के म पूर्ण संस्करण पाए पछि डेमो संस्करण द्वारा उत्पन्न स्थिर फाइल प्रयोग गर्न सक्छु?

माफ गर्नुहोस् तर उत्तर छ NO। डेमो संस्करण द्वारा उत्पन्न स्थिर फाइल हो बेकार। तपाईंले पूर्ण संस्करण प्राप्त गरेपछि, तपाईंले:

  1. डेमो संस्करण द्वारा उत्पन्न स्थिर फाइल हटाउनुहोस्।
  2. पूरा संस्करण प्रयोग गर्नुहोस् पुन: मर्मत को मूल भ्रष्ट फाइल नयाँ निश्चित फाइल प्राप्त गर्न।