ເປັນຫຍັງລະຫັດຜ່ານທີ່ກູ້ຄືນຈະແຕກຕ່າງຈາກລະຫັດທີ່ຂ້ອຍຕັ້ງ?

ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງລະຫັດເຂົ້າລະຫັດໃນເອກະສານ Outlook PST, ລະຫັດຜ່ານທີ່ກູ້ຄືນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກລະຫັດທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດຖອດລະຫັດເອກະສານ PST ທີ່ເຂົ້າລະຫັດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ.