អ្នកអាចទទួលបានការធ្វើឱ្យប្រសើរដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់ពីអ្នកបានទិញផលិតផលរបស់យើង។ បន្ទាប់ពីនោះដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវច្បាប់ចម្លងរបស់អ្នក DataNumen ផលិតផលអ្នកត្រូវជាវរបស់យើងផងដែរ ផែនការគាំទ្រនិងថែទាំប្រចាំឆ្នាំ ឬបង់ថ្លៃតំឡើងតូចជាធម្មតាមួយផ្នែកនៃតម្លៃផលិតផលដើមដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកំណែថ្មី។

សូមផ្ញើសំណើរតំឡើងដែលមានលេខសម្គាល់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទៅ [អ៊ីមែលការពារ] ដូច្នេះយើងអាចជួយអ្នកឱ្យបញ្ចប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។