ការិយាល័យ MS កម្មវិធី MS Recovery File Recovery Software

DataNumen Access Repair ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Access Repair

ជួសជុលនិងស្តារមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Microsoft Access ដែលខូច (ឯកសារ .mdb និង .accdb) ។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Excel Repair ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Excel Repair

ជួសជុលនិងស្តារឯកសារ Microsoft Excel xls, xlw និង xlsx ខូចឬខូច។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Word Repair ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Word Repair

ជួសជុលនិងស្តារឯកសារ Microsoft Word ដែលខូច (ឯកសារ .doc និង .docx) ។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen PowerPoint Recovery ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen PowerPoint Recovery

ជួសជុលនិងស្តារ Microsoft ខូច PowerPoint ឯកសារ .pptx ។

សេចក្ដីលម្អិត