Симптом:

Кога користите DBCC CHECKDB со ПОПРАВКА_ALLOW_DATA_LOSS параметар за поправка на оштетена база на податоци .MDF, како ова:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

ја гледате следнава порака за грешка:

Резултати на DBCC за „Грешка1“.
Сервисен брокер Msg 9675, држава 1: Анализирани типови на пораки: 14.
Брокер за услуги Msg 9676, држава 1: Анализирани договори за услуги: 6.
Сервисен брокер Msg 9667, држава 1: Анализирани услуги: 3.
Сервисен брокер Msg 9668, држава 1: Анализирани редови на услуги: 3.
Сервисен брокер Msg 9669, состојба 1: Анализирани крајни точки на разговор: 0.
Сервисен брокер Msg 9674, држава 1: Анализирани групи за разговор: 0.
Сервисен брокер Msg 9670, држава 1: Анализирани врски за далечински услуги: 0.
Брокер за услуги Msg 9605, држава 1: Анализирани приоритети на разговор: 0.
Резултати од DBCC за „sys.sysrscols“.
Постојат 1092 редови на 14 страници за објектот „sys.sysrscols“.
Резултати на DBCC за „sys.sysrowsets“.
Постојат 148 редови на 3 страници за објектот „sys.sysrowsets“.
Резултати од DBCC за „sys.sysclones“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysclones“.
Резултати од DBCC за „сис сисалокалити“.
Постојат 172 редови на 2 страници за објектот „sys.sysallocunits“.
Резултати од DBCC за „sys.sysfiles1“.
Постојат 2 реда на 1 страници за објектот „sys.sysfiles1“.
Резултати на DBCC за „sys.sysseobjvalues“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysseobjvalues“.
Резултати на DBCC за „сириптиприоритети“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syspriorities“.
Резултати на DBCC за 'sys.sysdbfпартал '.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sys“dbfпартал ”.
Резултати од DBCC за „sys.sysfgfrag“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysfgfrag“.
Резултати на DBCC за 'sys.sysdbfилес '.
Постојат 2 реда на 1 страници за објектот „sys.sys“dbfиле “.
Резултати од DBCC за „sys.syspru“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syspru“.
Резултати на DBCC за „sys.sysbrickfiles“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysbrickfiles“.
Резултати од DBCC за „sys.sysphfg“.
Постојат 1 редови на 1 страници за објектот „sys.sysphfg“.
Резултати од DBCC за „sys.sysprufiles“.
Постојат 2 реда на 1 страници за објектот „sys.sysprufiles“.
Резултати од DBCC за „sys.sysftinds“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysftinds“.
Резултати на DBCC за „сопствениците на силите“.
Постојат 14 редови на 1 страници за објектот „sys.sysowners“.
Резултати од DBCC за „sys.sysdbreg“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysdbreg“.
Резултати од DBCC за „sys.sysprivs“.
Постојат 140 редови на 1 страници за објектот „sys.sysprivs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysschobjs“.
Постојат 2262 редови на 29 страници за објектот „sys.sysschobjs“.
Резултати од DBCC за „sys.syscsrowgroups“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syscsrowgroups“.
Резултати од DBCC за „sys.sytexttables“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysexttables“.
Резултати од DBCC за „sys.syscolpars“.
Постојат 888 редови на 16 страници за објектот „sys.syscolpars“.
Резултати од DBCC за „sys.sysxlgns“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysxlgns“.
Резултати од DBCC за „sys.sysxsrvs“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysxsrvs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysnsobjs“.
Постојат 1 редови на 1 страници за објектот „sys.sysnsobjs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysusermsgs“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysusermsgs“.
Резултати на DBCC за „sys.syscerts“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syscerts“.
Резултати од DBCC за „sys.sysrmtlgns“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysrmtlgns“.
Резултати од DBCC за „sys.syslnklgns“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syslnklgns“.
Резултати од DBCC за „sys.sysxprops“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysxprops“.
Резултати од DBCC за „sys.sysscalartypes“.
Постојат 34 редови на 1 страници за објектот „sys.sysscalartypes“.
Резултати од DBCC за „sys.systypedsubobjs“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.systypedsubobjs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysidxstats“.
Постојат 207 редови на 5 страници за објектот „sys.sysidxstats“.
Резултати од DBCC за 'sys.sysiscols'.
Постојат 399 редови на 2 страници за објектот „sys.sysiscols“.
Резултати на DBCC за „sys.sysendpts“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysendpts“.
Резултати од DBCC за „sys.syswebmethods“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syswebmethods“.
Резултати од DBCC за „sys.sysbinobjs“.
Постојат 23 редови на 1 страници за објектот „sys.sysbinobjs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysaudacts“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysaudact“.
Резултати на DBCC за „sys.sysobjvalues“.
Постојат 213 редови на 21 страници за објектот „sys.sysobjvalues“.
Резултати од ДБЦЦ за „сиглимите на сиксот“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syscscolsegment“.
Резултати на ДБЦЦ за „sys.syscsdsports“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syscsdsords“.
Резултати од DBCC за „sys.sysclsobjs“.
Постојат 16 редови на 1 страници за објектот „sys.sysclsobjs“.
Резултати на DBCC за „sys.sysrowsetrefs“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysrowsetrefs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysremsvcbinds“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysremsvcbinds“.
Резултати од DBCC за „sys.sysxmitqueue“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysxmitqueue“.
Резултати од DBCC за „sys.sysrts“.
Постојат 1 редослед на 1 страници за објектот „sys.sysrts“.
Резултати од DBCC за 'sys.sysconvgroup'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysconvgroup“.
Резултати од DBCC за „sys.sysdesend“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysdesend“.
Резултати од DBCC за „sys.sysdercv“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysdercv“.
Резултати од DBCC за „sys.syssingleobjrefs“.
Постојат 171 редови на 1 страници за објектот „sys.syssingleobjrefs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysmultiobjrefs“.
Постојат 107 редови на 1 страници за објектот „sys.sysmultiobjrefs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysguidrefs“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysguidrefs“.
Резултати од DBCC за „sys.sysfoqueues“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysfoqueues“.
Резултати од ДБЦЦ за „сисхилдинсти“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syschildinsts“.
Резултати од DBCC за „sys.syscompfragment“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syscompfragment“.
Резултати од DBCC за „sys.sysftsemanticsdb“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysftsemanticsdb“.
Резултати од DBCC за „sys.sysftstops“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysftstops“.
Резултати на DBCC за „sys.sysftproperties“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysftproperties“.
Резултати од DBCC за „sys.sysxmitbody“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysxmitbody“.
Резултати на DBCC за „sys.sysfos“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysfos“.
Резултати на DBCC за „sys.sysqnames“.
Постојат 98 редови на 1 страници за објектот „sys.sysqnames“.
Резултати од DBCC за „sys.sysxmlcomponent“.
Постојат 100 редови на 1 страници за објектот „sys.sysxmlcomponent“.
Резултати од DBCC за „sys.sysxmlfacet“.
Постојат 112 редови на 1 страници за објектот „sys.sysxmlfacet“.
Резултати од DBCC за „sys.sysxmlplacement“.
Постојат 19 редови на 1 страници за објектот „sys.sysxmlplacement“.
Резултати на DBCC за „sys.sysobjkeycrypts“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysobjkeycrypts“.
Резултати од DBCC за „sys.sysasymkeys“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sysasymkeys“.
Резултати од DBCC за „sys.syssqlguides“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syssqlguides“.
Резултати од DBCC за „sys.sysbinsubobjs“.
Постојат 3 реда на 1 страници за објектот „sys.sysbinsubobjs“.
Резултати на DBCC за „sys.syssoftobjrefs“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syssoftobjrefs“.
Резултати од DBCC за „sys.plan_persist_plan“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.plan_persist_plan“.
Резултати на DBCC за 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.plan_persist_runtime_stats“.
Резултати на DBCC за 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.plan_persist_runtime_stats_interval“.
Резултати на DBCC за 'sys.plan_persist_context_settings'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.plan_persist_context_settings“.
Резултати од DBCC за „sys.sqlagent_jobs“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sqlagent_jobs“.
Резултати на DBCC за „sys.sqlagent_jobsteps“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sqlagent_jobsteps“.
Резултати на DBCC за „историја на sys.sqlagent_job_history“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sqlagent_job_history“.
Резултати на DBCC за „sys.sqlagent_jobsteps_logs“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.sqlagent_jobsteps_logs“.
Резултати од DBCC за 'TestTable'.
Поправка: Страницата (1: 183) е распределена од ID на објектот 245575913, ID на индекс 0, ID на партиција 72057594040549376, ID на единица на алокација 72057594045792256 (тип податоци во низа).
