ഉത്പന്നം ഫയല് വലുപ്പം ഇറക്കുമതി
DataNumen Access Repair 3.8 daccr.exe 9.25MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Excel Repair 3.6 dexcelr.exe 8.30MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Word Repair 4.2 dwordr.exe 8.54MB ഇറക്കുമതി
DataNumen PowerPoint Recovery 1.5 dpptr.exe 8.36MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Repair 8.6 dolkr.exe 12.4MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 doer.exe 6.18MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 doeu.exe 1.66MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Express Drive Recovery 1.0 doedr.exe 1.27MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Exchange Recovery 8.6 dexr.exe 12.2MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.6 dodr.exe 11.1MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Outlook Password Recovery 1.2 dopr.exe 6.51MB ഇറക്കുമതി
DataNumen BKF Repair 3.4 dbkfr.exe 7.72MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Zip Repair 3.5 dzipr.exe 7.9MB ഇറക്കുമതി
DataNumen TAR Repair 3.0 dtar.exe 7.61MB ഇറക്കുമതി
DataNumen CAB Repair 2.4 dcabr.exe 6.44MB ഇറക്കുമതി
DataNumen RAR Repair 3.5 drar.exe 7.77MB ഇറക്കുമതി
DataNumen SQL Recovery 6.0 dsr.exe 7.96MB ഇറക്കുമതി
DataNumen DBF Repair 2.9 ddbfr.exe 7.66MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Oracle Recovery 1.0 dorcr.exe 1.49MB ഇറക്കുമതി
DataNumen PDF Repair 3.0 dpdfr.exe 8.34MB ഇറക്കുമതി
DataNumen DWG Recovery 3.0 ddwgr.exe 60.5MB ഇറക്കുമതി
DataNumen PSD Repair 2.9 dpsdr.exe 7.85MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Data Recovery 2.4 ddr.exe 11.2MB ഇറക്കുമതി
DataNumen NTFS Undelete 2.0 dntu.exe 1.46MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Office Repair 5.5 dofr.exe 27.5MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Database Recovery 2.7 ddbr.exe 11MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Archive Repair 3.8 darcr.exe 16.3MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Disk Image 2.2 ddki.exe 5.79MB ഇറക്കുമതി
DataNumen Backup 1.7 dbkup.exe 6.54MB ഇറക്കുമതി
DataNumen File Splitter 1.2 dfsp.exe 5.12MB ഇറക്കുമതി