DataNumen Outlook Repair ການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນ

DataNumen Outlook Repair 8.5
ສະແກນ
(ສຳ ລັບ Outlook 2007)
ການສ້ອມແປງ Kernel Outlook PST 7.05.01 ກ່ອງເຄື່ອງມືການຟື້ນຟູ ສຳ ລັບການຄາດຄະເນ 1.0.11.33 ການສ້ອມແປງ Stellar Phoenix Outlook PST 4.0 EasyRecovery Professional 6.21 OutlookFix 2.47 ການກູ້ຄືນ ສຳ ລັບ Outlook 3.0 R-Mail ສຳ ລັບການຄາດຄະເນ 1.5 ການກູ້ຄືນຂໍ້ DiskInternals Outlook 2.2 ການກູ້ຄືນ Outlook ງ່າຍໆ 1.6 Disk Doctors Outlook Mail Recovery (. pst) 2.0.1 ກູ້ຄືນອີເມວຂອງຂ້ອຍ 5.02

ອັດຕາການຟື້ນຕົວ

ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ * 95.7% 1.26% 1.26% 1.26% 1.81% 1.83% 8.63% 19.82% 0.00% 53.24% 0.00% 1.82% 1.39%
ກໍລະນີ 1
(ເອກະສານ PST ເສຍຫາຍ 5MB ໃນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.10% 0.00% 55.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 2
(ເອກະສານ PST ເສຍຫາຍ 50MB ໃນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 3
(ເອກະສານ PST ເສຍຫາຍ 100MB ໃນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.60% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 4
(ເອກະສານ PST ເສຍຫາຍ 500MB ໃນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 5
(ໄຟລ໌ PST 1GB ເສຍຫາຍເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.60% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 6
(ໄຟລ໌ PST 2GB ເສຍຫາຍເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.60% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 7
(ໄຟລ໌ PST 4GB ເສຍຫາຍເປັນຮູບແບບ Unicode) Part 1 Part 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% 54.50% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 8
(ໄຟລ໌ PST 8GB ເສຍຫາຍເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 9
(ໄຟລ໌ PST 10GB ເສຍຫາຍເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% 0.00% 67.30% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 10
(ໄຟລ໌ PST 15GB ເສຍຫາຍເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30% 0.00% 75.70% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 11
(ເອກະສານ PST ເສຍຫາຍ 5MB ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນິໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.40% 48.00% 0.00% 62.60% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 12
(ເອກະສານ PST ເສຍຫາຍ 50MB ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນິໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.50% 50.40% 0.00% 55.40% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 13
(ເອກະສານ PST ເສຍຫາຍ 100MB ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນິໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.90% 53.00% 0.00% 53.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 14
(ເອກະສານ PST ເສຍຫາຍ 500MB ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນິໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.10% 46.70% 0.00% 54.70% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 15
(ໄຟລ໌ PST 1GB ເສຍຫາຍໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.80% 48.50% 0.00% 52.90% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 16

(ໄຟລ໌ PST 2GB ເສຍຫາຍໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນ Unicode)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.00% 50.30% 0.00% 51.50% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 17
(ໄຟລ໌ PST 4GB ເສຍຫາຍເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.30% 10.30% 0.00% 19.10% 0.00% 19.30% 0.30% 10.20% 2.50%
ກໍລະນີ 18
(ໄຟລ໌ PST 4GB ເສຍຫາຍເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.60% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.50% 100.00% 100.00%

OS Support

ທຸກລຸ້ນຂອງ 32bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ 98 / ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME / Vista ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME / 2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 95, 98, ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ 98/2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME / 2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ
ທຸກລຸ້ນຂອງ 64bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຮູບແບບ Outlook ແລະ PST

