អ៊ីមែល កម្មវិធីស្តារអ៊ីម៉ែល

DataNumen Outlook Repair ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Outlook Repair

ជួសជុលនិងស្តារឯកសារទិន្នន័យរបស់ Microsoft Outlook ដែលខូច (.pst) ។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Exchange Recovery ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Exchange Recovery

រកឃើញសារនិងរបស់ផ្សេងទៀតពីឯកសារផ្ទុកឯកសារក្រៅអ៊ីនធឺណិតរបស់ Microsoft Exchange ដែលខូចឬខូច (។ost)

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Outlook Drive Recovery ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Outlook Drive Recovery

ស្តារលីត្រost ទិន្នន័យចក្ខុវិស័យរួមទាំងអ៊ីមែលនិងវត្ថុផ្សេងទៀតពីថាសឆៅឬថាសឆៅ

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Outlook Password Recovery ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Outlook Password Recovery

យកលេខសម្ងាត់ពីឯកសារ Outlook PST ដែលបានអ៊ិនគ្រីប។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Outlook Express Repair ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Outlook Express Repair

រកអ៊ីមែលមកវិញពីអំពើពុករលួយ Outlook Express ឯកសារ dbx និង mbx ។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Outlook Express Undelete ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Outlook Express Undelete

រកមកវិញនូវអ៊ីមែលដែលបានលុបពី Outlook Express ឯកសារ dbx ។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Outlook Express Drive Recovery

DataNumen Outlook Express Drive Recovery

ស្តារលីត្រost Outlook Express អ៊ីមែលពីថាសឆៅឬថាសឆៅ

សេចក្ដីលម្អិត