ពត៍មាន

DataNumen Data Recovery ២.៣ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៨

  • គាំទ្រក្នុងការពិនិត្យមើលឯកសារនីមួយៗដែលត្រូវយកមកវិញ។
  • ការគាំទ្រដើម្បីកែតម្រូវទំហំបង្ហាញរបស់រូបភាព។
  • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្ត។
  • ជួសជុលកំហុសតូចតាចមួយចំនួន។