ഉത്പന്നം ഫയല് വലുപ്പം ഇറക്കുമതി
DataNumen Access Repair 3.3 daccr.exe 7.84MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Excel Repair 3.1 dexcelr.exe 6.88MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Word Repair 3.7 dwordr.exe 7.13MB ഇറക്കുമതി
DataNumen PowerPoint Recovery 1.4 dpptr.exe 6.95MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Repair 7.9 dolkr.exe 10.5MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 doer.exe 6.18MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 doeu.exe 1.66MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Express Drive Recovery 1.0 doedr.exe 1.27MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Exchange Recovery 7.8 dexr.exe 10.3MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.8 dodr.exe 9.18MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Password Recovery 1.2 dopr.exe 6.51MB ഇറക്കുമതി
DataNumen BKF Repair 2.9 dbkfr.exe 6.16MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Zip Repair 3.2 dzipr.exe 6.36MB ഇറക്കുമതി
DataNumen TAR Repair 2.4 dtar.exe 6.06MB ഇറക്കുമതി
DataNumen CAB Repair 2.4 dcabr.exe 6.44MB ഇറക്കുമതി
DataNumen RAR Repair 3.2 drar.exe 6.21MB ഇറക്കുമതി
DataNumen SQL Recovery 5.4 dsr.exe 6.39MB ഇറക്കുമതി
DataNumen DBF Repair 2.4 ddbfr.exe 6.11MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Oracle Recovery 1.0 dorcr.exe 1.49MB ഇറക്കുമതി
DataNumen PDF Repair 2.6 dpdfr.exe 6.79MB ഇറക്കുമതി
DataNumen DWG Recovery 2.1 ddwgr.exe 58.9MB ഇറക്കുമതി
DataNumen PSD Repair 2.4 dpsdr.exe 6.3MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Data Recovery 2.4 ddr.exe 11.2MB ഇറക്കുമതി
DataNumen NTFS Undelete 2.0 dntu.exe 1.46MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Office Repair 5.2 dofr.exe 23.5MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Database Recovery 2.7 ddbr.exe 11MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Archive Repair 3.3 darcr.exe 13.7MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Disk Image 2.2 ddki.exe 5.79MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Backup 1.7 dbkup.exe 6.54MB ഇറക്കുമതി
DataNumen File Splitter 1.2 dfsp.exe 5.12MB ഇറക്കുമതി