Хуудсууд SQL Server БСХС ба NDF мэдээллийн сан

In SQL Server БСХС ба NDF мэдээллийн сан, бүх өгөгдөл, мета өгөгдөл (өөрөөр хэлбэл бусад өгөгдлийг удирдахад ашигладаг өгөгдлийг) дараахь байдлаар 8KB хуудас болгон хуваарилав.

Хуудасны төрөл Тодорхойлолт
Мэдээллийн хуудас Бичлэгийн өгөгдлийг мэдээллийн санд хадгалах
Индекс хуудас Кластер болон кластергүй индексүүдийг хадгалах
GAM хуудас Дэлхийн хуваарилалтын газрын зураг (GAM) -ны мэдээллийг хадгалах.
SGAM хуудас Хуваалцсан дэлхийн газрын зураг (SGAM) -ын мэдээллийг хадгалах.
IAM хуудас Индекс хуваарилах газрын зураг (IAM) -ийг хадгалах.
PFS хуудас PFS хуваарилалтын мэдээллийг хадгалах.