DataNumen Access Repair ການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນ

DataNumen Access Repair 3.8 ໜ້າ ທີ່ການສ້ອມແປງແບບປະສົມປະສານເຂົ້າໃນການເຂົ້າເຖິງປີ 2007 ການແກ້ໄຂການເຂົ້າເຖິງ Kernel 7.06.03 ກ່ອງເຄື່ອງມືການຟື້ນຟູ ສຳ ລັບການເຂົ້າເຖິງ 1.1.5.11 ການຟື້ນຟູການເຂົ້າເຖິງ SysTools 3.2 ຊອບແວການຟື້ນຟູການເຂົ້າເຖິງ Stellar Phoenix 4.0 EasyRecovery Professional 6.21 AccessFix 5.68 ການກູ້ຄືນ ສຳ ລັບການເຂົ້າເຖິງ 3.1 Sanmaxi ເຂົ້າເຖິງການສ້ອມແປງເອກະສານ 5.0.1 DiskInternals Access Recovery 1.3 PDS MS Access Recovery Tool 2.0 ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ສຳ ລັບການເຂົ້າເຖິງ 1.0

ອັດຕາການຟື້ນຕົວ

ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ * 93.34% 12.50% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.31% 10.00% 10.31% 10.00% 2.19% 2.97%
ກໍລະນີ 1
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 300KB ເສຍຫາຍ)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 2
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 3MB ເສຍຫາຍ)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 3
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 30MB ເສຍຫາຍ)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 4
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 300MB ເສຍຫາຍ)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 5
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 500MB ເສຍຫາຍ)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 6
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 1000MB ເສຍຫາຍ)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 7
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 1500MB ເສຍຫາຍ)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 8
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 2000MB ເສຍຫາຍ)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 9
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 300 ລິດ / ສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຮູບແບບ 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 10
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 3MB ເສຍຫາຍໃນຮູບແບບ 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 11
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 30MB ເສຍຫາຍໃນຮູບແບບ 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 12
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 300MB ເສຍຫາຍໃນຮູບແບບ 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 13
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 500MB ເສຍຫາຍໃນຮູບແບບ 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 14
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 1000MB ເສຍຫາຍໃນຮູບແບບ 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ກໍລະນີ 15
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 30MB ເສຍຫາຍ)
94.2% 100.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 65.0% 60.0% 65.0% 60.0% 0.0% 12.5%
ກໍລະນີ 16
(ຖານຂໍ້ມູນ Access 30MB ເສຍຫາຍ)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 35.0% 35.0%

OS Support

ທຸກລຸ້ນຂອງ 32bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ 98, ME, 2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98,2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98, ME, Vista ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98, ME, Server 2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ
ທຸກລຸ້ນຂອງ 64bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ການເຂົ້າເຖິງແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຮູບແບບ MDB

ທຸກລຸ້ນຂອງ Access ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ເຂົ້າເຖິງຮູບແບບ 95/97 ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ເຂົ້າເຖິງ 2000 ແລະຮູບແບບທີ່ສູງກວ່າ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເອົາຜົນຜະລິດເອກະສານ MDB ເປັນຮູບແບບ Access 95/97 ຫຼືຮູບແບບ Access 2000 ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No
ປ່ຽນຮູບແບບການເຂົ້າເຖິງ 95/97 ເປັນຮູບແບບ Access 2000 ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No
ປ່ຽນຮູບແບບການເຂົ້າເຖິງປີ 2000 ເປັນຮູບແບບເຂົ້າເຖິງ 95/97 ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No No No No
ກູ້ຄືນຖານຂໍ້ມູນ Access ທີ່ເຂົ້າລະຫັດໂດຍບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ

ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຄືນວັດຖຸ

ກູ້ຄືນໂຄງສ້າງແລະບັນທຶກຂອງຕາຕະລາງ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນ MEMO, hyper-link ແລະ OLE ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No
ກູ້ຄືນເຂດຂໍ້ມູນແລະດັດສະນີ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ດັດສະນີບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຟື້ນຕົວການພົວພັນ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No
ກູ້ຄືນຕາຕະລາງທີ່ຖືກລົບແລະບັນທຶກໃນຖານຂໍ້ມູນ Access ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No

ຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆ

ກູ້ຄືນການເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ mdb ໃນສື່ທີ່ເສື່ອມໂຊມ, ເຊັ່ນວ່າແຜ່ນແຟັກ, Zip ແຜ່ນ, CDROM, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No
ກູ້ຄືນບັນດາຊຸດຂອງໄຟລ໌ Access mdb ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຊອກຫາແລະເລືອກເອົາເອກະສານ Access mdb ທີ່ຈະກູ້ຄືນໃນຄອມພິວເຕີ້ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນເມນູສະພາບການ Windows Explorer ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ drag & drop ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນຄໍາສັ່ງ (DOS prompt) ຕົວກໍານົດການ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No