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177012736, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 70.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177078272, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 71.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177143808, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 72.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177209344, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 73.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177274880, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 74.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177340416, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 75.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177405952, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 76.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177471488, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 77.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177537024, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 78.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177602560, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 79.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177668096, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 80.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177733632, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 81.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177799168, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 82.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177864704, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 83.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177930240, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 84.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 177995776, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 85.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178061312, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 86.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178126848, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 87.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178192384, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 88.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178257920, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 182), слот 89.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178323456, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 0.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178388992, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 1.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178454528, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 2.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178520064, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 3.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178585600, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 4.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178651136, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 5.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178716672, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 6.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178782208, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 7.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178847744, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 8.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178913280, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 9.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 178978816, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 10.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179044352, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 11.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179109888, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 12.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179175424, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 13.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179240960, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 14.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179306496, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 15.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179372032, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 16.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179437568, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 17.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179503104, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 18.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179568640, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 19.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179634176, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 20.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179699712, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 21.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179765248, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 22.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179830784, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 23.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179896320, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 24.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 179961856, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 25.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180027392, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 26.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180092928, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 27.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180158464, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 28.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180224000, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 29.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180289536, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 30.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180355072, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 31.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180420608, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 32.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180486144, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 33.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180551680, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 34.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180617216, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 35.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180682752, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 36.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180748288, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 37.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180813824, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 38.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180879360, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 39.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 180944896, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 40.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181010432, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 41.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181075968, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 42.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181141504, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 43.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181207040, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 44.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181272576, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 45.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181338112, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 46.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181403648, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 47.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181469184, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 48.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181534720, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 49.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181600256, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 50.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181665792, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 51.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181731328, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 52.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181796864, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 53.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181862400, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 54.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181927936, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 55.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 181993472, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 56.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182059008, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 57.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182124544, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 58.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182190080, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 59.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182255616, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 60.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182321152, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 61.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182386688, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 62.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182452224, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 63.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182517760, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 64.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182583296, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 65.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182648832, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 66.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182714368, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 67.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182779904, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 68.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182845440, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 69.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182910976, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 70.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 182976512, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 71.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 183042048, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 72.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 183107584, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 73.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 183173120, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 74.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 183238656, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 75.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 183304192, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 76.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 183369728, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 77.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 183435264, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 78.
Поправка: Избришана колона за податоци надвор од редот со ID 183500800, за објект ID 245575913, индекс ID 0, партиција ID 72057594040549376, додели единица ID 72057594045857792 (тип податоци ЛОБ) на страница (1: 216), слот 79.
