ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສາທິດແລະລຸ້ນເຕັມແມ່ນຫຍັງ?

ຮູບແບບການສາທິດຈະບໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີເອກະສານຄົງທີ່, ຫລືຈະໃສ່ບົດສາທິດບາງຢ່າງໃນເອກະສານຄົງທີ່. ໃນຂະນະທີ່ສະບັບເຕັມບໍ່ມີຂໍ້ ຈຳ ກັດດັ່ງກ່າວ.