នៅពេលអ្នកប្រើ Microsoft Word ដើម្បីបើកឯកសារ Word ដែលខូចអ្នកនឹងឃើញសារកំហុសផ្សេងៗដែលអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកច្រលំបន្តិច។ ហេតុដូច្នេះហើយនៅទីនេះយើងនឹងព្យាយាមរាយរាល់កំហុសដែលអាចកើតមានតម្រៀបតាមប្រេកង់ដែលកើតឡើង។ ចំពោះកំហុសនីមួយៗយើងនឹងរៀបរាប់អំពីរោគសញ្ញារបស់វាពន្យល់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់របស់វានិងផ្តល់ឯកសារគំរូក៏ដូចជាឯកសារដែលបានជួសជុលដោយឧបករណ៍សង្គ្រោះពាក្យរបស់យើង។ DataNumen Word Repairដូច្នេះអ្នកអាចយល់ពីពួកគេកាន់តែច្បាស់។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងប្រើ 'filename.docx' ដើម្បីបង្ហាញឈ្មោះឯកសារឯកសារ Word ខូចរបស់អ្នក។