DataNumen Outlook Express Repair ການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນ

DataNumen Outlook Express Repair 2.5 ແກ່ນ ສຳ ລັບ Outlook Express ການສ້ອມແປງ 9.4.1 ການຟື້ນຟູ Stellar Phoenix OE 3.0 ການຟື້ນຕົວ ສຳ ລັບ Outlook Express 1.2 ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ສຳ ລັບ Outlook Express 1.0 Outlook Express ເຄື່ອງມືສ້ອມແປງ 3.2 ການກູ້ຂໍ້ມູນ OE-Mail 1.7.26.59 OE Mail Salvation ແລະການຍ້າຍຖິ່ນຖານ 5.1 Outlook Express ຟື້ນຟູ 2.0 Easy Outlook Express ການສ້ອມແປງ 1.2.9 ພາຍໃນ Disk Outlook Express ການສ້ອມແປງ 2.4 ແພດກູ້ເອົາຂໍ້ມູນ OE Email Recovery 2.0.1 ຊ່ຽວຊານ OE Mail ທີ່ຖືກຕ້ອງ 3.2 MailNavigator 1.11 ກູ້ຄືນອີເມວຂອງຂ້ອຍ 5.5.6 R-Mail ສຳ ລັບ Outlook Express 1.5 Zmeil 2.1 Smart Outlook Express ການກູ້ຄືນ 1.6

ອັດຕາການຟື້ນຕົວ

ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ * 95.30% 5.98% 6.10% 36.74% 0.06% 5.98% 0.03% 5.29% 0.00% 0.04% 53.42% 5.98% 5.29% 0.69% 5.98% 4.92% 0.02% 5.29%
ກໍລະນີ 1
(ໄຟລ໌ 5MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 15.40% 1.20% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 2
(ໄຟລ໌ 50MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 3
(ໄຟລ໌ 100MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 4
(ໄຟລ໌ 200MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 5
(ໄຟລ໌ 300MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 48.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 6
(ໄຟລ໌ 400MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 48.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 7
(ໄຟລ໌ 500MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 47.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 8
(ໄຟລ໌ 600MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 46.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 9
(ໄຟລ໌ 700MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 45.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 10
(ໄຟລ໌ 800MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 45.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 11
(ໄຟລ໌ 900MB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 44.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 12
(ໄຟລ໌ 1GB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 44.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 13
(ໄຟລ໌ 1.2GB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 42.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 14
(ໄຟລ໌ 1.5GB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 41.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 15
(ໄຟລ໌ 1.7GB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 16
(ໄຟລ໌ 2GB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 17
(ໄຟລ໌ 1.5GB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 13.00% 13.00% 10.40% 0.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0.10% 0.00%
ກໍລະນີ 18
(ໄຟລ໌ 1.5GB ເສຍຫາຍ .DBX)
100.00% 100.00% 99.00% 61.90% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 80.00% 0.20% 100.00%

OS Support

ທຸກລຸ້ນຂອງ 32bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ 98 / ME / NT / Vista ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME / NT / 7 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME / NT / 7 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ NT / 2000 / Server 2008 / Vista / 7 ບໍ່ຮອງຮັບ NT ບໍ່ຮອງຮັບ NT ບໍ່ຮອງຮັບ NT ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME / NT ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ NT / Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME / NT ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME / NT ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ NT ບໍ່ຮອງຮັບ NT / Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME / NT / 2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ NT ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME / NT ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME / NT ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ
ທຸກລຸ້ນຂອງ 64bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ Vista ບໍ່ຮອງຮັບ Win7 ບໍ່ຮອງຮັບ Win7 ບໍ່ຮອງຮັບ Server 2008 / Vista / 7 ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME / NT / 2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບເອກະສານ DBX

Outlook Express v6.0 ໄຟລ D DBX ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
Outlook Express v5.5 ໄຟລ D DBX ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
Outlook Express v5.0 ໄຟລ D DBX ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ສະຫນັບສະຫນູນເອກະສານ DBX ຂະຫນາດໃຫຍ່

ກູ້ຄືນໄຟ DBX ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ 2GB ໂດຍບໍ່ເສຍຂໍ້ມູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ

ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຄືນວັດຖຸ

ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນການກູ້ຄືນເອກະສານຄັດຕິດ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ

ຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆ

ກູ້ຄືນເອກະສານ DBX ຫຼື MBX ໃນສື່ທີ່ເສຍຫາຍ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No No No No No No No
ສ້ອມແປງເອກະສານ DBX ຫລື MBX. ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No
ຊອກຫາເອກະສານ DBX ຫຼື MBX ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງໃນຄອມພີວເຕີ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະຫນັບສະຫນູນເມນູສະພາບການ Windows Explorer. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ drag & drop. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນຄໍາສັ່ງ (DOS prompt) ຕົວກໍານົດການ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No