Поправка: Некластерираниот индекс е успешно обновен за објектот „dbo.TestTable, IX_TestTable“ во базата на податоци „Error1“.
Msg 8928, Ниво 16, состојба 1, линија 8
ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045792256 (тип податоци по ред): Страницата (1: 183) не може да се обработи. Погледнете други грешки за детали.
Грешката е санирана.
Msg 8939, Ниво 16, состојба 98, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045792256 (тип податоци по ред), страница (1: 183). Тестот (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) не успеа. Вредностите се 2057 и -4.
Грешката е санирана.
Msg 8939, Ниво 16, состојба 98, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045792256 (тип податоци по ред), страница (1: 183). Тестот (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) не успеа. Вредностите се 2057 и -4.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 70, текст ID 177012736 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 71, текст ID 177078272 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 72, текст ID 177143808 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 73, текст ID 177209344 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 74, текст ID 177274880 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 75, текст ID 177340416 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 76, текст ID 177405952 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 77, текст ID 177471488 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 78, текст ID 177537024 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 79, текст ID 177602560 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 80, текст ID 177668096 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 81, текст ID 177733632 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 82, текст ID 177799168 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 83, текст ID 177864704 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 84, текст ID 177930240 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 85, текст ID 177995776 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 86, текст ID 178061312 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 87, текст ID 178126848 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 88, текст ID 178192384 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 182), слот 89, текст ID 178257920 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 0, текст ID 178323456 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 1, текст ID 178388992 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 2, текст ID 178454528 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 3, текст ID 178520064 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 4, текст ID 178585600 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 5, текст ID 178651136 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 6, текст ID 178716672 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 7, текст ID 178782208 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 8, текст ID 178847744 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 9, текст ID 178913280 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 10, текст ID 178978816 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 11, текст ID 179044352 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 12, текст ID 179109888 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 13, текст ID 179175424 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 14, текст ID 179240960 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 15, текст ID 179306496 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 16, текст ID 179372032 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 17, текст ID 179437568 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 18, текст ID 179503104 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 19, текст ID 179568640 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 20, текст ID 179634176 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 21, текст ID 179699712 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 22, текст ID 179765248 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 23, текст ID 179830784 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 24, текст ID 179896320 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 25, текст ID 179961856 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 26, текст ID 180027392 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 27, текст ID 180092928 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 28, текст ID 180158464 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 29, текст ID 180224000 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 30, текст ID 180289536 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 31, текст ID 180355072 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 32, текст ID 180420608 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 33, текст ID 180486144 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 34, текст ID 180551680 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 35, текст ID 180617216 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 36, текст ID 180682752 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 37, текст ID 180748288 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 38, текст ID 180813824 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 39, текст ID 180879360 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 40, текст ID 180944896 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 41, текст ID 181010432 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 42, текст ID 181075968 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 43, текст ID 181141504 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 44, текст ID 181207040 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 45, текст ID 181272576 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 46, текст ID 181338112 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 47, текст ID 181403648 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 48, текст ID 181469184 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 49, текст ID 181534720 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 50, текст ID 181600256 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 51, текст ID 181665792 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 52, текст ID 181731328 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 53, текст ID 181796864 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 54, текст ID 181862400 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 55, текст ID 181927936 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 56, текст ID 181993472 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 57, текст ID 182059008 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 58, текст ID 182124544 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 59, текст ID 182190080 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 60, текст ID 182255616 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 61, текст ID 182321152 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 62, текст ID 182386688 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 63, текст ID 182452224 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 64, текст ID 182517760 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 65, текст ID 182583296 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 66, текст ID 182648832 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 67, текст ID 182714368 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 68, текст ID 182779904 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 69, текст ID 182845440 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 70, текст ID 182910976 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 71, текст ID 182976512 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 72, текст ID 183042048 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 73, текст ID 183107584 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 74, текст ID 183173120 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 75, текст ID 183238656 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 76, текст ID 183304192 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 77, текст ID 183369728 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 78, текст ID 183435264 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8964, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 0, ID на партицијата 72057594040549376, ID на единицата за распределување 72057594045857792 (тип податоци за ЛОБ). Оф-ред јазолот за податоци на страница (1: 216), слот 79, текст ID 183500800 не се повикува.
Грешката е санирана.
Msg 8945, Ниво 16, состојба 1, линија 8
Грешка во табелата: ID на објектот 245575913, ID на индексот 2 ќе биде повторно изграден.
Грешката е санирана.
Постојат 10900 редови на 109 страници за објектот „TestTable“.
CHECKDB пронајде 0 грешки во распределбата и 103 грешки во конзистентноста во табелата „TestTable“ (ID на објектот 245575913).
CHECKDB поправи 0 грешки во распределбата и 103 грешки во конзистентноста во табелата „TestTable“ (ID на објектот 245575913).
Резултати на DBCC за 'sys.queue_messages_1977058079'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.queue_messages_1977058079“.
Резултати на DBCC за 'sys.queue_messages_2009058193'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.queue_messages_2009058193“.
Резултати на DBCC за 'sys.queue_messages_2041058307'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.queue_messages_2041058307“.
Резултати на DBCC за „sys.filestream_tombstone_2073058421“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.filestream_tombstone_2073058421“.
Резултати од DBCC за „sys.syscommittab“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.syscommittab“.
Резултати од DBCC за „sys.fileable_updates_2105058535“.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.filetable_updates_2105058535“.
Резултати на DBCC за 'sys.plan_persist_query_text'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.plan_persist_query_text“.
Резултати на DBCC за 'sys.plan_persist_query'.
Постојат 0 реда на 0 страници за објектот „sys.plan_persist_query“.
CHECKDB најде 0 грешки во распределбата и 103 грешки во конзистентноста во базата на податоци „Грешка1“.
CHECKDB утврди 0 грешки во распределбата и 103 грешки во конзистентноста во базата на податоци „Грешка1“.
Извршувањето на DBCC е завршено. Ако DBCC испечати пораки за грешка, контактирајте го вашиот системски администратор.

