योग्य छैन“, त्यस फाईलमा डाटा पुन: प्राप्ति गर्न सकिदैन।