ທຸກລຸ້ນຂອງ Outlook ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
Outlook 97-2002 ຮູບແບບທີ່ບໍ່ໃຊ້ແບບ Unicode ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
Outlook 2003-2010 ຮູບແບບ Unicode ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເອກະສານຜົນຜະລິດ PST ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຢູນີໂຄດຫລືຮູບແບບ Unicode ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No
ປ່ຽນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນິດໄປຫາຮູບແບບ Unicode ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No No
ປ່ຽນຮູບແບບ Unicode ເປັນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນ Unicode ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No No
ກູ້ຄືນເອກະສານ PST ທີ່ເຂົ້າລະຫັດໂດຍບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ການເຂົ້າລະຫັດສູງ (ການເຂົ້າລະຫັດທີ່ດີທີ່ສຸດ) ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ການເຂົ້າລະຫັດສູງ (ການເຂົ້າລະຫັດທີ່ດີທີ່ສຸດ) ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ການເຂົ້າລະຫັດສູງ (ການເຂົ້າລະຫັດທີ່ດີທີ່ສຸດ) ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ການເຂົ້າລະຫັດສູງ (ການເຂົ້າລະຫັດທີ່ດີທີ່ສຸດ) ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ການເຂົ້າລະຫັດສູງ (ການເຂົ້າລະຫັດທີ່ດີທີ່ສຸດ) ບໍ່ຮອງຮັບ

ສະຫນັບສະຫນູນເອກະສານ PST ຂະຫນາດໃຫຍ່

ແກ້ໄຂ ບັນຫາໄຟເກີນ 2GB PST ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຮອງຮັບເອກະສານ PST ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ເທົ່າກັບ 16777216 TB ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No
ແບ່ງແຍກເອກະສານ PST ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ອອກເປັນຫລາຍເອກະສານນ້ອຍໆ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No

ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຄືນວັດຖຸ

ກູ້ຄືນວັດຖຸທຸກປະເພດໃນເອກະສານ PST, ລວມທັງຂໍ້ຄວາມທາງໄປສະນີ, ໂຟນເດີ, ໜ້າosts, ການນັດຫມາຍ, ການຮ້ອງຂໍການປະຊຸມ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ລາຍການແຈກຢາຍ, ວຽກງານ, ການຮ້ອງຂໍວຽກງານ, ວາລະສານແລະບັນທຶກ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ເກັບຄືນຄຸນສົມບັດທັງ ໝົດ ໃນວັດຖຸ, ເຊັ່ນວ່າຫົວຂໍ້, ຂໍ້ຄວາມ, ຫາ, ຈາກ, cc, bcc, ວັນ, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ cc, bcc ບໍ່ຮອງຮັບ No bcc ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຫົວຂໍ້, ຈາກ, cc, bcc ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມຈົດ ໝາຍ ເປັນແບບ ທຳ ມະດາ, RTF ແລະ HTML ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນເອກະສານຄັດຕິດ, ລວມທັງເອກະສານແລະຮູບພາບທີ່ຕິດກັບຂໍ້ຄວາມແລະຝັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ HTML ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນວັດຖຸທີ່ຝັງຢູ່, ເຊັ່ນວ່າຂໍ້ຄວາມອື່ນ, Excel Worksheets, ເອກະສານ Word, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝັງຢູ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝັງຢູ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝັງຢູ່ບໍ່ຮອງຮັບ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນລາຍການ Outlook ທີ່ຖືກລົບ, ລວມທັງຂໍ້ຄວາມອີເມວ, ໂຟນເດີ, posts, ການນັດຫມາຍ, ການຮ້ອງຂໍການປະຊຸມ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ລາຍການແຈກຢາຍ, ວຽກງານ, ການຮ້ອງຂໍວຽກງານ, ວາລະສານແລະບັນທຶກ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No

ຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆ

ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ Outlook ຈາກເອກະສານ VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼືເສຍຫາຍ (*. vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. vhd), ໄຟລ໌ Acronis True Image (*. ຄືກັນ), Norton Ghost ແຟ້ມ (*. gho, * .v2i), ແຟ້ມ Windows NTBackup (*.bkf), ໄຟລ໌ຮູບພາບ ISO (*. iso), ໄຟລ໌ຮູບພາບ Disk (*. img), ໄຟລ໌ຮູບພາບ CD / DVD (*. bin), ເຫຼົ້າແວງ 120 Mirror Disk File (MDF) (*. mdf) ແລະເອກະສານຮູບພາບ Nero (* .nrg) ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No No
ກູ້ຄືນເອກະສານ PST ໃນສື່ທີ່ເສຍຫາຍ, ເຊັ່ນວ່າແຜ່ນແຟັກ, Zip ແຜ່ນ, CDROM, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No
ກູ້ຄືນເອກະສານ PST ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນການຊອກຫາແລະເລືອກເອກະສານ PST ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ໃນຄອມພີວເຕີ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No
ສະຫນັບສະຫນູນເມນູສະພາບການ Windows Explorer ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ drag & drop ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນຄໍາສັ່ງ (DOS prompt) ຕົວກໍານົດການ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