каде што 'Error1' е име на оштетената база на податоци за МДФ што се поправа.

CHECKDB е во состојба да ги пронајде и поправи грешките. Сепак, во фиксната база на податоци, 100 записи се lost.

Снимка на екранот од порака за грешка:

Прецизно објаснување:

Кога CHECKDB наоѓа грешки во оштетената база на податоци и вие наведете ПОПРАВКА_ALLOW_DATA_LOSS параметар, тогаш ќе се обиде да ја поправи базата на податоци и некои од оштетените записи може да бидат напуштени за време на процесот на поправка.

Всушност, овие напуштени записи, исто така, можат да се повратат, доколку се користи нашиот производ DataNumen SQL Recovery да ја извршат задачата.

Во следниов примерок, оштетена датотека МДФ, ако користите CHECKDB со ПОПРАВКА_ALLOW_DATA_LOSS параметар, тогаш 100 записи ќе бидат lost. Но, со DataNumen SQL Recovery, само еден запис ќе биде лost, останатите 99 записи сè уште можат да се обноват.

Примерок датотеки:

Пример за корумпирани датотеки МДФ на кои CHECKDB ПОПРАВКА_ALLOW_DATA_LOSS ќе изгуби 100 рекорди, но DataNumen SQL Recovery ќе изгуби само еден.

SQL Server верзија Корумпирана датотека МДФ МДФ-датотека поправена од DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Грешка7МДФ Грешка7_fixed.mdf