រូបភាព / ឯកសារ កម្មវិធីស្តាររូបភាពនិងឯកសារឡើងវិញ

DataNumen PDF Repair ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen PDF Repair

ជួសជុលនិងស្តារអាក្រូអាតដែលខូច PDF ឯកសារ។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen DWG Recovery ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen DWG Recovery

ជួសជុលនិងស្តារ AutoCAD ដែលខូច DWG ឯកសារ

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen PSD Repair ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen PSD Repair

ជួសជុលនិងស្តាររូបភាព Photoshop ខូច (PSD, ភីឌីឌី) ឯកសារ។

សេចក្ដីលម្អិត