ຄວາມ ໝາຍ ຂອງສະຖານະພາບທີ່ສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ໃນບົດລາຍງານການສາທິດແມ່ນຫຍັງ?

ໃນບົດລາຍງານສາທິດ, ຖ້າສະຖານະພາບທີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຂອງເອກະສານແມ່ນ“ກູ້ຄືນໄດ້ເຕັມທີ່“, ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ໃນເອກະສານນັ້ນສາມາດກູ້ຄືນໄດ້ ໝົດ.

ຖ້າສະຖານະພາບທີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ແມ່ນ“ບາງສ່ວນທີ່ສາມາດເກັບໄດ້“, ສ່ວນດຽວຂອງຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນັ້ນສາມາດຊອກຫາໄດ້.

ຖ້າສະຖານະພາບທີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ແມ່ນ“ບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້“, ຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນັ້ນບໍ່ສາມາດເອົາຄືນໄດ້.