រោគសញ្ញា៖

នៅពេលបើកឯកសារ Word ដែលខូចខាតជាមួយ Microsoft Word 2007 ឬជំនាន់ខ្ពស់អ្នកនឹងឃើញសារកំហុសដូចខាងក្រោម៖

ឯកសារ xxx.docx មិនអាចបើកបានទេពីព្រោះមានបញ្ហាជាមួយមាតិកា។

(ព័ត៌មានលំអិត៖ ឯកសារខូចហើយមិនអាចបើកបានទេ)

ដែល 'xxx.docx' ជាឯកសារឯកសារ Word ខូច។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតអេក្រង់គំរូនៃសារកំហុស៖

មិនអាចបើកឯកសារ xxxx.docx បានទេពីព្រោះមានបញ្ហាជាមួយមាតិកា។

ចុចប៊ូតុង“ យល់ព្រម” អ្នកនឹងឃើញសារកំហុសទីពីរ៖

ពាក្យរកឃើញមាតិកាដែលមិនអាចអានបាននៅក្នុង xxx.docx ។ តើអ្នកចង់រកមាតិកានៅក្នុងឯកសារនេះទេ? ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់លើប្រភពឯកសារនេះសូមចុចយល់ព្រម។

ដែល 'xxx.docx' ជាឯកសារឯកសារ Word ខូច។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតអេក្រង់គំរូនៃសារកំហុស៖

ពាក្យរកឃើញមាតិកាដែលមិនអាចអានបាននៅក្នុង xxx.docx ។

ចុចប៊ូតុង "បាទ / ចាស" ដើម្បីឱ្យពាក្យទាញយកឯកសារមកវិញ។

ប្រសិនបើពាក្យបរាជ័យក្នុងការជួសជុលឯកសារពុករលួយអ្នកនឹងឃើញសារកំហុសទីបី។ ហេតុផលលម្អិតនឹងខុសគ្នាអាស្រ័យលើស្ថានភាពខុសគ្នានៃអំពើពុករលួយឧទាហរណ៍៖

ឯកសារ xxx.docx មិនអាចបើកបានទេពីព្រោះមានបញ្ហាជាមួយមាតិកា។

(ព័ត៌មានលំអិត៖ ការិយាល័យ Microsoft មិនអាចបើកឯកសារនេះបានទេពីព្រោះផ្នែកខ្លះបាត់ឬមិនត្រឹមត្រូវ។ )

or

(ព័ត៌មានលំអិត៖ ឯកសារខូចហើយមិនអាចបើកបានទេ)

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតអេក្រង់គំរូនៃសារកំហុស៖

ការិយាល័យ Microsoft មិនអាចបើកឯកសារនេះបានទេពីព្រោះផ្នែកខ្លះបាត់ឬមិនត្រឹមត្រូវ។

or

ឯកសារខូចហើយមិនអាចបើកបានទេ

ចុចប៊ូតុង“ យល់ព្រម” ដើម្បីបិទប្រអប់សារ។

ការពន្យល់ច្បាស់លាស់៖

នៅពេលផ្នែកខ្លះនៃឯកសារ Word ខូចអ្នកនឹងទទួលបានសារកំហុសដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ហើយប្រសិនបើអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរហើយ Word មិនអាចសង្គ្រោះវាអ្នកអាចប្រើផលិតផលរបស់យើង DataNumen Word Repair ដើម្បីជួសជុលឯកសារ Word និងដោះស្រាយកំហុសនេះ។

ពេលខ្លះ Word នឹងអាចយកមកវិញនូវខ្លឹមសារអត្ថបទពីឯកសារពុករលួយប៉ុន្តែរូបភាពខ្លះមិនអាចរកឃើញវិញទេ។ ក្នុងករណីបែបនេះអ្នកក៏អាចប្រើបានដែរ DataNumen Word Repair ដើម្បីយករូបភាពមកវិញ។

ឯកសារគំរូ៖

ឯកសារឯកសារពាក្យពុករលួយគំរូ ឯកសារត្រូវបានរកឃើញដោយ DataNumen Word Repair