သရုပ်ပြအစီရင်ခံစာတွင်ပြန်လည်ရယူနိုင်သောအခြေအနေ၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။

သရုပ်ပြအစီရင်ခံစာတွင်ဖိုင်တစ်ခု၏ပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်သည့်အခြေအနေသည်“အပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်“ ဒီဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။

ပြန်လည်ရရှိနိုင်သောအခြေအနေမှာ“တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်“ ဒီဖိုင်ထဲရှိအချက်အလက်များ၏တစ်ခုတည်းသောအပိုင်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။

ပြန်လည်ရရှိနိုင်သောအခြေအနေမှာ“ပြန်လည်မရယူနိုင်သောထို့နောက်ဖိုင်အတွင်းရှိဒေတာများကိုပြန်လည် ရယူ၍ မရပါ။