រោគសញ្ញា៖

ពេលអ្នកtart Microsoft Outlook ឬនៅពេលអ្នកព្យាយាមបើកឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន (PST) អ្នកអាចទទួលបានសារកំហុសដូចខាងក្រោម៖

PST មិនអាចចូលបាន - ០x៨០០៤០១១៦

ដែល 'Outlook.pst' គឺជាឈ្មោះរបស់ឯកសារ Outlook PST ដែលត្រូវបើកឬផ្ទុក។

ការពន្យល់ច្បាស់លាស់៖

កំហុសនេះកើតឡើងប្រសិនបើសន្ទស្សន៍ឯកសារ PST មានការខូចខាត។ ហើយអ្នកត្រូវតែប្រើផលិតផលរបស់យើង DataNumen Outlook Repair ជួសជុលឯកសារ PST ដែលពុករលួយនិងដោះស្រាយបញ្ហា។

ឯកសារយោង: