ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರೋಹಿಸುವುದು DataNumen Disk Image

You can use the free tool OSFMount at https://www.osforensics.com/tools/mount-disk-images.html to mount the disk image as a disk or drive.