DataNumen Excel Repair ການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນ

DataNumen Excel Repair 3.6 ໜ້າ ທີ່ການສ້ອມແປງລວມໃນ Excel 2016 ການຟື້ນຟູ ສຳ ລັບ Excel 6.0 ການກູ້ຂໍ້ມູນ Excel 15.9.1 ການສ້ອມແປງ Stellar Phoenix Excel 5.5 ກ່ອງເຄື່ອງມືການຟື້ນຟູ ສຳ ລັບ Excel 3.0.15 SysTools Excel Recovery 2.5 ການກູ້ຂໍ້ມູນດ່ວນ ສຳ ລັບ Microsoft Excel 11.10.05 Recoveryfix ສຳ ລັບການກູ້ຂໍ້ມູນ Excel 11.07 ExcelFIX 5.86 ສ້ອມແປງ Excel ຂອງຂ້ອຍ 1.1 R-Excel 1.2

ອັດຕາການຟື້ນຕົວ

ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ * 78.73% 11.66% 60.40% 65.68% 15.00% 63.22% 5.20% 0.00% 27.80% 51.22% 10.00% 0.00%
ກໍລະນີ 1 (ແຟ້ມ 10KB Excel 2003 xls) 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%
ກໍລະນີ 2 (ແຟ້ມ 20KB Excel 2003 xls) 100% 0% 100% 59.52% 100% 88% 52% 0% 60% 100% 0% 0%
ກໍລະນີທີ 3 (ແຟ້ມ 50KB Excel 2007 xlsx) 100% 0% 0% 100% 0% 67% 0% 0% 78% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 4 (ແຟ້ມ 100 KB Excel 2007 xlsx) 78.82% 66.60% 78% 66.6% 0% 56% 0% 0% 67% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 5 (ແຟ້ມ 500 KB Excel 2010 xlsx) 4.70% 0% 4.90% 0% 0% 3.2% 0% 0% 0% 4.72% 0% 0%
ກໍລະນີ 6 (ແຟ້ມເອກະສານ 1 MB Excel 2010 xlsx) 51.38% 50% 55.80% 0% 50% 41% 0% 0% 0% 51.379% 0% 0%
ກໍລະນີ 7 (ແຟ້ມເອກະສານ 2 MB Excel 2010 xlsx) 70.36% 0% 70.34% 66.67% 0% 55% 0% 0% 0% 70.365% 0% 0%
ກໍລະນີ 8 (ແຟ້ມເອກະສານ 5 MB Excel 2010 xlsx) 100% 0% 100% 100% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 9 (ແຟ້ມເອກະສານ 10 MB Excel 2013 xlsx) 87.46% 0% 0% 91% 0% 71% 0% 0% 0% 91.17% 0% 0%
ກໍລະນີ 10 (ແຟ້ມເອກະສານ 20 MB Excel 2013 xlsx) 94.60% 0% 95% 73% 0% 73% 0% 0% 73% 94.6% 0% 0%

OS Support

ທຸກລຸ້ນຂອງ 32bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Windows Vista ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Windows Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ທຸກລຸ້ນຂອງ 64bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Windows Server 2008/2012/2016 ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ສະຫນັບສະຫນູນ Excel

ທຸກລຸ້ນຂອງ 32bit Excel ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Excel 2010/2013 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ບໍ່ໄດ້ຮອງຮັບ Excel 2013/2016 ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ທຸກລຸ້ນຂອງ 64bit Excel ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Excel 2010/2013 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ບໍ່ໄດ້ຮອງຮັບ Excel 2013/2016 ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No

ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບເອກະສານ Excel

ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບເອກະສານ Excel ເຂົ້າ (xls / xlw / xlsx) ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ xlw ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw / xlsx ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw / xlsx ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw / xlsx ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlw / xlsx ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ
ຮູບແບບເອກະສານຜົນຜະລິດ Excel (xls / xlsx) ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ xlsx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlsx ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ xlsx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ xlsx ບໍ່ຮອງຮັບ

ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຄືນວັດຖຸ

ສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຟື້ນຕົວຂໍ້ມູນເຊນໃນແຜ່ນວຽກ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ສາຍຣັດເຊຍບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ສາຍຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນແລະຣັດເຊຍບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ສາຍສະບັບຍີ່ປຸ່ນແລະຣັດເຊຍບໍ່ຮອງຮັບ
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນການກູ້ສູດສູດ, ລວມທັງສູດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນແລະສູດທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນອາເລ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ສູດບໍ່ຮອງຮັບ ສູດບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຟື້ນຕົວຮູບແບບມາດຕະຖານແລະຮູບແບບທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບຈຸລັງແລະສູດ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ເງິນຕາ,
ຮູບແບບວັນທີທີ່ບໍ່ຮອງຮັບໃນ xlsx
ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ວັນທີ, ເວລາ,
ເປີເຊັນ, ແຕ່ສ່ວນ ໜຶ່ງ,
ເງິນຕາ,
ຮູບແບບທີ່ ກຳ ຫນົດເອງບໍ່ຮອງຮັບ
ວັນທີ, ເວລາ,
ເປີເຊັນ, ແຕ່ສ່ວນ ໜຶ່ງ,
ເງິນຕາ,
ຮູບແບບທີ່ ກຳ ຫນົດເອງບໍ່ຮອງຮັບ
ວັນທີ, ເວລາ,
ເປີເຊັນ, ແຕ່ສ່ວນ ໜຶ່ງ,
ເງິນຕາ,
ຮູບແບບທີ່ ກຳ ຫນົດເອງບໍ່ຮອງຮັບ
ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ຮອງຮັບໃນ xlsx ວັນທີ, ເວລາ,
ສະກຸນເງິນ, ສ່ວນ ໜຶ່ງ,
ຮູບແບບທີ່ ກຳ ຫນົດເອງບໍ່ຮອງຮັບ
ເວລາ, ເປີເຊັນ,
ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງ,
ຮູບແບບທີ່ ກຳ ຫນົດເອງບໍ່ຮອງຮັບ

ຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆ

ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສ້ອມແປງເອກະສານ Excel ໃນສື່ທີ່ເສື່ອມໂຊມເຊັ່ນວ່າແຜ່ນແຟັກ, Zip ແຜ່ນ, CDROM, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No
ຮອງຮັບການສ້ອມແປງເອກະສານ Excel. ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນການຄົ້ນຫາແລະເລືອກເອົາເອກະສານ Excel ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ໃນຄອມພີວເຕີ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການຊອກຫາບາງຢ່າງ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂຍງກັບ Windows Explorer, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດແກ້ໄຂເອກະສານ Excel ກັບເມນູສະພາບການຂອງ Windows Explorer ໄດ້ງ່າຍ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ drag & drop. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No
ສະຫນັບສະຫນູນຕົວກໍານົດການເສັ້ນຄໍາສັ່ງ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No