មូលដ្ឋានទិន្នន័យ កម្មវិធីស្តារទិន្នន័យ

DataNumen SQL Recovery ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen SQL Recovery

ជួសជុលក្រុមហ៊ុន Microsoft ខូច SQL Server មូលដ្ឋានទិន្នន័យ MDF ។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen DBF Repair ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen DBF Repair

ជួសជុល dBase ខូច, FoxBase, FoxPro និង Visual FoxPro DBF ឯកសារ។

សេចក្ដីលម្អិត
DataNumen Oracle Recovery ប្រអប់សំបុត្រ

DataNumen Oracle Recovery

រកឃើញអំពើពុករលួយ Oracle DBF ឯកសារមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។

សេចក្ដីលម្អិត